ПРОТОКОЛ № 85

 

От осемдесет и пето заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 24.03.2011 г. от 09.15 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 35 общински съветника. Отсъстваха г-н Ивайло Иванов и г-н Драгни Драгнев.

Заседанието беше открито от г-н Александър Чокойски, който даде думата за предложения по дневния ред на заседанието.

 

ДНЕВЕН РЕД - ПРОЕКТ:

 1. Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 3823/ 11.03.2011 г.
 2. Даване на съгласие за подписване на договор между Община Велико Търново и Управляващия орган по „Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 - 2013”, Вх. № 3777/ 23.02.2011 г.
 3. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по проект на ОП „Регионално развитие 2007 - 2013”, Вх. № 3828/ 14.03.2011 г.
 4. Промени по бюджета към 28.02.2011 г., Вх. № 3837/ 14.03.2011 г.
 5. Приемане на Програмаза развитие на читалищната дейност в Община Велико Търново за 2011 г., Вх. № 3795/ 01.03.2011 г.
 6. Приемане на отчет за Програмата за закрила на детето за 2010 г., Вх. № 3820/ 11.03.2011 г.
 7. Приемане на отчет на План за действие за 2010 г. към Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново, Вх. № 3821/ 11.03.2011 г.
 8. Приемане на отчет на План за действие за 2010 г. към Стратегията за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново, Вх. № 3822/ 11.03.2011 г.
 9. Приемане на План за действие за 2011 г. към Стратегията за подобряване на психичното здраве в Община Велико Търново, Вх. № 3843/ 15.03.2011 г.
 10. Приемане на отчет за дейността по Програма СИНДИ, вх. № 3844/ 15.03.2011 г.
 11. Одобряване на Програма за дейността на служителите – експерти към отдел „Финансово управление и контрол”, Вх. № 3819/ 11.03.2011 г.
 12. Предложение относно ползване на овърдрафт кредит за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо – фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД, Вх. № 3786/ 28.02.2011 г.
 13. Удължаване на срокът за управление на „Инвестстрой - 92” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 3711/ 08.02.2011 г.
 14. Удължаване на срокът за управление на „Царевград Търнов” ЕООД, Вх. № 3712/ 08.02.2011 г.
 15. Удължаване на срокът за управление на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І” ЕООД, Вх. № 3714/ 08.02.2011 г.
 16. Удължаване на срокът за управление на „Център за кожно – венерически заболявания” ЕООД, Вх. № 3713/ 08.02.2011 г.
 17. Прекратяване на процедура по приватизация на „ПИЕНО” ЕООД, Вх. № 3850/ 17.03.2011 г.
 18. Предложение относно придобиване в собственост на Община Велико Търново на част от сграда, Вх. № 3851/ 17.03.2011 г.
 19. Придобиване на собственост върху имот, гр. Велико Търново, Вх. № 3759/ 17.02.2011 г.
 20. Прехвърляне право на собственост върху части от недвижими имоти, гр. Велико Търново, Вх. № 3830/ 14.03.2011 г.
 21. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 3832/ 14.03.2011 г.
 22. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, имот – с. Малки чифлик, Вх. № 3818/ 10.03.2011 г.
 23. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, имот – гр. Велико Търново, Вх. № 3743/ 15.02.2011 г.
 24. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Буковец, Вх. № 3817/ 10.03.2011 г.
 25. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, гр. Дебелец, Вх. № 3742/ 15.02.2011 г.
 26. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Велчево, Вх. № 3831/ 14.03.2011 г.
 27. Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска состеност, с. Шереметя, Вх. № 3760/ 17.02.2011 г.
 28. Предложение относно разсрочено плащане за ползване на площи общинска собственост, Вх. № 3735/ 11.02.2011 г.
 29. Предварително съгласие по реда на ЗСПЗЗ, с. Леденик, Вх. № 3824/ 11.03.2011 г.
 30. Одобряване на подробен устройствен план, зона ПВ „Качица”, Вх. № 3825/ 11.03.2010 г.
 31. Одобряване на частично изменение на подробен устройствен план, кв. 16, гр. Велико Търново, Вх. № 3833/ 14.02.2010 г.
 32. Одобряване на подробен устройствен план, с. Райковци, Вх. № 3816/ 10.03.2010 г.
 33. Механизъм за промяна на цените на обществения превоз на пътници по сключени договори с Община Велико Търново, Вх. № 3826/ 11.03.2011 г.
 34. Информация относно проведено общо събрание на акционерите на „ВТО МУЛТИКОМ” АД, Вх. № 3785/ 28.02.2011 г.
 35. Годишен доклад за дейността по вътрешен одит при Община Велико Търново, Вх. № 3806/ 07.03.2011 г.

 

Г-н Чокойски предложи да бъде отложена точка 18 от проекта за дневния ред, като се мотивира, че ПК по ОС е отхвърлила предложението и е предложила отлагане разглеждането на точката.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз ще направя две предложения. Първото е за отпадене на точките от проекта за дневен ред: 13, 14, 15 и 16. Това са точки, които са предложени от ОбА за удължаване на срока на управителите на тези дружества. Мотивите ми са, че лично аз не мога да създавам прецеденти и да заложа капани за следващите, които ще дойдат есента - без да има направен контрол на тези дружества да дам вота си за преподписването на тегните договори, които ще бъдат в мандата на следващия ОбС.

Второто ми предложение е като това, което направи г-н Чокойски: да отпадне точка 18 не само защото няма становище на ОбА, но за пореден път аз изразявам своето неудовлетворение от позицията на Председателския съвет и не мога да разбера какви бяха мотивите или подбудите, за да се включи тази точка в дневния ред, при условие че толкова важен общественозначим въпрос беше поставен за разглеждане само в една комисия – ПК по ОС.

Искам да направя едно встъпление, в което искам да насоча вниманието на колегите от ОбС и на цялата общественост. Уважаеми колеги, всеки един от нас е избран с вота на гласоподавателите. Това ни дава право и задължение в името на гражданите на Велико Търново. Достойнството е това, което ни прави истински личности. То върви ръка за ръка със самоуважението и благородството. Да си достоен, означава да уважаваш принципите и убежденияат си. Всички сме свидетели на тотална смяна на ценностите. Пълзящо избуяха плевелите от словото и ние приехме това като нещо нормално. Всички си позволяваме коментари в посока: „Времената са такива”; „Аз ли ще оправям държавата”. Под свободата на словото някои си позволяват да прикриват истинската си съмнителна ценност. Имам предвид коментарите, които излизат в общественото пространство, в които някои си позволяват да създават нелицеприятно лице на ОбС, като говорят за гавра с общественото положение или с хората, които са гласували вота. Преди известно време имаше заседание на комисиите, където присъстваха част от заинтересевоаните по точка 18. Там един господин си позволи да говори, че ще прати работниците си с лопатите пред жилищата на всички присъстващи там и които вземат решения, които са недопустими за него.

Това, което се случва в медийното пространство, е еднолично вземане на особено решение от страна на упълномощените да информират.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Отнемам Ви думата, тъй като изказването Ви не е по дневния ред.

Г-н МИРКО РОБОВ: По точка 1. Отново не е включено искането на директорите на общинските училища за промяна в Наредбата за местните данъци и такси и предлагам това да се включи. По точка 18: щом един от парцелите е читав, спрямо него можем да удовлетворим поне 24 семейства да бъдат настанени и ще помоля, преди да взема решение, г-жа Петърчева, като юрист на Общината, да сподели, ако има законови пречки.

Моето предложение е депозираното предложение на директорите на общински училища да бъде включено към точка 1, за да може в една и съща точка да променим Наредбата на две места.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението за отлагане на тчока 18. Предложението беше прието с 21 „за”, 2 „против”, 2 „въздържали се”.

Предложението за отпадане на точки 13, 14, 15 и 16 беше отхвърлено с 5 „за”, 5 „против” и 16 „въздържали се”.

Предложението на г-н Робов за включване към точка 1 на предложението на директорите на училищата беше прието с 18 „за”, 3 „против”, 10 „въздържали се”.

Целият дневен ред беше приет с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 3823/ 11.03.2011 г.
 2. Даване на съгласие за подписване на договор между Община Велико Търново и Управляващия орган по „Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 - 2013”, Вх. № 3777/ 23.02.2011 г.
 3. Даване на съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по проект на ОП „Регионално развитие 2007 - 2013”, Вх. № 3828/ 14.03.2011 г.
 4. Промени по бюджета към 28.02.2011 г., Вх. № 3837/ 14.03.2011 г.
 5. Приемане на Програмаза развитие на читалищната дейност в Община Велико Търново за 2011 г., Вх. № 3795/ 01.03.2011 г.
 6. Приемане на отчет за Програмата за закрила на детето за 2010 г., Вх. № 3820/ 11.03.2011 г.
 7. Приемане на отчет на План за действие за 2010 г. към Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново, Вх. № 3821/ 11.03.2011 г.
 8. Приемане на отчет на План за действие за 2010 г. към Стратегията за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново, Вх. № 3822/ 11.03.2011 г.
 9. Приемане на План за действие за 2011 г. към Стратегията за подобряване на психичното здраве в Община Велико Търново, Вх. № 3843/ 15.03.2011 г.
 10. Приемане на отчет за дейността по Програма СИНДИ, вх. № 3844/ 15.03.2011 г.
 11. Одобряване на Програма за дейността на служителите – експерти към отдел „Финансово управление и контрол”, Вх. № 3819/ 11.03.2011 г.
 12. Предложение относно ползване на овърдрафт кредит за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо – фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД, Вх. № 3786/ 28.02.2011 г.
 13. Удължаване на срокът за управление на „Инвестстрой - 92” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 3711/ 08.02.2011 г.
 14. Удължаване на срокът за управление на „Царевград Търнов” ЕООД, Вх. № 3712/ 08.02.2011 г.
 15. Удължаване на срокът за управление на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І” ЕООД, Вх. № 3714/ 08.02.2011 г.
 16. Удължаване на срокът за управление на „Център за кожно – венерически заболявания” ЕООД, Вх. № 3713/ 08.02.2011 г.
 17. Прекратяване на процедура по приватизация на „ПИЕНО” ЕООД, Вх. № 3850/ 17.03.2011 г.
 18. Придобиване на собственост върху имот, гр. Велико Търново, Вх. № 3759/ 17.02.2011 г.
 19. Прехвърляне право на собственост върху части от недвижими имоти, гр. Велико Търново, Вх. № 3830/ 14.03.2011 г.
 20. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 3832/ 14.03.2011 г.
 21. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, имот – с. Малки чифлик, Вх. № 3818/ 10.03.2011 г.
 22. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, имот – гр. Велико Търново, Вх. № 3743/ 15.02.2011 г.
 23. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Буковец, Вх. № 3817/ 10.03.2011 г.
 24. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, гр. Дебелец, Вх. № 3742/ 15.02.2011 г.
 25. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Велчево, Вх. № 3831/ 14.03.2011 г.
 26. Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска состеност, с. Шереметя, Вх. № 3760/ 17.02.2011 г.
 27. Предложение относно разсрочено плащане за ползване на площи общинска собственост, Вх. № 3735/ 11.02.2011 г.
 28. Предварително съгласие по реда на ЗСПЗЗ, с. Леденик, Вх. № 3824/ 11.03.2011 г.
 29. Одобряване на подробен устройствен план, зона ПВ „Качица”, Вх. № 3825/ 11.03.2010 г.
 30. Одобряване на частично изменение на подробен устройствен план, кв. 16, гр. Велико Търново, Вх. № 3833/ 14.02.2010 г.
 31. Одобряване на подробен устройствен план, с. Райковци, Вх. № 3816/ 10.03.2010 г.
 32. Механизъм за промяна на цените на обществения превоз на пътници по сключени договори с Община Велико Търново, Вх. № 3826/ 11.03.2011 г.
 33. Информация относно проведено общо събрание на акционерите на „ВТО МУЛТИКОМ” АД, Вх. № 3785/ 28.02.2011 г.
 34. Годишен доклад за дейността по вътрешен одит при Община Велико Търново, Вх. № 3806/ 07.03.2011 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 3823/ 11.03.2011 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: И друг път съм правил подобно предложение за решение. Моля и сега да го вземете предвид. Записано е в точките: при нормално искане за издаване на решение - точка 1, ал. 1, 2, 3 – 14 работни дни , за бърза – 7 работни дни, за експресна – 3 работни дни. Предлагам бързата услуга да стане 3 дни, а експресната 24 часа. Аргументирам се за това, още повече че в ал. 4, т. 2 е записано, че срокът на искането започва да тече от деня, следващ самото искане. Не е нормално експресната услуга да се получава след 4 дни, нормално е да бъде след 24 часа. Предложението ми е в четирите точки да се намали срокът, като за бърза услуга от 7 да станат 3 дни, а за експресна услуга да стане 24 часа, след деня на подаване на искането.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Вземам думата, за да заявя позицията на общинските съветници от ВМРО БНД по повод предложението на директорите на училищата. С решение на общинската организация на ВМРО ние сме задължени да подкрепим тяхното искане. Ще настояваме то да бъде гласувано и ще го подкрепим. Аргументите, че директорите на училищата, които учат нашите деца, са направили едно предложение, което е дискриминационно, незаконосъобразно, ги възприемаме като отношение към учебната система и към тези заслужили хора – директорите. Много добре знаем, че проблемът не е създаден в тази зала, съзнавам ситуацията, в която сме поставени, но считам, че тяхното предложение може да бъде подкрепено и да се намери законосъобразен начин училищата да могат да функционират в нормални условия в регламентираните им от държавата делегирани бюджети. Ето защо правя процедурно предложение тяхното предложение да бъде подложено на гласуване и както казах, ние ще го подкрепим.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Групата на БСП ще подкрепи предложението, дадено от директорите на училищата от В. Търново, с което действително ще се облекчи техният бюджет и те действително ще могат да функционират и да работят много по-добре. Затова приканвам другите колеги, които се колебаят, да подкрепят това предложение.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Явно, че всички политически представени групи се опитват да извлекат политически дивиденти и в тази връзка няма да припомням, че това, което аз като председател на група „Десен алианс” внесох за разглеждане, напълно се покрива с внесеното от директорите. Ние бяхме първите, които заявихме, че при сегашната ситуация, в която са поставени директорите на училищата и с промените в закона, приет на 14 декември миналата година от сегашния състав на управляващото мнозинство, ги поставяме в един финансов колапс, който при вече делегиран бюджет ги поставя в невъзможност да изтеглят средства от вече делегираните им бюджети и по този начин да се наруши тяхната цялостна финансова политика за годината. Разбира се, имаше няколко варианта, които не бяха взети предвид от сегашното правителство. Единият от тях беше Министерството на финансите да отпусне допълнително средства, с които да се увеличат делегираните бюджети на всички училища. Другият вариант е, че с това гласуване ние ще направим един жест към директорите на училищата и поставяме под въпрос финансовата рамка и сумата за сметосъбиране, така че мисля, че разумният баланс, който трябва да приемем, ще бъде такъв, щото от една страна директорите на училища и учителските колективи да не бъдат поставени в ситуация, в която трябва да се намаляват средствата за фонд „Работна заплата”, за издръжка, за отопление и т.н., от друга страна, мисля, че ще поставим по този начин Общината в едно финансово затруднено положение, но така или иначе имаме достатъчно събран финансов ресурс и надявам се тази година да бъде последната, в която по този начин се случват тези неща. Пак искам да повторя: всичко се случи вследствие на приетия закон, който още на януарската сесия ние алармирахме, че с тази промяна данъчно задължени стават лицата – наематели на публична или държавна общинска собственост – ситуация, в която бяха вкарани и директорите на общинските училища. Група „Десен алианс” в състав СДС, ДСБ и ССД ще подкрепим предложението.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Няма да правя политически изказвания, защото стана дума за позицията на нашата група. По процедурата: предложението, което обсъждаме - на директорите на училищата, е ясно и въпреки всичко, възможно е, както често се случва при нас, някой да се хване в запетайките – че няма оформен проект за решение, поради което аз със съгласието на г-н Алексиев съм оформил същия текст, но като проект за решение, за да няма основание да бъде оспорена легитимността на тяхното предложение. Предложението за решение е: „На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА Великотърновският общински съвет прави следните допълнения към Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите. Допълва чл. 20 с нова ал. 5 със следния текст: „Общинските училища заплащат такса „Битови отпадъци” за 2011 г. в размер на една десета от дължимата сума”.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз не съм зависим от никого и ще кажа моята лична позиция. За мен не са вземали решения политически централи. Вчера няколко пъти ме търсиха за моята позиция, аз я изразих, изразих я и в комисията. Едва ли очаквате от мен да не подкрепя това предложение, след като моята съпруга е била близо 10 години директор на училище, но аз няма да го подкрепя. Каква цел си поставяме – политическа цел или да решим проблемите на Общината и съответно на училищата. Аз не си поставям политическа цел. Които си поставят политическа цел за близките избори, точно това направиха преди мен – декларираха подкрепата на предложението на училищата. Крайно несправедливо е, дискриминационно е такова решение.

Преди 4 години директорите знаеха, че трябва да плащат такива данъци. Кметът ги пое и се замълча. Не че никой не го плаща – плащат го гражданите на Велико Търново. Оттам нататък – ако вземем такова решение, какво става с училищата, с търговските дружества, с диспансерите? Защо разделихте нещата? Един директор си има делегиран бюджет и е длъжен като мениджър да си направи оценка какви са разходите му за годината. Единственото, което е, че той не е предложил тези пари, но има резерв и ние няма да оставим училищата без пари, да пропаднат и т.н. и това е заявено от ОбА и се знае. Има резерв, който може да се използва.

И още нещо, гледайки в национален мащам. Колкото и ниски да са заплатите, колкото и проблеми да има в образованието, това е почти единствената сфера, която почти не усети кризата като здравеопазването, като икономиката, като всички останали. Така че мислете сериозно, нека да чуем и позицията на ОбА, защото тяхната позиция е отрицателна, но нека те да я изложат тук. Не ми се сърдете, вие сте директори, мениджъри и смятам, че ще намерите начин да се оправите.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Тъй като точката не е само това допълнение, което беше внесено към точка 1, а имаме основна част на предложението, аз искам да взема отношение първо по предложението на г-н Стефан Стоянов и да кажа, че го подкрепям. Признавам, че е мое недоглеждане, тъй като в това предложение за решение не е отразено личното ми мнение в качество на кмет. Проектът за решение е направен на базата на постановление на Министерския съвет за държавни услуги. Това е срок за експресна услуга, която извършва МС или неговите структури – три работни дни. Аз напълно не приемам такъв срок за експресна услуга и съм съгласен с г-н Стоянов, още повече, че нашите услуги се извършват за по-кратък срок – експресните услуги винаги сме извършвали в рамките на 24 часа. Смятам, че трябва да се промени и цената. Ал. 1 на този нов член 16 бе 20 лв. Аз предлагам да я завишим двойно. Мисля си дори за 100 лв. за експресни услуги, защото този вид услуга трябва да се ползва само тогава, когато има нужда от нея. Ние не можем да си позволим да превърнем администрацията в експресна дейност, защото това означава да увеличим нейния щат. Т.е. трябва да има възпиращо действие, но пък и да се дава възможност на тези, които много им се налага, след като си платят, да получат експресна услуга. Мисля, че 100 лв. все пак е много, затова предлагам в точка 1, ал. 1, т. 3 срокът за експресна услуга да стане 24 часа при цена 40 лв. за всеки имот, ал. 2, т. 3 – срокът да е три работни дни при цена 60 лв. за всеки имот и ал. 3, т. 3 експресна услуга – срок от 24 часа – 40 лв. за всеки имот. Мисля, че това е справедливо, още повече, че може да се наложи експресните услуги да се извършват в извънработно време, за което ние трябва да заплащаме допълнително.

По отношение на допълнителното предложение. Първо, администрацията има становище и аз напълно подкрепям инж. Рашков в казаното от него. Това, което се опитвате, е да лекувате хрема, като се отреже носът. Но тя не спира, защото не идва от носа. Наистина е създаден проблем на държавно ниво. Това не е първият проблем, който се създава в държавата ни за толкова години преход, нито ще бъде последният. Ние сме изразили нашето становище чрез внесеното в ОбС предложение. Първо, че не е целесъобразно, второ, не съм убеден доколко е законосъобразно такова действие, но имаме в държавата един пример, в който един ОбС взе решение и досега не сме чули да го отменят. Предложението, което сме направили, не само не е грешно, то е в рамките на закона, приет такъв, какъвто е. Понеже всички сте повече политически ангажирани, отколкото аз, мисля, че можете да си позволите да правите политически решения, но те трябва да се правят, където им е мястото. Този въпрос е въпрос на парламента, а не на ОбС.

Това определено е проблем за училищата и аз го съзнавам, затова в нашата среща с директорите дадох мнение как може да се намали този удар срещу тях – с разсрочване, погасителни планове и т.н. От друга страна, четох в пресата становище на някои от директорите, че едно такова натоварване ще лиши учителите от работно облекло, от СБКО, допълнително материално стимулиране. Аз не видях никъде мнение, че ще се затрудни учебният процес, а задължението на училището е да обучава децата ни. Общински служители, служителите в областта на културата и социалните дейности няколко години поред не получават или получават в малки размери тези придобивки, които бяха предмет на КТД в миналото.

От друга страна, това, което г-н Стефанов предложи като текст: в една наредба, която не се пише година за година, се фиксира една дата – 2011 г. Какво прави Общината за 2012 и за 2013 година? Този закон ще бъде ли отменен за следващата години, или ще бъде увеличена издръжката на един ученик? Второ, така направено, предложението е изключително дискриминационно и вече се съмнявам в неговата законосъобразност. Да намалим парите, които дължат за данък общинските училища. Какво правим с държавните? Защо общинските? Ще кажете, че има пари. Като имаме пари, тогава да платим с пари от общински дейности, от общински приходи. Да махнем някакъв обект от Инвестиционната програма, да махнем отнякъде СБКО, където плащаме на хората с общински приходи и плащаме с тях такса „Смет”. Щом имаме пари, да платим този данък с общински приходи, аз ви предлагам да платим и на лечебните заведения, да платим и на университета, както е поискал вече, да платим също и на полицията. Нека да увеличим и пенсиите, и заплатите. Защо не вземем да съберем 2-3 милиарда и да помогнем на Япония? Защо не помогнем на коалицията с Либия? Всичко е въпрос на пари. Как да освободим само нашите си училища от такса „Смет”, или да я намаляваме? Защо не и на другите? Защо само на училищата? Защо не платим всички други неща? В тази изключително трудна за цялата ни общност ситуация и за голямото ни европейско семейство, в което членуваме. И го правим съвсем ненавреме.

Не мисля, че лошият пример, създаден някъде, трябва да заразява всички останали. Има начин да се помогне. Наистина, натоварване е към началния момент за училищата. Винаги можем да решим този проблем и да помогнем чрез дофинансиране.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз не мисля, че по този начин отрязваме носа, въпреки че нищо не разбирам от медицина. Аз не мисля, че правим политика. Тези неща, които бяха казани за Япония и за Либия, нямат никаква връзка с такса „Смет” на училищата. Аз се хващам за Вашата реплика. Със сегашната ситуация на закони и наредби ние пречим да се управляват училищата за 2012 г. Срокът по закон е 30 ноември. Законът е приет през декември, когато срокът е изпуснат, а нашата наредба я приемаме през януари. Всеки ръководител си прави разчети за годината навреме и ние сме лишили училищата от тази възможност да направят разчетите си, затова предложението е за 2011 г., а за 2012 г. ще видим дали ще променят закона, дали ще увеличат делегираните бюджети или ще остане без промяна. Тогава директорите ще знаят навреме и ще си правят разчетите за цялата година. Предложението е за тази година – да омекотим този рязък преход. Досега Общината им плащаше, на какво основание, не знам, но изведнъж казваме, че сега трябва да се плаща цялата стойност.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Достатъчно добре умеем да говорим и двамата с г-н Стефанов, но Вие заблуждавате, г-н Стефанов. Не ние, ОбА и ОбС, сме създали тази ситуация. Законодателят в България е мъдър орган – той е преценил така, той създава законите. Ако искайте, питайте познатите си от парламентарната група защо е така. Законодателят е преценил така. Единият срок е месец ноември, а те приемат промяната през декември. Защо е така, не знам, но не ние сме го създали. Затова казах, че Вие искате да решим един проблем, без да махнем неговия корен.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Общинският съвет може частично или цялостно да облекчава даден проблем. Така е казал мъдрият законодател.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз искам да направя едно процедурно предложение. Лично аз не бях подготвен специално по това предложение на директорите, защото имаше още две или три такива. Едното – на група ГЕРБ, след това – на г-н Стефанов, има и още едно, което не сме разглеждали в комисията. Нека да не вземаме прибързани решения, а да разгледаме нещата още един път задълбочено в ПК и затова правя процедурно предложение тази точка да бъде отложена.

Г-жа ЦВЕТАНКА НЕДЕВА: Група ГЕРБ направи предложение, с което всички вие сте запознати и е стигнало до директорите на училища – да си платите 50 % първоначална вноска такса „Смет” и след като бъде актуализиран бюджетът през месец юни, да се види какви са резервите, да се посочат вашите възможности, съответно и вие да кажете докъде са стигнали вашите делегирани бюджетни средства. Аз лично се притеснявам само от един факт: защо ние делим училищата? Не говоря за общински, говоря за държавни. В община Лясковец всяко едно училище плаща. Как те имат по-големи парични средства от вас? Ако ние сега вземем това решение, което направиха от БСП и от десните, какво правим? С това незаконосъобразно решение, прието на тази сесия, даваме прецедент на областния управител да отмени това решение като незаконосъобразно. Защо? Нима нямаме други методи и форми, с които да облекчим дейността на училищата? Имаме възможност, но това ще стане чак на полугодието, когато се направи анализ.

Аз подкрепям предложението на г-н Рашков. Къде е становището от нашето предложение? Къде е становището на проф. Легкоступ? Защо предложенията се разглеждат едностранно? Тези предложения са в ОбА и ние не можем да дадем отговора. Подкрепям предложението на г-н Рашков да се отложи за следващата сесия, когато можем да вземе разумно решение.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Въпросът категорично се политизира и аз съм длъжен да спомена някои неща, които тук не се казаха. На 10 декември с 68 гласа, от които 65 на членове на ГЕРБ и 3 на „Атака”, беше приет един дискриминационен закон. Беше приет в края на годината, когато решения е трудно да се променят, и беше наложен на всички. Сега ние, като общински съветници, се чудим кое е правилното и дали да накажем училищата да си платят огромните задължения, които правителството им стоварва, или да бръкнем в общинската хазна и да платим тези задължения. Ясно е, че и двата пътя са трудни. Когато излязохте, очаквах, че ще кажете, че вие, като управляваща партия, ще вземете решение, ще сезирате парламентарната си група да променят това чудо небивало. Нищо подобно! Съжалявам, че е така и наистина ще трябва да вземем едно трудно решение, аз като областен председател на СДС и член на група „Десен алианс”, ще подкрепя предложението на „Десен алианс”.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Рашков за отлагане на частта на точката, свързана с предложението на директорите на училищата. Предложенеито за отлагане беше отхвърлено с 14 „за”, 10 „против” и 4 „въздържали се”.

В 10.10 часа г-н Чокойски обяви 10-минутна почивка.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Задължен съм да кажа с какво не съм съгласен. Първо – че и с това решение правим някаква дискриминация, защото всеки регламент по някакъв начин ограничава нещо. Второ, ние сме Общинският съвет и ние вземаме решение. Не съм съгласен, че вземаме незаконосъобразно решение. Ако е такова, законът е предвидил процедура – има областен управител, който може да го отмени. Трето, не съм съгласен с внушенията, че виждате ли учителите вземали едни големи пари и си разпределяли по три допълнителни заплати. Дори и да е така, дори и тези допълнителни заплати да са по 1000 евро, пак са малко. А българският учител не е богаташ и нека да спрем в тези внушения, защото попадаме в рубриката на еленските чорбаджии, които казали на оня даскал (няма да му казвам името): „Че ние толкова пари даваме на говедаря, а ти, даскале, искаш толкова пари!” Това ли е нашият Общински съвет? Не мога да приема такова отношение и такива определения. Д-р Рашев го няма, аз го признавам за оратор, признавам му способността да свърже въпроса за такса „Смет” със земетресението в Япония. Признавам това, но това не може да ме промени.

Аз предлагам да гласуваме поименно предложението на директорите на общински училища.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Гласуването във всички случаи е поименно, тъй като са необходими 19 гласа.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Тъй като не виждам групата на ГЕРБ, г-н Председател, моля Ви да призовете съпартийците си да влязат в залата за гласуване!

Г-н Чокойски прикани всички общински съветници да влязат в залата.

Г-н НИКОЛАЙ ЦОНЕВ: Самият факт, че в момента ние водим този дебат, означава, че нещо в нашата държава е сбъркано и аз ще ви кажа какво е сбъркано. За пореден път се дават едни лъжливи приоритети. Като дойдат избори, всички кандидати за управленци почват да редят едни приоритети и винаги в челото на тези приоритети е образованието. Аз, като един скромен представител на тази гилдия, трябва да ви кажа, че ние не сме усетили, че сме приоритет нито като подобрение за добро на нормативната база – закони, наредби и т.н., нито като финансово изражение. И в тази връзка искам да изразя несъгласие с колегата Рашков, че ние не сме били засегнати от кризата, т.е. системата като цяло не е била засегната от кризата. Не е, защото ние сме постоянно в криза – това е обяснението. Защото едва ли някой тук може да излезе и да каже, че от 20 години насам българското образование е било в цветущо състояние. Кризата при нас е перманентна. И нека да не правим внушения от тази трибуна и по медии, че образованието е някакъв остров на благоденствие и на стабилност във време на криза, когато всички останали страдат. Това не е така. Наистина българският учител не е от най-богатите хора и няма да стане скоро със сигурност. И нека да не си говорят за това, че тези средства, които училищата трябва да платят като такса „Смет”, ако не ги платят, щели да отидат за възнаграждения, СБКО и т.н. Не е така, защото всяко едно училище има неотложни разходи, които се правят всяка година. Голяма част от тях наистина се покриват от Общината, но всяко училище си има в своя бюджет средства, които инвестира всяка година и те са няколко десетки хиляди лева. Защо в тези 40 000-50 000 лв., които всяко едно училище трябва да плати, да не ги вложи в подобряване на 2-3 или 5 стаи? Колко от нас са влизали в училищни стаи? Аз съжалявам, че я няма г-жа Мишева, която много пъти от тази трибуна е сравнявала лукса, в който тънат банки, учреждения, Община и т.н., но никой не забелязва разликата между този лукс на институциите – финансови, държавни и др. в нашия град и в нашата страна с класните стаи, в които учат учениците.

Не казвам, че това е отговорност само на Общината, това е и държавна отговорност. Правейки този жест като общински съветници, ние ще направим по чисто възрожденски ей-толкова мъничко децата да учат в нормална среда. Не толкова към учителите, които щели да получат не знам си какви възнаграждения. Надявам се, че колегите ще подкрепят направеното предложение, защото наистина това трябва да бъде приоритет. И аз мисля, че така направеното предложение, както ни беше раздадено, не решава проблема занапред. На обсъждането на въпроса в ПК по образование беше подхвърлена една идея от администрацията това наше решение да бъде оформено в политическа форма като политическо решение, което да заложи образованието наистина като общински приоритет. Нека да го направим сега и да не бъде само за 2011 г., а и занапред, нека да излезем от нашия мандат и наистина да дадем една правилна насока на следващия ОбС. Нека да бъде един сигнал, че имаме ясно намерение как да се развива общинската политика по този въпрос.

Г-н ЦВЕТОМИР ЕНЕВ: Позволявам си да взема думата, само защото се цитира едно изказване, което е мое – че образованието политически не е изведено като приоритет. В момента с това решение вие пак няма да го изведете като приоритет. Обществената значимост на една сфера означава обществото да покрие нейните задължения. Това, което изразява общинското становище по този въпрос, в същносттта си е, че вие вземате едно решение да облекчите една група лица, без технически да можете с това задължение да натоварите другите групи. Общественият приоритет значи да извадим чрез нашите си данъци, такси и всички задължения, които имаме към Общината, ние да се натоварим малко повече, за да може училищата примерно да не плащат такса „Смет”. Това нещо няма как да се направи в момента и ако се направи за в бъдеще, бъдете така добри да обясните как да стане в момента.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Проектът за решение представлява ли нарушение на данъчното законодателство?

Г-н ЦВЕТОМИР ЕНЕВ: Предложеният проект за решение създава дисбаланс в план-сметката, което по същество е нарушение на бюджета, а небалансираната сметка също е нарушение на закона.

Г-Н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Подлагам на поименно гласуване предложението на г-н Стефан Стоянов, който е съгласен с поправките, предложени от г-н Румен Рашев.

Стефан Стоянов – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Позволявам си да взема думата, защото усещам, че в момента ще вземем едно прибързано решение. Аз също защитавам учителите и училищата; и моите две деца са в двете водещи училища в града. Имам едно конструктивно предложение. Не може за 15 минути тук да вземем едно важно решение. Може да е против Правилника, но предложението ми е да отложим гласуването и да насрочим извънредна сесия само за този въпрос през следващата седмица. Предлагам ви да не решаваме във връзка с емоциите. Преценете дали е разумно моето предложение и дали може да се процедира така по Правилника. Искам да кажа, че лично аз съм раздвоен как да гласувам по простата причина, че се притеснявам, че ще тръгнат лавинообразни молби, на които не знам как ще отговорите през следващата седмица.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението на г-н Георги Стефанов:

Стефан Стоянов – против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – против, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Илия Велков – ;а, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Росен Иванов – въздържал се, Ваня Стефанова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – въздържал се, Тодор Тодоров - въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева - въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше отхвърлено с 15 „за”, 3 „против”, 11 „въздържали се”.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Наистина фактите са такива, каквито са, а решението вече е ясно. За съжаление, не се намериха достатъчно достойни колеги, които да направят жест към нашите деца, учители и директори. Ще припомня това, което породи този спор. Това е промененият закон за местни данъци и такси. Управляващото мнозинство направи така, че директорите на училища да извадят суми, които така или иначе не са били предвидени в делегираните им бюджети. Затова на колегите от ГЕРБ, които се въздържаха и с техните гласове не се прие предложението за намаляване на сумата, им предлагам да говорят с депутатите от нашия район, с министър Дянков и той да отпусне допълнително средства на директорите на училища, за да не спъва тяхната работа и средствата, които са предвидени в техните бюджети, да не отиват в друга посока. Съжалявам за това гласуване, ние от „Десен алианс”, от СДС направихме всичко възможно. Благодаря за подкрепата и на групата на БСП. В този триъгълник, който се формира и на който ние не можахме да намерим решение, от една страна е държавата, Министерството на финансите, вторият ъгъл на триъгълника са Общината и Общинският съвет и третият ъгъл са директорите на училищата и учителите. Решение не беше намерено и оттук нататък всеки трябва да носи своята политическа отговорност.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Въпреки че това предложение не мина, аз все пак искам да се обърна към директорите. Остава отворена възможността на чл. 8 от Закона за местните данъци и такси. Въпреки че не се прие това и си остана във вида, в който е прието в Народното събрание, възможността на ОбС да освободи частично, остава. Както чухте, имахме предложение да мине полугодието и да се види как се развиват нещата, в какво състояние са вашите бюджети, какво е състоянието на Общината. Така че възможността, която ни дава член 8, стои. Имаме още лостове – и Общината и ОбС, но нека да мине полугодието и да видим какво ще направим след това.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Ставам, защото се чувствам задължен, най-вече с гласа, който дадох против това предложение. Искам да ви кажа, че много ви уважавам, колеги, защото и аз съм учител, но също така много уважавам и другите институции, които плащат данъци и такси към тази Община. Уважавам ги също колкото и вас. Съжалявам, че положението е ненормално в държавата ни, съжалявам, че вие по принцип сте прави, но уважението е нещо повече от съжалението, също така и много повече отколкото зачитането на едно или друго предложение. Аз уважавам най-много собственото си мнение: не бих си позволил да пренебрегна други, за да толерирам вас, колкото и да ви е неприятно. Ще ми бъде приятно да се виждаме, да сме заедно, но тук, в залата, присъстват директори на медицински заведения, които повдигнаха въпроса, докато дебатирахме този проблем: „А за нас 10 %?” Така че, съгласете се, няма как и затова никак не съжалявам, а даже ми е неудобно, че някои колеги тук гласуваха „за”. Те също трябваше да бъдат против. При това положение, капсулирайки се в едни или други области, избягваме възможността да сме единни в ликвидиране на проблемите в община В. Търново, а трябва да сме единни и да работим заедно.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване цялата наредба, заедно с приетите вече промени:

Стефан Стоянов – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – против, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1237

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет утвърждава следната промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново:

 • Създава се нов чл. 61б със следния текст:
 • „Такси за издаване на удостоверения по чл.62 ал.4 от ЗОС:

  Ал.1. За издаване на удостоверение за наличие или липса на акт за общинска собственост се събират следните такси:

 • за обикновена услуга в срок до 14 работни дни – 10 лв. за всеки имот;
 • за бърза услуга в срок до 3 работни дни – 15 лв. за всеки имот;
 • за експресна услуга в срок до 24 часа – 40 лв. за всеки имот;
 • Ал.2. За издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността се събират следните такси:

 • за обикновена услуга в срок до 14 работни дни – 15 лв. за всеки имот;
 • за бърза услуга в срок до 3 работни дни – 22,50 лв. за всеки имот;
 • за експресна услуга в срок до 24 часа – 60 лв. за всеки имот;
 • Ал.3. За издаване на удостоверение, че имотът е отписан от актовите книги на имотите – общинска собственост, се събират следните такси:

 • за обикновена услуга в срок до 14 работни дни – 10 лв. за всеки имот;
 • за бърза услуга в срок до 3 работни дни – 15 лв. за всеки имот;
 • за експресна услуга в срок до 24 часа – 40 лв. за всеки имот;
 • Ал.4. /1/ Таксата за издаване на удостоверение се заплаща при подаване на искането;

  /2/ Срокът за издаване на удостоверението започва да тече от деня, следващ датата на завеждане на искането, комплектувано с документи, необходими за извършване на исканата услуга и за платената такса. Срокът изтича в края на работното време на последния ден от срока.

  /3/ Когато искането не е комплектувано със съответните документи, срокът за издаване на удостоверение започва да тече от датата на отстраняване на непълнотите или нередовностите.”

  В чл. 62 се добавя:

  за издаване на удостоверение за характеристики на имоти по §4 от ЗСПЗЗ за определяне на данъчната им оценка се събира такса от 5 лв. за всеки имот за услуга в срок до 14 работни дни;

  за издаване на удостоверение по чл.199 от ЗУТ се събира такса от 15 лв. за всеки имот за услуга в срок до 14 работни дни.

  В чл.41 ал.5 се добавя ново тире:

  за заверка и издаване на молба-декларация по обстоятелствена проверка – такса в размер на 100 лева.

  4. В останалата си част номерацията на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново не се променя.

  В 11 часа г-н Чокойски обяви 10-минутна почивка.

  ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за подписване на договор между Община Велико Търново и Управляващия орган по „Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 - 2013”, Вх. № 3777/ 23.02.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

  Стефан Стоянов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

  Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма , „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1238

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет,

  Дава съгласие Община Велико Търново да подпише договор с Управляващия орган по „Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния- България 2007-2013", за финансиране на проект ,, Трансграничии мрежи за развитие на културен туризъм

  (CUL – TOUR - NET)",

  Приоритетна ос 3: Икономическо и социално развитие - Икономическо развитие и социално сближаване чрез съвместно определяне и подобряване на сравнителните предимства на територията:

  Ключова област на интервенция 1: Подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество и популяризиране на образа и регионалната идентичност.

  Съвкупният бюджет за осъществяване на дейностите на всички партньори е 689985.04 € (1 345 470.75 лева), като Европейския фонд за регионално развитие ще съфинансира максимум 84.82 % от допустимите разходи, а държавните бюджети на двете гранични страни ще предоставят 13%, останалите 2.18 % от общия бюджет на проекта представляват собствения принос на партньорите. Процентът ЕФРР е един и същ за всички партньори по проекта.

  Дава съгласие Община Велико Търново да ползва заемообразно от собствени бюджетни средства до срока на възстановяването ни от Управляващия орган по „Програма за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007 - 2013” да бъдат финансирани допустими разходи по договора за безвъзмездна помощ.

  ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по проект на ОП „Регионално развитие 2007 - 2013”, Вх. № 3828/ 14.03.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

  Стефан Стоянов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

  Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма , 1 „въздържал се”.

  РЕШЕНИЕ № 1239

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

  Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие”, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”;

  Община Велико Търново поема ангажимент да изгради три Центъра за настаняване от семеен тип, определени в Националната карта на планираните резидентни услуги;

  До приключване на строителните работи по изпълнението на настоящия проект, ще стартира създаването на услугата ЦНСТ;

  Услугата ще бъде поддържана минимум 5 години след създаването й;

  Предназначението на обектите на интервенция няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта;

  Сградите, обект на интервенция по проекта ще бъдат използвани за предоставяне на социални услуги в общността за период не по-малък от 10 години след приключване на дейностите по проекта;

  Децата ще бъдат прехвърлени в новосъздадената услуга в срок до три месеца след приключване на дейностите по проекта.

  ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по бюджета към 28.02.2011 г., Вх. № 3837/ 14.03.2011 г.

  Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Промените по бюджета са към месец февруари, а те не са свързани със съществена промяна, а са текущи. Функция „Образование” има няколко промени. За второстепенните разпоредители има предложение за закупуване на дълготрайни активи. Във функция „Общодържавни служби” една сума за обезпечение на напуснал служител, която трябва да се изплати. В „Почивно и културно дело” са 9264 лв. текуща издръжка за осигуряване. Най-голямата сума от 86 400 лв. е за осигуряване договора за театъра. Ние финансираме там от общинска дейност, но към момента на приемане на бюджета не беше подписан договора с Министерството на културата, затова тази сума се включва сега допълнително.

  Г-н Чокойски подложи предложението по т. 4 на поименно гласуване.

  Стефан Стоянов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за.

  Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  Приложение към Протокола – РЕШЕНИЕ № 1240.

  ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Програмаза развитие на читалищната дейност в Община Велико Търново за 2011 г., Вх. № 3795/ 01.03.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1241

  На основание чл. 21, ал. 1. т. 23 от ЗМСМА и чл. 21, чл. 22 (2) , чл. 23 (2) и чл. 26 а (1) и (2) от ЗНЧ, Великотърновски Общински съвет

  1. Приема Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Велико Търново през 2011 г. ,като събития и чествания могат да се добавят по всяко време на годината,без финансово обезпечаване от страна на общината.

  2. Финансирането по предложенията на читалищните ръководства да се осигури с разчетените средства по утвърдения бюджет на Общината за 2011 г. .

   

  ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на отчет за Програмата за закрила на детето за 2010 г., Вх. № 3820/ 11.03.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 1242

  На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема:

  Отчет на Програма за закрила на детето за 2010 година към Общинска стратегия за закрила на детето 2008 - 2011 година .

  Програма за закрила на детето за 2011 година. към Общинска стратегия за закрила на детето 2008 - 2011 година .

  ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на отчет на План за действие за 2010 г. към Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново, Вх. № 3821/ 11.03.2011 г.

  Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Изказвам се по процедурата. Г-н Димитров, кажете нещо в защита на това, което гласувахме преди малко! Ние гласувахме преди малко предложението, трима души са се подписали, а няма никого в залата. Нали сме се подписали, че като няма вносители в залата, не гласуваме.

  Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

  РЕШЕНИЕ № 1243

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет, приема:

  1. Отчет на План за действие за 2010 година за изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново 2009 - 2011 година.

  ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на отчет на План за действие за 2010 г. към Стратегията за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново, Вх. № 3822/ 11.03.2011 г.

  Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Предлагам да отложим точката и да поканим в залата да дойдат вносителите.

  Предложението за отлагане на точката беше отхвърлено със 7 „за”, 12 „против”, 15 „въздържали се”.

  Предложението по точка 8 беше прието с 25 „за”, 2 „против”, 1 „въздържал се”.

  РЕШЕНИЕ № 1244

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема

  Отчет на План за действие за 2010 година към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2008 – 2011 година.

  План за действие за 2011 година към Стратегия за осигуряване на равни възможности за хората с увреждания в Община Велико Търново 2008 - 2011 година.

  ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на План за действие за 2011 г. към Стратегията за подобряване на психичното здраве в Община Велико Търново, Вх. № 3843/ 15.03.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

  РЕШЕНИЕ № 1245

  На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет приема:

  План за действие за 2011г. в изпълнение на Стратегията за подобряване на психичното здраве в община Велико Търново (2009 – 2012 г.)

  ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността по Програма СИНДИ, вх. № 3844/ 15.03.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1246

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема:

  Отчет за дейностите по Програма СИНДИ и детската компонента „Здрави деца в здрави семейства” за 2010г.

  Актуализиран финансов план за действие за 2011г. в изпълнение по Програма СИНДИ и детската компонента „Здрави деца в здрави семейства” .

  ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на Програма за дейността на служителите – експерти към отдел „Финансово управление и контрол”, Вх. № 3819/ 11.03.2011 г.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз няма да говоря за „Пазари”. Казал съм толкова много по тази тема, че ще бъде излишно да продължавам да я коментирам сега. Искам да обърна особено внимание върху следните факти, като разсъждавам от моя гледна точка. Лично аз за себе си си давам отговор, че няма как да дам своя глас в посока на преподписване на договори, когато знам, че на тези дружества не е направена проверка към настоящия момент. В тази връзка имам предложение относно проверката за законосъобразното събиране, съхранение, разходване и отчитане на общинското имущество. Правя предложение към проекта за дейността на главните експерти, осъществяващи контролна дейност към дирекция „Финансово управление, контрол и методология”, към ІІ да бъдат включени всички общински дружества, за които е направено предложение от ОбА за удължаване срока на договорите на управителите, а това са: „Инвестстрой”, „Царевград Търнов”, Медицински център за рехабилитация и спортна медицина и Центъра за кожно-венерически заболявания.

  Контролната дейност на служителите се основава на чл. 6 от Правилника за организацията и контролната дейност на служителите, осъществяващи вътрешен контрол. Съжалявам, че не приехте първоначално моето предложение за отпадане на тези точки, за да бъдат подложени на обстоен коментар в комисиите, какъвто се съмнявам, че е имало. Не искам да ви поставям в неудобно положение и да ви питам знае ли някой на кое от дружествата въобще не е осъществяван контрол, на кои от дружествата, на които е осъществяван контрол, какви са резултатите и т.н. Искам да ви помогна да излезем от едно неприятно предложение за в бъдеще.

  Предложението на г-н Димитров беше прието с 19 „за”, „против” няма, 10 „въздържали се”.

  Предложението по точка 11, заедно с предложението на г-н Димитров, беше прието с 26 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 1247

  На основание чл. 21, ал. 1,т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 1 и чл. 4, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор,, Великотърновски Общински съвет

  Одобрява Програма за дейността на главните експерти осъществяващи контролна дейност към отдел „Финансово управление и контрол” на Дирекция „Финансово управление контрол и методология” за отчетната 2011 година.

  Към Раздел ІІ на Програмата за дейността на главните експерти осъществяващи контролна дейност към отдел „Финансово управление и контрол” на Дирекция „Финансово управление контрол и методология” за отчетната 2011 година добавя:

  - „Инвестстрой - 92” ЕООД;

  - „Царевград Търнов” ЕООД;

  - „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Велико Търново” ЕООД;

  - „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД.

  ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно ползване на овърдрафт кредит за нуждите на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо – фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД, Вх. № 3786/ 28.02.2011 г.

  Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Днес, 24 март, е международният ден за борба с туберкулозата. Жалко е, че на този ден нашата специализирана общинска болница „Д-р Трейман” моли за пари, за да плати заплатите на лекарите и медицинския персонал, работещ в нея. Подкрепям предложението, което е направено, и още веднъж се връщам към деня, когато гласувахме бюджета на Общината, когато казахме, че нашите общински лечебни заведения ще останат без пари. Ето вече и първия факт, предполагам, че след него ще идват и други.

  Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз ще подкрепя предложението на ОбА. Няма сериозна търговска фирма, която да не работи с кредити. Поздравявам управителя на фирмата, ако наистина намери банка, която да му отпусне овърдрафт. Единственото условие е (към д-р Калейнски), че този овърдрафтът не може да се използва за заплати и аз знам, че ще го използват целенасочено.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Подкрепям предложението и следвайки моите принципи, искам лично да ви помоля наистина да бъдете внимателни и да оперирате целесъобразно със средствата!

  Г-н Чокойски подложи предложението по т. 12 на поименно гласуване.

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

  Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1248

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, т. 8 във връзка с чл. 23, ал. 1, т. 1 и ал. 2 и чл. 25, т. 7 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет разрешава на Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр. Велико Търново да сключи договор за ползване на Овърдрафт кредит от „Общинска банка” АД гр. София – ФЦ Велико Търново по оферта – писмо за намерение от „Общинска банка” АД гр. София – ФЦ Велико Търново, изх. № 26/16.02.2011г., както следва:

  -Вид и размер – Овърдрафт в размер на 25 000лв.;

  -Срок – 12 месеца от сключване на договора за кредит;

  -Лихви – БЛП към момента 9.2% плюс 3 процентни пункта надбавка, наказателна надбавка при просрочие на плащанията по главницата – 5 процентни пункта над договорения лихвен процент за редовен дълг и неустойка при просрочие на лихви – 0.05% върху просрочената сума за всеки ден просрочие;

  -Такси и комисионни – 50.00лв. еднократно за пручване и анализ, 1 % за година или част от нея, върху размера на кредита за управление и обработка и 2% годишно за ангажимент.

  Да извърши залог срещу искания кредит на вземане по реда на Закона за особените залози върху вземания от РЗОК за извършени медицински услуги, постъпващи по сметка на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр. Велико Търново, водена в „Общинска банка” АД.

  Задължава Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД гр. Велико Търново да информира своевременно Община Велико Търново за конкретните действия, които са извършени по изпълнение на това решение.

  ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване на срокът за управление на „Инвестстрой - 92” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 3711/ 08.02.2011 г.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Многократно съм заявявал, че всички ние трябва да подхождаме максимално отговорно към вземането на нашите решения и неслучайно беше направено това предложение във връзка с контрола, който би трябвало да бъде осъществяван и направен преди разглеждането на тази точка. Всички знаем какво се случваше в „Инвестстрой”, как се ръководеше след и преди сливането. Няма как да дам своя вот в подкрепа на конкретния управител, след като нямаме яснота какво всъщност се случва в настоящия момент. Само искам да добавя, че вчера присъствах на една неприятна сцена, на която ми бяха зададени многократно въпроси и аз трябваше да отговарям какво и защо са се случвали нещата в стария ОбС.

  Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз имах идея да отложим тази точка. Искам да кажа, че са безспорни качествата на инж. Тачев като човек и управител и аз естествено ще подкрепя това предложение. Каква беше идеята ми, когато мислех за отлагане на точката? Тръгвам по хронологията по създаването на това дередже за „Инвестстрой”: сливането на „Благоустройство” и „Комунално стопанство”, сливането на „Комунално стопанство” с „Инвестстрой”, и разсъждавам, гледайки финансовите и икономическите резултати на едното и второто, и третото, вече обединено търговско дружество. Аз бях върл поддръжник на всички тези вливания, изхождайки от световния опит, че сливането на капиталите води до развитие на търговските дружества. Спомням си обещанието и изложението на инж. Тачев какво се очаква от новото дружество, но финансово-икономическите резултати не показват това, което говорихме навремето. Вероятно има сериозни причини.

  Моето предварително искане за отлагане на точката беше, защото предварително ние, общинските съветници, не сме запознати с финансово-икономическите резултати за 2010 г., които ще излязат на следващата сесия. Не че няма да подкрепя кандидатурата на инж. Тачев, но искам по-сериозно да се запознаем със състоянието и развитието на дружеството, защото не познаваме и бизнес плана за 2011 г. Така че в аванс и с пълно съзнание аз ще подкрепя, независимо че липсва известна информация, кандидатурата и удължаването на срока на инж. Тачев.

  Г-н Чокойски подложи предложението по т. 13 на поименно гласуване.

  Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – въздържал се, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров –против, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

  Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против” няма, 3 „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1249

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 50, ал. 2 във връзка с чл. 48 от НУУПСОЧКТД, Великотърновски Общински съвет удължава Договора за управление на инж. Николай Йорданов Тачев живущ в гр. Велико Търново, ул. „България” № 21, вх. В, ет. 5, ЕГН 5005101482 , л.к № 640013033/13.04.2010г., МВР – Велико Търново/ за Управител на „Инвестстрой – 92” ЕООД гр.Велико Търново за срок от 3 (три) години, считано от 04.06.2011 г. до 04.06.2014 г. включително.

  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи Анекс към Договора за управление с лицето, определено по т.1.

  ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване на срокът за управление на „Царевград Търнов” ЕООД, Вх. № 3712/ 08.02.2011 г.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Позицията ми е принципна. Няма как да подкрепя и следващата точка, още повече че лично аз имам много голям интерес да видя след влизането на контролните органи как и по какъв начин са се движили бюджетните и извънбюджетните постъпления, приходите и разходите. Има много неща, които трябва да се знаят. За мен беше ясно още в началото при коментиране на проекта за дневния ред, че всички тези предложения на ОбА ще бъдат подкрепени от вас, но аз трябва да си подкрепя позицията и да ви изложа мотивите си.

  Г-н Чокойски подложи предложението по т. 14 на поименно гласуване:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

  Предложението беше прието с 29 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1250

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 50, ал. 2 във връзка с чл. 48 от НУУПСОЧКТД, Великотърновски Общински съвет удължава Договора за управление на Даниел Димитров Панов, живущ в с. Арбанаси, ул. „29”, ЕГН 6710041467, л.к № 198057741/ 17.05.2007г., МВР – Велико Търново/ за Управител на „Царевград Търнов” ЕООД – Велико Търново за срок от 3 (три) години, считано от 16.06.2011г. до 16.06.2014 г. включително.

  Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи Анекс към Договора за управление с лицето, определено по т.1.

  ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване на срокът за управление на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І” ЕООД, Вх. № 3714/ 08.02.2011 г.

  Г-н РОЗА МИШЕВА: В чест на необявения ден на неизвестния спортист аз ще подкрепя тази идея, заемайки тази поза на героизма да влезеш гол в банята. Подкрепете и вие!

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Нямаше да вземам позиция по останалите два въпроса, защото те са идентични за мене, но бях провокиран от коментарите, които се пускат от столовете, на които седим, че виждате ли, времето ни притиска и трябва да вземем някакво отношение. Аз ще бъда любопитен как при същите тези коментари, които в момента се пускат, ще подходите към тази точка, тъй като договорът на въпросния управител изтича на 2 октомври 2012 г.

  Любопитен съм да разбера как са се развивали всички тези дружества в самото им управление.

  Г-н Чокойски подложи предложението по т. 15 на поименно гласуване:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

  Предложението беше прието с 29 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1251

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 50, ал. 2 във връзка с чл. 48 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет удължава Договора за управление на Д-р Румяна Георгиева Съботинова, живуща в гр. Велико Търново, ул. „Мария Габровска”, № 2, вх. Б, ЕГН 5812284030, л.к № 605519219/ 02.10.2007, МВР – Велико Търново, за Управител на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І – Велико Търново” ЕООД – Велико Търново за срок от 3 (три) години, считано от 02.10.2011 г. до 02.10.2014 г. включително.

  Възлага на Кмета на Община Вилико Търново да сключи Анекс към Договора за управление с лицето, определено по т. 1.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Ставам само за да препотвърдя за кой ли път в рамките на няколко години, че всичко е решено много преди да е влязло в тази зала и че тази зала, в лицето на колегите ми общински съветници, в никакъв случай не дава елементарен повод да се съобразява с фактите, които аз си правя труда да представя пред вас.

  Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Искам да призова всички колеги общински съветници да бъдем малко по-етични един към друг в отношенията си. Днес за ен-ти път чувам да се вменява в нещо като проблем, като нещо сбъркано, кой съветник как бил гласувал. Един колега излиза и казва: „Вие неправилно мислите и разсъждавате”. След това излиза друг. И той също. Може би един от същите казва: „В миналия Общински съвет големи грешки ставали”. Преди малко като столове ли бяхме оприличени, или като общински съветници?... Нека да се уважаваме и да си ценим времето, защото сме в началото на дневния ред, а денят изтече!

  ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване на срокът за управление на „Център за кожно – венерически заболявания” ЕООД, Вх. № 3713/ 08.02.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 16:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

  Предложението беше прието с 30 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1252

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 50, ал. 2 във връзка с чл. 48 от НУУПСОЧКТД, Великотърновски Общински съвет удължава Договора за управление на д-р Румяна Стоянова Андреева, живуща в гр. Велико Търново, ул. “Драган Цончев” № 13, вх. В, ет.6, ЕГН 5301083036, л. к. № 605540978, издадена на 29.11.2007 г. от МВР – гр. Велико Търново за Управител на „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД – Велико Търново за срок от 3 (три)години, считано от 23.05.2011г. до 23.05.2014г. включително.

  Възлага на Кмета на Община ВеликоТърново да сключи анекс към Договора за управление с лицето, определено по т.1.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Ще използвам възможността, за да мога да вкарам едно уточнение. Така или иначе, аз си седя на стол и всички ние седим на столове и между тях се чуват някакви коментари. Точно затова си позволих коментар в тази посока. А по въпроса на коментарите на колеги, които казаха преди малко, че един говори едно, а друг друго, има обективна и субективна позиция. Аз мисля, че през цялото време съм бил максимално обективен, като съм излагал какви са мотивите и аргументите ми; точно заради това.

  Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Искам да внеса едно уточнение: когато се казва на някого „колега” това означава буквално „хора, които четат от една книга”. С уважаемия наш колега ние не четем от една книга.

  ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на процедура по приватизация на „ПИЕНО” ЕООД, Вх. № 3850/ 17.03.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 17:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за.

  Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1253

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Великотърновски Общински съвет

  Прекратява откритата с решение № 711/ 24.09.2009 година процедура за приватизация на 945 дяла, представляващи 100 процента от капитала на общинско търговско дружество „ПИЕНО” ЕООД – Лясковец.

  Отменя решения №№ 847/ 18.03.2010 г., 980/ 17.06.2010 г. и 1046/ 19.08.2010 г., относно приемане на цена и начин на приватизация на 945 дяла, представляващи 100 процента от капитала на общинско търговско дружество „ПИЕНО” ЕООД – Лясковец.

  ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Придобиване на собственост върху имот, гр. Велико Търново, Вх. № 3759/ 17.02.2011 г.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ще подкрепя тази точка с ясното съзнание, че ще направим наистина нещо добро, но искам да направя и кратка реплика и да кажа, че ако аз съм правил един коментар в посока, че всички ние, които стоим тук, не четем от една книга, а именно прилагането на закона, бих се притеснил сериозно. Неслучайно казвам, че избирателите са тези, които казват кой как чете и как прилага именно тази книга, за която се говори.

  Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Моля в точка 3 от предложението да добавим думите „при наличие на такива”. Там е посочено, че 70 % от състава на децата винаги ще бъдат деца на служители, но при положение, че няма такива, трябва ли да спазваме тези 70%?

  Г-н МИЛЕН МИХОВ: Ние ще подкрепим това решение и няма смисъл да се убеждаваме в това. Ясно е, че текстът е така направен, че тези 70 % са запазени, но при реална възможност на детската градина никой няма да върне деца, когато няма 70 % деца на военнослужещи.

  Аз искам да поставя един въпрос към д-р Рашев, тъй като това е според мен най-реалистичният вариант в Общината ние да увеличим капацитета на детските градини. Г-н Рашев, как виждате във времето възможността да бъде довършена тази детска градина и да се пусне в експлоатация? Ще бъде добре за всички ни да видим становището на кмета по този въпрос, защото всичко сега е едни тухли и едни бетонни плочи.

  Г-н РУМЕН РАШЕВ: Моето становище няма никакво значение в момента. Вашият въпрос трябва да бъде отправен към Министерството на отбраната, тъй като това е негова собственост. Водим кореспонденция две години и нещо, защото сме започнали кореспонденция още с предишния министър. Зависи кога ще ни прехвърлят собствеността. Когато ни я прехвърлят, почваме да гледаме откъде ще намерим пари в бюджета. Трябват приблизително около 300 000 лв., за да я завършим. Мисля, че имаме възможност. Нека да стане в обозримо бъдеще. В момента, в който ни я дадат, почваме да движим нещата.

  Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 18:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев - за.

  Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1254

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и чл. 34, ал. 1 от ЗОС, чл. 3 ал. 1 т.2 и чл. 3, ал.2 т.5 и т.7 от НРПУРОИ и във връзка с писмо вх.№04-20/02.02.2011 г. от Министерство на отбраната на Република България, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за придобиване в собственост на Община Велико Търново на обект: „Разширение на съществуваща детска градина” в УПИ ІІІ от строителен квартал 153-А по ПУП на гр. Велико Търново /ЦДГ „Здравец”/ с цел довършване на строителството и въвеждане на обекта в експлоатация.

  2. Прехвърлянето на собствеността да бъде извършено при наличие на пълна строителна документация в съответствие с разпоредбите на ЗУТ и всички наредби към него, съставен акт обр.№ 14 и издадено удостоверение за груб строеж на обекта.

  3. Великотърновски Общински съвет приема условието, при заявено желание от страна на родителите, в групите, ползващи разширението, 70 % от местата да бъдат за прием на деца от семейства на служители на Министерство на отбраната.

  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по придобиване на собствеността върху обекта, съгласно действащата нормативна уредба.

   

  ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прехвърляне право на собственост върху части от недвижими имоти, гр. Велико Търново, Вх. № 3830/ 14.03.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 19:

  Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за.

  Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 1255

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 21 ал. 4 предложение второ от ЗОС, във връзка с чл.21 ал.1 и чл.21 ал.5 от ЗОС, чл.206 ал.1 във връзка с чл. 205 ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде извършено прехвърляне правото на собственост върху части от недвижими имоти, както следва:

  - общинско място с площ от 288 кв.м., представляващо 288/969 идеални части от ПИ с идентификатор №10447.517.162 по КККР на гр. Велико Търново, целият с площ от 969 кв.м., който по ПУП-ПР на гр. Велико Търново е част от съсобствен УПИ ІV-25, от кв. 572 по ПУП на гр. Велико Търново, ПСЗ „Дълга лъка”, за който е съставен акт за частна общинска собственост №1885/02.07.2003 г., се прехвърля в полза на Георги Симеонов Симеонов с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „П.К.Яворов” №25;

  срещу

  - част с площ от 288 кв.м. от ПИ с идентификатор №10447.517.161 по КККР на гр. Велико Търново, собственост на Георги Симеонов Симеонов с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „П.К.Яворов” №25, която по силата на действащия ПУП-ПР на гр. Велико Търново, ПСЗ „Дълга лъка”, попада под улица с ОК-ОК №№101-102 и придобива статут на публична общинска собственост.

  2. Утвърждава стойностите на имотите, определени с протокол за експертна оценка, изготвен от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

  - за общинския имот - в размер на 17 280 /седемнадесет хиляди двеста и осемдесет/ лева без начислен ДДС;

  - за частния имот – в размер на 17 280 /седемнадесет хиляди двеста и осемдесет/ лева без начислен ДДС.

  3. Разликата в стойността на прехвърляемите имоти да бъде определена след начисляване на дължимия ДДС и да бъде преведена от Георги Симеонов Симеонов с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „П.К.Яворов” №25 по банкова сметка на Община Велико Търново. Всички дължими данъци и такси по сделката, изчислени върху по-голямата стойност, са за сметка на Георги Симеонов Симеонов с постоянен адрес гр. Велико Търново, ул. „П.К.Яворов” №25.

  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прехвърляне на собствеността, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

  ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, Вх. № 3832/ 14.03.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 20:

  Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за.

  Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 1256

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 2 ал. 3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в УПИ І-71 от стр. кв. 26 по РП на с. Ветринци, община Велико Търново, останалата част от които е собственост на Снежанка Христова Кирилова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Г. Бенковски” №3А, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

  2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение № 159 по протокол № 4 от 03.11.2010 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

  2.1. Община Велико Търново прехвърля на Снежанка Христова Кирилова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Г. Бенковски” № 3 А, правото на собственост върху част от общински имот, представляващ улична регулация, с площ в размер на 203 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПР попада в УПИ І-71 от кв. 26 по плана на с. Ветринци, община Велико Търново, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 1 421 лева без начислен ДДС.

  3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПР – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот.

  ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, имот – с. Малки чифлик, Вх. № 3818/ 10.03.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 21:

  Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Камен Алексиев – въздържал се.

  Предложението беше отхвърлено с 23 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

  ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, имот – гр. Велико Търново, Вх. № 3743/ 15.02.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 22:

  Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – въздържал се, Камен Алексиев - за.

  Предложението беше отхвърлено с 24 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

  ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Буковец, Вх. № 3817/ 10.03.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 23:

  Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – въздържал се, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев - за.

  Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 1257

  1. На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 49, ал. 1 т. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот: общинско място с площ от 60,55 кв. м., актувано с акт за частна общинска собственост № 4759/ 22.11.2010 г., представляващо 60,55/ 1580 идеални части от УПИ V-4 /пет римско за имот четири/ от строителен квартал 3 /три/ по РП на с. Буковец, останалата част от който е собственост на Жана Романова Петровска, живуща в с. Буковец, Община Велико Търново.

  2. Утвърждава експертната оценка на общинската част от УПИ V-4 /пет римско за имот четири/ от строителен квартал 3 /три/ по РП на с. Буковец, с площ от 60,55 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 303 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Жана Романова Петровска, живуща в с. Буковец, община Велико Търново.

  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

  ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, гр. Дебелец, Вх. № 3742/ 15.02.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 24:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев - за.

  Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 1258

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 49 ал. 1 т. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот: общинско място с площ от 22 кв. м., актувано с акт за частна общинска собственост №4754/ 10.11.2010 г., представляващо 22/762 идеални части от УПИ ІІІ-780 от кв. 72, останалата част от който е собственост на Доско Антонов Филипов с адрес гр. Дебелец, ул. „Патриарх Евтимий Търновски” №1.

  2. Утвърждава експертната оценка на общинската част от УПИ ІІІ-780 от кв. 72 по ПУП на гр. Дебелец, с площ от 22 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 418 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на молителя.

  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

  ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Велчево, Вх. № 3831/ 14.03.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 25:

  Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев - за.

  Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

  РЕШЕНИЕ № 1259

  1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижими имоти:

  - общинско място с площ от 20 кв. м., актувано с акт за частна общинска собственост №4774/13.01.2011 г., представляващо 20/1230 идеални части от УПИ ІV-53 от строителен квартал 11 по РП на с. Велчево, останалата част от който е собственост на Калина Иванова Шавова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота” №15 ап.20;

  - общинско място с площ от 70 кв. м., актувано с акт за частна общинска собственост №4773/13.01.2011 г., представляващо 70/1570 идеални части от УПИ V-53 от строителен квартал 11 по РП на с. Велчево, останалата част от който е собственост на Калина Иванова Шавова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота” №15 ап.20.

  2. Утвърждава експертната оценка на общинската част от УПИ ІV-53 от строителен квартал 11 по РП на с. Велчево, с площ от 20 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 120 лева без начислен ДДС и експертната оценка на общинската част от УПИ V-53 от строителен квартал 11 по РП на с. Велчево, с площ от 70 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 420 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Калина Иванова Шавова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Баба Мота” №15 ап.20.

  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

  ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска состеност, с. Шереметя, Вх. № 3760/ 17.02.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 26:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев - за.

  Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 1260

  І. На основание чл. 39 ал. 4 от Закона за общинска собственост, чл. 8 ал. 3 т. 5 и чл. 59 ал. 3 т. 2 и ал. 4 и ал. 6 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с молба вх. № 4/ 12.01.2011 от Председателя на “Женско дружество- Шереметя” и предложение вх. № 1025-5/ 17.01.2011 год. от Кмета на с. Шереметя, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване на част от имот общинска собственост, намиращ се в с. Шереметя, Община Велико Търново, кв. 13, парцел ХІІ, дв. пл. № 104, представляващ едно помещение с площ от 25 кв.м.

  ІІ. Възлага на Кмета на Общината да организира и проведе конкурс за безвъзмездно ползване на имота, при условия и ред, съгласно изискванията на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за срок от 5 /пет/ години. До участие в него да бъдат допускани юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра.

  ПО ДВАДЕСЕТИ СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно разсрочено плащане за ползване на площи общинска собственост, Вх. № 3735/ 11.02.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 27:

  Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – въздържал се, Камен Алексиев - за.

  Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 1261

   

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 131, ал. 1 от НРПУРОИ, Великотърновски Общинския съвет приема:

  Допуска разсрочено плащане на задълженията на фирма „Сани" ЕООД в размер на 4347,12 лв. главница и 81,05 лв. лихва.

  3адължава Кмета да сключи финансово споразумение за разсрочено плащане на 4 равни месечни вноски на горната сума в срок до 30.06.2011 год.

   

  МЕСЕЦ ГОДИНА ВНОСКА ГЛАВНИЦА ВНОСКА ЛИХВА ОБЩО
  март 2011 1087,00 20,00 1107,00
  април 2011 1087,00 20,00 1107,00
  май 2011 1087,00 20,00 1107,00
  юни 2011 1086,12 21,05 1107,17

   

  При последното плащане фирмата заплаща натрупаните лихви вследствие на разсрочените плащания.

  При закъснения на плащанията по погасителния план, „Сани” ЕООД, представлявана от Атанас Парушев дължи обезщетения за забава -лихва съгласно чл. 1 от Закона за лихвите върху данъци , такси и други подобни задължения.

  При неплащане на повече от две последователни месечни вноски, споразумението се прекратява едностранно по вина на „Сани” ЕООД.

  ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на ЗСПЗЗ, с. Леденик, Вх. № 3824/ 11.03.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 28:

  Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев - за.

  Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1262

  1. На основание чл. 25, ал. 5 от ЗСПЗЗ, във връзка с чл. 25, ал. 3, т. 1 от ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет дава предварително съгласие на Тодор Георгиев Недев от гр. Велико Търново, ул. „Сливница” № 28, за промяна предназначението на части от имоти общинска собственост с цел осигуряване на транспортен достъп и изграждане на пътна връзка в обхвата на проект за ПУП – ПЗ за ПИ № 081005, м. „Саламатя”, землище с. Леденик и план-схеми за електрификация и за комуникационно-транспортна мрежа, приет с Решение № 134 по протокол № 14 от 03.11.2010 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, както следва:

  1.1. ПИ № 105003 по КВС на землище с. Леденик – пасище, мера, част с площ 22,77 м2.

  1.2. ПИ № 081004 по КВС на землище с. Леденик – нива, част с площ 80,00 м2.

  Определя срок на валидност на предварителното съгласие – до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

  2. Тодор Георгиев Недев да извърши за своя сметка процедурите по промяната на предназначението на земята.

  ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, зона ПВ „Качица”, Вх. № 3825/ 11.03.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

  РЕШЕНИЕ № 1263

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет, одобрява подробен устройствен план – план за улична регулация – окончателен проект на улици и поземлени имоти, попадащи в улична регулация между квартали 338, 339, 602, 603, 607, 608, 610, 611 и 612, в зоната на пътен възел „Качица” по плана на гр.Велико Търново, съобразно графичната част на проекта.

  На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14 – дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

  ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на частично изменение на подробен устройствен план, кв. 16, гр. Велико Търново, Вх. № 3833/ 14.02.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

  РЕШЕНИЕ № 1264

  На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява:

  - частично изменение на ПУП – план за регулация за УПИ І- за автогара, базар, административен комплекс от кв.16, „Малък триъгълник”, по плана на гр.Велико Търново, както следва: промяна уличната регулация на улица с ОК ОК 93-д – 93; създаване нова улица с ОК ОК 2795-а -2795-б – 2795-в – 2795-г – 2795-д – 2795-е; създаване два нови квартала № 16-а и № 16-б; в новосъздадения квартал 16-а се обособяват три нови урегулирани поземлени имота с отреждане – УПИ І- за автогара, базар, административен комплекс, УПИ ХХХІ-3873 – за производствено-складова и обществено-обслужваща дейност и УПИ ХХХІІ-7309 за производствено-складова и обществено-обслужваща дейност.

  - частичен ПУП – план за застрояване за УПИ І- за автогара, базар, административен комплекс, УПИ ХХХІ-3873 – за производствено-складова и обществено-обслужваща дейност и УПИ ХХХІІ-7309 за производствено-складова и обществено-обслужваща дейност от новосъздадения квартал кв.16-а, „Малък триъгълник”, по плана на гр.Велико Търново, както следва: за новообразуваните УПИ І- за автогара, базар, административен комплекс и УПИ ХХХІІ-7309 за производствено-складова и обществено-обслужваща дейност – се запазват съществуващите обществено-обслужващи и производствени и складови сгради; за новообразувания УПИ ХХХІ-3873 – за производствено-складова и обществено-обслужваща дейност – се предвижда свободно застрояване на сгради за производствено-складова и обществено-обслужваща дейност, и трафопост; максимална височина на сградите до 25 м; линии на застрояване – ограничителни.

  - План – схеми за водоснабдяване, канализация и електрозахранване към ПУП.

  На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

  ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, с. Райковци, Вх. № 3816/ 10.03.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1265

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейна инфраструктура за външно ел захранване на Приемо-предавателна станция на „БТК”- АД, VТ 5296 в ПИ № 188008, местност „Дренев чукар”, землище на с. Райковци, Община Велико Търново, по следното треса: от точка Т2 / землищна граница на с. Пчелиново, Община Гурково/ навлиза в територията на Община Велико Търново и тръгва по ПИ № 911-полски път, между Т5 и Т6 пресича Републикански път ІІ-55 „Дебелец-Гурково” при км 34+890, продължава на североизток отново по ПИ 911- полски път, от Т16 тръгва по ПИ № 930- полски път и достига до Базовата станция в ПИ № 188008.

  На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

  ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Механизъм за промяна на цените на обществения превоз на пътници по сключени договори с Община Велико Търново, Вх. № 3826/ 11.03.2011 г.

   

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

  РЕШЕНИЕ № 1266

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

  Приема за сведение механизъм за промяна на цените на обществения превоз на пътници по сключени договори с Община Велико Търново.

  ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация относно проведено общо събрание на акционерите на „ВТО МУЛТИКОМ” АД, Вх. № 3785/ 28.02.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по точка 33. В края на гласуването г-н Камен Алексиев предложи прегласуване на предложението за решение. След прегласуването предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

  РЕШЕНИЕ № 1267

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

  Приема за сведение Информация относно проведено общо събрание на акционерите на „ВТО МУЛТИКОМ” АД

   

  ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Годишен доклад за дейността по вътрешен одит при Община Велико Търново, Вх. № 3806/ 07.03.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

   

  РЕШЕНИЕ № 1268

   

  На основание чл. 27, ал. 2 от ЗВОПС, Великотърновски Общински съвет

  Приема за сведение Годишен доклад за дейността по вътрешен одит при Община Велико Търново

   

  Заседанието беше закрито в 12.50 часа.

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

  ПРОТОКОЛИРАЛ:

              /Р. ГРЪНЧАРОВ/

   

  ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

  ТОДОР ТОДОРОВ………………….

  МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

  ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………