ПРОТОКОЛ № 82

 

От осемдесет и второ заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 17.02.2011 г. от 17.00 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 35 общински съветника. Отсъстваха г-н Ивайло Иванов и г-н Драгни Драгнев.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Александър Чокойски, който даде думата на общинските съветници за изказвания по дневния ред.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Първо трябва да кажа, че съм изненадан, че сесията за приемане на бюджета на Общината се провежда в това късно време. Винаги, когато става дума за среднощни заседания, си спомням, как когато Вишински пристига в София, за да се разправи с лидера на опозицията Никола Петков и го вика на късна среща, Никола Петков му казва, че по това време мъжете правят нещо друго, а не се занимават с политика. Мисля, че разглеждането на бюджета по традиция е доста дълго и сериозно дело и след прецедента миналата година, че го претупахме за един час, сега сме на път да направим втори прецедент – да приемаме бюджета късно вечерта или през нощта, може би по примера на Народното събрание.

Предложението ми по дневния ред е да отпадне точка 1 от дневния ред с аргумента, че самата точка 2 е много важна, а и поради обстоятелството, че тази програма е гледана само от една ПК. Вярно, че това е водещата ПК, но там се разглеждат доста важни въпроси, които мисля, че и други ПК – по ТСУ, ИВСПИ, можеха да разгледат. Освен това има доста сериозни забележки по съдържанието на програмата и така ще си облекчим работата, а мисля, че не гоним и някакъв срок.

Правя предложението да отпадне от дневния ред, поради обстоятелството, че само една ПК го е гледала.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Точката е гледана от ПК по БФ, от ПК по МСНУРП, ЗГООС, ПГОБК и ПК по транспорт – т.е. не е гледана само от една комисия. А и по закон точката трябва да се гледа преди бюджета.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Михов за отпадане на точка 1 от дневния ред. Предложението беше отхвърлено с 2 „за”, 3 „против” и 26 „въздържали се”.

Целият дневен ред беше подложен на гласуване и приет с 31 „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”.

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г., Вх. № 3706/ 04.02.2011 г.
  2. Утвърждаване промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2010 година; приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2010 година; приемане отчета на инвестиционната програма за 2010 година; приемане на бюджет за 2011 година, план – сметки на извънбюджетните сметки и фондове за 2011 година на Община Велико Търново и инвестиционна програма за 2011 година, Вх. № 3709/ 07.02.2011 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г., Вх. № 3706/ 04.02.2011 г.

 

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Имам само един въпрос: с нашето решение за ПМГ „В. Друмев” бяхме решили да се започне процедура по отчуждаване, а тук виждам, че обектът е включен като имоти, които ще бъдат придобити чрез други правни способи, т.е. няма как да го вкараме в точка 2.

Г-жа МАРИНЕЛА ДЖАРТОВА: Искам да разясня, че в точка 3 са включени всички действия на администрацията, които ще бъдат извършени по вече приети решения на ОбС. Тъй като за тази отчуждителна процедура вече има прието решение на ОбС, тя е включена като т. 3.1.3, УПИ 2 от квартал 29 и съответно не е включено в отчуждаванията, защото там са предвидени неща, които оттук нататък ще бъдат предмет на административни действия и на решения на ОбС. В тази връзка искам да ви кажа, че това е открита програма, тя подлежи на промени, които стават с ваше решение. Миналия четвъртък Народното събрание прие нови промени в Закона за общинската собственост, част от които касаят и тази програма за разпореждане с общинско имущество, така че най-вероятно в най-скоро време ще се наложи тя да бъде актуализирана.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Г-жа Джартова като че ли ми помогна, че тази програма я приемаме, за да спазим духа на закона. Аз ще се въздържа да я подкрепя, тъй като я считам в известен смисъл за обща и донякъде доста неконкретна. Така например, на стр. 4 в частта І. 1. се говори за жилищни имоти, собственост на община В. Търново, за текущи ремонти и ремонти, предизвикани от случайни събития. Това „случайни събития” е ясно, че не може да се планира, но кои имоти и какви ремонти? Не зная дали юридически е правилно, но според мен изразът в ІІ.: „Придобиване собственост на нови обекти”, мисля, че би трябвало да бъде „Придобиване на собственост върху нови обекти”.

Още една съществена забележка: на стр. 6, „Имоти за продажба чрез търг или конкурс”, не става ясно за какви имоти става дума, населено място, улица, квартал, УПИ, кв.метри. Това терен ли е, застроен ли е той, какво представлява? Все пак в раздел V, когато става дума за продажба на обекти по реда на Закона за приватизацията, доста по-прегледно е посочено какви са имотите, характеристика на имота, квадратни метри, РЗП и т.н. Има едно изречение по-нататък, че други имоти подлежат на застраховка, определени с решение на ОбС. Ако сега не ги решим в тази програма, кога ще го решаваме? В този смисъл ще се въздържа от подкрепа на тази програма.

Прав сте, г-н Председател, че не е от една комисия, но аз грешно съм разчел Вашата резолюция. Сега прегледах по-внимателно и виждам, че всички ПК е трябвало да го разгледат, и значи в известен смисъл съм прав, че не всички са го разгледали.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 1. Предложението беше прието с 32 „за”, 1 „против” няма и 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1209

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 2а, ал. 5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2011 г.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2010 година; приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2010 година; приемане отчета на инвестиционната програма за 2010 година; приемане на бюджет за 2011 година, план – сметки на извънбюджетните сметки и фондове за 2011 година на Община Велико Търново и инвестиционна програма за 2011 година, Вх. № 3709/ 07.02.2011 г.

Г-н Чокойски съобщи, че е заявено желание за изказване от г-н Димитър Георгиев Димитров – домоуправител на жилищен блок гр. В. Търново, ул. „Оборище”, №14 и даде думата на г-н Димитров.

Г-н ДИМИТЪР ДИМИТРОВ: Позволявам си да застана пред вас от името на живущите в блоковете на ул. „Оборище” – 12 и 14 и на ул. „Симеон Велики” 9, за да поставя на вашето внимание проблема за изграждане на подход от улица „Оборище” към посочените жилищни блокове. Това е отсечка с дължина около 100 метра, която от времето на построяването на блоковете – 1980 г., до момента е оставена земно насипна без трайна настилка. Същото е положението с пространството между двата високи блока на ул. „„Оборище” 14 и „Симеон Велики” 9, използвано едновременно за паркинг на живущите около 110 семейства в тези блокове. Същото пространство се използва и за подход на товарни камиони към рампата за зареждане на стоки в мол В. Търново. Въпросните места се ползват ежедневно и това е довело до сегашното им окаяно положение. Улицата е с огромни дупки, труднопроходима за нормален автомобил. Паркингът е в кални коловози или в прах. При организиране и провеждане на утвърдени спортни ралита или увеселителни мероприятия в района на мол Велико Търново улицата и паркингът се ползват от многобройните зрители и правят изключително лоша реклама на града.

Преди построяването на мол В. Търново на неговото място имахме две асфалтирани алеи със зелена площ и дървета между тях, които се ползваха както за паркинг, така и за подход към главната улица „Оборище”, днес имаме лъскав мол В. Търново, на гърба на който има кални и разбити улици и паркинг. Неколкократно сме поставяли въпроса пред ОбА и сме ангажирали общинските съветници от района, но освен включването в Инвестиционната програма за 2010 г., не се стигна до реализация на проекта. В едно от писмата бяхме уведомени, че при строителството на мол В. Търново е заделена сумата от 40 000 лв. конкретно за благоустрояване на района, но вече 5 години там нищо не е направено, а парите може би са изразходвани за съвсем друга цел.

Днес отново поставяме на вашето внимание този проблем и молим да преоцените възможността за реализация на проекта през 2011 г. Уверявам ви, че над 600 бъдещи избиратели ще ви бъдат благодарни за проявената грижа. Моля предложението ми да бъде гласувано!

Г-н Чокойски прочете съдържанието на точка 2, както и становищата на постоянните комисии, и даде думата за изказвания.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Искам да заявя позицията на общинските съветници от БСП. Групата на общинските съветници от БСП, след като се запозна с предложените материали – Отчет и Бюджет, Инвестиционна програма за 2010 г. и Проект за бюджет и инвестиционна програма за 2011 г., след направените анализи заявяваме нашата позиция.

По бюджетите. Намалени са средствата за делегираните дейности от държавата.

Намалена е целевата субсидия за капиталови разходи, което е поредният удар на правителството към общините в РБ.

Несъбраните местни данъци и такси за минали години са в големи размери – над 5 000 000 лв.

Неубедителна е позицията на ОбА за такса битови отпадъци за общинските училища. За 2009 г. е платена от Общината, за 2010 не е събирана, а за 2011 г. отказва да бъде намалена.

Няма достатъчна прозрачност по проведените процедури по Закона за обществените поръчки и условията на сключените договори за доставка на хранителните продукти и за детските и социалните дейности, за поддържане и почистване на улици, тротоари, паркове и зелени площи, за охрана на обществени мероприятия, за зоните за краткотраен престой, за работата с безстопанствените кучета.

Още няма резултати в защита на общинския интерес в дружествата, в които община В. Търново е съдружник от страна на кмета на Общината, който представлява Общината в тях. Пример в това отношение можем да дадем с „Хлебопроизводство и сладкарство” и „Пазари - В. Търново”.

Незадоволителна е работата на ОбА по събиране на данъци и такси от сгради, невъведени към момента в експлоатация.

Не получихме подкрепа за намиране на финансови възможности за пътуване на възрастните хора от Общината с намаление в градския и междуградския транспорт.

В точка 34 в предложенията за решение ние настояваме да се запише, че могат да се закупуват ценни книжа, но след решение на ОбС – В. Търново.

Няколко неща, които сме констатирали и анализирали по Инвестиционната програма. За пореден път не са включени не толкова скъпоструващи, но особено важни за гражданите на Общината предложения. Вие видяхте, че и гражданинът преди малко изнесе позицията на хората от три блока за поддържането на междублоковите пространства.

Поставяне на разписания за движението на градския и междуселищния транспорт.

Не се заделят средства за довършване на западния участък на ул. „Колю Гайтанджията” към ул. „Черни връх”.

Не са заделени средства за направа на бордюри и на пешеходни пътеки в Западната промишлена зона в гр. В. Търново.

За възстановяване на пешеходната пътека от завоя на „Практикер” към ж.к. „Бузлуджа” и зона В все още не се заделят и не се предвиждат такива средства

Не се предвиждат средства и действия за почистване на речните корита на територията на община В. Търново.

Това ни дава напълно основание да споделим пред вас, че ние няма да подкрепим отчета за 2010 г., както и Проекта за бюджет и инвестиционна програма за 2011 г .

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: Искам да задам няколко въпроса относно Инвестиционната програма на община В. Търново. Първият е относно ремонтно-възстановителни дейности в парк „Кольо Фичето” – гр. В. Търново. Отпуснати са 403 911 лв. - това е на стр. 1. Въпросът ми е: ще бъде ли включен и дворът на библиотеката на ул. „Симеон Велики” № 7 и това пространство да бъде оформено също като парк.

Следващото е „Благоустройство и паркоустройство на жилищен квартал „Кольо Фичето”, квартал 231. Отпусната сума: 715 803 лв., на стр. 2. Въпросът ми е: Защо не е включен и квартал 232, районът източно от мол В. Търново, за който още преди 4 години бяха отпуснати 40 000 лв. Лично аз съм отправял три питания към г-н Рашев и отговорът е бил, че след като бъдат осигурени средства за това пространство, то ще бъде благоустроено. Ето сега средствата са осигурени и както аз, така също видяхме, че и жителите от квартала, настояваме това пространство да бъде облагородено до края на годината.

Следващо: реконструкция парк пред ДКС „В Левски” и тротоари в община В. Търново на обща стойност 250 000 лв. Въпросът ми е: кои улици ще бъдат отремонтирани и включени ли са улиците „Симеон Велики” и ул. „Георги Бакалов”, където тротоарите вече четвърта година са разрушени.

Ремонт и възстановителни работи по улично осветление в гр. В Търново на обща стойност 175 173 лв. Въпросът ми е: Ще се изгради ли и улично осветление по ул. „Димитър Буйнозов” в източната й част.

Последно: защо не е включено в програмата отремонтиране на стълбища на подлеза пред мол В. Търново. Движението по магистралата е интензивно, автомобилите се движат с висока скорост и на хората им се налага да пресичат пътното платно и да прескачат мантинелите, които разделят пътните платна, а майки с колички изобщо не могат да преминат. Ето защо настоявам тези стълбища да бъдат отремонтирани, докато не се е случило някое автопроизшествие и не е загинал човек.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Последното изказване ме накара да стана и да ви помоля за това да говорим за принципни неща, а не за района, където всеки живее. Тук сме 37 човека и ако зададем 37 въпроса към кмета за улицата, на която живеем, цялото това събиране ще стане абсолютно безпринципно. Затова ви моля да направим едно принципно заседание и да приемем един добър бюджет.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Аз очаквах в началото на нашите дебати да разглеждаме точките, както са представени по дневния ред. Имаме утвърждаване промените по бюджета, приемане на отчета за изпълнението на плана за миналата година, приемане на отчета за сметките по извънбюджетните сметки, инвестиционна програма и т.н. Виждам, че всеки тук става и според това къде живее, започва да казва: „Моята улица, моя тротоар, моята лампа”. Г-н Захариев, тези предложения ваши ли са или на група ГЕРБ, защото всяка група общински съветници е представила в писмен вид още преди две седмици проектопредложения за включване на обекти в Инвестиционната програма и мисля, че сега внасяте нови предложения. Ако не можете да се разберете във вашата група, събирайте се преди сесия и се уточнявайте какви предложения ще правите за включване в Инвестиционната програма.

Проектобюджетът - това са средствата, които община, семейство или държава заделят, за да могат да се издържат. В това, което разглеждаме, има няколко компонента на сумите, които се превеждат. Имаме държавно финансиране на дейностите, имаме приходи от собствени средства, неданъчни, данъчни приходи. Аз не искам да влизам в детайли, защото тук са 113 страници, но все пак трябва да се направи някакво обобщение.

Първо – по приходната част на бюджета. Тя беше консервативно заложена, не много голяма, но не и малка. Факт е, че ОбА успя в голяма степен да се справи с това приходната част от бюджета да бъде напълнена така, както следва. Моите забележки са по разходната част. Забелязвам доста неща в тази част на бюджета, които според мен са изразходвани твърде нецелесъобразно според мен. Имам предвид най-вече външните услуги, които Общината ползва, за различен вид дейности. Тук искам да отправя един въпрос, тъй като разгледах отчета на Общинския съвет и се натъкнах на една сума, която искам да споделя и ако мога да получа отговор в по-нататъшната част на нашето заседание. Става дума за външни услуги на ОбС, които ние сме ползвали. На мен не ми стана ясно за какво са изразходвани тези средства.

Да се върнем малко на политиката. Направих си труда, когато разглеждахме проектобюджета в комисиите, да прегледам проектопредложенията на групите общински съветници от всички партии. На три или на четири листа видях, че групата БСП е представила доста сериозни, хубави неща. Те са обиколили села и паланки, срещали са се с хората, обещавали са им че тук лампа ще сложим, тук дупка ще закърпим, нещо друго ще направим. В един момент, вие няма да подкрепяте бюджета. Просто коментирам това. Три години подред го подкрепяте, в един момент – когато изборите предстоят след 5-6 месеца, казвате, че няма да го подкрепите.

Направих си труда да прегледам: от вашите 3-4 страници има 5-6 неща, заложени от вашите проектопредложения. Какво правим сега? Аз предлагам при по-нататъшното гласуване точка по точка да бъдат извадени от Инвестиционната програма. От вашите предложения кметът е включил това за пенсионерски клуб в Чолаковци; за реконструкция парк пред ДКС и тротоари в община ВТ, за което са заделени 100 000 лв., целева субсидия, план 3, колона 3. Ландшафтно решение на парк Руски гробища, УПИ ІІІ, кв 339 - 236 000 лв., които са по програма и може да дойдат, може и да не дойдат. Дялово участие за изграждане на православен храм „Възкресение Христово” – 100 000 лв. от фонд „Приватизация”. Тук искам да припомня, че и миналата година гласувахме 100 000 лв. за този храм. Имах идея да настоявам 50 000 лв. да се заделят за църквата „Св. Петка” в кв. Картала, но впоследствие се отказах. Но там знаем, че г-н Драгнев има активно участие, да е жив и здрав, да може да събере от спомоществователи още средства. Ремонт общинска пътна мрежа Ресен-Стамболово-Водолей-Дичин. Граница №… Лесичери и т.н. от Решение 1051, взето на 16.09.2010 г., 408 000 лв. Тук искам да кажа, че миналата година групата общински съветници от СДС и Десен алианс бяхме единствените против, които гласувахме против заделянето на 250 000-300 000 лв. за съфинансирането на Качица. Вие тогава го подкрепихте. Там отидоха 300 000 лв. Кметът каза, че трябва да дадем още 200 000 лв. за тротоари. Тук имаше една сума за пътен възел, „Коледаров”, още около 200 000 лв. И като сложим и тези 400 000 лв. за улица 36, Козлуджа, която тотално се разби, понеже Качица беше затворена дълго време, ето го 1 милион. 1 милион общински пари даваме за нещо, което и предишното, и сегашното правителство не можаха да направят в срок и всички тези улици се разбиха.

Ние досега сме подкрепяли бюджета и занапред ще го подкрепим. Практика е на всяко едно заседание на ОбС да се правят промени по бюджета. Аз съм сигурен, че ако планът се преизпълни, поне няколко от нашите предложения, които сме направили, ще бъдат приети и реализирани през тази година.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Бих се изказал за приемането на бюджета и рамката на този бюджет общо. Имам чувството, че в последно време трябва да се направи една промяна в ЗМСМА, в която да се запише, че общинските съвети одобряват бюджета на общината и да не си мислим ние, общинските съветници, а и хората, че нещо зависи от нас. Така и така управляващите чрез Народното събрание ни размахват пръст, че ако днес не си приемем бюджета, ще ни изрежели заплатите. Аз го казах на една комисия: много е смешно когато хора, които не си вършат работата – говоря за тези в парламента, и предишните, и по-предишните, които даже на ходят на работа, дават акъл на тези, които си вършат работата в местните органи на самоуправление, какъвто е ОбС, как да си я вършат. Промените в законодателството ни водят към такава история. Промените в местните данъци, в такса „Смет” на практика увеличават разходите на юридическите и на физическите лица, въпреки казаното, че става намаление на промила. Ние ще се сблъскаме с проблемите с общинските училища, с държавните училища, с висшите училища. След това ще се сблъскат и фирмите, но ще се сблъскат и хората.

На следващо място, мисля, че по-нормално би било да разглеждаме бюджета в един спокоен дневен ритъм. Аз бих казал, че бюджетът на Общината тази година - да използвам метафората, първо щях да казвам, че е на липсващата пица, но след това се поправих сериозно, разглеждайки съдържанието. Аз все пак съм оптимист, че в края на мандата на този ОбС и на тази ОбА бюджетът ще бъде изпълнен и ние ще дадем едно добро наследство на следващата ОбА и на следващия ОбС.

Смятам, че и сега в бюджета съществуват резерви под една или друга форма и аз вземам думата, за да защитя предложението ни за създаване на общински фонд „Ин витро”. Не смятам, че това е екзотична идея, смятам, че това е разумна идея. И днес, разбрах случайно, че преди обед ОбС в Стара Загора е приел да се създадат такъв фонд. Благодаря на кмета за неговия отговор, но аз мисля, че на обществеността стана ясно какъв е проблемът в национални и в общински измерения. В този проблем са ангажирани и неправителствени организации, които изразяват интересите и ние сме длъжни да направим една стъпка. Аз помня как в предишни мандати на тези банки сме разсъждавали да закриваме детски градини и училища. Не пожелавам на никого да изпитва това нещо – да затвори детската градина или училището в едно село и да закрива детска градина в гр. В. Търново. И днес ние имаме възможност да направим една стъпка да се избегне това нещо. Нашето предложение е да бъдат предвидени едни 30 000 лв. и предлагаме да бъде изработен механизъм за разпределението и подпомагане на семейства от Общината, нуждаещи се в тази сфера. Неправителствените организации споменаха, че има около 200-250 семейства, които се нуждаят. Има практика в общините, от която можем да заимстваме. Предлагаме една комисия, избрана от ОбС с представители от ОбС и от ОбА, да реализира този проект. Да определим един регламент, в който ясно да е предвидено какви са условията и какви са документите за кандидатстване. Ние можем реално да направим нещо. Аз апелирам към всички общински съветници: имаме шанс да влезем в историята с това и да помогнем на хора да се сдобият с най-ценното. Нека да не изтърваме този шанс! Смятам, че бюджетът и в тази рамка ни позволява да предвидим тези средства.

Колегата Камен Алексиев говори за тези външни услуги и аз си направих труда да видя. Странно ми прозвуча какви са тези 18 227 лв. външни услуги на Общинския съвет, какви са тези застраховки на ОбС -3000 лв.? Аз не знам някой от нас да е застрахован. За 2011 г. са предвидени още 16 000 лв. за външни услуги на ОбС, което прави за две години да изхарчим 34 000 лв. за външни услуги на ОбС, като за 2010 г. сме предвидили 9000 лв.

Аз мисля, че в някои пера е предвидено едно презастраховане във връзка с Фонд „Работна заплата”. Ще ви зачета: на стр. 10: „Заплати за персонал по нетрудови и по трудови отношения”, планирано за т.г. 183 000 лв, изпълнено 139 000 лв. За следващата година пак е планирано 183 000 лв. По-надолу: „Клубове на пенсионерите” – за заплати са планирани 131 000 лв., реално изпълнени 118 000 лв. За следващата година са планирани 135 000 лв. Много любопитна е една цифра в групата „Култура”. За РЗ сме предвидили 142 000 лв., изплатили сме 102 000 лв. С 40 000 лв. по малко. За следващата година планираме 146 000 лв. Любопитното е няколко графи по-надолу на стр. 12 – „Задължителни осигуровки, внесени от работодателя”. В началото са планирани 39 000 на 142 000. Заплатени са на 102 000 - 26 000. А за тази година сме предвидили на по-голямата сума 146 000 лв да платим 26 486 лв осигуровки, т.е. по-малко от това, което сме платили на по-малките пари, и аз се усъмних в себе си – дали познавам социалното и осигурителното законодателство и направих справка дали има толкова драстично намаление на осигуровките в полза на работодателите. Няма. Или тук има някаква грешка, или действително осигуровките са разчетени реално на заплатите, които ще бъдат дадени. Не искам да говоря за параграфа „Чистота” – защо е планирано да изхарчим близо 8 100 000 лв, при условие, че за 2010 г. сме изхарчили 5 600 000 лв, но предполагам, че това ще бъде, за да е по-чисто в града ни.

Моето предложение е да подкрепим предложението за създаване на фонд „Ин витро” и да го включим в списъка на общинските мероприятия в приложение 3-Б като точка 23. Разбирам отговора на д-р Рашев, че съществува такава програма, финансирана от държавата, но стана ясно и чрез медиите, че тази програма е форма на подпомагане и мисля, че и Общината може да подпомогне хората, които се нуждаят сега, за да родят деца, както правят и други общини. Тези хора няма да вземат самолета с еднопосочен билет, те няма да напуснат Общината, те ще работят тук, за да изплащат дълговете си и да отглеждат децата си. Сега е моментът да им дадем такъв шанс.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Г-н Михов, като лекар и като акушер-гениколог, като човек, запознат с демографската криза в България, не мога да не подкрепя подобно предложение за създаване на общински фонд „Ин витро” и бих искал да коригирам предложението, което направи групата „Десен алианс” – сумата от 20 000 лв. да бъде увеличена на 30 000 лв. Така че горещо подкрепям, защото създаването на такъв фонд наистина е необходимо за община В. Търново и за хората в нея, за да не се окаже така, че сега се гордеем, че откриваме нови детски млечни кухни, а догодина ОбС да започне да ги закрива поради липса на деца.

Що се отнася до бюджета, според мен, чест прави на кмета и на ОбА, че е направила един балансиран, макар и икономичен, бюджет и този бюджет така е разчетен, че да бъде изпълнен и следващият кмет, който бъде избран, да получи едно добро наследство. Това е пример, който не сме виждали в последните години в страната, защото всяко правителство оставя все по-лошо наследство за следващото.

Що се отнася до детайлите в бюджета, не искам да изпадам в дребнотемие, както предложиха моите колеги, но не мога да не изкажа и болката на малкия човек, който живее в квартала и който, като ме срещне, ме пита: „Ама защо на улица „Д. Благоев” няма тротоари, защо междублоковите пространства на „Полтава” не са озеленени, защо родителите на децата от у-ще „Вела Благоева” изтръпват всеки път, когато децата им пресичат улиците, защото там няма пешеходни пътеки и зебри и намаляващи скоростта съоръжения? Така че ние трябва да дадем отговор. Ако не можем с този бюджет, с първата актуализация на бюджета, но всяко едно от тези предложения, които са дадени, трябва да бъдат взети предвид и малко или много да бъдат изпълнени, защото това са исканията на хората, които са ни изпратили тук. Ние не сме защото сме „Десен алианс” или еди-коя си партия, ние сме тук, защото тук са ни изпратили хората и те са тези, които диктуват нашия дневен ред.

И още нещо по бюджета. Вие всички виждате какво пише в бюджета, но аз като лекар искам да кажа и нещо, което не виждам в бюджета. За съжаление, високата такса „Смет” за училищата и непосилните такси, които те трябва да платят, не е единственият проблем на община В. Търново. В сегашния бюджет липсва бюджетната подкрепа на община В. Търново към лечебните заведения, към общинските диспансери. Много скоро ще видим какъв огромен проблем е заложен с промяната на законовите положения относно издръжката на диспансерите. Така че аз с удоволствие бих подкрепил този бюджет с пожелание при всяка една актуализация всяко едно предложение на тези групи и на тези хора, които са ни пратили тук, да има възможност да бъдат променени и изпълнени.

Г-жа ЦВЕТАНКА НЕДЕВА: Ние, общинските съветници от ПП ГЕРБ, ще подкрепим този бюджет, макар че на всеки един от нас ни се иска да не са 49-50 милиона, а 100-150-200 милиона, но на този етап с това разполагаме. Дали ще е бюджетът на страната, дали ще е бюджетът на Общината, или бюджетът на нашите семейства, всеки си прави план на приходите и на разходите. Разходите са оптимално направени, за да могат да се получат приходите. Разглеждайки приходната част на бюджета, в аванс ми се ще да кажа, че в община В. Търново има доста резерви за изпълнение на тези приходи. Резервите са в няколко сфери, но сега не искам да казвам какви са тези резерви. Може би ще изчакам няколко месеца и при една актуализация на бюджета тези приходи ще бъдат добре дошли. Аз искам да приветствам от тази трибуна звеното за Местни данъци и такси в лицето на г-н Енев, защото в момента те работят добре. Тяхната организация за събиране на местните данъци и такси, тяхната администрация, която в момента налага и административни наказания за нерегистрирани в срок недвижими имоти, техните лостове, които са направили, за да вкарат в тяхната база всички жилищни имоти, които досега не са били вкарвани и може би оттам ще дойде доста голямо перо като събираемост на приходите.

За раздела, където се включват капиталовите разходи - съгласна съм с Камен Алексиев, с Димитър Захариев и с д-р Калейнски. Да, всеки има право от позицията си на гражданин и защо не точно там, където живее - това са нашите хора, с които се срещаме всеки ден; те точно това питат. Но доколкото имам наблюдения в ПК по БФ, групата от БСП искаха да им се набележи дали техните предложения са влезли в Инвестиционната програма и тогава им отговориха, че от многото им предложения 7 или 8 са влезли в програмата. Не съм съгласна с Камен Алексиев да ги махнем от Инвестиционната програма. Нека да останат в нея, но в този ОбС има памет, всяко едно гласуване, всяка реплика, която се казва от тази трибуна, остава, хората знаят. Благодаря на група ГЕРБ за разбирането. Ние направихме задълбочено проучване на бюджета в комисии извън посдтоянните комисии и мога да кажа, че ще го гласуваме такъв, какъвто е.

Г-н НИКОЛАЙ ЦОНЕВ: Ще бъда кратък и с риск да бъда обвинен, че влизам в детайлите на бюджета, искам да поставя два въпроса. Първият въпрос беше загатнат от някои от колегите преди мен. Разбира се, това касае новите изисквания, новите разпоредби в Закона за държавния бюджет и в Закона за местните данъци и такси във връзка с такса „Смет” и данък „Сгради”, които трябва да плащат всички училища – било то общински или държавни, на територията на Общината. За никого не е тайна, че тези нови разпоредби ще поставят в сериозно финансово затруднение училищата. Ще дам пример само с моето училище, тъй като имам поглед върху бюджета. Това ще коства около 5 % от делегирания бюджет, който е държавна субсидия и минава през общинския бюджет. В тази връзка е първият ми въпрос към д-р Рашев. Държа да чуя отговора. Тъй като знаем, че директорите на училищата на територията на Общината са внесли едно конкретно предложение по този въпрос, искам да чуя какво е неговото мнение по въпроса. Знам, че това предложение е разглеждано в комисии, но не е взето решение, тъй като се чака становището на ОбА. Мисля, че сега е момента да чуем това становище, тъй като то пряко касае издръжката на училищата в следващите месеци.

Вторият ми въпрос е в този дух. Той е свързан не толкова с размера на общинските бюджети, тъй като държавата ясно е определила как те се формират. Въпросът ми е свързан по-скоро с начина на разходване на една малка част от тези бюджети. Става въпрос за прословутите 5 %, които Общината задържа от всеки бюджет на всяко едно училище. До миналата година (изтеклата финансова година) практиката беше остатъците от задържаните средства от училищните бюджети да се връщат обратно в самите училища. Тази година това не се случи, тъй като бяха финансирани няколко обекта по Инвестиционната програма на Общината, наистина, обекти, които са свързани със системата на образованието. Въпросът ми е: Дали следващата година ще съществува подобна формула и какъв ще бъде процентът?

Мисля, че двата въпроса са свързани, тъй като ако училищата бъдат задължени да плащат пълния размер на такса „Смет” и данък „Сгради”, както е по закон, тези 5 % допълнително, двойно бих казал, ще увеличат техните финансови задължения към Общината, т.е. от около 10 % от училищните бюджети, половината от тях, ще отидат под формата на данъци в Общината, а другите ще имат неясен характер. Въпросът ми е тази прословута формула ще съществува ли и тази година и ако тя съществува, колко процента ще бъде и за какво ще се разходват тези средства.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: В т. 11.1 от предложението за бюджета на стр. 1 е заложен лимит за нов дълг, който може да поеме Общината. Сложена е граница 2000 лв., но е записано за 2010 г. Предполагам, че е фактическа грешка и трябва да се оправи, независимо от това кой ще гласува и кой ще подкрепя бюджета. В Приложение 15 от материалите по бюджета – Културно-историческия календар, са записани важни дати и това е хубаво, но вътре не видях нищо по повод Априлското въстание, на което тази година България ще отбележи 135-та годишнина, за което се подготвя Национална програма под патронажа на министъра на културата и за което В. Търновския край има сериозни жертви. Мисля, че е редно да се има предвид и тази историческа дата, когато се изпълнява календарът на Общината.

По отношение на бюджета и на Инвестиционната програма становището на нашата група беше изразено, бяха изложени доста подробно мотивите, по всеки от тях бих могъл да коментирам дълго, но няма да повтарям това, очевидно това е излишно и това никого не интересува, освен г-н Камен Алексиев, който иска да раздели нуждите на гражданите на В. Търново на червени, сини, зелени, пембени и да махнем от Инвестиционната програма изграждането на пропадащата вертикална планировка на ДКС, защото била предложена от БСП. Аз искам да направя едно твърдение, което може би не е вярно някъде след десетичната точка, но аз мисля, че е вярно на 100 %. Оптична измама е, че нечии предложения са отчетени в проекта за бюджет и за Инвестиционната програма, които са предложени от ОбА. Нито едно предложение на групите съветници, на отделни съветници, на граждани не е влязло, защото е направено от съветници, от групи съветници, или от граждани. То е направено, защото е имало необходимост.

Това е половината беда. Г-н Михов, аз не знам дали ще утвърдим бюджета, но имам тежкото предчувствие, че ние ще утвърдим бюджета и Инвестиционната програма без нито една съществена добавка или промени по тях. Ние все повече се утвърждаваме като машинка за гласуване. Ние губим, доброволно се отказваме от базови демократични ценности и от базови ценности на местното самоуправление като такова. Почти всички, с изключение на нашата група, декларираха, че приемат бюджета такъв, какъвто е, даже мисля, че стана дума, че е образцов, ние приемаме Инвестиционната програма такава, каквато е, ама да има и нещо друго. Това друго, ако изобщо стигне до гласуване, то ще влезе в една графа „Други”, които биха влезли, ако има преизпълнение на приходи, т.е. в шеста глуха. Аз се страхувам, че тези предложения въобще няма да влязат за гласуване тази вечер и само си губим времето.

Разделението на властите още от френските реформатори се основава на принципа „власт власт убива” – в смисъл, че една власт неутрализира доминирането на другите власти. Българската действителност все повече се налага буквалното приложение на това, „власт власт убива” – изпълнителната власт убива всички други власти. Народното събрание е придатък, диктуват му какви закони да приема, министрите дават присъди вместо съдебната власт. По отношение поне на бюджета и на Инвестиционната програма тази тенденция се пренася и на общинско ниво. Ние наистина сме просто една машина за гласуване, едно преброяване на дивите зайци, което вече стана и всеки каза кой как ще гласува. Надявам се, че кметът вече е претоплил супата, с която ще почерпи и да приключваме.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Стефанов, вие не преставате да ме изненадвате. Не знам на какво се дължи това. Дали на края на мандата? Но аз съм удовлетворен, че Вие поне в края на този мандат вероятно прозряхте, че проблемите на великотърновци не трябва да бъдат оцветявани, не трябва да бъдат политизирани и не трябва да бъдат разделяни. Радвам се, че най-накрая с Вас ставаме съмишленици в тази посока.

Ще направя едно предложение за промяна в Инвестиционната програма. Няма да се включвам в каквито и да е коментари, защото повечето от вас знаят, че взех доста дейно отношение в общественото обсъждане, в комисиите и тук е моментът да задам въпроса на г-н Стефанов: На Вас кой ви пречеше да вземете отношение и да не бъдете машинка за гласуване? Когато бяхте в комисиите, когато имаше обществено обсъждане, защо не дойдохте и не отстоявахте всичко това, за което говорехте?

Към Инвестиционната програма функция 6, 52-06, „Инфраструктурни обекти”, в частта „Обекти”, моля да бъде направена една смяна, тъй като гарантирам, че улицата, която е посочена тук, вече е направена. Моля ул. „Черноризец Храбър”, която вече е отремонтирана, да бъде заменена с ул. „Сливница”, която няма дупки, а кратери. Не знам какъв е бил критерият за определяне на улиците.

Запознат съм относно предложения ни бюджет. Само ще кажа, че има какво да се желае с оптимизирането на контрола, осъществяването на контрола би довело до повече финансови постъпления в Общината.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз ще подкрепя, защото този, който не е правил бюджет, не знае как се прави бюджет. Не може да имаш 100 лв. и да искаш да правиш всичко. Такива са ни възможностите и аз ще го подкрепя точно поради тази причина. На този етап не можем да увеличим приходната част. Нещо повече, част от колегите искат да намалят приходната част. Допреди 15 дена аз бях на същата позиция за училищата, каквато е позицията на директорите и на част от общинските съветници. Но веднага последва молба от ВТУ, от Военния университет. Ще дойдат искания и от здравните заведения, ще дойдат искания от търговските дружества, които са наши и т.н.. Въпросът е друг: защо досега училищата не са плащали, а го е плащала Общината? Така че искането да се увеличи на този етап приходната част, не е възможно. Не можем да искаме да вкараме всички нужди на Общината, защото те са големи.

Защо обаче ГЕРБ ще подкрепи бюджета? Защото те са виновни за този бюджет, за неговата приходна част. Защото намалиха с 15 % субсидиите. Нали кризата отмина, нали икономиката тръгна, нали износът се увеличи, приходната част в държавата се увеличи? Основната причина е тази – че кризата не е свършила, тя се задълбочава, и то много. Аз затова ще подкрепя този бюджет, защото той е оптималния според възможностите на Общината, а не че някой журналист ме нарече тук „йес, сър”. Когато трябва, ще критикувам кмета и сега пак го критикувам: защо той плаща две години на училищата и как, откъде плати тези 400 000 лв? Ще подкрепя и предложението на г-н Михов.

Г-н МИРКО РОБОВ: Позицията на моята група е ясна и това е начинът, по който и аз ще гласувам. Въпреки това, преглеждайки бюджета, не мога да не констатирам със задоволство, че Асенова махала, т.нар. „нов град” е обект на сериозен инвеститорски интерес. Това е едно пренасищане с паметници от национално значение, които искат една съвременна инфраструктура. А относно направата на Владишкия мост, за което настоявах многократно от началото на мандата, имам едно писмо на г-н Кмета до мен и до г-н Димитров за намерение това да се случи. Радвам се, че е заложен и нещата се приближават към църквата „Св Димитър”. Дай боже някога да влезе в общинските активи и с нея да се случат тези хубави неща, които се случват с други паметници на другия бряг на реката.

Аз вземам повод от една от таблиците за едно сравнително малко перо – 12 000 лв. за проект за реставрация на Владишкия мост. Това, което трябва да се направи с него, е подмяна на износената дървена конструкция. Преди дни с очите си видях, че е налице и архитектурния проект, и техническия проект на инж. Гено Тотев и тъй като пише „реставрация”, това означава реставрация, нова визия на моста няма да има. Тези 12 000 лв. могат да бъдат пренасочени, включително и за научни изследвания, касаещи столичния период на В. Търново. Не знам 12 000 лв. за покривното покритие на църквата „Петър и Павел”… просто се подменя едно покритие с друго. Т.е. тези два проектантски хонорара на мен ми звучат по-скоро като консултантски услуги. Може би г-н Кмета не знае това, което му казах за наличните, запазени от времето, когато се правеше Владишкия мост – 1981 г., но нека използва тях, а парите да бъдат насочени по целесъобразност.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Аз искам да се изкажа принципно по някои неща и няма да коментирам това, което си позволиха някои политически партии, какво е нашето решение. Това е наша работа. Сега да изтъкваме колко сме велики на фона на това какво другите партии не правят, мисля, че е остаряла практика. Както казваше г-н Рашев: „Така го можеш, така го правиш”. Искам да кажа, че този бюджет според мен е бюджет на кризата и на изтикване на мандата и от него чудеса не могат да се очакват. И затова аз искам да коментирам две тенденции, които аз съм си определила. За мен едната тенденция е устойчива и е формирана не само в този мандат, а и в предходния, да не кажа и малко по-далече във времето. Става дума за това пренебрежително отношение към населените места и към кметствата. Даже Камен Алексиев си позволи да каже, че сме обикаляли села и паланки. Извинявайте, но там също живеят хора. 25 000 – приблизително една четвърт от населението на Общината. Нека да видим какво им се случи на тези хора за тези два мандата или за 20-те години, за да не кажете, че бягам от отговорност. Откри се един пенсионерски клуб, почти навсякъде, естетизира се гробищният парк, откри се паметна плоча на загиналите във войните, всяка година между 3000 и 5000 лв. се дават за асфалтиране, по „Красива България” се ремонтираха някои читалища, други – по други програми, и за друго не се сещам.

Ако вие кажете, че това е много за тези хора, че това е справедливо за тези избиратели, добре, това е въпрос на ваша преценка, но за мен това наистина е пренебрежително отношение към тези хора там. Непростимо пренебрежително е да се изживяваме като един център, който може да акумулира всякакви финансови средства. Последното, което направихме миналата година, беше за улица 36-та, да се отклонят средства. Аз не съм гласувала. Колко от тези 400 000 лв. отидоха за ремонт и за попълване дупките на ул. 36-та и колко бяха отклонени, не знам защо, за Западната промишлена зона, за Пушево, Буковец до Керека. Защо беше направено? Злите езици говорят, че защото там били вилите на разни борци за справедливост. Не съм сигурна, не съм проверила, така чух. Още повече, че тази тенденция виждаме и тази година и като слушам кметовете, разбирам, че тя е трайна и тази година. Ще дам един пример, който e показателен за това, за което говоря в момента. За културния календар на Общината са заделени 402 000 лв., за кметствата и населените места за културни мероприятия са отделени 7200 лв. Знам, че в културния календар 5-6 инициативи са с финансовото участие на Общината, някъде около процент и половина и с тези суми, които се прибавят, става 2 %. Кажете сега, какво да направят с тези 300-400 лв. на населено място? А аз съм свидетел, че в тези населени места, когато се провежда нещо такова, отива цялото село, от 100 души отиват 95. Не отиват тези, които са на легло. Това за тях е празник, събитие, което е подготвяно и се преживява емоционално от цялото населено място. Докато тук, ще се преброим утре колко души ще дойдат на 18, на поклонение пред паметника. Затова казвам, че това е голямата болка и затова ние последователно във времето сме включвали такива предложения към г-н Кмета. Някои от тях наистина са изпълнени. За да се ликвидира това, това трябва да бъде политика. Цяла Европа работи в обратна посока, а ние тук създаваме някакви мегаполиси с ужасни проблеми вътре и защо го правим, не знам.

Другото, което според мен е една нова тенденция: за първи път аз чувам да се говори иронично и отрицателно за образованието. За чест на г-н Рашев ще кажа, че във времето, в което той е бил кмет, наистина това е било приоритет в неговата дейност. Но за първи път тази година го чух да говори негативно за образованието. Може би това, което той предприе като рестриктивна мярка – училищата този път да поемат от делегираните бюджети, беше предизвикано от някои разходи на директори на училища. Аз поне така разбрах неговия гняв. Защото наистина другите училища в страната още с въвеждането на делегираните бюджети са си покривали тези разходи. Г-н Рашев е покривал тези разходи, но може би е бил разгневен от това, че е имало неправомерни разходи за луксове. Думата луксове в тези комисии се чу няколко пъти. Като лукс се отчетоха теракотата, която е направена, лаптопите на учителите. Извинявайте, защо приемаме, че не са луксове например, заделянето на публични средства за това във всеки кабинет да има климатик, да има последен клас компютър, лаптоп, а лукс е там, където е надеждата на този град. Извинявайте, но родителите показаха, че оценяват този лукс и желаят този лукс, защото съсредоточаването на много ученици в „Бачо Киро” не е защото там учителите са станали по-добри, а защото се подобриха условията, при които се извършва учебния процес, защото има една модерна база. Как така стана да приемаме за нормално луксовете за чиновниците, а не приемаме нормално да има луксове за учениците? Кое е по-нормалното? Та тук работят родителите на тези деца. И само тук ли? Защо например Здравната каса трябва да е в луксове, а ДКЦ да прилича на битпазар. Така че мен ме разтревожи това обръщане на стойностите, тази промяна, която не очаквах да видя сред хора, които мислех, че имат друго отношение към образованието. Защото за тези 20 г. няма правителство, няма политическа сила, която да не е заявила, че образованието е приоритет.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Искам да използвам възможността за реплика, тъй като моето име беше нееднократно споменато от нашите политически приятели. Явно не съм бил разбран добре, защото вие вкарвате в моите думи теза, че аз съм срещу хората, които живеят в населените места. Там живеят нашите родители, нашите роднини и аз не противопоставям хората, които живеят в населените места и тези, които живеят в големия град. Наистина, в голямата си част вие сте прави, че те остават малко встрани и средствата, които се заделят за тях, за облагородяване и за други неща, от които те имат нужда, са по-малко от това, което се заделя за В. Търново като град. Моят въпрос беше към вас: след като сте обещали и след като вече вашите предложения са заложени в Инвестиционната програма, а вие ще се въздържите да подкрепите отчета, Инвестиционната програма и бюджета, какво правим в този случай? За мен това е висша форма на демагогия и както казва един колега, искате хем да бягате със зайците, хем да ловувате с ловците. Заемете или вляво, или вдясно, или в средата, за да знаем какво правим. Значи няма да подкрепите бюджета, а ще се възползвате от ползите, които ще ви даде с това наше подкрепяне на проектите, които са заложени в Инвестиционната програма; ще кажете на вашите хора: „Ето виждате ли, вие дадохте предложение нещо да се случи и то се случи - благодарение на нас, които не подкрепяме бюджета”.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз наистина ще бъда кратък и искам да кажа главното: аз ще подкрепя бюджета и призовавам всички вас също да го подкрепите. Сигурен съм, че още през месец април ще се наложи да гласуваме актуализация на бюджета, след това съм сигурен, че още след юли пак ще се наложи да гласуваме актуализация на бюджета и така ще бъде до края на годината, което правихме и сега при одобряване на отчета за 2010 г.

Каква е моята мисъл? Без да гласуваме бюджета, не може да се развива нормално работата на ОбА. Същевременно критиките, които трябва да правим към администрацията във В. Търново, в кметствата и населените места са си нещо нормално и тези критики ще продължат, и то по изпълнение или неизпълнение на Инвестиционната програма, по изпълнение или неизпълнение на бюджета, който както вече казах, ще продължим да актуализираме през годината. Лично на мен ми се иска да кажа: такива са условията, такава е развиващата се в момента държавата. Нито приходите ще бъдат сигурни, ако сме планирали нещо за първото тримесечие не е сигурно дали ще дойдат през първото тримесечие или няма да дойдат и през второто. По същия начин ние не можем да бъдем съвсем уверени в изпълнението или в неизпълнението на заложените цели през 2011 г., така че още един път аз ви призовавам да гласуваме бюджета и после да следим неговото изпълнение и в приходната, и в разходната му част, и да следим изпълнението на Инвестиционната програма. Искам завършвайки, да направя една забележка: нека всички предложения, които бяха направени за гласуване от нас, да се гласуват, независимо дали ще ги приемем, или не.

Г-н ИВАН ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ: Присъединявам се към изказването на г-н Стоянов. Той беше прав в това, че основното е Инвестиционната програма и нейното изпълнение и дано има достатъчно приходи и преизпълнение, за да може тази програма да бъде изпълнена и актуализирана. За да не влизам повече в подробности, предлагам да прекратим дебата и да започнем гласуваме предложенията по дневния ред, както и тези, които бяха направени допълнително.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Иванов за прекратяване на дебатите. Предложението беше прието с 27„за”, 4 „против”, 3 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Не знам дали има нужда от моето изказване и дали от тази трибуна мога да променя убеждението на някого, който вече си е изградил отношение. Мисля, че трябва да отговоря на някои въпроси, които бяха поставени. Ще ми позволите да поставя някои принципни въпроси. Това е дванадесетият бюджет, който с една трета от ОбС приемаме и наистина той е в рамките на вашия и на моя мандат, а не в мандата на ОбА, защото според Закона за държавния служител и принципите на демократично управление администрацията няма мандати и е недопустимо от тази трибуна да казваме „мандата на администрацията”.

Винаги в тези 11 г., както и сега, съм спазвал един и същи принцип: да избягаме в деня на приемането на бюджета, а и в дните около неговото подготвяне, от всякакви партийни залитания или броене „това е моето, това е твоето”. Аз мисля, г-н Алексиев, че няма нищо лошо да се ходи по села и по паланки, трябва да се ходи. От друга страна, винаги когато говорим какво е необходимо, някой казва: „Ние сме обещавали на хората, това са нуждите на хората”. Да, нуждите на хората са огромни, но мисля, че честността на човека, който ще ги представлява в тази зала и ще взема решения от името на хората, е по-важна, отколкото да издекларира какви са нуждите на хората. Аз казах в едно от интервютата какви са ни нуждите. През 2001-2002 г. имаме един финансов план за управление на публичната инфраструктура, направен с помощта на американски колеги. Те направиха сметка колко дълги и широки са улиците ни и какво е състоянието им, и ни казаха, че само за ремонт на улиците в град В. Търново, не и в селата, без основен ремонт на улиците, без изграждане на нови улици, са необходими 50 000 000 долара. Това тогава бяха приблизително 50 000 000 евро. Оттогава досега сме похарчили 3 000 000 евро. Като добавим и ремонтите, стават 5 000 000 евро, (без „Качица”). Това сме похарчили досега, защото толкова имаме. Ако искате, да ви предложа да изтеглим един кредит от 50 млн. евро! Може би европейската банка ще ни даде и за да можем да го погасяваме, догодина тези, които ще са общински съветници и кметът да предвидят разходи за неговото погасяване. За съжаление, ние нямаме тези пари като пари на цялото ни общество и се мъчим да привлечем чужди пари - на първо място от Европейския съюз. Това е отразено в Инвестиционната програма.

В никакъв случай не деля вашите предложения на сини, зелени, червени, пембени и съм напълно съгласен с г-н Стефанов. Предложенията, които вие правите като политически партии, като граждани, като общински съветници, служат за допълнителен ориентир какви са най-наболелите проблеми. В този смисъл аз не приемам, че едните предложения са на БСП, другите на СДС, на ССД, на ГЕРБ и т.н. Това са неща, които са мислени многократно и ако сме включили пътя Малкия Ресен – Дичин, то е защото това е пътят в най-тежко състояние от общинската улична мрежа, а ние по закон трябва да ремонтираме общинска улична мрежа. В началото на миналата година това също беше най-тежкият път, само че в хода на годината се появи един по-тежък. Вярно, че някои са били против, но защо сега не заобикаляте „Качица”, да заобикаляте тротоарите, като сте били против.

От друга страна, решението на БСП ме изненадва. Всичко мина в комисиите, мисля, че постигнахме съгласие и сега първото нещо е защо била намалена субсидията. Защо не казахте, като приеха държавния бюджет и отрязаха субсидиите на диспансерите, което е скандално? Защо не поискахте да направим една сесия на ОбС, да пратим една декларация на това мнозинство в Народното събрание и да протестираме и аз щях да ви подкрепя, щеше да ви подкрепи и г-н Алексиев, и ССД, защото синята коалиция гласува против бюджета. Лош закон, но закон и трябва да го изпълняваме, макар че негодуваме. Така че ние сме се съобразявали напълно със закона и това се получава. Между другото, промяната на закона и намаляването на изравнителната и допълнителната субсидия също се отразява върху собствените приходи, от друга страна се мъчим да провеждаме определен вид политика, която е европейска. Харчим толкова, колкото имаме, и се мъчим да не увеличаваме публичните разходи, за да можем да стимулираме инициативността и предприемчивостта на гражданите и не сме предлагали драстични увеличения вече години наред в бюджета.

Третото общо, което искам да кажа е, че бюджетът наистина е умерен и песимистичен по отношение на приходите и аз съм съгласен, че ще го преизпълним. Г-н Калейнски наистина вижда това за първи път, защото за първи път е общински съветник, но то се е случвало вече два пъти. В края на двата си мандата съм предлагал такива песимистични бюджети, които винаги сме преизпълнявали. Сега го правя по същия начин. Много е лесно да надуем едни приходи, разпускате се през август месец, идва новият кмет и приходите са неизпълнени. Но не е честно. Аз съм напълно сигурен, че ще променяме този бюджет, аз ще ви предложа промяна вероятно на следващата сесия или на по-следващата, защото има прогностични признаци, че Министерството на отбраната ще ни даде незавършената детска градина, за която ние трябва да приемем решение, че сме готови да приемем собствеността и след това да преценим колко пари са необходими. Само за информация: миналата година е имало 59 служебни промени на бюджета, някои в намаление, някои в увеличение. С нашите промени стават около 65 промени. Аз винаги съм очаквал повече да се концентрираме върху отчета за изпълнението на бюджета, а не върху прогнозата.

Ще отговоря накратко на поставените въпроси. Що се отнася до това, което посочи г-н Михов: защо толкова пари в параграфа за заплати, а толкова са харчени, а сега толкова. Защото толкова са необходи по разчети, а има икономии от „Фонд работна заплата”, дължащи се на болнични, неплатени отпуски. Увеличенията пък са от обезщетения на пенсионери. Това са различни разходи, които детайлизираме след това в отчета и в последните сесии или в първата сесия на ОбС обикновено ги променяме в зависимост от това какво разрешава законът.

По отношение на поставените от г-н Захариев въпроси: всичко, което е записано като паркове, изобщо всичко, което е записано в „Други” по проекти, са спечелени проекти. Текат процедури, предложили сме ви да инициираме и 2 млн. краткосрочен заем, който да можем да върнем до края на годината, за да можем да посрещаме тези разходи, които ще дойдат. Проектът е такъв, какъвто е одобрен от управляващия орган. По този проект играем два пъти: в началото на 2009 г и втори път сега, защото в средата на 2009 г. се смениха критериите за кандидатстване и от 10 млн. за общини като нашата станаха 5 млн. Отпадна Пишмана, отпадна голяма част от Триъгълника. С тези 5 млн. са направени проекти, които отговарят на изискванията, одобрени са от управляващия орган. Същото важи и за проекта ни за културните атракции, включително и моста – проекти, които са направени, платени и ние чакаме възстановяването на тези средства, затова са заложени тук, защото със стартирането на процедурите на нас тези пари ще ни бъдат възстановени, това е нашето дялово участие. Такива проекти са довели до това, щото община В. Търново няма нито един неодобрен проект. Има два одобрени проекта, но нефинансирани, надявам се, че ще бъдат финансирани.

Реконструкцията на парка пред ДКС. В този параграф сме заложили повече средства, отколкото са необходими. Не са правени точни разчети, но след приемане на бюджета и с обявяването на процедурите ще се направи количествено-стойностна сметка, но ние имаме от миналата година 100 000 лв. неразплатени задължения по правенето на тротоари във В. Търново. Една част от тях са около „Качица”. Тези пари трябва да ги разплатим. Миналата година ги пренасочихме от едно място на друго, смятам, че ако изпълнението на бюджета върви добре, можем тази година да направим този парк извън оперативната програма, защото той става опасен за ходене.

Парите за улично осветление няма да стигнат дори за текущите ремонти, така както са заложени, а не за правене на нови улици. За съжаление, по ул. „Д. Буйнозов” няма да можем да направим улично осветление. Вероятно ще трябват дори нови средства, защото непрекъснато се налага подмяна на кабели а и разделяне на кабелните мрежи от ЕОН и тези, които са на Общината.

Г-н Михов постави първи въпроса с парите на училищата. Тук не става въпрос, че съм бил ядосан, както каза някой, защото с емоции бюджет не се прави. Като казах думата „лукс”, допълних, че за нас всичко това е лукс, но за децата не може да се брои за лукс. Казвал съм го много пъти. Така или иначе, законът е закон и директорите са задължени в бюджета си сега да заложат плащането на данъка и такса „Смет”. Ако бюджетът на едно училище бъде без тези пари заложени там, той няма да бъде приет. Що се отнася до искането за намаление, ако сега бъде прието, аз не съм сигурен доколко е законосъобразно, защото трябваше до определена дата да приемем промили и план-сметката. План-сметката е утвърдена. Едно такова предложение би могло да важи за следващата година и е по-логично да важи за следващата година. А какво ще се случи тази година, ще видим до края на годината. Кое училище сме оставяли без пари? Миналата година съвсем малко сме дофинансирали училищата – с 26 000 лв. Излязохме от тази ситуация, в която дофинансирахме. С помощта на много хора – синдикати, учители, национално сдружение, управляващи, стигнахме до едно място, при което горе-долу има пари в училищата. Ще видим какво ще стане до края на годината. Като нямат пари, едни ще ги дофинансираме, други няма да дофинансираме. Това е в наши ръце, но в тази зала, г-н Михов, три мандата сме заедно, не сме говорили за закриване на детски градини. Закрили сме една, защото няма деца в нея. В началото на мандата закрихме две училища – едното в Беляковец, другото в Присово. Така че аз мога да гарантирам, че няма да оставим нито едно училище. Тази формула, за която ме питате какво се случва с нея, случва се – тя е част от закона. Сега предстои среща с учителите да видим какво правим. Пет процента от тях се отделят резерв за непредвидени действия. По-миналата година ПМГ „В. Друмев” не повдигна въпроса, като похарчихме част от общите пари от Образованието, за да направим нейните тоалетни. Миналата година имаше аварийна ситуация с училище „Патриарх Евтимий”. Успяхме, пренасочихме ресурса, постигнахме съгласие, че това наистина е една аварийна ситуация и на нея трябва да се отреагира. В момента има аварийна ситуация с Хуманитарна гимназия и с у-ще „П. Р. Славейков”. Ако там не бъдат отремонтирани тоалетните, вероятно следващата учебна година там няма да започне. Логично е да вземем такова решение. Каква полза, че сме си платили данъците, когато в едно училище няма да се открие учебната година? По-голяма аварийна ситуация от тази няма. Така че оставете ни да говорим, да дебатираме с директорите. Да, някои са си позволили повече разходи, които наистина смятам, че не са най-необходимите на този етап. Освен училищата никой не получи допълнително материално стимулиране в края на миналата година.

По отношение на външните услуги на ОбС - справката е при г-жа Данева и може да видите какви са разходите. По отношение на фонд „Ин витро” и като лекар нямам нищо против, но същината на отговора беше: в момента има национален фонд, в който има пари. Има достатъчно широки критерии. Нека хората да го използват, като свършат парите, тогава и Общината ще помага. Аз не познавам условията на фонда, но смятам, че трябва да има и критерии, за да се знае на кого ще дадем тези пари, по какъв ред. Не го гласувайте така - с определени пари, защото няма критерии, по които да ги даваме. Затова ви предлагам, г-н Михов: работете по този фонд, дайте да видим какви ще са критерии, вижте какви са националните критерии.

Г-н Стефанов предлага да се пише, че ОбС одобрява бюджета. Ако трябва да кажа личното си мнение за това, което се получи от 2002 година - оттогава можем да напишем, че ОбС изслушва бюджета. Аз лично, негодувам срещу това, но това е законът, изпълняваме него.

За улица „Черноризец Храбър” сме заложили пари в Инвестиционната програма, които ние продължаваме да дължим по неразплатени договори. Улицата е направена, но парите не са разплатени и затова сме ги предвидили.

Това са парите, които имаме. Би трябвало да добавим още 50 000 000 лв., защото ВиК проектът ни е 43 000 000 лв. плюс още 40 000 000 лв. за втора част на този проект. Това е две трети от В. Търново в това отношение – ВиК, не е и сто процента.

По отношение на списък за ремонт на стълбищата и тротоарите във В. Търново, аз предлагам: нека да изчистим всичките си задължения, ще предложим каква ще е предполагаемата количествено-стойностна сметка за ремонта на стълбищата пред ДКС и след това преминаваме към останалите стълбища. Трябва да приоретизираме нещата. Ако сега внесем списък, докато ги направим, ще се развалят и на други места.

Г-н Чокойски запита вносителите на предложенията дали след направените разяснения поддържат внесените от тях предложения. Г-н Румен Димитров заяви, че оттегля предложението си.

Г-н Чокойски съобщи от името на Председателския съвет, че всички писмени предложения, внесени от граждани, групи общински съветници и институции, ще бъдат предоставени на ОбА и на постоянните комисии на ОбС, за да се имат предвид при бъдещи корекции на бюджета и на Инвестиционната програма. Той добави, че не е необходимо в момента всички тези предложения да се разглеждат едно по едно, тъй като те ще бъдат на разположение на ОбА и на ОбС.

Предложението на г-н Михов за откриване на Общинска програма за асистирана репродукция като част от социалните дейности на община В. Търново беше подложено на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – въздържал се, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 33„за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на ПК по ОС и ПК по ИВСПИ: „Предлага на ОбА да внесе списък за ремонта на стълбищата и тротоарите във В. Търново за 2011 г., както и включване на пространството източно от мол до 31.05. 2011 г.

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 34„за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Г-н Чокойски подложи на гласуване цялото предложение по т. 2:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 28„за”, „против” няма, 7 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1210

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 12, чл. 18, чл. 27, чл. 30 и чл. 42, ал. 2 и ал. 4 от Закона за Общинските бюджети, Великотърновски Общински съвет

І. ПО БЮДЖЕТА И ОТЧЕТА ЗА 2010 ГОДИНА:

1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18, чл.27, чл.30 и чл.42, ал.4 от Закона за общинските бюджети утвърждава промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2010 година по Приложение 1 и промените по Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Приложение 1А.

2. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.18, чл.27, чл.30 и чл.42, ал.4 от Закона за общинските бюджети, приема годишния отчет по приходната и разходната част на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2010 година по Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 и Приложение 6 и отчета на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 31.12.2010 година по Приложение 7.

3. На основание чл.9 от Закона за общинския дълг приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение 5.

4. Приема отчета за Организирането и провеждането на Тринадесети международен фолклорен фестивал, Велико Търново 2009 – Приложение №3В.

5. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с § 29, ал. 2 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2010г., утвърждава разпределението на реализирания преходен остатък по бюджета на Община Велико Търново за 2010г., съгласно Приложение 8, като икономиите от средствата за делегираните от държавата дейности се използват за финансиране на същите дейности през 2011 година.

 

ІІ. ПО ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2011 ГОДИНА

6. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.12 от Закона за общинските бюджети, приема проект на бюджета на Община Велико Търново за 2011 година по приходната и разходната част в размер на 49 728 419 лева, в това число:

приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 26 799 546 лева в т.ч.: текущи разходи в размер на 26 204 110 лева, капиталови разходи – 595 436 лева.

приходи и разходи за местни дейности в размер на 22 076 902 лева в т.ч.: текущи разходи – 20 891 602 лева, капиталови разходи – 1 185 300 лева.

приходи и разходи за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи в размер на 851 971 лева в т.ч.: текущи разходи 751 971 лева и капиталови разходи – 100 000 лева / Приложение 2 , Приложение 3, Приложение 3а, Приложение 3б, Приложение 4/

7. На основание чл. 14, ал. 2 от ЗДБ на РБ за 2011 г. с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се финансират:

капиталови разходи в размер на 564 560 лева;

погашения по дългосрочни заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 730 440 лв.;

Разходи за лихви по заеми от банки в страната с инвестиционно предназначение – „Финансов план за управление на публичната инфраструктура” – 80 000 лв.;

Текущи ремонти по бюджета на Община Велико Търново за 2011 година – 250 000 лева.

8. Приема Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2011 година в размер на 60 042 342 лева по Приложение 17, както следва:

· 689 300 лева целева субсидия от РБ, в т.ч. за общински пътища – 408 700 лева;

· 1 658 717 лева от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините;

· 56 502 889 лева от други извънбюджетни средства;

· преходен остатък от целеви трансфер – 449 913лева за обект „Авариен ремонт на читалище "Просвета - 1904" - с. Пчелище;

· собствени бюджетни средства на Община Велико Търново – 741 523 лева;

9. След приключване на СМР, относно дяловото участие за изграждане на Православни храмове, включени като обекти в Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2011 год., равностойността на придобитите ДМА да се предостави като дарение на Великотърновската митрополия.

10. Всяко тримесечие до двадесет и пето число от месеца, следващ отчетното тримесечие Кмета на Община Велико Търново да внася в Общинския съвет информация за изпълнението на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2011 година по обекти – стойностно и по степен на завършеност. Тримесечните отчети на МДТ “К. Кисимов” да бъдат предоставени на ПК по ККИНВП за разглеждане и становище.

11. Определя максималния размер на дълга, както следва /Приложение №5/:

11.1. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2011 г. е 2 000 000 лева;

11.2. Максималния размер на общинския дълг към края на 2011 година не може да надвишава 5 843 470 лева.

12. Годишния размер на плащанията по дълга за 2011 година не може да надвишава 15 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по отчета към 31.12.2010 година на Община Велико Търново.

13. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал.2 от Закона за общинските бюджети утвърждава план – сметките на извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2010 година по приходите в размер на 15 402 674 лева и по разходите – 14 144 117 лева /Приложение 6/ в съответствие с Приложение №10 към §33 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2011 год.

14. На основание чл.15, ал.2 от ЗДБ на РБ за 2011 година, утвърждава приоритети за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

за делегирани от държавата дейности:

· заплати и вноски за осигурителни плащания;

· социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;

· медикаменти;

· храна;

· отопление, осветление;

· издръжка на социални, здравни и образователни заведения;

· други разходи

за местни дейности:

· плащания по обслужване на общинския дълг;

· заплати и вноски за осигурителни плащания;

· ремонт на общински пътища;

· социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;

· храна;

· медикаменти;

· отопление, осветление;

· издръжка на социални, здравни и образователни заведения;

· други разходи

15. На основание чл. 35 , ал.2 от ПМС 334/29.12.2010 година, утвърждава цена по калкулация на разходи за подпомагане на едно погребение, представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с Вх. №53-00-438/18.01.2011 година в размер на 210,00 лева /двеста и десет лева/ по Приложение № 9.

16. Утвърждава средства за подпомагане разходи за погребения на лица, отговарящи на условията по чл. 35 , ал.3 от ПМС 334/29.12.2010 година и съгласно цени утвърдени от Общински съвет – гр. Велико Търново за 35 /тридесет и пет/ бр. погребения в размер на 7 350 лева.

17. На основание чл.29 от ПМС 334/29.12.2010 година, утвърждава размера на средствата за пътни разноски както следва:

до 30 километра – 65% от стойността на билетите или картите за пътуване;

над 30 километра – 85% от стойността на билетите или картите за пътуване;

при възстановяване на разходи от централния бюджет за пътни разноски, средствата се изплащат до размера на действително възстановените пътни разноски в полза на общинския бюджет, но не повече от 90 %.

17.1 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгл. чл.29, ал.2 от ПМС 334/29.12.2010 година, / Приложение № 11 /.

17.2. На основание чл. 36, ал. 1, т. 5 от Закона за народната просвета утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности във функция “Образование”, които имат право на транспортни разноски /Приложение № 11А/

17.3 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по точка 17.1.

18. На основание чл. 32, ал.2 от ПМС 334/29.12.2010 година, определя размера на разходите за СБКО в размер до 3% от плановите средства за работна заплата на персонала в бюджетните звена, назначен по трудови правоотношения;

19. Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от разпоредителите с кредити при спазване приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2011 година, утвърдени с настоящото решение;

20. Утвърждава трансфер за МДТ "Константин Кисимов" за 2011 година в размер на 86 400 лева. Упълномощава кмета на Община Велико Търново да сключи договор с Министерство на културата.

21. След представянето на тримесечните отчети по пълна бюджетна класификация могат да се извършват вътрешни финансови одити на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити от лица, упълномощени от първостепенния разпоредител /Приложение 13/.

22. На основание чл. 13, т. 3 от ПМС 334/29.12.2010 година, определя размера на представителните разходи – 50 000 лева.

23. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, съгласно Приложение 3Б.

24. Възлага на кмета на общината:

24.1 Съгласно чл. 28, ал.1 от Закона за общинските бюджети да определи конкретните права и отговорности на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Системите за финансово управление и контрол;

24.2. Да ограничава или спира финансиране на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности;

24.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и съответствие с волята на дарителя/спонсора, както и реализираните собствени приходи по бюджетите на училищата, прилагащи системата на делегираните бюджети.

25. При спазване на общия размер по бюджета и приоритетността на разходите, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета предоставя правомощия на кмета на общината за бюджетната 2011 година / чл. 27, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и §31 от ПЗР на ЗДБРБ за 2011 г. /, да:

25.1. Изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

25.2. Прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

25.3. След 30.06.2011 година да предлага на Великотърновски общински съвет прехвърляне на средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по функция “Образование”, при условие че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност, от която се пренасочват;

25.4. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

25.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината;

25.6. Да насърчава участието в проекти на Европейските фондове от страна на образователни и културни институции от Община Велико Търново, както и да осигурява средства за съфинансиране.

26. Дава съгласие заемообразно от собствени бюджетни средства и от реализирания преходен остатък в делегираните от държавата дейности до срока на възстановяване на средствата от Договарящия орган по междинни и финални плащания, да се финансират допустими разходи по сключени договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативните програми и други програми, финансирани от Европейската общност.

27. Фонд „Инициативи на местните общности” за 2011 година разполага със средства в размер на 100 000 лева за финансиране на малки проекти при условията на подбор измежду подадените предложения, като задължителния собствен и партньорски финансов принос да е не по-малко от 30 % от бюджета на проекта. Възлага на Сдружението на кметовете и кметските наместници „Янтра 2001” да утвърди правила и процедури за подбора.

28. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 4 от ПМС №67/14.04.2010 г., в изпълнение на разпоредбите на РМС №715/01.12.2010 г., утвърждава численост на персонала и разходи за заплати през 2011 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи съгласно Приложение № 16. Неизразходваните през текущия месец средства за работни заплати се прехвърлят към средствата за работни заплати за следващите месеци в рамките на бюджетната година.

29. Утвърждава средства за физкултурна дейност и подпомагане спортни клубове и спортни дружества в размер на 226 000 лева по Приложение № 14, съгласно чл.59 от Закона за физическото възпитание и спорта, които да бъдат изразходвани по Програма за физическа култура и спорт, приета с настоящото решение на Великотърновски общински съвет. Разпределението на средствата за спортните организации да се извърши съобразно методика приета с Решение на Великотърновски общински съвет. Изразходването на средствата за т.1 за “Физическо възпитание и спорт в учебните заведения” да се осъществява чрез бюджета на Дирекция “Образование и наука”, а за т. 2 “Спортни организации” да става пряко от общината чрез клубовете или дружествата за физическа култура и спорт.

30. Приема Културен календар, съгласно Приложение №15.

31. За изготвянето на План сметката на приходите и разходите за 2011 г. по чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, съгласно Решение №1173/20.01.2011 година, разходите за 2010 година са на база касов отчет и неразплатени към 31.12.2010 година, на основание на което се формира остатъка в началото на 2011 година.

32. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и при спразване на изискванията на Наредба №5 за условията и реда за емитиране, придобиване и изплащане на безналични Държавни ценни книжа дава съгласие временно свободните парични средства на Община Велико Търново да бъдат влагани в Държавни Ценни Книжа.

33. В срок до 30 дни след приемането на Бюджет 2011 и Инвестиционната програма за 2011 г. писмено да се информират кметовете и кметските наместници на населените места в община В. Търново за размера на бюджета им и Инвестиционната програма за 2011 г.

34. В срок до 31.05.2011 год. Общинска администрация да внесе списък за ремонта на тротоарите във Велико Търново.

 

Заседанието беше закрито в 19.15 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

        /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………