ПРОТОКОЛ № 83

 

От осемдедесет и трето заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 24.02.2011 г. от 09.15 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 34 общински съветника. Отсъстваха г-н Драгни Драгнев, г-н Ивайло Иванов и г-н Николай Цонев.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Александър Чокойски, който даде думата на г-жа Мина Илиева – главен секретар на община В. Търново.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: За мен наистина е удоволствие и чест да ви представя един човек, който, както е божието слово, тихо и без шум върви и сее доброто в цялата страна - проф. Дечко Свиленов. И всичко това благодарение на една изключително сърцата жена, обикнала България и дарявайки вече години наред средства, с които да се печатат библии за деца и тази най-свята книга за всички християни – Библията. Преди да му дам думата, искам не да му благодаря, да му се поклоня, и да го помоля да предаде поклона на всички нас на г-жа Ане Фраш, тъй като ние живеем във Велико Търново, в старопрестолнината, там, където е най-старият университет в Блгария - на Света гора, на 800 години. Искаме, г-н Свиленов, по поръчение на г-н Кмета, с неговия подпис, което е знак, че всички жители на нашия град искат да благодарят на Вас и на г-жа Ане Фраш, и тъй като след един ден е денят на дарителите, който община Велико Търново 12-та година организира, за да благодари на своите благодеятели, Вие и г-жа Ане Фраш като такива за жителите на нашия град, искам да ви помоля да ви връчим Старопрестолната грамота. Позволявам си да изпратим на г-жа Ане Фраш Старопрестолната грамота, с която всички великотърновци й благодарят за това, което прави за България.

Г-н ДЕЧКО СВИЛЕНОВ: Уважаеми г-н Председател на ОбС, уважаеми г-н Кмет, Ваши Благовенства, отци на Българската православна църква, уважаеми общински съветници, драги гости, аз съм дълбоко развълнуван от това, което преживявам, което ми се случва за първи път от шест месеца, откакто аз съм започнал да разпространявам библиите. Трогателно е човек да види такава отзивчивост и такава любов, бих казал братска любов, за което аз от сърце ви благодаря. Бъдете сигурни, че още следобед ще предам вашите благопожелания, вашата любов на нашата дарителка – една възрастна жена на 93 г., която и ден, и нощ пребивава в молитва за делото, което тя е финансирала, за да може то да достигне до мнозина в България.

Няколко думи как започна това дело: преди година и половина ние подарихме Библията на нашето правителство и за моя голяма радост получихме благодарствено писмо, с което те благодарят за направеното дарение, информират ни къде са я разпространили и ни молят за по-големи количества от Библията, при което ние отпечатахме 20 000 броя и тези, които аз днес ви нося, са едни от последните от този голям тираж. Преди време нашата дарителка ми се обажда и пита: „Как върви разпространението?” Казвам: „Ане, вече са на привършване”. Тя направи необходимото и в момента ние печатаме нов тираж от 50 000, с който искаме да достигнем всички онези, които носят отговорност за нашата страна. Досега те са разпространени в Министерския съвет, в много министерства, в Народното събрание, университети и в много други институции, в много от областните градове на нашата страна. Винаги ни питат защо го правим. Давам един прост отговор: Библията е основата и фундамента на християнската вяра, тя е книгата, която може да промени начина на мислене на отделния човек, а оттук и на цял народ. За да илюстрирам това, което ви казвам, един малък пример. Подаряваме Библията на една високопоставена личност в Министерския съвет, името му няма да кажа. Той взе Библията и я отваря наслуки и попада на десетте божи заповеди. Казва: „Професоре, дай да видя на какво дередже съм аз с тези заповеди, има ли ме, няма ли ме.” Чете първата заповед - да няма други богове, и казва: „Тук съм много добре, друг бог освен нашия нямам”. Чете по-нататък: „Почитай баща си и майка си”. „И тук съм много добре.” Отиде по-надолу: „Не кради!” „Е – казва, тук се старая” Стигна до седмата заповед: Не прелюбодействай!. Знаете ли какво ми каза този човек? Цитирам го: „Професоре, тук съм гола вода.” Аз му казах: „Уважаеми г-н еди-кой си, за да не сте гола вода, тази книга първо ви информира, че това, което правите, не е добро; второ, тя ще ви даде и сила да можете да се справите с тази ваша человеческа слабост. Ето това ни е мотивацията.

Друг въпрос, който винаги ми се поставя: Кой финансира? Вече беше казано, аз също ви казах. За мен Бог е благословил нашата страна, защото няма друга държава с такова нещо, както е България.

Накрая искам да изкажа специална благодарност на отец Славчо, който е между вас, който е мисионер, облечен в човешки образ. Чрез този човек ние работим вече много години и той разпространява тези книги, които ние вече печатаме много години – детските библии, Християнската етика и Новия завет. С хиляди той достига Търново и цялата ви област.

Отец Славчо, благодаря Ви най-сърдечно пред тази висока аудитория и се радвам на нашето сътрудничество. Библията, както виждате, е обемиста книга и преди години аз бях помолен от Народното събрание да изнеса един доклад върху Библията. Това е едно малко резюме от тази голяма книга и ние сме сложили във всяка Библия по едно резюме, за да може този, който го чете, да добие ищах да отвори и да чете и тази книга. Накрай един съвет: когато получите този дар, моля ви не почвайте отначалото да четете. Всяка книга се чете от началото. Вие започнете да четете от страница 1257. Там пише „Свето евангелие на Лука”. Почнете оттук, карайте до края и ще видите, че искате или не искате, ще получите желание да започнете да я четете отначало. Това са моите думи, с които аз се обръщам към вас, пожелавам ви приятна и благословена година. А сега успешна и плодотворна работа на ОбС! След като отец Славчо благослови това служение, позволете ми да подаря на председателя, на кмета по една Библия, а след това моите събратя, които са тук – отец Славчо и отец Михаил, ще подарят на всички, които са тук, в залата.

Отец Славчо произнесе благодарствена молитва. Бяха раздадени библии на присъстващите в залата.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Предлагам като т. 30 да бъде включена в дневния ред точката „Обявяване на 22 март 2011 г. за празничен и неприсъствен на територията на община В. Търново”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ще използвам възможността за пореден път да изразя своето несъгласие от решението на Председателския съвет, тъй като виждам, че това е една постоянна тенденция, която продължава да се развива: виждаме, че продължават да се включват точки без становище на ОбА. Предложения, които са минали през ПК, одобрени от ПК, със становища още липсват. Правя предложение по проекта за дневен ред. Точка 14 да отпадне, тъй като липсва становище на ОбА. Точки 22, 23, 24, 25 също да отпаднат, тъй като становището на колегите от ПК по ОС ясно е написано защо не се приемат и не се обсъждат предложенията. Ако в момента не подкрепим становището на колегите от ПК, ще ги накараме да се почувстват изключително неудобни или пък неефективни.

Г-н МИРКО РОБОВ: Предложението ми е към точка 1 – да се отложи. Мотивът е следният: включването на тази точка в дневния ред е провокирано от проблема с училищата, от становищата на директорите. Доколкото знам, това са координирани усилия с някои от политическите сили, представени в ОбС.

Г-н Георги Стефанов поясни, че точка 1 не касае училищата.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението за включване на нова точка, 30, в дневния ред. Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Чокойски обясни, че е коректно предложението на г-н Димитров да се раздели на две части, които да се гласуват поотделно – за точка 14 и за точки 22, 23, 24, 24.

Предложението за отлагане на точка 14 беше отхвърлено с 11 „за”, 2 „против”, 14 „въздържали се”.

Предложението за отлагане на точки 22, 23, 24 и 25 беше отхвърлено с 14 „за”, 1 „против”, 13 „въздържали се”.

Целият дневен ред беше приет с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 3703/ 03.02.2011 г.
 2. Допълнение на Правилника за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Вх. № 3733/ 11.02.2011 г.
 3. Приемане на Отчет за дейността на ОБСНВ Велико Търново за 2010 г. и План за действие за 2011 г. в изпълнение на Програма за борба с наркотиците и наркоманиите 2009-2012 г. на Община Велико Търново, Вх. № 3710/ 07.02.2011 г.
 4. Отчет на Общинската агенция за приватизация за 2010 г., Вх. № 3754/ 16.02.2011 г.
 5. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищни имоти в гр. Велико Търново, Вх. № 3755/ 16.02.2011 г.
 6. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищни имоти в гр. Велико Търново, Вх. № 3756/ 16.02.2011 г.
 7. Изменение на решение № 1186/ 20.01.2011 г., Вх. № 3757/ 16.02.2011 г.
 8. Питане от Георги Стефанов – общински съветник, Вх. № 3625/ 11.01.2010 г.
 9. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3562/ 29.12.2010 г.
 10. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3563/ 29.12.2010 г.
 11. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3748/ 15.02.2011 г.
 12. Отписване на ДМА от активите на „Инвестстрой - 92” ЕООД гр. Велико Търново, Вх. № 3679/ 27.12.2010 г.
 13. Определяне на наемните цени при отдаване под наем на помещения общинска собственост на политичски партии, Вх. № 3745/ 15.02.2011 г.
 14. Предложение от съветниците от група „ДЕСЕН АЛИАНС”, Вх. № 3740/ 15.02.2011 г.
 15. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост, с. Ресен, Вх. № 3727/ 09.02.2011 г.
 16. Искане за предоставяне за безвъздмезно ползване на имоти частна общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 3643/ 17.02.2011 г.
 17. Молба за предоставяне за безвъздмезно ползване на имоти частна общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 3704/ 03.02.2011 г.
 18. Предоставяне собственост върху недвижим имот, частна общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 3734/ 11.02.2011 г.
 19. Предоставяне собственост върху недвижим имот, частна общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 3707/ 04.02.2011 г.
 20. Учредяване право на ползване върху земеделска земя за разполагане на пчелин, Вх. № 3726/ 09.02.2011 г.
 21. Продажба на земеделска зема, общинска собственост, Вх. № 3728/ 09.02.2011 г.
 22. Одобряване на подробен устройствен план, с. Арбанаси, Вх. № 3724/ 09.02.2010 г.
 23. Одобряване на подробен устройствен план, с. Арбанаси, Вх. № 3723/ 09.02.2010 г.
 24. Одобряване на подробен устройствен план, с. Арбанаси, Вх. № 3725/ 09.02.2010 г.
 25. Одобряване на подробен устройствен план, с. Шереметя, Вх. № 3715/ 08.02.2010 г.
 26. Предложение относно извършени разходи за командировки от д-р Румен Рашев, Вх. № 3718/ 08.02.2011 г.
 27. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Десилава Атанасова Колева, Вх. № 3699/ 02.02.2011 г.
 28. Присъждане на Академична награда „3 март”, Вх. № 3763/ 18.02.2011 г.
 29. Приемане на Стратегически и годишен план за дейността на Дирекция „Вътрешен одит” при Община Велико Търново за 2011 г., Вх. № 3670/ 21.01.2011 г.
 30. Обявяване на 22 март 2011 г. (вторник) за празничен и неприсъствен на територията на Община Велико Търново

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 3703/ 03.02.2011 г.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Изказването ми е процедурно. Повод ми даде предложението на Румен Димитров. Искам да ви кажа, че основната комисия по тези предложения е ПК по ТСУ. Втората част, в която искам да обърна внимание на администрацията в лицето на г-н Рашев – представители на ОбА по ТСУ редовно не се явяват и вече ПК по ОС не разглежда предложения, ако няма представители. Доколкото знам, те са се разпределили кой в коя комисия да идва. Обръщам се и към Вас, г-жо Илиева, и се надявам, че занапред няма да има такива случаи.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Това, което колегата Робов спомена, има основание и мисля, че трябваше да бъде поставено в точката и да се разгледа тук. Съдържанието на тези промени в Наредбата е рутинно, няма смисъл да го обсъждаме, но има един друг въпрос, който беше поставен на сесията, в която обсъждахме бюджета, и в който са ангажирани доста институции и на който ние трябва да дадем някакво решение и отлагането на това решение не е добър вариант – и за администрацията, и за ОбС. Това е свързано с таксата „Смет” на общинските средни учебни заведения, но и на висшите училища. Това е нещо, което засяга тези институции в Общината. Бюджетите на училищата увисват, имаме драстично увеличаване на такса „Смет” за висшите училища. В бюджета, определен от държавата, това не е осигурено и ние трябва да дадем отговор. Отлагайки отговора на този въпрос, ние задълбочаваме проблема. Трябва да е ясно дали те ще имат някакво облекчение от наша страна по общия ред тази година, или няма да имат, за да могат да си правят сметката. Надявах се, че този проблем ще бъде свързан с писмото на директорите, и с писмата на висшите училища.

Правя това изказване, за да обясня защо няма да подкрепя това предложение днес. Аз ще се въздържа, но очаквам на следващата сесия с кмета, който заяви пред нас едно становище, да го обсъдим, защото проблемът е сериозен. Това може да отвори вратата и на други искания. Надявам се на следващата сесия да вземем решение, свързано с такса „Смет” на учебните заведения.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Въпросите бяха разгледани на Председателски съвет. Искаме становище от ОбА до 10.03.2011 г., след това ще влезе в комисии и на следващата сесия задължително ще бъде включено в дневния ред.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 1:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – въздържал се, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1211

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Създава нов чл. 62 б към раздел VII от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

„Административни услуги предоставяни от Община Велико Търново във връзка с образувани изпълнителни дела от частни съдебни изпълнители:

(1) За издаване на удостоверение за декларирани данни - 7,50 лв.

(2) За издаване на удостоверение за наличие и липса на задължение по местни данъци и такси - 7,50 лв.

(3) За издаване на копие от данъчна декларация - 12,50 лв.

(4) За издаване на удостоверение за наследници - 4,50 лв.

(5) За издаване на удостоверение за идентичност на имена - 7,50 лв.

(6) За издаване на удостоверение за семейно положение - 7,50 лв.

(7) За издаване на удостоверение за родствени връзки - 5,50 лв.

(8) За издаване на удостоверение за заявен постоянен и настоящ адрес - 4,50 лв.

(9) За издаване на препис от документи по гражданско състояние - 5,50 лв.

(10) За издаване на удостоверение за липса на правни ограничения - 7,50 лв.”

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Допълнение на Правилника за организацията и дейността на Великотърновския общински съвет, на неговите комисии и за взаимодействието му с общинската администрация, Вх. № 3733/ 11.02.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 2:

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1212

На основание чл. 21, ал. 3 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Допълва чл. 41 от Правилника с нова алинея 3 със следния текст: „Постоянните комисии имат право да избират сами временно председател или секретар при отсъствие на титуляра.”

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на ОБСНВ Велико Търново за 2010 г. и План за действие за 2011 г. в изпълнение на Програма за борба с наркотиците и наркоманиите 2009-2012 г. на Община Велико Търново, Вх. № 3710/ 07.02.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 3.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1213

На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл. 21 и 22 от Правилника за организация дейността на Националния съвет по наркотични вещества и чл. 2, т. 1 от Правилата за организация на дейността на ОБСНВ Велико Търново, Великотърновски Общински съвет приема:

1. Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества през 2010 г.

2.План за действие за 2011 г. за изпълнение на Програма за борба с наркотиците и наркоманиите в Община Велико Търново (2009-2012 г.)

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет на Общинската агенция за приватизация за 2010 г., Вх. № 3754/ 16.02.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 4:

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1214

На основание чл.10, т. 3 и чл.12, ал. 8 от Правилника за дейността на ОбАП, НСПСК, Великотърновски Общинския съвет

1.Приема отчета за работата на Общинска агенция за приватизация за изпълнение на годишния план за приватизация през 2010 година, заедно с внесените към отчета Приложения №№ 1 ,2 и 3.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищни имоти в гр. Велико Търново, Вх. № 3755/ 16.02.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 5:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – против, Желка Денева – против, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за.

Предложението беше прието с 20 „за”, 2 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1215

 

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 , чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5 ,т.1 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 1184/ 20.01.2011 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски Общински съвет

1.Приема начални цени за продажба на общински нежилищни имоти,както следва : Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447.511.632 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 312 кв.м., за който имот е отреден УПИ ІІ - ”за обществено обслужване” от кв.329-А по ПУП-ПР на гр.В.Търново, с административен адрес гр.Велико Търново, ул. „Христо Иванов - Войводата” – 49 790 лева /без ДДС/; Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501.4 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 6 158 кв.м., за който имот е отреден УПИ І - ”за производствени и складови дейности” от кв.2 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, Западна промишлена зона - 228 230 лева / без ДДС /; Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501.173 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 3 449 кв.м., за който имот е отреден УПИ ХІІІ - ”за обслужващи и производствени дейности” от кв.4 по ПУП-ПР на гр.В. Търново, Западна промишлена зона – 134 410 лева / без ДДС /.

2. За посочените в т. 1 обекти да се проведат търгове с явно наддаване, със стъпка както следва: за „Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447.511.632 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 312 кв.м., за който имот е отреден УПИ ІІ - ”за обществено обслужване” от кв.329-А по ПУП-ПР на гр.В.Търново, с административен адрес гр.Велико Търново, ул. „Христо Иванов - Войводата” – 4 900 лева; за „Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501.4 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 6 158 кв.м., за който имот е отреден УПИ І - ”за производствени и складови дейности” от кв.2 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, Западна промишлена зона”- 22 800 лева; за „ Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501.173 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 3 449 кв.м., за който имот е отреден УПИ ХІІІ - ”за обслужващи и производствени дейности” от кв.4 по ПУП-ПР на гр.В. Търново,Западна промишлена зона” – 13 400 лева .

3. Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник"; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация -стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит както следва: за „Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447.511.632 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 312 кв.м., за който имот е отреден УПИ ІІ - ”за обществено обслужване” от кв.329 - А по ПУП-ПР на гр.В.Търново, с административен адрес гр.Велико Търново, ул. „Христо Иванов - Войводата” – 15 000 лева; за „Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447.501.4 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 6 158 кв.м., за който имот е отреден УПИ І - ”за производствени и складови дейности” от кв.2 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, Западна промишлена зона” - 68 500 лева; за „Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501.173 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 3 449 кв.м., за който имот е отреден УПИ ХІІІ - ”за обслужващи и производствени дейности” от кв.4 по ПУП-ПР на гр. В. Търново,Западна промишлена зона” – 40 400 лева

Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF

6.Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обектите до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС..

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищни имоти в гр. Велико Търново, Вх. № 3756/ 16.02.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 6:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – против, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за.

Предложението беше прието с 20 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1216

На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл. 4 , ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 от ЗДДС, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 1185/ 20.01.2011 година на Великотърновски Общински съвет, Великотърновски Общински съвет

1.Приема начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, находящи се в с.Русаля, както следва: за “УПИ І от кв. 30, целият с площ 6 450 кв.м., заедно с построени в него eдноетажна сграда /бивше училище/ с РЗП 586 кв.м. и едноетажна сграда /пристройка/ със ЗП 34 кв.м.” – 43 570 лева /без ДДС/; за „Застроен УПИ І от кв.67, целият с площ 7 100 кв.м., заедно с построена в него едноетажна сграда /бивше училище/ с РЗП 810 кв.м.” – 48 320 лева /без ДДС /

2. За посочените в т. 1 обекти да се проведат търгове с явно наддаване, със стъпка както следва: за „Застроен УПИ І от кв.30,заедно с построени в него сгради /бивше училище и пристройка/” - 4 350 лева; за „Застроен УПИ І от кв. 67, заедно с построена в него сграда /бивше училище/” - 4 800 лева

3. Търговете да се проведат при следните условия: дата на търга - 28 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

4. Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит както следва: за „Застроен УПИ І от кв.30,заедно с построени в него сгради /бивше училище и пристройка /”- 13 000 лева,за „Застроен УПИ І от кв. 67, заедно с построена в него сграда /бивше училище/” - 14 400 лева.

Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново,BIC код SOMB BGSF

6.Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обектите до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение на решение № 1186/ 20.01.2011 г., Вх. № 3757/ 16.02.2011 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Може би се нуждаем от малко пояснение, затова вземам думата. Взехме решение на предишна сесия за такъв депозит от 300 000 лв. от свободните средства на 12 месеца, но понеже решението на Надзорния съвет по приватизация беше от миналата година, докато мине през сесия, закъсня. Ние ще излезем извън календарната година, което не е редно. Затова предлагаме срока на депозита вместо 12 да стане 8 месеца, считано от 1 март 2011 г., за да приключим до 1 декември.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 7:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Пламен Легкоступ – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1217

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, във връзка с чл. 42 от ЗОБ ,чл. 9 и чл. 10, т. 8 от Правилника за дейността на ОбАП, чл. 13, ал. 3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизацията в Община Велико Търново и във връзка с дадени указания от Министерство на финансите, Великотърновски Общински съвет

1. Изменя текста на решение № 1186 / 20.01.2011 г. на Великотърновски общински съвет, както следва :

Било: Дава съгласие Общинска агенция за приватизация - В. Търново да открие в обслужващата банка на Община Велико Търново, със средства от фонд „Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол“, срочен 12 / дванадесет/ месечен депозит в размер на 300 000 /триста хиляди / лева .

Става: Дава съгласие Общинска агенция за приватизация - В. Търново да открие в обслужващата банка на Община Велико Търново, със средства от фонд „Разходи за приватизацията и следприватизационен контрол“, срочен 9 /девет/ месечен депозит в размер на 300 000 /триста хиляди / лева, считано от 01.03.2011 година.

 

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Георги Стефанов – общински съветник, Вх. № 3625/ 11.01.2010 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: На миналата сесия аз развих питането си и няма да го чета отново. Моят въпрос към г-н Кмета на Общината е къде да си оставят автомобилите гражданите, чиито жилища са в района на зоните за кратковременно паркиране. Допълнителният въпрос, който поставих на миналата сесия, е: Каква е икономическата изгода за Общината от така въведените зони?

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането и добави, че Комисията провежда редовно заседания и нейните решения се публикуват на сайта на община В. Търново.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Благодаря. Вие на практика не отговорихте на нито един от моите въпроси. Не отговорихте на въпроса къде да слагат колите си. Трябвало да ги слагат в гаражи, паркове и други места извън пътното платно. Къде са тези места? Вероятно в тази справка, която ще ни дадете, ще се окаже, че е икономически ефективно, въпреки че аз съм убеден, че в този договор интересите на оператора са защитени многократно повече от интересите на Общината и въпреки всичко ще ни докажете, че ще имаме икономическа изгода. Защо при тази изгода и печалбата на Общината на живущите, които попадат в синята зона, не им се разреши облекчено паркиране в синята зона срещу някаква такса, както е във всички градове, за които аз имам информация? Имам предвид не само София, но и Бургас, и други. Аз мисля, че сумата от 10 лв. на месец е добра за гражданите.

Не съм удовлетворен от отговора Ви. За мен дилемата не е дали гражданите ще получат такова облекчение. Убеден съм, че ще го получат и се надявам, че още през март може да се направи, така както сте го въвели със заповед. Разчитам, че ще направите необходимото по искането на нашата ПК за ОРТП - да направите едно съвместно заседание, на което да се коментират и другите проблеми, породени от прибързаното въвеждане на зоните за кратковременно паркиране. Оставам с надежда, че гражданите, които попадат в тези зони, ще получат един сериозно облекчен режим за паркиране на колите си.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Предполагах, че няма да бъдете удовлетворен от моя отговор, защото като прочетете моя отговор, ще разберете скрития замисъл в него, който не исках да кажа директно: че уличните платна не са гаражите, където хората трябва да си държат автомобилите. Това е публична собственост с друго предназначение. Още повече, практика на Върховния съд и тълкувания са, че отдавна не съществува понятието „задължително осигурено място за паркиране” – нещо, което вчера на заседанието на комисията обсъждахме. Хубаво е това да бъде една поредна дискусия, тъй като при прилагането на Наредбата надделяха други фактори и аз съм готов с комисията на ОбС да направим едно такова решение. Комисията по безопасност работи изключително добре и с много добра връзка със самите органи на МВР. Ефектът от това е видим. Целта на въвеждането на зони за кратковременно паркиране в никакъв случай не е финансова и не е първият движещ мотив Общината да спечели пари. Първият мотив за създаването на зоните беше да се опитаме да въведем ред в паркирането, което ще помогне за облекчаване на и без това затруднения трафик в движението във В. Търново – ефект, който в момента е видим.

Радвам се на вашето твърдение и предлагам да го обмислим – че за живеещите, които искат да ползват общинска собственост, трябва да се въведе такса, а не да се ползва безвъзмездно. Няма общинска собственост, която ние да сме дали да се ползва безвъзмездно, с изключение правото да си държиш собствената кола на общинска собственост, а не в твоя собственост, при положение, че по данни на Строителната камара, около 30 % от новопостроените гаражи във В. Търново стоят непродадени, при положение, че в София почти няма непродадени гаражи. Естествено, че никой няма да си купи гараж, след като може да си държи колата върху публична или частна общинска собственост. Ние даваме на търговците, които осигуряват работни места, създават някакъв продукт, плащат данъци ит.н, мисля, че между 10 и 12 лв. на кв.м, при минимум площ около 4 кв.м. за една маса със столове, а на някого, който иска да ползва 15 кв.м общинска площ, не му вземаме нищо, защото казваме, че живее там и му се полага. В никой закон няма дори такава презумпция. Затова се радвам на това ваше твърдение и според мен е редно да започнем бавно и постепенно, защото наистина хората трябва да свикнат да заплащат за ползване на общинска площ за постоянно пребиваване на автомобила. На този етап обаче, зоните много трудно се налагат, но имаме пълното съдействие на органите на МВР. Постига се първият желани ефект, икономическите резултати също са добри и когато получа официална справка, ще я предоставя за информация.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3562/ 29.12.2010 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: По повод казаното в предната точка искам да кажа, че въпросът наистина е много сериозен. Той е глобален и комплексен, само че г-н Стефанов, би трябвало да бъдете активен в миналия мандат и нямаше да стигнем до злополучното положение, в което в момента се намираме. Знаете, че в момента с кмета си правите преливане от пусто в празно и че въпросът, който сега дискутирате, няма как да бъде решен сега и тук.

Радвам се, че най-накрая имам възможност да задам питане, което е на дневен ред и на вниманието на спортната великотърновска общественост от доста дълго време.

Г-н Димитров прочете питането си и добави:

Аз съм сигурен, че ще бъдат извадени от хиляда кладенеца вода, за да мога да бъда убеден, както аз, така и всички спортни деятели във В. Търново, че това, което е направено, е в интерес на спортните дейци. Категорично се противопоставям както на решението на тогавашната комисия, която е била сформирана с участие на категорично мнозинство с представители на общински съветници. Когато видим списъка на общинските съветници, които са взели решението, виждаме, че преобладават спортни (за тогава) дейци на В. Търново – г-н Атанасов и г-н Алексиев. Аз категорично се противопоставям на тяхното решение като неефективно и непрактично. След като чуя Вашия отговор, ще кажа защо мисля така и какво предлагам.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Нямам намерение да вадя вода от 20 кладенеца, за да ви убеждавам, но няма и как да бъдете убеден, след като сте едва ли не последна инстанция на истината.

Г-н Рашев прочете отговор на питането.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Правилно се ориентирахте, че аз не съм последната инстанция. Но явно не сте разбрали какво всъщност съм имал предвид. Не приемам Вашия отговор, който да даде отговори на моето питане. Нямаше нито един пункт от всички 5 въпроса, които Ви задавам. Категорично не съм удовлетворен. Първо ще кажа защо винаги от тази трибуна съм коментирал, че трябва да бъдем максимално отговорни при вземане на решения тук: защото последиците са за всички нас. В конкретния случай, обаче, за да мога да се съглася и да приема това предложение, което навярно на по-късен етап ще влезе на гласуване, аз ще направя едно предложение, за което се надявам господата Атанасов и Алексиев да ми отговорят и да намерят начин да ме убедят дали ще се съгласят с моето предложение, а то е: аз ще подкрепя предложението за собствеността, която е под форма на обезпечение в рамките на няколко милиона, само ако г-н Атанасов и г-н Алексиев се съгласят хандбалният клуб да излезе от „Сава Величков” и да отиде да тренира там, където те са гласували да бъдат направени спортните зали. По този начин ще направим обществено мерило дали това, което е създадено от общинските съветници, е ефективно и прагматично. Ако г-н Атанасов се съгласи да влезе в новосъздадените от него зали, аз съм готов да гласувам с две ръце.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3563/ 29.12.2010 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да изразя своето негодувание и разочарование от Вашата позиция на миналото заседание на ОбС. Вие бяхте тук, но не се ангажирахте с отговора на моето питане, ангажирахте се с други неща, казахте, че сте в отпуска и по този начин Вие обезсмислихте въпроса, на който сега трябва да ми отговорите. Предполагам, че ще ми отговорите, тъй като този въпрос Ви беше зададен при обсъждане на бюджета и на Инвестиционната програма. Ще ви помоля да кажете на великотърновската общественост всичко това, което казахте за общинската полиция.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Съгласен съм само с едно нещо от това, което казвате: че в настоящия момент за бюджет 2011 г. е непосилно създаването на общинска полиция. Нека не забравяме, че договорът с фирмата, която към настоящия момент изпълнява тези функции, изтича в началото на 2012 г. и нашият диалог би трябвало да бъде някакъв апел за всички, които ще дойдат след нас на тези места. Категорично заявявам, че при едно прецизиране на функциите на общинската полиция, тя ще бъде едно печелившо за Общината звено. Вие изредихте няколко закона, но аз ще ви кажа, че в настоящия момент съществуват около 30 наредби, за които аз съм изключително скептичен в коментара си дали се спазват, или не.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 3748/ 15.02.2011 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Поради невъзможността да си поставям въпросите периодично, се получава едно количествено натрупване, което няма как да бъде избегнато.

Г-н Димитров прочете питането си относно тролейбусния транспорт в гр. В. Търново.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: За първи път чувам, че ще правим полиция, от която да печелим пари – нещо, което е изключително опасно за обществото според мен.

Г-н Рашев прочете отговор на питането и добави:

В устен вариант мога да кажа, че през 2006-2007 г. беше започнато решаването на въпроса и имаше надежда в следващите няколко години да бъде решен изцяло въпросът с преминаване на главния път София-Варна през В. Търново, но в момента аз съм скептик, че може да бъде решен. Вероятно в момента държавата има други задачи и този път не е най-важният и въпреки това ние търсим възможности за идейни решения, които Агенция „Пътища” трябва да ни подскаже, за да можем след това да финансираме евентуално идейни проекти и оттам нататък търсене на средства за работни проекти и строителство по различни програми или национален бюджет. По отношение на електропреносната мрежа и базата Община В. Търново е сключила договор за поддръжка в готовност за възстановяване и въвеждане в експлоатация на тролейбусната мрежа с „Етра” ЕООД В. Търново, както и договор за нощна охрана. Въпреки това е налице и посегателство, за което съм сезирал органите на МВР. Вероятно ще се намесят и органите на прокуратурата.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: За разлика от другите две питания, аз ще кажа, че съм удовлетворен от Вашия отговор, дотолкова доколкото аз повече не мога да се ангажирам с коментар какво ще се случва с целия този процес. Предполагам, че великотърновци най-накрай разбраха, че Вие все още сте съхранили желание за този вид транспорт на територията на В. Търново, но няма как да не ви опонирам за предходното питане.

Типично във Ваш стил вие се опитвате да минавате по периферията и да измествате центъра на контекста на самото ми питане. По никакъв начин аз не съм коментирал, че създаването на общинска полиция трябва и задължително да бъде печелившо звено. На въпросите, отправени към Вас за тази структура, Вие винаги казвате: „Няма пари, не можем да си позволим едно губещо звено, или каквото и да е в тази посока”. Това, което Ви казах – че при създаването на общинската полиция, това звено може да бъде печелившо, но това не е казано единствено и само защото искам да наложа мнение за някакъв репресивен апарат, а за да Ви кажа, че съм готов с икономическа обосновка, в която да защитя тезата си.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отписване на ДМА от активите на „Инвестстрой - 92” ЕООД гр. Велико Търново, Вх. № 3679/ 27.12.2010 г.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Искам да задам един въпрос към ОбА и той касае следното: В момента в тези жилища са настанени хора, които са бивши работници на „Комунално стопанство” и „Благоустройство”. Има ли вече виждане какво ще направи ОбА с тези наематели. В тези жилища има настанени майка с четири деца, самотна майка с две деца и т.н. По моя справка там има едно свободно жилище и се надявам, че ОбА ще прояви разбиране, тъй като освобождаването на тези работници е станало вследствие вливането на „Комунално стопанство” и „Благоустройство” в „Инвестстрой”.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Въпросът със собствеността не касае наемателите. Настаняването в общински жилища се извършва по закон. Г-жа Илиева ще обясни по-подробно.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Г-жо Желева, Вие сте член на комисията, която картотекира. Това, което аз смятам да предложа пред комисията, е, че ние първо трябва да изискаме документация от всички тези хора и ако те отговарят на всички изисквания по закона и по нашата наредба, те ще бъдат оставени в тези жилища, като си плащат наемите. Но това, което мен ме притеснява, е следното: че когато разговарях с г-н Тачев, когато подготвяхме предложението до ОбС, той сподели, че тези наематели дължат много пари. Има хора, които дължат 1000 лв. за наеми. Ако тези хора не си платят наемите, жилищата им ще бъдат отнети както на всички останали. Знаете, че го правим. Но ако те влязат с изрядно платени наеми и отговарят на условията, ще останат да живеят в тези жилища. Никой няма интерес да гони хората и никога не сме го правили. Знам, че едно от жилищата е свободно, след като ги приемем официално, ще настаним там хора от списъка на картотекираните.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 12:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1218

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 4 и т. 7 и чл. 149, ал. 2 от ТЗ, чл. 18, т. 7 във връзка с чл.18, т. 4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за отписване от активите на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново на:

Съгласно Акт за частна общинска собственост АЧОС № 773 / 03.10.2000г. :

- имот в жилищен блок ЕЖБ-78, гр. Велико Търново, ул. „Филип Симидов” № 9, вход „Б”, Апартамент № 7 със ЗП 43.69 кв.м., изба № 16 със ЗП 3.76 кв.м., заедно с 2.1340 % ИД.Ч. от общите части на сградата и отстъпено право на строеж, с балансова стойност на недвижимия имот от 753.67лв.-счетоводен амортизационен план материали Д.А. за месец ноември година 2010, группа 201, счетоводна сметка 203, инв. № 203021 за сметка на собствения капитал на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново в часта на други резерви, записани в счетоводния баланс на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново към 30.09.2010г.;

Съгласно Акт за частна общинска собственост АЧОС № 774 / 05.10.2000г. :

- имот в жилищен блок ЕЖБ-79, гр. Велико Търново, ул. „Филип Симидов” № 7, вход „Б”, Апартамент № 18 със ЗП 22.82 кв.м., изба № 12 със ЗП 2.20 кв.м., заедно с 0.7372 % ИД.Ч. от общите части на сградата и отстъпено право на строеж, с балансова стойност на недвижимия имот от 430.14лв.-счетоводен амортизационен план материали Д.А. за месец ноември година 2010, группа 201, счетоводна сметка 203, инв. № 203024 за сметка на собствения капитал на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново в часта на други резерви, записани в счетоводния баланс на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново към 30.09.2010г.;

Съгласно Акт за частна общинска собственост АЧОС № 773 / 03.10.2000г. :

- имот в жилищен блок ЕЖБ-78, гр. Велико Търново, ул. „Филип Симидов” № 9, вход „Б”, Апартамент № 2 със ЗП 38.47 кв.м., изба № 21 със ЗП 2.96 кв.м., заедно с 1.7148 % ИД.Ч. от общите части на сградата и отстъпено право на строеж, с балансова стойност на недвижимия имот от 645.26лв.-счетоводен амортизационен план материали Д.А. за месец ноември година 2010, группа 201, счетоводна сметка 203, инв. № 203019 за сметка на собствения капитал на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново в часта на други резерви, записани в счетоводния баланс на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново към 30.09.2010г.;

Съгласно Акт за частна общинска собственост АЧОС № 773/ 03.10.2000г.:

- имот в жилищен блок ЕЖБ-78, гр. Велико Търново, ул. „Филип Симидов” № 9, вход „А”, Апартамент № 16 със ЗП 60.93 кв.м., изба № 7 със ЗП3.57 кв.м., заедно с 2.7670 % ИД.Ч. от общите части на сградата и отстъпено право на строеж, с балансова стойност на недвижимия имот от 999.22лв.-счетоводен амортизационен план материали Д.А. за месец ноември година 2010, группа 201, счетоводна сметка 203, инв. № 203018 за сметка на собствения капитал на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново в часта на други резерви, записани в счетоводния баланс на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново към 30.09.2010г.;

Съгласно Акт за частна общинска собственост АЧОС № 772 / 02.10.2000г.:

- имот в жилищен блок ЕПЖС 31, гр. Велико Търново, ул. „Г.Измирлиев” № 4, вход „В”, етаж І, Апартамент № 56 със ЗП 49.33 кв.м., изба № 41 със ЗП3.30 кв.м., заедно с 1.140 % ИД.Ч. от общите части на сградата и отстъпено право на строеж, с балансова стойност на недвижимия имот от 726.98лв.-счетоводен амортизационен план материали Д.А. за месец ноември година 2010, группа 201, счетоводна сметка 203, инв. № 203022 за сметка на собствения капитал на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново в часта на други резерви, записани в счетоводния баланс на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново към 30.09.2010г.;

Съгласно Акт за частна общинска собственост АЧОС № 1856/ 11.06.2003г. :

- имот в жилищен блок ЕПЖС -1, гр. Велико Търново, ул. „Г.Измирлиев” № 17, вход „Г”, етаж ІІ, Апартамент № 4 със ЗП 57.70 кв.м., изба № 4 със ЗП2.56 кв.м., заедно с 1.04 % ИД.Ч. от общите части на сградата и отстъпено право на строеж, с балансова стойност на недвижимия имот от 3270.88лв.-счетоводен амортизационен план материали Д.А. за месец ноември година 2010, группа 201, счетоводна сметка 203, инв. № 203083 за сметка на собствения капитал на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново в часта на други резерви, записани в счетоводния баланс на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново към 30.09.2010г.;

Съгласно Акт за частна общинска собственост АЧОС № 746 / 29.08.2000г. :

- имот жилищна сграда и дворно място, гр. Велико Търново, ул. „Опълченска” № 53, жилищна сграда със ЗП 38.84; 2ЕТ.; навес от 15.74 МЗ-5.94 кв.м., дворно място представляващо ДВVПЛV № 1291 от КВ. 295 с площ 150 кв.м., с балансова стойност на недвижимия имот от 216.69 лв.-счетоводен амортизационен план материали Д.А. за месец ноември година 2010, группа 201, счетоводна сметка 203, инв. № 203004 за сметка на собствения капитал на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново в часта на други резерви, записани в счетоводния баланс на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново към 30.09.2010г.

ІІ.На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да придобие имотите по т. І

ІІІ.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, и чл. 3 и чл. 4 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, имотите по т.І да бъдат вписани във фонд „Жилища за настаняване под наем”.

ІV. Великотърновски Общински съвет задължава:

1. Отдел "Общинска собственост" при Община ВеликоТърново да приеме с приемно-предавателен протокол ДМА по т. І. от „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново.

2. Отдел „Бюджет и финанси” при Община ВеликоТърново да отрази счетоводно записванията.

V. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по актуализиране на счетоводния баланс на дружеството.

VІ. Задължава Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на наемните цени при отдаване под наем на помещения общинска собственост на политичски партии, Вх. № 3745/ 15.02.2011 г.

Изказвания не бяха направени.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 13:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1219

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 31, ал. 3 от Закона за политическите партии и чл. 19, ал. 4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет, определя наемна цена за 1 кв.м площ при предоставяне на помещения за задоволяване на административните потребности на политическите партии в гр. Велико Търново и населените места в Общината в размер на 0,80 лв.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от съветниците от група „ДЕСЕН АЛИАНС”, Вх. № 3740/ 15.02.2011 г.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: В началото на заседанието имаше желание за отпадане на тази точка. Аз искам да кажа, че няма никакво противоречие в Правилника на ОбС и в ЗМСМА. Ще си позволя да прочета нашето предложение и после ще направя коментар. (Чете предложението на група „Десен алианс”.)

Ще възложим на кмета да извърши необходимите законосъобразни процедури и в да се реши проблемът с транспорта и паркирането.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да изразя своето удовлетворение от това, което виждам и чувам - за това че г-н Алексиев в момента се поставя в ситуацията, в която аз съм бил поставян многократно. В този ОбС бяха внесени много добри и законосъобразни предложения и вие ги отхвърлихте дори и затова че няма становище на ОбА. Вие си имате мнозинство, но аз съм против налагане на двойни стандарти. Не може да гласуваме правила и да не ги спазваме. Затова ще гласувам против.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Благодаря за оценката, която ми беше дадена. Благодаря на колегите и на всички тези, които подкрепят разумните предложения, които правя.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз не можах да разбера какво искахте преди малко, г-н Алексиев. Защо назад във времето – три години и половина, Вие бойкотирахте подобни позиции, а сега отстоявате нещо противоположно. Аз не можах да разбера, затова казах, че съм против налагането на такива двойни стандарти.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Аз ще изразя становището на ОбА. Първо, принципно подкрепям това предложение и го намирам за добро. То е в унисон с отговора, който се опитвах да дам на г-н Стефанов, затова че автомобилите трябва да домуват в гаражи, паркинги и т.н. Готов съм по всякакъв начин да насърчавам този процес. Това е важно за великотърновци, за да могат улиците да бъдат опразнени от паркирани автомобили. Готов съм да направим всичко възможно и да насърчим изграждането на подземни и полуподземни гаражи. Не искайте сега цялата администрация, тъй като имаме един архитект, един конструктор, да направим анализ на цялата територия на Общината, да кажем къде е възможно да се правят гаражи, да сложим тези неща и да ви предложим едно решение за продаване на тези места. Такова нещо и юридически не може да стане.

Поемам пред вас ангажимент от името на администрацията: който даде инициатива в писмена форма – на една такава преписка ще окажем максимално бързо съдействие. Разбира се, обявлението, съгласие на съседи – тези процедури няма как да бъдат избегнати. Надявам се, че след като завърши градоустройствената процедурата, щом има вече такова решение, решението за разпореждане по съответния законов ред също ще бъде лесно преминато. В този смисъл отправям призив: който желае да изгражда паркинги и гаражи, да отправя своите молби до Общината, защитени по съответния ред и предполагащи развитието на съответните процедури. Имаме няколко процедури, които сме започнали за изграждане на паркинги с много автомобили. В този смисъл аз не виждам нужда от решение на ОбС. Това е един от приоритетите в оставащите месеци на този ОбС и на този управленски екип - на кмета и на заместниците му. Сигурен съм, че това ще бъде приоритет и на следващия екип, защото проблемите на организацията на движението и паркирането са важни, но поне поставяме началото и има тенденция да бъде решен в следващия мандат напълно.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз ще подкрепя предложението и няма да участвам в този безсмислен спор. Предложението е полезно за Велико Търново. Аз мисля, че това не е нещо ново. Преди 15 г. във В. Търново имаше една много тежка зараза на незаконно поставяне на гаражни клетки и тогавашните ОбА и ОбС създадоха една наредба, с която процесите се овладяха до голяма степен. Приемам предложението и като някакъв опит да се компенсира абсолютната асиметрия в този проблем, като се акцентира върху модерното сега полицейско начало на репресията, а не върху творческото – да се създават места за паркиране. Парите на Общината очевидно ги няма в тази общинска стратегия. Нито от таксите от сините зони, нито от данъка за автомобилите, дано да има повече идеи и да се направят повече места за паркиране.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Кмете, личи си какво значи да дадеш рамо на съпартиец – тази светкавична реакция, която Вие проявявате, ако беше поведение през целия мандат, предполагам, че този град щеше да бъде още по-красив.

По повод чутото вече становище на кмета, заявявам, че ще подкрепя предложението на „Десен алианс”.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз ще подкрепя с удоволствие това предложение, независимо от кого е направено, само при положение, че Вие сега внесете срок за това предложение. В противен случай го намирам за популистко и неангажиращо нас, като общински съветници със сериозността на проблема, който вие повдигате.

Г- н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Правя процедурно предложение за спиране на дебатите. Сега поставяме началото на един дълъг процес, на една работа, която отдел „ТСУ” и отдел „ОС” и цялата ОбА трябва да започнат, за да може този процес да продължи и през следващия мандат. Това не е еднократен акт и ние днес с едно решение да го свършим. Започва оглед на местата, на всички възможни територии, на които може да се осъществи такава дейност и през тази година ще се направят няколко неща, следващата още няколко и т.н., за да може да се оползотворят местата, на които може да се изградят тези гаражи.

Г-н Чокойски подложи на гласуване процедурното предложение на г-н Алексиев. Предложението беше прието с 23 „за”, 2 „против”, „въздържали се” няма.

Цялото предложение по точка 14 беше прието с 22 „за”, 2 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1220

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира проучването, анализа и техническите възможности за обособяване на УПИ за изграждане на надземни, подземни и полуподземни паркинги и гаражи на територията на гр. Велико Търново.

След приключване на съответните процедури да внесе в Общински съвет предложение за вземане на решение за извършване на разпоредителни сделки с тях, съобразно законовите изисквания

 

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА (отрицателен вот): Тъй като г-н Алексиев ме изпревари с предложението за прекратяване на изказванията, нямах никаква друга възможност, освен отрицателен вот, за да кажа това, което искам да кажа.

Първо, възразявам, че се полага някакво начало в този момент да се решава този проблем. Преди десетина години паркирането и гаражните въпроси ми бяха любима тема. От няколко години съм оставила тази тема настрана в личните си предпочитания, тъй като видях, че има доста специалисти, които да коментират и да решават тези проблеми, затова стоях настрана и наблюдавах как се развива процесът. Припомням, че само преди петнадесетина години ние търпяхме сериозни упреци за това, че съществуваше едно решение на ОбС, в което се забраняваше да се променя предназначението на съществуващите гаражи, когато имаше вълна от искания в гаражите да се развиват обществени услуги. От натиска, който съществуваше тогава, ОбС се отказа от това си решение, за да може да се решават други належащи въпроси на деня в този период. Аз и тогава, и сега считам, че се допусна една грешка – помещения, които са предвидени за гаражи, да изпълняват някакви други функции. Сега се убеждавам, че съм била права, тъй като този проблем започна лавинообразно да залива не само В. Търново, а и останалите градове в страната. Няма нищо лошо в това да се предприемат такива начинания от ОбА, но съм малко песимистично настроена, защото ОбА няма такива функции, за да прави такива проектирания, но във всички случаи може да се изпълняват съществуващите нормативни изисквания в момента – т.е. да не се допускат сгради за строителство, в които този въпрос не е решен по някакъв начин и смятам, че това е един продължителен процес, който във времето ще се развива за доброто устройство на града ни, но не може да стане автоматично.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Изказвам се, за да ви обърна внимание. Току-що общински съветници от група „Десен алианс” признаха, че понякога в нашата работа се слага каруцата пред коня. Ако те имаха доброто намерение да свършат тази работа и знаеха, че предстои въвеждането на ограничаване на свободното паркиране в центъра на В. Търново, за което се говореше от доста време, трябваше да направят това предложение отдавна и отдавна да се вземе решение за създаване на такива зони и чак след това да се въведе сегашната ситуация, за да се освободят централните части на В. Търново от натовареността на МПС. Апелирам да стане така и за в бъдеще, когато предприемаме нещо, първо да мислим за последствията, а не както сега те самите признават - че се натрупаха много проблеми, но се появиха и нови. Нали те трябваше да знаят това, нали всички мислим добре, разсъждаваме и знаем, че това щеше да се получи. Факт е, че в момента те знаят много добре, че оттук нататък до края на този мандат развитие по проблема няма да има.

В 11.15 часа беше обявена 10-минутна почивка.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Искам да взема думата, за да запълня този луфт. Тече тридесетата минута от обявяването на десетминутната почивка и понеже това е практика в липсата на организация на нашия ОбС и предвид това, че напоследък успях да проследя директната работа на много общински съвети, излъчвана по медиите, искам да направя едно предложение: да се върнем отново в залата с компютри, за да може по-динамично и по-организирано да минават нашите сесии. Вижте колко пъти се вика името ни за всяко гласуване - знаете, че наистина се губи много време. Още повече, че там няма лоби бар, където можем да обядваме, да се срещаме с наши фенове, съмишленици, журналисти и т.н. Този човек, който страдаше от клаустрофобия, вече е депутат.

Правя официално предложение да се преместим до края на мандата в тази зала, която специално е направена за заседания на ОбС – така както го направиха и в Горна Оряховица – там вече работят в зала с компютри. Не може ние, които бяхме едни от първите в осъвременяването на работата на общинските съветници, сега да се връщаме само защото няма кой да следи нашите велики изяви. Ще видим колко са хората тук, които няма да може да събере другата зала. Затова правя официално предложение: да пренесем нашата работа в залата, която беше създадена за тази цел, за да работим по-динамично, по-модерно до края на този мандат.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Ще бъда много кратък. Г-жа Мишева, поддържам Вашето предложение. Аз бях се заинтересувал по този въпрос - ние нямаме решение да заседаваме тук. Тогава ние случайно се преместихме временно тук. Нека се върнем там, където ни е мястото, и да работим с техниката, по-оперативно т.е. да се върнем в ХХІ век, а не в ХХ век, както работим. Подкрепям предложението и искам този въпрос да се разгледа на разширен Председателски съвет.


ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху недвижим имот частна общинска собственост, с. Ресен, Вх. № 3727/ 09.02.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 15:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1221

 

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 39, ал.5 от ЗОС, чл. 59 ал. 1 и ал.7 от НРПУРОИ и във връзка с § 4, ал. 1 от ЗНЧ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху недвижим имот общинска собственост, представляващ читалищна сграда на 2 етажа със застроена площ от 798 кв. м., попадаща в УПИ VIII от кв.22-А по РП на с. Ресен, актуван с АОС №738/06.07.2000 г. в полза на Народно Читалище „Народна Просвета 1874” с. Ресен, представлявано от Председателя на Настоятелството - Радослава Любомирова.

Всички текущи разходи, както и разходите по поддръжка и ремонт на сградата са за сметка на Читалищното настоятелство.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия съгласно изискванията на ЗОС и НРПУРОИ.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Искане за предоставяне за безвъздмезно ползване на имоти частна общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 3643/ 17.02.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 16:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1222

 

І. На основание чл. 12, ал. 3 и чл. 39 ал. 4 от Закона за общинска собственост, чл. 59, ал. 3, т. 1 и ал. 4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с писмо вх. № 3301-157/ 24.11.2010 от Директора на ТП на НОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване на имоти частна общинска собственост, намиращи се в гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 1 с обща застроена площ 608,00 кв.м, представляващ 18 броя помещения и ул. “Васил Левски” № 29, представляващ канцеларии с обща площ 73,12 кв.м.

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно ползване на гореописаните имоти с Районно управление “Социално осигуряване” гр. Велико Търново, при условия и ред, съгласно изискванията на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за срок от 5 /пет/ години- до 15.02.2016 год.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Молба за предоставяне за безвъздмезно ползване на имоти частна общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 3704/ 03.02.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 17:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1223

І. На основание чл. 39, ал. 4 от Закона за общинска собственост, чл. 8, ал. 3, т. 5 и чл. 59, ал. 3, т. 2, и ал. 4, и ал. 6 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка със искане вх. № 3551/ 20.12.2010 от Председателя на „Съюза на българските художници” Великотърновски общински съвет дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване на части от имот общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Рафаел Михайлов” № 1, в гр. Велико Търново, представляващ заседателна зала, 2 броя канцеларии и графична база.

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да организира и проведе конкурс за безвъзмездно ползване на имота, при условия и ред, съгласно изискванията на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за срок от 5 /пет/ години. До участие в него да бъдат допускани юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне собственост върху недвижим имот, частна общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 3734/ 11.02.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 18:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1224

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с §27, ал. 2, т. 1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет предоставя

1.1. ПИ № 166137 – нива с площ 1,400 дка, ІV кат., м. „Пасков бряст” по КВС на с. Хотница, общ. Велико Търново (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ), с АОС № 4816/ 09.02.2011 г., за който с Решение № 196Х/ 07.04.1994 г. на ОСЗ гр. В. Търново е възстановено правото на собственост в съществуващи (възстановими) стари реални граници на наследниците на Иван Иванов Ганчев.

1.2. ПИ № 166138 – нива с площ 0,600 дка, ІV кат., м. „Пасков бряст” по КВС на с. Хотница, общ. Велико Търново (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ), с АОС № 4814/09.02.2011 г., за който с Решение № Решение № 465Х/27.07.1993 г. на ОСЗ гр. В. Търново е възстановено правото на собственост в съществуващи(възстановими) стари реални граници на наследниците на Георги Иванов Ганчев.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по предоставяне на гореописаните имоти при спазване на действащата нормативна уредба.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне собственост върху недвижим имот, частна общинска собственост, гр. Велико Търново, Вх. № 3707/ 04.02.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 19:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1225

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет предоставя ПИ № 031028 – изоставена нива с площ 0,798 дка, ІV кат., м. „Пашова ограда 3/ До село” по КВС на с. Войнежа, общ. Велико Търново (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ), с АОС № 4760/ 23.11.2010 г., за който със съдебно Решение № 423/03.05.2010 г. на ВТРС по гр. д. № 4092/ 2009 г. с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК е установено, че Стойко Първанов Иванов от гр. В. Търново, ул. Деньо Чоканов № 8, вх. Б, ап. 27, в качеството му на наследник на Първан Иванов Радков е собственик.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по предоставяне на гореописания имот на Стойко Първанов Иванов при спазване на действащата нормативна уредба.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване право на ползване върху земеделска земя за разполагане на пчелин, Вх. № 3726/ 09.02.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 20:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1226

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 1 от Закона за общинската собственост, чл. 59, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 11, ал. 1 и ал. 2, и чл. 12 от Закона за пчеларството, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде учредено възмездно право на ползване за срок от 5 (пет) години чрез публично оповестен конкурс върху недвижим имот частна общинска собственост представляващ имот с идентификатор 10447.23.4 по кадастралната карта на гр. В. Търново с площ 4,666 дка, изоставена орна земя, VІ кат., местност Средни усои, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, актуван с АОС № 4783/24.01.2011 г.

2. Утвърждава начална конкурсна цена на правото на ползване, определена по реда на чл. 6, ал. 2 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд, в размер на 100 (сто) лева годишно.

3. Определя следните приоритетни условия при провеждане на конкурса:

а/ офертна цена, не по-ниска от началната конкурсна цена;

б/ в конкурса могат да участват физически и юридически лица, собственици на не по-малко от 10 пчелни семейства, регистрирани съгласно закона за пчеларството.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на конкурса за учредяване право на ползване, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Продажба на земеделска зема, общинска собственост, Вх. № 3728/ 09.02.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 21:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1227

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Велико Търново приема оценките на земеделски земи по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, изготвени съгласно Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи /ПМС № 118/26.05.1998 г., заглавие изм. ДВ бр. 75/2006 г., последно изм. ДВ бр. 62/2009 г./, както следва:

 

№ по ред № на имот по ПНИ Землище Местност Площ

/дка/

Цена

/лева/

1. 241.1 с. Буковец Долни сини вир 0,500 130,00
2. 241.2 с. Буковец Долни сини вир 0,351 91,00
3. 241.3 с. Буковец Долни сини вир 0,347 90,00
4. 241.6 с. Буковец Долни сини вир 0,600 156,00
5. 241.10 с. Буковец Долни сини вир 0,600 156,00
6. 241.11 с. Буковец Долни сини вир 0,600 156,00
7. 241.14 с. Буковец Долни сини вир 0,600 156,00
8. 241.18 с. Буковец Долни сини вир 0,800 208,00
9. 507.1 с. Вонеща вода Руклите 0,500 186,00
10. 512.1 с. Вонеща вода Търнивата 2 0,600 223,00
11. 576.1 с. Габровци До скока 0,600 335,00
12. 311.1 гр. Килифарево Трите кладенеца 0,600 348,00
13. 503.30 с. Момин сбор Мешелика 0,791 642,00
14. 503.3 с. Присово Пачовалото 0,409 119,00
15. 503.6 с. Присово Пачовалото 0,600 174,00

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия при спазване на действащата нормативна уредба.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, с. Арбанаси, Вх. № 3724/ 09.02.2010 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Не мога да споделя Вашата позиция, г-н Тодоров, тъй като присъствах на комисията по ОС и Вие бяхте един от яростните защитници на това да се вземат осезаеами мерки и да се направи така, че да има някакъв ред в полза на всички нас – на ОбС и на ОбА. Не споделям коментара Ви и не приемам позицията, която Вие заемате: по време на самата комисия ОС да бъдете яростен защитник на това нещата да се поставят в ред, а тук да се поставяте в услуга на администрацията, като противоречите на себе си. Затова няма да подкрепя предложението.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Г-н Димитров, пак ще се повторя. Основната комисия е ТСУ. Лично аз участвам и в двете.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз много добре съм разбрал, но Вие явно не искате да ме разберете. Вие бяхте максимално категоричен, както и членовете на самата комисия, че наистина трябва да бъде въведен ред. Аз не коментирам решенията на ТСУ, но как впоследствие да вземам Вашите решения за адекватни, или неадекватни, при положение, че Вие постоянно си противоречите. Вие казахте, че не искате да разглеждате на ПК по ОС, докато няма присъствие на ОбА и в момента трябва да отстоявате това Ваше изказване.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: В ПК по ТСУ аз подкрепих предложението.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението за прекратяване на дебатите. Предложението беше прието с 25 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

Предложението по точка 22 беше прието с 20 „за”, 1 „против” и 6 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1228

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 00583.160.45 / от имоти № № 160.10, 160.11, 160.12, 160.13, 160.14, 160.15, 160.16/ по плана на новообразуваните имоти на територия по § 4 от ЗСПЗЗ , местност „Странжа”, землище на с.Аранаси, община Велико Търново за промяна предназначението на имота и промяна предназначението на част от ПИ № 00583.160.24 – полски път с площ от 0,422 дка осигуряващ транспортен достъп до ПИ № 00583.160.45, и план - схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП и изграждане на трафопост 1х1000 кVА.

За поземлен имот № 00583.160.45 , местност „Странжа”, землище на с.Арбанаси, община Велико Търново се определя предназначение за „жилищни нужди”, при следните устройствени показатели:

височина на сградата – до 7 м;

плътност на застрояване /Пзастр./ - до 40 % ;

коефициент на интензивност / Кинт/ - до 0,8 ;

минимална озеленена площ – 60% ;

начин на застрояване – свободно / е/ ;

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, с. Арбанаси, Вх. № 3723/ 09.02.2010 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да изложа още един, според някого – незначителен, факт, но според мен изключително значителен. Преди малко всички ние гласувахме земите, които се продават по параграф 4. Това е така, няма как да се противопоставим, тъй като законът го регламентира. Искам да обърна внимание, че преди известно време имаше коментар в един от вестниците, че този ОбС продава земи в Арбанаси на цени от 28 стотинки. Това е така, няма как да го отречем, тъй като има разпоредби, но е любопитно какво се случва днес, какво гласуваме днес.

Г-н МИРКО РОБОВ: Ще започна с първото интервю на Тодор Живков след 10 ноември пред „Евроком”. Разпита за В. Търново, за Арбанаси и като му казах, че Арбанаси се развива бурно, той каза: „Вие ликвидирате този резерват.” В първия мандат като съветник 1995-1999 г. бях в една работна група за разширяване регулацията на Арбанаси и бях решително против. Тогава се разпадна това нещо, но сега гласувайки, нека всеки има пред себе си тази отговорност за това в какво превръщаме Арбанаси – един архитектурно-исторически резерват, който е такъв, защото автентиката беше в значителен процент спрямо общата застройка. И сега в какво претопяваме тази автентика? В едно зрънце, което посетителят трудно ще открива в дебрите на едно голямо селище, за което ще работим със следващите няколко точки, както и с нещата, които правихме преди няколко сесии, затова ви моля, имайте предвид това, когато давате гласа си за разширяване на строителството там.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Архитектурният резерват Арбанси от една страна има недоизчистена процедура по обявяването на архитектурен резерват, което е някъде в миналото. Абстрахирайки се от това, селището си има собствен устройствен план и собствени регулационни граници. Тези три точки, в които в момента съществува предложение и го гласуваме, не попадат в регулационните граници на селището Арбанаси. Отделно според специализирания съвет за опазване на паметници на културата към Министерството на културата около регулационните граници на селището има три зони за опазване с определени режими на опазване какво може да се прави в тези зони. Тези земи не попадат и в тези зони – т.е. не са под никакъв контрол, отнасящ се за селището архитектурен резервата Арбанаси. Когато се говори тук, информацията трябва да се поднася така че колегите, които не са запознати с тази материя, да бъдат ясно ориентирани в обстановката, кое къде се намира, какво касае предложението, за да вземат решение за гласуване. Това, което г-н Робов каза, звучи добре за селището Арбанаси, но в конкретните случаи на тези точки въобще не се отнася за село Арбанаси, а за земеделски земи, които се намират извън всичките охранителни зони, които имат три режима около селището и касаят не вземане на решение за промяна предназначението, а прокарване на вода и електричество по полски пътища до тези земеделски земи. Държа, когато се излезе на тази трибуна, нещата да се говорят едно към едно.

Г-н МИРКО РОБОВ: Това, което каза г-н Димитров, е абсолютно правилно. Параграф 4 бяха земи за лично ползване, по 28 стотинки. После с нашите гласове това станаха строителни парцели. Няма да се строи на центъра на Арбанаси – това е ясно. Ликвидираме природата около едно изключително историческо селище, застроявайки я.

Предложението по т. 23 беше прието с 21 „за”, 3 „против” и 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1229

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 00583.160.42 /от имоти № № 160.38 и 160.32/ по плана на новообразуваните имоти на територия по § 4 от ЗСПЗЗ , местност „Странжа”, землище на с.Арбанаси, община Велико Търново за промяна предназначението на имота и промяна предназначението на част от ПИ № 00583.160.34 – полски път с площ от 0,163 дка осигуряващ транспортен достъп до ПИ № 00583.160.42, и план - схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП .

За поземлен имот № 00583.160.42 , местност „Странжа”, землище на с.Арбанаси, Община Велико Търново се определя предназначение за „жилищни нужди”, при следните устройствени показатели:

височина на сградата – до 7 м;

плътност на застрояване /Пзастр./ - до 40 % ;

коефициент на интензивност / Кинт/ - до 0,8 ;

минимална озеленена площ – 60% ;

начин на застрояване – свободно / е/ ;

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, с. Арбанаси, Вх. № 3725/ 09.02.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 24 беше прието с 21 „за”, 2 „против” и 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1230

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 00583.160.44 / от имоти № № 160.30 и 160.39/ по плана на новообразуваните имоти на територия по § 4 от ЗСПЗЗ , местност „Странжа”, землище на с.Аранаси, община Велико Търново за промяна предназначението на имота и план - схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП .

За поземлен имот № 00583.160.44 , местност „Странжа”, землище на с.Арбанаси, община Велико Търново се определя предназначение за „жилищни нужди”, при следните устройствени показатели:

височина на сградата – до 7 м;

плътност на застрояване /Пзастр./ - до 40 % ;

коефициент на интензивност / Кинт/ - до 0,8 ;

минимална озеленена площ – 60% ;

начин на застрояване – свободно / е/ ;

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, с. Шереметя, Вх. № 3715/ 08.02.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма и 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1231

На основание чл.21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване, за ПИ № 83123.50.10 по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Кеси Хисар”, землище на с.Шереметя, община Велико Търново относно промяна предназначението на имота, план – схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП и парцеларен план за трасета за външни връзки за водоснабдяване и електрификация, преминаващи през ПИ № 166 - общински път.

За поземлен имот № 83123.50.10 по плана на новобразуваните имоти по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Кеси Хисар”, землище на с.Шереметя, община Велико Търново се определя предназначение за „ жилищни нужди”, при следните устройствени показатели:

височина на сградите – 7 м;

плътност на застрояване /Пзастр./ - до 40 % ;

коефициент на интензивност / Кинт/ - до 1,0 ;

минимална озеленена площ – 60% ;

начин на застрояване – свободно / е/ ;

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно извършени разходи за командировки от д-р Румен Рашев, Вх. № 3718/ 08.02.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 26„за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1232

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната, Великотърновски Общински съвет одобрява разходите за извършените командировки в страната от д-р Румен Георгиев Рашев - Кмет на Община Велико Търново за отчетния период 01.12 - 31.12.2010 година в размер на 20 /Двадесет/ лева по Приложение 1 -неразделна част от настоящото предложение

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Десилава Атанасова Колева, Вх. № 3699/ 02.02.2011 г.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Изказвам се в знак на протест. Аз няма да подкрепя това предложение. Протестът ми е не защото не е такава буквата на закона. Добре познавам законите и знам, че тези пари наистина са дължими. Въпросът е, има и човешки закони и човешките закони гласят, че няма държава, която да престъпва своите човешки норми и да иска пари от майките със задна дата, майки които са решили да имат дете и да живеят в тази страна, майки, чиито съпруг е без работа, в семейството на което няма никаква собственост, видно от представените документи. Същевременно коя е тази държава в света, която може да си позволи да дава пари над 1 милион на видни политици за нещо, което те консултират, без да бъде тяхна специалност? Гласувам против, защото отговорът на този въпрос се крие в песента на известен български шоумен и отговорът е: „Няма такава държава”.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Аз също няма да подкрепя, не защото съм против спазване на правилата – безспорно такъв е законът. Моите съображения не са толкова емоционални, колкото конкретни. Тези 1800.69 лв., които дължи тази г-жа – Десислава Колева, а общо за възстановяването са около 2 милиона, са смешни на фона на тези 9 милиарда, които за 20 години не се събраха от фирми, които след като натрупат дългове, продават, за да им се заметат всички задължения, наистина това е гавра с тези хора, които по един или друг начин са решили да увеличат населението на България и да коригират демографския срив. Даже в сегашния мандат има общински съветник, който през 2004 г. поради задължения на неговата фирма в размер на 465 00 лв. е продал фирмата за жълти стотинки вероятно.

За тези 20 години се изредиха всички партии. Не се намери добра воля да се пресече нещо очевидно, което работи срещу събирането на публичните средства в България и сега наистина от майките да се вземе това, което и без това държавата ни дължи… Не казвам, че „няма такава държава”, за жалост, има такава държава и ние сме част от нея, част от хаос, който създаваме 20 години.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз погледнах внимателно и доколкото схванах от материала, става дума за прословутата промяна в Кодекса за социално осигуряване, и във връзка с редакцията за отнемане на правото на майките на децата до 3 години да дават децата си в детски заведения, когато не са на работа. Това е един голям проблем в държавата. Това е проблем на много хора – не само в Общината, но и в цялата държава. Аз няма да подкрепя предложението за отхвърляне на искането за опрощаване, защото с този си вот ще подкрепим несправедливата политика на държавата. Считам, че тези промени са в разрез с разума – да подкрепяме раждаемостта, да подкрепяме майките. И като че ли събираемостта на увеличаването на приходите започна с майките, които си давали децата в детски градини, за да пият кафе в кафенетата, без да се съобразяваме, че тези майки сигурно имат и други деца, които тръгват на училище, които имат грижи или нещо друго. В този смисъл апелирам да не подкрепим предложението за неопрощаване.

Г-жа ЦВЕТАНКА НЕДЕВА: Аз искам да попитам защо пледирате от тази трибуна да не спазваме закона. Преди няколко сесии ние подкрепихме предложение да не ги освобождаваме. Дайте алтернатива! Какво да направим? Не са една или две майки. Тези майки до 3 години са получили съответните пари във връзка с промяната в социалното осигуряване. Те декларират, че детето им до навършване на 3 г. няма да посещава държавно заведение и те няма да са на работа. Когато ти собственоръчно декларираш нещо и се подписваш, носиш съответната наказателна отговорност. Много ви моля, всеки да гласува по съвест, както иска. Законът е такъв и ние трябва да го спазваме, иначе ставаме безпринципни.

Предложението по т. 27 беше отхвърлено с 10 „за”, 11 „против” и 7 „въздържали се”.

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Присъждане на Академична награда „3 март”, Вх. № 3763/ 18.02.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 26„за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1233

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 5 във връзка с чл. 3 от Статута на Академичната награда „Трети март” на Община Велико Търново и Решение по Протокол № 54/ 24.01.2011 г. от заседание на Академичния съвет на Национален военен университет “Васил Левски”, Великотърновски Общински съвет

 

ПРИСЪЖДА

Академичната награда „Трети март” на Община Велико Търново в размер на левовата равностойност на 3 000 /три хиляди/ евро

на

старшина – курсант Цветан Димитров Евтимов

 

Факултет „Общовойскови”, военна специалност „Организация и управление на комуникационните и информационните системи в тактическите подразделения”, гражданска специалност „Комуникационна техника и технологии” в Национален военен университет „Васил Левски”.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Стратегически и годишен план за дейността на Дирекция „Вътрешен одит” при Община Велико Търново за 2011 г., Вх. № 3670/ 21.01.2011 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Предлагам точката да се отложи за следващото заседание, тъй като аз смятам, че това е въпрос от особено значение за Общината, а е налице липсата на присъствие от страна на ОбА на днешното заседание. Аз искам да попитам „шапката”, защото през 2010 година, когато гласувахме същия този въпрос с целия план бяха поставени много въпроси относно осъществяването на контрола и беше конкретизирана определена тема. По същата тема бяха определени инициативи и мен ме интересува какво се случи с осъществяването на исканата проверка на „Пазари”. Какво се случи с установяването на пари, които трябваше по някакъв начин да бъдат показани на всички нас относно решения на ОбС в старите мандати? Всичко това е един комплексен и много сериозен въпрос, на който аз нямам никакъв отговор към настоящия момент. Не знам дали г-н Паунов би могъл да ми отговори. Ако се ангажирате с конкретика и съумеете да ме убедите, ще подкрепя предложението, в противен случай предлагам точката да бъде отложена, конкретният въпрос да бъде поставен на вниманието на комисиите и основно дебатиран, защото твърденията ми е, че има злоупотреба в рамките на няколкостотин хиляди лева, за които аз търся логично обяснение, което липсва към настоящия момент.

Г-н ИВАН ПАУНОВ: Има разлика между вътрешен контрол, дирекция „Финансово управление и контрол” и дирекция „Вътрешен одит”. До промяната на закона за вътрешния одит в публичния сектор от лятото на 2010 г. се вкара текст, който задължава ръководителя на вътрешния одит да представи годишния стратегически план за дейността по вътрешен одит за съгласуване с ОбС. Годишният и стратегическият план се утвърждава от кмета на Общината, а се съгласува с ОбС. Това, за което говори г-н Димитров, се отнася за търговските дружества, които бяха по плана на дирекция „Финансово управление и контрол”. До 2010 г. вътрешният одит не можеше да извършва проверки в търговските дружества, само дирекция Финансово управление и контрол” с правилника, който е одобрен от ОбС, имаха право да правят проверки в търговските дружества. С промяната от 2010 г. Закона за вътрешния одит в публичния сектор се разшири обхватът на дирекция „Вътрешен одит”, като в обхвата попаднаха търговските дружества с общинско участие и лечебните заведения търговски дружества. Това, което казахте за ОП „Пазари”, не касае този план на дирекцията. До 2010 г. ОбС не е съгласувал плана на дирекция „Вътрешен одит”, тогава беше отдел „Вътрешен одит”.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението за отлагане на точката. Предложението беше отхвърлено с 1 „за”, „против” няма, 26 „въздържали се”.

Предложението по т. 29 беше прието с 24 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1234

На основание чл. 27, ал. 2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Великотърновски Общински съвет съгласува Стратегически план за 2011 г. – 2013 г. и Годишен план за дейността на Дирекция „Вътрешен одит” при Община Велико Търново за 2011 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Този път ще си позволя да коментирам нещо, което неволно чух от коментари на колеги около мен - реакцията, която беше провокирана от моето желание за изчистване на един наистина сериозен въпрос. Точно това наше отношение е повод наши решения впоследствие да бъдат разглеждани извън тази зала, включително и от съдебните институции. Така че не приемам и не споделям реакцията на колегите, които така спонтанно реагираха по повод на твърдението ми, че искам разяснения по повод на сериозни казуси, които е задължение да бъдат изчистени поне в рамките на този мандат. Бяха направени много предложения, бяха направени много коментари в тази посока, но все още този въпрос остава висящ. Очаквам и се надявам в рамките на този мандат този ОбС да реши да се изчисти този казус. А там наистина има сериозни неща, които трябва да бъдат обект на внимание.

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Обявяване на 22 март 2011 г. (вторник) за празничен и неприсъствен на територията на Община Велико Търново

 

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Мисля, че има една неяснота в предложението. Не става въпрос за кого се отнася. Би трябвало да се запише: „За общински структури”, защото така написано, се разбира, че на цялата територия се обявява почивен ден, включително за частни фирми и държавни структури.

 

Предложението по т. 30 беше прието с 25 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1235

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, предложение второ от Закона за местното самоуправление и местната администрация, след поискано и дадено съгласие на Областен управител на Област Велико Търново, Великотърновски Общински съвет

Обявява 22 март 2011 г. (вторник) – Празник на град Велико Търново за празничен и неприсъствен на територията на Община Велико Търново.

 

Заседанието беше закрито в 12.40 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………