ПРОТОКОЛ № 86

 

От осемдесет и шесто тържествено заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 21.04.2011 г. от 09.00 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 35 общински съветника. Отсъстваха г-жа Роза Мишева и г-н Драгни Драгнев.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Александър Чокойски, който даде думата на общинските съветници за изказвания по дневния ред.

Г-н МИРКО РОБОВ: С така предложения дневен ред официално се открива сезонът на ПУП-овете. Като гледам, половината точки са с ПУП-ове. Аз искам да направя едно предложение: като точка 2 от дневния ред да се включи предложението и проекта за решение, внесен от г-н Георги Стефанов на предишната сесия за 10 % такса „Смет” за училищата. Това да изпревари точка 2 в проекта за дневен ред. Ще помоля колегите от ГЕРБ при така направеното мое предложение да оттеглят предложението за 20 %, за да не влизаме в дискусия, тъй като пак ще стигнем до решението за 10 %.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Искам да внеса едно уточнение към предложението на г-н Робов. По отношение на точка 2 има предложение от Председателския съвет, което ще обезсмисли предложението на г-н Робов, затова предлагам да се придържаме към проекта за дневен ред, а и това, което той иска, няма как да стане.

Г-н РОСЕН ИВАНОВ: Във връзка с кризисното положение в диспансерите на съвместното заседание на ПК по ИВСПИ и на ПГ по ЗСД беше взето решение да се обърнем с декларация към ръководните институции в страната, затова предлагам точка 1 от дневния ред да стане гласуването на текста на тази декларация за съществуващите диспансери към община В. Търново.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Правя процедурно предложение за включване на две точки в дневния ред. Първата е за приемане на Правилник за финансово подпомагане на процедури „ин витро” на семейни и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на община В. Търново. Спомняте си тази наша добра инициатива. Комисията по здравеопазване работи усилено, този текст е разгледан във вторник на извънредно заседание на тази комисия. Взети са предвид становището на ОбА и мненията на неправителствените организации. Има становище на Комисията, което е раздадено в групите и мисля, че експертите от различните групи, включени в ПК по ЗСД, единодушно подкрепиха този проект. Предлагам да приемем правилника в точка 2 от дневния ред.

Второто ми предложение е да изберем представители на ОбС в Комисията по реализиране на тази програма, както е предвидено в чл. 6 от Правилника и това да бъде последна точка.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Правя предложение за още една точка в дневния ред, която касае режима на зоните за кратковременно паркиране. Предложението беше внесено своевременно в ОбС. Обсъждано е в ПК. В него има три точки, които са изключителна компетентност на ОбС и никой друг не може да реши тези точки. Става въпрос за такси за една определена категория живущи, които са в района на зоните, става въпрос за включване в Инвестиционната програма, става въпрос за прекратяване на по-нататъшно разширяване на зоните. Евентуално Прокуратурата би могла да се произнесе по последната точка, но по първите две никой друг не може да вземе решение освен ОбС. Въпросът е обсъждан и предлагам да влезе в дневния ред. Не възразявам да влезе като точка „последна”, за да може да се размножат материалите и колегите, които не са били в комисиите, да се запознаят с тях.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Предлагам от проекта за дневен ред да отпаднат точки 2 и 3 не защото съм против тях, а защото нямам нито икономическа, нито юридическа яснота. Този ОбС досега е работил на базата на определени правила и норми. Вие знаете, че преди доста време имаше ескалирано напрежение от гражданите на В. Търново. Тогава аз бях входирал предложение за намаляване таксата на билетчетата на автобусните превозвачи. Тогава този ОбС поради липса на становище на Администрацията, бойкотира предложенията ми, които бяха няколко. Аз не искам да бойкотирам, но искам да бъда част от вземане на законови решения, които впоследствие да не бъдат атакувани нито от кмета, нито от областния управител. Аз съм против жонглирането с напрежението, което се е създало относно невъзможността за плащане на самите такси.

Защо казвам жонглиране? Прочетох доклада от изминалата сесия и там аргументите на колегите, които внасяха предложенията за 10, за 60 и др. проценти, не съдържаха никаква икономическа фактология. Точно заради това, поради липса на становище на ОбА, не искам и няма да бъда част от органа, който ще измие срама на нечия политическа партия. Говоря, че в конкретните предложения Председателският съвет е пуснал предложения без становище на ОбА. Практиката, която е наложена в този ОбС, доказва, че ние трябва да бъдем последователни, а не дискриминационни.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Искам да внеса едно уточнение по отношение на точка 3. Аз ви казах преди малко, че има предложение на Председателския съвет и предложението на Председателския съвет е такса „Битови отпадъци” да стане 10 % за общинските училища. Така че, г-н Робов, оттеглете си Вашето предложение, ако желаете!

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Вероятно точка 1 ще бъде нашата декларация във връзка с диспансерите По-нататък в дневния ред има предложение да приемем финансово-икономическите резултати на търговските дружества за миналата година, но това наше решение няма да реши един глобален проблем, който стои за едно от нашите търговски дружества. Имам предвид предложението на д-р Андреева за отпускане на финансова помощ от община В. Търново в размер на 150 000 лв. То не е влязло в дневния ред. Ако ние не вземем някакво решение като Общо събрание, само за два месеца това търговско дружество ще бъде ликвидирано и тази наша декларация няма да доведе до решаване на проблема му. Затова предлагам като т. 2 веднага след като приемем декларацията, да разгледаме предложението на д-р Андреева. Ние сме задължени като собственици, като принципал на това търговско дружество.

Г-н Робов оттегли предложението си за 10 % такса „Смет” за училищата.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложенията по дневния ред. Предложението на г-н Росен Иванов като точка 1 от дневния ред да влезе приемането на декларацията беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Предложението, направено от г-н Михов, като точка 2 от дневния ред да влезе приемане на правилник беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Предложението на г-н Михов за избор на представители беше включено в дневния ред с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Предложението на г-н Георги Стефанов за зоните за паркиране (като предпоследна точка) беше включено в дневния ред с 26 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

Предложението на г-н Румен Димитров за отпадане на точки 2 и 3 беше отхвърлено с 2 „за”, 16 „против”, 9 „въздържали се”.

Предложението на г-н Рашков като точка 2 от дневния ред да влезе „Отпускане на финансова помощ за кожно-венерическия диспансер в размер на 150 000 лв. беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Целият дневен ред беше приет с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Декларацията изготвена съвместно от ПК по ЗСД и от ПК по ИВСПИ
 2. Приемане на Правилник на финансово подпомагане на процедури „Ин витро” на семейства и лица живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново.
 3. Предложение относно ползване на овърдрафт кредит за нуждите на „Център за кожно – венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД.
 4. Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 3930/ 07.04.2011 г.
 5. Предложение от групите общински съветници от ГЕРБ и ДЕСЕН АЛИАНС, Вх. № 3958/ 12.04.2011 г.
 6. Предложение от група ГЕРБ, относно такса „Битови отпадъци”, Вх. № 3910/ 06.04.2011 г.
 7. Промени по бюджета към 31.03.2011 г., Вх. № 3957/ 12.04.2011 г.
 8. Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект – Укрепване на свлачище в квартал „Асенова махала – Етап І”, Вх. № 3938/ 07.04.2011 г.
 9. Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г., Вх. № 3919/ 07.04.2011 г.
 10. Информация за дейността на търговските дружества през 2010 г., в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала, Вх. № 3861/ 21.03.2011 г.
 11. Информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 г. и разпределение на печалбата за 2010 г. на „Инвестстрой - 92” ЕООД, Вх. № 3871/ 21.03.2011 г.
 12. Информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 г. и разпределение на печалбата за 2010 г. на „Пиено” ЕООД, Вх. № 3863/ 21.03.2011 г.
 13. Информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 г. на „Обредни дейности” ЕООД, Вх. № 3869/ 21.03.2011 г.
 14. Информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 г. и разпределение на печалбата за 2010 г. на „Царевград Търнов” ЕООД, Вх. № 3862/ 21.03.2011 г.
 15. Информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 г. и разпределение на печалбата за 2010 г. на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД, Вх. № 3865/ 21.03.2011 г.
 16. Информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 г. и разпределение на печалбата за 2010 г. на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І” ЕООД, Вх. № 3868/ 21.03.2011 г.
 17. Информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 г. и разпределение на печалбата за 2010 г. на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 3867/ 21.03.2011 г.
 18. Информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 г. и разпределение на печалбата за 2010 г. на „Център за кожно – венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 3870/ 21.03.2011 г.
 19. Информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 г. и разпределение на печалбата за 2010 г. на „Център за психично здраве” ЕООД, Вх. № 3864/ 21.03.2011 г.
 20. Информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 г. на „Специализирана болница за за активно лечение на пневно – фтизиатрични заболявания със стационар – Д-р Трейман” ЕООД, Вх. № 3866/ 21.03.2011 г.
 21. Питане от Румен Димитров – Общински съветник от „Нашият град”, Вх. № 3941/ 08.04.2011 г.
 22. Питане от Румен Димитров – Общински съветник от „Нашият град”, Вх. № 3942/ 08.04.2011 г.
 23. Включване в годишен план за приватизация за 2011 г. и откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, с. Емен, Вх. № 3960/ 13.04.2011 г.
 24. Приемане на списък за 2011 г. на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, Вх. № 3897/ 31.03.2011 г.
 25. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем, в списъка за продажба, Вх. № 3896/ 31.03.2011 г.
 26. Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем, в списъка за продажба, Вх. № 3916/ 07.04.2011 г.
 27. Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост, кв. „Чолаковци”, Вх. № 3953/ 11.04.2011 г.
 28. Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост, ВНВУ корпус IV, Вх. № 3925/ 07.04.2011 г.
 29. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, гр. Велико Търново, Вх. № 3920/ 07.04.2011 г.
 30. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Малки чифликВх. № 3921/ 07.04.2011 г.
 31. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Ветринци, Вх. № 3949/ 11.04.2011 г.
 32. Процедура по реда на чл. 21, ал. 4 от ЗОС, Вх. № 3918/ 07.04.2011 г.
 33. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, гр. Велико Търново, Вх. № 3846/ 16.03.2011 г.
 34. Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж, гр. Велико Търново, Вх. № 3950/ 11.04.2011 г.
 35. Утвърждаване на експертна оценка, кв. № 608, Вх. № 3945/ 11.04.2011 г.
 36. Утвърждаване на експертна оценка, кв. № 379, Вх. № 3946/ 11.04.2011 г.
 37. Утвърждаване на експертна оценка, кв. № 3741 Вх. № 3947/ 11.04.2011 г.
 38. Утвърждаване на годишното ползване на дървесина от Общински горски фонд, 3937/ 07.04.2011 г.
 39. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от Общински поземлен фонд, с. Ресен, Вх. № 3926/ 07.04.2011 г.
 40. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от Общински поземлен фонд, с. Беляковец, Вх. № 3927/ 07.04.2011 г.
 41. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от Общински поземлен фонд, с. Къпиново, Вх. № 3928/ 07.04.2011 г.
 42. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от Общински поземлен фонд, с. Русаля, Вх. № 3929/ 07.04.2011 г.
 43. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Козлуджа”, гр. Велико Търново, Вх. № 3931/ 07.04.2011 г
 44. Проект за подробен устройствен план, с. Самоводене, Вх. № 3955/ 10.03.2010 г.
 45. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Устито”, гр. Дебелец, Вх. № 3932/ 07.04.2011 г.
 46. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Лолака”, с. Беляковец, Вх. № 3933/ 07.04.2011 г.
 47. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Робова чешма”, с. Шереметя, Вх. № 3934/ 07.04.2011 г.
 48. Одобряване на частично изменение подробен устройствен план, с. Емен, Вх. № 3935/ 07.04.2011 г.
 49. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Коралча”, с. Шемшево, Вх. № 3936/ 07.04.2011 г.
 50. Отчет за извършени разходи от Александър Чокойски – Председател на ВТОбС, Вх. № 3915/ 07.04.2011 г.
 51. Предложение относно извършени разходи от д-р Румен Рашев – Кмет на Община Велико Търново, Вх. № 3917/ 07.04.2011 г.
 52. Предложение на групата общински съветници от БСП, Вх. № 3914/ 06.04.2011 г.
 53. Определяне на четирима общински съветници за членове в комисията съгласно правилника на Общинска програма за асистирана репродукция.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Декларацията изготвена съвместно от ПК по ЗСД и от ПК по ИВСПИ

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Предлагам ви текста на декларацията, изготвен съвместно от ПК по ЗСД и от ПК по ИВСП:

„ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ,

ДО МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО,

ДО МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ,

ДО ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Уважаеми господине/госпожо,

С декларация от 21.04.2011 г. Ви уведомяваме, че са необходими спешни и неотложни мерки с цел недопускане ликвидацията на специализираните лечебни заведения на територията на община В. Търново, които обслужват и област В. Търново. Това са комплексен онкологичен център В. Търново ЕООД, Център за психично здраве В. Търново ЕООД, Център за кожно-венерически заболявания В. Търново ЕООД и специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД. Настояваме за адекватни съвместни мерки от Министерския съвет и Министерството на здравеопазването за прецизиране на методиката за финансиране на горепосочените лечебни заведения!

Великотърновският общински съвет определено счита, че същите лечебни заведения трябва да се финансират на база действително изразходени средства за преминал болен. Към момента молим да се има предвид, че горецитираните лечебни заведения не са бюджетни организации и не могат да бъдат разпоредители с кредити по смисъла на Закона за устройство на държавния бюджет. Необходима е промяна на наредбата за финансирането на посочените лечебни заведения, която да гарантира тяхното оцеляване, което пък е необходима социална грижа за населението.

Г-н МИРКО РОБОВ: Обръщението трябва да бъде: „Уважаеми госпожи и господа”.

Г-н Чокойски подложи на гласуване текста на декларацията, заедно с поправката, предложена от г-н Робов. Декларацията беше приета с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1269

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема

Декларация със следния текст:

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

МИНИСТЪРА НА ФИНАНСИТЕ

ОМБУДСМАНА НА

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Уважаеми г-жо/ г-н,

С Декларация от 21.04.2011 г. Ви уведомяваме, че са необходими спешни и неотложни мерки, с цел недопускане ликвидацията на специализираните лечебни заведения на територията на Община Велико Търново /които обслужват и област Велико Търново/: „Комплексен онкологичен център – Велико Търново” ЕООД, „Център за психично здраве – Велико Търново” ЕООД, „Център за кожно-венерични заболявания – Велико Търново” ЕООД и „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД.

Настояваме за адекватни съвместни мерки от Министерски съвет и Министерство на здравеопазването за прецизиране на Методиката за финансиране на горепосочените лечебни заведения.

Великотърновски общински съвет определено счита, че същите лечебни заведения трябва да се финансират на база действително изразходвани средства за преминал болен.

Към момента молим да се има предвид, че горе цитираните лечебни заведения не са бюджетни организации и не могат да бъдат разпоредители с кредити по смисъла на Закона за устройство на държавния бюджет.

Необходима е промяна в Наредбата за финансирането на посочените лечебни заведения, която да гарантира тяхното оцеляване, което пък е необходима социална грижа за населението.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Правилник на финансово подпомагане на процедури „Ин витро” на семейства и лица живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Както ви е известно, беше подготвен един Правилник за програма за асистирана репродукция на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на община В. Търново, който беше внесен в ПК по ЗСД. Към него администрацията направи доста сериозни предложения, той беше разгледан задълбочено от експертите в ПК. При изработването на този правилник взеха отношение и неправителствени организации, сдруженията „Ин витро” и „Искам бебе”, които направиха прагматични предложения. Заимствали сме опит от общини, които работят по такива програми като община Русе, община Бургас, и мисля, че направихме един правилник, който е по-добър от съществуващите досега.

Какво най-общо предвижда той? Предвижда изразходване в рамките на тази бюджетна година на една сума от 30 000 лв., която да подпомогне семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми, живеещи на територията на община В. Търново. Другото, около което се обединихме, това е таванът на сумата, която може да получи едно семейство – 2000 лв. Приехме един регламент, който дава възможност тези средства да подпомагат семействата в онези манипулации, изследвания и функции, които не се покриват от националния фонд „Ин витро”. Към предложението и становището на ОбА има едно подробно становище на ПК по ЗСД, което апелирам да бъде прието. Бих искал да поясня, че в точка 3 е пропусната една запетая – след член 6.

Правя едно важно допълнение към становището на Комисията. Във връзка с приетото становище на сдружение ”Зачатие” и фондация „Ин витро” за редакцията на член 3, ал. 4, така, както е в становището, предлагам да отпадне текстът на Приложение 5 и чл. 12, ал. 3, точка 6, защото тази промяна, която приехме, влиза в противоречие с тези членове и прави безсмислено тяхното съдържание.

Предложението по точка 2, заедно със становището на Комисията и направените уточнения от г-н Михов, беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1270

На основание чл. 21, ал. 2, Великотърновски Общински съвет

Приема Правилник на финансово подпомагане на процедури „Ин витро” на семейства и лица живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно ползване на овърдрафт кредит за нуждите на „Център за кожно – венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Подкрепих изказването на г-н Рашков, защото бях провокиран от идеята тук да се проведат някакви дебати, защото на всичко това, което се случва тук, трябва да се сложи точка един път завинаги – на всички тези емоционални решения, които са продукт на нашия ОбС. Защо казвам емоционални? Пак се връщам на миналото заседание на ОбС – това, за което всичко се говори. Само че аз гледам на това с различни за вас очи, през различни призми, аз търся някакви икономически и законови обосновки, върху които да стъпя и да започна да надграждам. Защо казвам, че подкрепих предложението на г-н Рашков? Защото искам да приключим един път завинаги да жонглираме с напрежението, което някой друг създава. Този някой друг, обаче, не сме ние. Какво се случва в момента? Искаме 150 000 лв. Това е хубаво, но аз първо искам да знам откъде ще ги вземем; второ, искам да знам: имаме ли право; трето: искам да знам колко от тук присъстващите хора в тази зала, са наясно с цялата финансова рамка на Общината. Искаме да помогнем на диспансера, на училищата. За мен тук казусът е ясен – или им помагаме, като им даваме един гратисен период от една година да не плащат нищо, или налогът остава такъв. Всякакъв цирк от подобни проценти – 10, 20, 50 е красноречив какво всъщност се случва тук – да, наближават избори, но ние трябва да мислим и за тези, които идват след нас. Има напрежение с бизнеса и хотелиерите, които искат да смъкнат от 7.5 % на 3. Откъде? - питам аз. Какво ще се случи и относно училищата?

И аз подкрепям идеята, но за да я гласувам, искам яснота, но нека някой от вас да стане и да каже откъде, имаме ли право? Наистина че когато говорим за морал, е едно, когато говорим за прагматизъм е друго, но когато говорим за законност, е съвсем различно. Не искам да бъда част от решения, които ще бъдат в ущърб както на мен, така и на великотърновци. Но пак казвам: трябва да имаме приоритети и една глобална рамка за това какво искаме и как гледаме на нещата занапред.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Вероятно повечето от вас не знаят за какво става дума. Това е медицинско-търговско дружество, собственост на община В. Търново. Като формални собственици ние носим отговорност за капитала на това дружество. То фактически се финансира от две места – от държавата и от собствени приходи по съответните пътеки, но основният донор е държавата. Ето го големият абсурд – ние сме собственици, а друг ги финансира и те не могат да се самофинансират. Ако погледнете финансово-икономическите резултати на всички търговски дружества, които са медицински, те са положителни. Изведнъж настъпиха резки промени от края на миналата година с промяна в методиката на заплащане на медицинските дружества.

Каква е целта на министерството на здравеопазването? Вероятно тяхната цел е тяхното ликвидиране и постепенно вкарване като отделения в нашата болница – МОБАЛ. Абсурд е и това, с което вероятно сте се запознали – отпускане на 6 500 000 лв. на болницата – МОБАЛ, за онкологични заболявания. Защо на МОБАЛ, когато там няма нищо развито, а в същото време имаме комплексен онкологичен център в гр. В. Търново, който обслужва и Габровска област и не се отпуска за този център, а за МОБАЛ? Но ние сме собствениците на тези дружества, ние носим отговорност. Какво е финансовото състояние на тези дружества за първото тримесечие. Онкологичният диспансер е с 800 000 лв. загуба. Кожно-венерическият диспансер е с 32 или 34 000 лв., т.е. те не могат да обслужват, те вървят към ликвидация. Това стана така, защото Министерството на здравеопазването прие такава методика, която ги лиши от финансиране. Аз казвам, че искането на това дружество е за 150 000 лв., но не значи, че ние трябва да дадем толкова. Има такава молба, има и становище на ОбА, което е отрицателно, защото ние не сме банка и нямаме право да раздаваме пари на търговски дружества – това е основната причина. Но ние като собственици, ще позволим ли да се ликвидира това ТД? Няма да позволим. Както навремето намерихме форма да подпомогнем „Благоустройство”, така и сега сме задължени. Докога обаче сме задължени? Когато се промени методиката или ще се вземе някакво комплексно решение. Но хората в този диспансер не са получавали заплати, не могат да работят и да обслужват и болните. Затова моето конкретно предложение, което ние да приемем като решение, е ОбА, кметът, да намери законова форма, а той има такава възможност и г-н Кметът знае каква е тя. В рамките на всеки месец да отпускаме по 12 000 лв. до глобалното решаване на проблема и ние като собственици, като принципал не трябва да допускаме такова дружество да загине и трябва да намерим законова форма то да продължи и да се види каква е стратегията на МЗ - дали ще се влива някъде, дали ще го ликвидираме, а какво ще правим с нашата собственост, това е друг въпрос. Конкретното ми предложение е да се намери законова форма и да се изплащат по 12 000 лв. на месец.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Едва ли някой от нас тук е за закриване на Кожно-венерическия диспансер, но аз смятам, че към момента ние нямаме готовност да приемем такова решение. Защо тази сума е 150 000 лв, защо не е 160 000 лв. или например 100 000 лв.? А и никой тук не каза на какво законово основание можем да направим това. Затова аз правя предложение да отложим точката – нямаме готовност за вземане на решение.

Предложението за отлагане на точката беше отхвърлено с 12 „за”, 14 „против”, 2 „въздържали се”.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Проблемът е много сложен, той е наболял и е на крайна степен да фалира. Ние трябва да вземем решение, колкото да е прав колегата Румен Димитров. Става дума за опасни заболявания, и ако този диспансер спре да съществува, ако той направи някакъв компромис по отношение лечението на хората, които са с кожно-венерически заболявания, ние носим отговорност. Тук е другата неразбория – че той е общинска собственост, а обслужва цялата област. Аз очаквам тук да вземе отношение и д-р Андреева, защото тя най-добре може да ни опише обстоятелствата, но аз смятам, че дори и при неизяснени обстоятелства, дори и при такива „невъзможности”, трябва да се намерят възможности, докато се промени методиката чрез Народното събрание, чрез Комисията за здравеопазване в Народното събрание или чрез някакво решение на Министерския съвет. Този диспансер няма как да продължи да съществува, а трябва да продължи да съществува. Не може при положение, че миналата година за цяла година са им отпуснати 242 000 лв., за тази година да са отпуснати 9000 лв. и тези същите лекари, медицински сестри, персонал да са 4-5 месеца на аванс – т.е. те не са вземали заплати. Затова аз се присъединявам към предложението на г-н Рашков за 12 000 лв. месечна субсидия от Общината. Не знам по какъв начин ще бъде решено това нещо, нека хората на д-р Рашев да предложат вариант. Апелирам за тези 12 000 лв, но при строга и точна обосновка за разходването на парите на болен.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: За пореден път някой се опитва да вмени на ОбС – В. Търново задълженията на държавните институции. Да, кожният диспансер е собственост на ОбС, но разплащанията са държавен ангажимент. Община Велико Търново не може да поеме изцяло това, което държавата трябва да плаща. Дори и ние да гласуваме тези 12 000 лв. на месец, те в никакъв случай няма да са достатъчни диспансерите да продължат да съществуват. Това нещо трябва да бъде решено от Правителството, от Народното събрание и от Министерството на здравеопазването.

Така че за да не правя обширни изказвания, аз ще предложа едно компромисно решение, което обсъдихме с г-н Стефанов. Тъй като вече внесохме декларация и думата на ОбС трябва да бъде чута в Парламента и в Министерството на здравеопазването, откъдето трябва да се вземат мерки, а не с общински средства да се опитваме да крепим нещо, предлагам компромисен вариант – по 12 000 лв. общински пари за първите три месеца, което също не е най-правилното решение, но ако управителите на диспансери, ако ние, като хора, които се занимаваме с политика, не успеем да помогнем, и ако в крайна сметка Министерството на здравеопазването не вземе някакво решение в тази посока, колкото и пари да наливаме в диспансера, той ще си отиде, което не бива да допускаме. В тази зала има представители на управляващи, има представители на политически формации, които са в парламента, нека да потърсим съдействие и оттам. Подкрепям отчасти предложението на г-н Рашков за 12 000 лв. на месец, но за следващите три месеца.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Аз най-добре разбирам състоянието, в което се намират здравните заведения, защото от една страна, като лекар, знам какви са техните проблеми и как се финансират. Мисля, че на сесия още преди Нова година аз ви информирах устно за ужасната ситуация, в която ще изпаднат диспансерите поради отнетото финансиране на диспансерите чрез общините. Това предвиди този бюджет, който държавата в момента изпълнява. До миналата година ние получавахме субсидия, която превеждахме на диспансерите. От тази година тя беше отнета. Обяснението приблизително беше, че те ще бъдат финансирани чрез Министерството на здравеопазването, нещо което аз лично виждах, че не може да стане, тъй като вече има държавен бюджет.

Сега Министерството се мъчи да вкара тези неща в норма, ние трябва да даваме становище, Комисията в НС се занимава с този въпрос, а вече изтича първото полугодие на годината. Здравните ни заведения са 100 % общински дружества, предоставени ни от държавата преди години, като финансирането никога не ни е било вменявано като задължение, защото една община не може да финансира лечебната дейност на кожния диспансер, психо диспансера, онко диспансера и т.н., тъй като това са неща от здравната карта на България и дали тук ще има онко диспансер, дали ще има психо диспансер, дали ще има кожен диспансер не се решава единствено от волята на ОбС, това е част от държавната здравна политика. След като държавата е решила, че тук ще има онкологичен диспансер, болница или нещо за стационарно лечение на онкологични заболявания, тя трябва да го поддържа, защото ние не сме в състояние да го правим. Ние не можем да финансираме кожно-венерическата помощ на тази територия от България. Да, това е търговско дружество и има произнасяне на ОбС преди години по този въпрос, което ние бяхме принудени да направим, защото имаше заповед на министър за създаване на търговско дружество. И ние влязохме в закона, за да не застанем 8 или 10 години след това в пълната колизия, в която тогавашната власт ни беше поставила. Моля ви да не заставаме в пълния абсурд, в който сегашната власт ни поставя – да не финансира тази лечебна дейност на България.

Законовата възможност да даваме тези 12 000 лв. е съвсем друга, защото влизаме в конфликт със Закона за държавния дълг – финансираме търговски дружества и трябва да търсим начин да ги финансираме, ако имаме пари, но ние нямаме пари да извършваме тази дейност. Аз бих се подписал под тази декларация, ако има значение за Общинския съвет – държавата трябва да знае, че общините не могат да финансират тази дейност и ако тя не бъде финансирана от държавата, тези търговски дружества ще фалират. Резултатът от фалирането на едно здравно заведение е смърт за хората. Хората ще умират, ако онкологичният диспансер фалира. Ако кожно-венерическият диспансер фалира, ще се разпространяват заразни болести.

Срещу това нещо община В. Търново не може да се противопостави, нито която и да било община от размерите на В. Търново. Затова ви моля, не приемайте тези решения, защото Общината няма откъде да вземе тези 12 000, 150 000 или 3 500 000 лв. за онкологичния диспансер. И ако искате да засилим декларацията, да мислим и за други форми, но да излезе подхвърлено предложение от председател на група в ОбС да ги финансираме от сините зони, е цинизъм, защото си играете с живота и със здравето на хората.

Моля да ме извините за емоционалното ми изказване, но това са теми, по които дълбоко съм убеден, че знам за какво дума.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Лично аз за себе си съм доволен, че икономическите ми познания бяха достатъчни да провокирам всичко това, на което бяхме свидетели, но така или иначе, този ОбС вече създаде прецедент, като помогнахме на едно наше медицинско заведение, търговско дружество, за теглене на овърдрафт.

Ние безспорно трябва да търсим възможности да помагаме, затова ви моля да отложим точката, да влезе в постоянните комисии и да намерим правилния изход от ситуацията.

Искам да вметна на директорите на училищата: вижте пред каква патова ситуация ни поставя законодателят! Радвам се, че присъствате, за да видите в каква патова ситуация е поставен този ОбС.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Това вече беше предлагано и не беше прието, затова няма да подлагаме на гласуване отлагането на този въпрос.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Емоцията ми попречи да довърша това, което г-н Димитров започна. Наистина има и други възможности и ние на предишната сесия се опитахме да помогнем. Възможно е ОбС да вземе решение за разрешение на Кожно-венерическия диспансер да изтегли банков кредит, дори в рамките на 12 000 лв. или на 36 000 лв. Това е нещо, което можем да разрешим в разумни граници.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Нищо че съм лаик и не разбирам от здравеопазване, аз исках само да кажа на г-н Рашев, че има няколко примера в страната за възможностите на общината да подпомага търговските дружества и то в областта на спорта. Община Калиакра издържа футболен отбор за няколкостотин хиляди лв., община Монтана издържа футболен отбор за няклкостотин хиляди лв. в годината, който играе в „А” група, община Своге издържа футболен отбор „Спортист - Своге”, а нашата велика община, която е в челото на държавата ни, не може да намери 12 000 лв. да помогне на едно търговско дружество, което е значимо за нашето здравеопазване.

Вярно, че няма законова форма, но има начини, за които кметът знае какви са, и то законови. Въпреки всичко, мисля, че предложението, което той направи, е най-разумно: нека да дадем възможност на търговското дружество да си реши проблема чрез овърдрафт временно, а по-нататък да намерим законова форма то да възстанови този овърдрафт. Затова правя второ конкретно предложение: да дадем право на Центъра за кожно-венерически заболявания да изтегли 50 000 лв. овърдрафт, което ще му даде възможност временно да реши своите проблеми, а ние по-нататък, ако не се промени методиката, да намерим форма да му помогнем да върне този кредит.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Трябва да ви кажа, че г-н Кметът не е неразумен човек, той знае много добре как да ви подведе и как да излезе от положение – не се връзвайте на това, което той предлага. Няма нормална банка, която да отпусне кредит на Кожно-венерическия диспансер. Нали разбирате за какво става въпрос? Най-лесното е да гласуваме и да отложим нещата – кожно-венерическият диспансер да отива към пропастта. Това дружество няма печалба, няма откъде да се покрият тези пари, за да се върнат и няма откъде да се намери такава банка, която да му отпусне кредит, а ако случайно се намери такава банка, трябва да е ясно на всички ни, че тя след това ще бъде собственик на Кожно-венерическия диспансер. Това е проблем, който правителството трябва да реши – и не само за този диспансер, а за всички лечебни заведения, за които тук стана въпрос. Но ние трябва, натискайки правителството, искайки спешни мерки от Комисията за здравеопазване в Народното събрание, сега да решим проблем. И аз мога да посоча откъде могат да се вземат 12 000 лв. Но нека да бъдем малко по-разумни, тези пари трябва да се намерят.

Д-р РАЧЕВА: Исках да се изкажа по-рано, за да разясня каква е същността на самия закон и на самата методика, за да можем да разберем каква е най-правилната посока. Най-правилната посока е декларацията, която вие сте гласували. Това наистина е държавна дейност.

Аз съм директор от 20 години. Преди това съществуваше друга методика. Всички диспансери бяха държавна собственост, защото всички диспансери развиват медицински държавни дейности, защото и четирите диспансера лекуват социалнозначими заболявания, за които в закона е записано, че се лекуват безплатно. Т.е. ние не можем да откажем лечение на нито един от пациентите, независимо дали той има осигуровки, или няма осигуровки. Т.е. ние в момента не сме държавни лечебни заведения. По времето на управлението на СДС се направи една промяна, така че общинските болници станаха държавни, а ние, които бяхме държавни, станахме общинска собственост. Не знам по какви съображения, но във връзка с това законодателство министърът на финансите отпускаше всяка година към бюджета на общините средства за финансиране на държавни дейности – т.е. да се дофинансира тази дейност на тези социалнозначими заболявания, защото тя не може да се финансира самостоятелно, тъй като те имат много разходи и същевременно не може да се откаже лечение на пациенти, които не са здравноосигурени. Защото първият човек, който е здравно неосигурен, мине през нас и ние му окажем лечение, и той хване и най-некадърния адвокат, ще ни осъди за това, че ние сме му отказали и не сме го лекували, а това е записано в закона – че неговото лечение е абсолютно безплатно.

Тази година стана една грешка – когато се гласува Законът за бюджета, тези пари на общините, въпреки едно решение на Министерския съвет от ноември, бяха прехвърлени на Здравната каса и оттам бяха прехвърлени на министъра. Не знам защо министърът реши, че той ще раздава тези пари и ще взема тези решения. Тогава даже се наложи да се поправи Законът за управление на Закона за бюджета в т. 1, чл. 61, в която се допълни, че министърът може да дава пари на общински търговски дружества, което е абсолютно забранено, тъй като ние като търговски дружества, 100 % общински, не можем да бъдем първостепенни разпоредители с кредита. Тогава поправиха тази точка в бюджета и стана така, че министърът може да дава пари на общинските търговски дружества по методика. Тази методика обаче, и до момента не е готова. Във връзка с това ние внесохме предложение до председателя на Комисията по здравеопазване да се обсъди от министъра на здравеопазването, от шефа на Националната каса, от Комисията по здравеопазване и от министъра на финансите или упълномощено от него лице, което може да взема решения по Закона за държавния бюджет, защото това са държавни дейности. Това, което е направено в момента, е грешка по закона според мен. Въпреки че не съм финансист, но съм работила 9 години бюджетно счетоводство и 11 години търговско счетоводство, си позволявам да кажа, че според мен това е неправилно.

В момента Комисията по здравеопазване изпрати едни писма до всички общини, където имат онкологични центрове и бяха помолени председателите на общинските съвети да изпратят годишните отчети за 2010 г. и тримесечните отчети за тази година, за да се види каква е дейността, защото тези пари, които са предвидени по методиката, са около една десета от това, което ние изразходваме годишно. Още повече, че тази година министърът, имайки лошия опит, че двама министри изгоряха заради медикаментите, реши, че той няма да прави търгове за медикаменти, а ще прехвърли обществените поръчки за скъпите медикаменти при нас и ще ни се дават пари и за тези медикаменти. Това до момента не е станало, но това също трябва да фигурира като сума в бюджета, който ще ни предостави Министерството.

Миналата година за лекарства ние сме изразходвали около 4 милиона и сме имали бюджет от министъра на финансите през Общината за 3 960 000 лв. Независимо че сега са се качили енергоносители и всичко останало, тази година ни е предложена в договора сума от 2 100 000 лв. Аз за тази сума няма да се разпиша, защото вие утре ще си отидете, ще дойде следващият кмет и ще каже, че аз съм фалирала търговското дружество недалновидно, като съм се съгласила с тази сума да извършвам съответната дейност. Затова ние се обърнахме към Парламента, който поиска тези доклади и продължават в момента да събират сведения от всички онкологични дружества. Предполагам, че ще съберат сведения и от кожните диспансери, от туберколозните диспансери, ако те също имат искания и са упорити като нас.

По този повод аз не мога да ви посъветвам нищо друго, освен едно: приемам декларацията и благодаря за нея, но ви моля да добавите едно изречение, в което да пише: „Молим министъра на финансите да отнеме средствата за финансиране на бившите диспансери, държавни дейности, и да ги върне на общините по методика, по която той реши или по начин, по който министърът на финансите реши”. Защото за момента нищо друго не може да се направи, а това, че за момента диспансерите ще фалират, е ясно на всички. Ако имате някаква друга идея, можете да я предложите, но най-бързо може да стане министърът на финансите да си вземе обратно парите от здравеопазването и да ги даде на общините за финансиране.

По конкретното предложение мнението ми е, че ние не можем да вземем кредити, защото не можем да ги върнем. Не можем да обезпечим тези кредити, а общината не може да дава тези кредити, защото ние обслужваме две области, които включват 14 общини. Не може гражданите на нашата община да бъдат наказвани по този начин – да се отделя от средствата за други неща, които са техен приоритет за приоритет на още 14 общини. Така че това, което си е държавна дейност, нека да го решат в НС и да го реши министърът на финансите.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Г-н Рашков оттегли първото си предложение и сега то е в следния вид: „Да дадем право на кожно-венерическия диспансер да изтегли овърдрафт в размер на 50 000 лв.”

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението на г-н Рашков:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – въздържал се, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1271

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 10 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие на Управителя на „Център за кожно – венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, да ползва овърдрафт в размер на 50 000 лв.

Г-н Мирослав Трифонов оттегли предложението си.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 3930/ 07.04.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски прочете предложението по т. 4 и го подложи на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – против, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 25 „за”, 1 „против”, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1272

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 50, ал. 2 и чл. 52, ал.1, т. 3 от ЗВ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, както следва:

Създава се нов член: Чл. 54 а

(1) За издаване на разрешение от Кмета на Общината се събира такса както следва:

1. за ползване на воден обект - 250 лв.

2. за водовземане от воден обект - 250 лв.

(2) За продължаване срока на разрешението по ал. 1 се събира такса от 100 лв.

(3) За изменение и/или допълнение на разрешението за извършване на дейности по ал. 1 се събира такса от 130 лв.

(4) Таксите по ал. 1. ал. 2 и ал. 3 се събират при предявяване на искането за предоставяне на услугата.

(5) При прекратяване на започнала процедура внесената такса не се възстановява.

Номерацията в останалите членове от Наредбата остава непроменена.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от групите общински съветници от ГЕРБ и ДЕСЕН АЛИАНС, Вх. № 3958/ 12.04.2011 г.

Г-н Чокойски прочете предложението по т. 5, като поясни, че е допусната техническа грешка и прочете новата редакция на предложението: „На основание чл. 21, ал. 1, точка 23 и 24 от ЗМСМА Великотърновският общински съвет променя еднократно срока по член 20 а, ал. 1; променя еднократно срока по член 20 а, ал. 2, т. 3; променя еднократно срока по член 20 а, ал. 3, т. 4 от ЗМСМА.”

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: По така направеното предложение от групите на ГЕРБ и „Десен алианс” аз ще гласувам „въздържал се”, защото тук има доста неизяснени юридически казуси, които аз няма как емоционално да подкрепя, като пречупя принципите си. Още повече, ако бъде приет текстът, който в момента е направен от колегите, не става ясно от кога ще действа това решение и дали се отнася за тази календарна година, или занапред. Това е само един елементарен пример, че има доста неизяснени юридически казуси.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Предложението, което сега обсъждаме, всъщност възникна по време на една среща с представители на бизнеса, на съветници, на ОбА преди десетина дни в тази зала. Колегите са побързали да го внесат от името на техните групи, аз ще го подкрепя. Имам два въпроса, които мисля, че са свързани с този въпрос или с тази среща, за която споменах: първият е по методиката за определяне стойността и броя на контейнерите. На срещата кметът каза, че тази методика не е съвършена и тя трябва да се коригира и без да се налага сега да го гласуваме като специално решение, аз мисля, че ОбА ще има ангажимента да приведе в по-реален вид методиката, по която се определят броят и цената на контейнерите.

Вторият въпрос е по-сериозен. На срещата с представители на бизнеса възникнаха и много други искания и претенции и доколкото знам, те вече са официално внесени в ОбС като техни искания. Ако чакаме цикъла от сесия до сесия и тогава да се гледа в ПК, заедно с многобройните други въпроси, мисля, че въпросът няма да намери добра подготовка за сесията и затова искам да предложа още следващата седмица или през първата седмица на май ПК, които имат отношение по този въпрос – ПК по БФ, ПК по ИВСПИ, ПК по ТСУ, заедно с ОбА целево по този въпрос да се съберат, да обсъдят предложенията на бизнеса и ако преценят, че нещо от тях трябва да влезе в сесия, предлагам то да влезе на сесия. Дали нещо ще се приеме, или не, ще решат комисиите и след това ОбС, въпросът е да забравим партийните си принадлежности, да не се мъчим да вкараме нещо предизборно по въпроса, а да гледаме в корпоративен дух предложенията на бизнеса и да преценим дали нещо трябва да влезе в ОбС.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Дали това предложение, ако се превърне в решение, е законосъобразно, или не, аз не мога да дам становище в момента, но както заявих на срещата с бизнеса, това, което приеме ОбС, ние няма да обжалваме, ако то не е противозаконно, разбира се. Това наистина е една възможност да тръгнем в посока на усъвършенстване на начина на определяне на този компонент на такса „Битови отпадъци”, който касае извозването на битовите отпадъци, защото този компонент е спорен, а не цялата такса. Този, който трябва да се изчислява на обема, на „произвежданите” от всеки един, физическо или юридическо лице, отпадъци. Бих ви помолил, първоначалният срок да не бъде 31 май, а да бъде 15 май. Това ще предизвика промяна и на следващите срокове, но и дори следващите срокове да останат така, не мисля, че това е фатално, защото те са законосъобразни. Нека променим само първия: „Променя еднократно срока по чл. 20, ал. 1 до 15 май.”

Какви са мотивите за това? Първо, надявам се, че тази промяна е жизненоважна за бизнеса и след като вие след малко го утвърдите, веднага трябва да има предложения от бизнеса. До 15 май хората на бизнеса имат време да се възползват от този срок. От друга страна аз споменах на срещата датата 30 май – казах, че до 30 май на всички, които са подали – а те са 185, ще прегледаме всяка една молба, защото методиката, която е предложена от ОбА, в частност от мен, наистина не е съвършена и трябва да бъде прегледана. Едно е да прегледаш около 180 молби, друго е да прегледаш евентуално 3000, колкото са тези, които се чувстват ощетени прекалено много от другия начин на определяне на такса „Битови отпадъци”. Нека Администрацията да има възможност да работи и да внесем предложение в следващата сесия, която може да се наложи да бъде извънредна.

Моля ви в това предложение да бъде променен срокът на точка 1 – до 15 май.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точката, заедно с корекцията, предложена от г-н Рашев:

Стефан Стоянов – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1273

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и т. 24 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Променя еднократно срока по чл. 20 а, ал. 1 – до 15.05.2011 г.

Променя еднократно срока по чл. 20 а, ал. 2, т. 3 – от 05.06 до 15.06.2011 г.

Променя еднократно срока по чл. 20 а, ал. 2, т. 4 – от 05.06 до 20.06.2011 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Гласувах „против”, за да имам възможността чрез отрицателния си вот да направя изказване, с което да демонстрирам своето недоволство от налагането на двоен, троен и четворен стандарт в този ОбС. Няма как аз да подкрепя едно такова решение, за което дори кметът каза, че не може да коментира дали е законово, или не, което дори е без официалното становище на администрацията, без разбира се да получим конкретни отговори. Далеч съм от мисълта, че бизнесът би могъл да се съмнява дали аз наистина не искам да му помогна, но не и по такъв начин – да вземам на прима виста, емоционално, някакви решения, защото нищо и никой по никакъв начин не може да ми гарантира – това, че кметът няма да обжалва, не значи, че областният управител няма да обжалва. Това са причините, които, при наличие на такива юридически казуси ме накарат да гласувам „против”.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от група ГЕРБ, относно такса „Битови отпадъци”, Вх. № 3910/ 06.04.2011 г.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Искам да поясня, че Председателският съвет е разгледал това предложение и излиза със становище, че вместо 20 % трябва да стане 10 %.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: На миналата сесия отделихме доста време за това какъв да е размерът на такса „Битови отпадъци”, който училищата трябва да заплатят. Имаше предложение за 10 %. Това предложение тогава не беше прието, сега е внесено на практика същото предложение. Предвид че е 11 часа, а ние сме практически на третата точка от първоначалния дневен ред, аз правя предложение (тъй като на миналата сесия всеки имаше достатъчно възможности да си каже мнението), да няма дебат. Той беше миналата сесия и мисля, че беше достатъчен.

Предложението на г-н Трифонов беше прието с 24 „за”, 4 „против”, „въздържали се” няма.

Предложението беше прието с 23 „за”, 3 „против”, 1 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1274

На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси, чл. 20, ал. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет, приема

Общинските училища в Община Велико Търново да заплащат такса „Битови отпадъци” в размер на 10 % от годишния размер за 2011 г.

Стефан Стоянов – против, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – против, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Знаете, че аз гласувах „против”, защото това е абсолютно неразумно решение, което ОбС взема. Нямаше как някой да ме убеди, че нямам право да се изкажа, за да се дебатира въпросът. Исках да кажа и сега го казвам: има два варианта: единият е да се намали такса „Битови отпадъци” на всички, но не само на някои; другият вариант е: да се освободят изцяло училищата от тази такса за периода, в който учениците са във ваканции. Само това бяха правилните решения. Съжалявам, че не ми дадохте възможност да ви ги предложа. Очаквайте бомба от това, което вие сега гласувахте, защото всички останали, които не освободихте, ще реагират, уверявам ви.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Гласувах с отрицателен вот в знак на протест, срещу това, което т.нар. „носител на демократичните процеси, изразени в един политически формат, трябва да бъдат изразени и отстоявани в лицето на г-н Трифонов бяха не занижени, а просто бяха размазани пред лицето на всички вас – отнемането на правото на дума на общински съветник в знак на определена позиция, това не само че не е демократично, а това граничи с… многоточие… нека всеки го разбере, както трябва.

Аз също бях подготвил едно рационално предложение, което трябваше да бъде обсъдено, но ми беше отнета възможността. Този безграничен популизъм, който наблюдаваме от известно време, дава воля на емоциите, а не на разума. В тази посока искам да изразя своето недоволство, г-н Рашков, от плагиатството, което направихте преди малко с Вашето предложение. Съгласен съм, че влизаме в изборна кампания, но ние затова сме индивидуални личности, за да може всеки да оперира съобразно интелекта си.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Искам да изразя своето отрицателно становище, защото няма как да подкрепя такова предложение, което е крайно несправедливо спрямо обществеността на В. Търново, спрямо всички общински други структури, към детските градини, към медицинските заведения, които също можеше да освободим от данък „Смет”, несправедливо е, защото от ВТУ имаха такова искане, такова искане стои и от Военния университет. Колегите от ГЕРБ, които гласуваха да се приеме това предложение, са виновни за това положение - да се приеме този закон, който утежни положението на тези училища, и чувстват моралната си вина. Но оттук нататък наистина следва бомба, защото с минимум 400 000 лв. ще олекне община В. Търново.

Г-н Чокойски обяви 10-минутна почивка.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по бюджета към 31.03.2011 г., Вх. № 3957/ 12.04.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 7:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Приложение към Протокола – Решение № 1275.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект – Укрепване на свлачище в квартал „Асенова махала – Етап І”, Вх. № 3938/ 07.04.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 8:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Филип Евтимов – за, Ваня Стефанова – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1276

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и параграф 15 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Р България за 2011 година, Великотърновски Общински съвет

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 30% аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013, Договор № BG161PO001/1.4-04/2009/002 „Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища на територията на Община Велико Търново – Укрепване на свлачище в квартал „Асенова махала”-Етап-І”, явяващ се 145 546,59 лв. /сто четиридесет и пет хиляди петстотин четиридесет и шест лева и петдесет и девет стотинки/ със срок на валидност до м.декември 2011 год., съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г., Вх. № 3919/ 07.04.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 9. Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1277

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 2а ал. 5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет приема актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г., както следва:

1.1. В глава ІІ „Придобиване в собственост на нови обекти”, в т.2 „Имоти или обекти, които ще бъдат придобити в резултат на принудително отчуждаване и ново строителство”, се създава нова точка:

„2.2. обекти от първостепенно значение:

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за дейността на търговските дружества през 2010 г., в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала, Вх. № 3861/ 21.03.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 10. Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1278

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема Информация за дейността на търговските дружества през 2010 г., в които Община Велико Търново е едноличен собственик на капитала

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ОТНОСНО: Информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 г. и разпределение на печалбата за 2010 г. на „Инвестстрой - 92” ЕООД, Вх. № 3871/ 21.03.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 11:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1279

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 т. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново за 2010г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Приема Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 година на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново за 2010г.

2. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 година на дружеството за 2010г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Реализираната печалба от дейността на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново за финансовата 2010г. в размер на 29 000лв. (двадесет и девет хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Освобождава от отговорност Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 30.06.2011 г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2010г.

3. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 01.07.2011г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 г. и разпределение на печалбата за 2010 г. на „Пиено” ЕООД, Вх. № 3863/ 21.03.2011 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Тук има малка техническа неточност в предложението на Надзорния съвет. Предложението е да се пише само „ПИЕНО” в ликвидация”, без да се пише „гр. Лясковец”. Не знам защо е станало така, вероятно така е вписано в службата по вписванията. Необходимо е само да добавим „в ликвидация”, каквото решение – за ликвидация, ОбС отдавна е взел.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 12:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1280

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 т.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Пиено” ЕООД – в ликвидация за 2010г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Приема Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 година на „Пиено” ЕООД – в ликвидация за 2010г.

2. Възлага на Управителя на „Пиено” ЕООД – в ликвидация да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 година на дружеството за 2010г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Поради реализирана загуба от дейността на „Пиено” ЕООД – гр.Велико Търново за финансовата 2010 г. в размер на -46 000лв. (четиринадесет и шест хиляди) лв., печалба не се разпределя.

ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал. 2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Освобождава от отговорност Управителя на „Пиено” ЕООД – в ликвидация - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 г. на „Обредни дейности” ЕООД, Вх. № 3869/ 21.03.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 13:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1281

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 т.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново за 2010 г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Приема Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 година на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново за 2010г.

2. Възлага на Управителя на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 година на дружеството за 2010г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Реализираната печалба от дейността на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново за финансовата 2010г. в размер на 11 000лв. (единадесет хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Освобождава от отговорност Управителя на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 30.06.2011г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2010г.

3. Възлага на Управителя на „Обредни дейности” ЕООД – гр.Велико Търново в срок до 01.07.2011 г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 г. и разпределение на печалбата за 2010 г. на „Царевград Търнов” ЕООД, Вх. № 3862/ 21.03.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 14:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1282

І. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 т.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново за 2010г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Приема Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 година на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново за 2010г.

2. Възлага на Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 година на дружеството за 2010г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Реализираната печалба от дейността на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново за финансовата 2010 г. в размер на 28 000лв. (двадесет и осем хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Освобождава от отговорност Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново- еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново в срок до 30.06.2011г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2010г.

3. Възлага на Управителя на „Царевград Търнов” ЕООД– гр.Велико Търново в срок до 01.07.2011г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 г. и разпределение на печалбата за 2010 г. на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД, Вх. № 3865/ 21.03.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 15:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

 

Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1283

І. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 т.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново за 2010г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Приема Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 година на Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново за 2010г.

2. Възлага на Управителя на Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 година на дружеството за 2010г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Реализираната печалба от дейността на Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново за финансовата 2010г. в размер на 36 000лв. (тридесет и шест хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т. 10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Освобождава от отговорност Управителя на Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново- еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново в срок до 30.06.2011 г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2010г.

3. Възлага на Управителя на Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД– гр.Велико Търново в срок до 01.07.2011 г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 г. и разпределение на печалбата за 2010 г. на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І” ЕООД, Вх. № 3868/ 21.03.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 16:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1284

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 т. 1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І -Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2010г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл. 147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Приема Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 година на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І -Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2010г.

2. Възлага на Управителя на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І -Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 година на дружеството за 2010 г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Поради нереализирана печалба за финансовата 2010 г., 0.00лв./нула/лв. от дейността на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І -Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново, печалба не се разпределя.

ІІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Освобождава от отговорност Управителя на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І -Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І -Велико Търново” ЕООД– гр.Велико в срок до 30.06.2011 г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2010 г.

3. Възлага на Управителя на „Медицински център за рехабилитация и спортна медицина І -Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново в срок до 01.07.2011 г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 г. и разпределение на печалбата за 2010 г. на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 3867/ 21.03.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 17:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1285

І. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 т.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество„Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД/– гр.Велико Търново за 2010г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Приема Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 година на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД/– гр.Велико Търново за 2010г.

2. Възлага на Управителя на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД/– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 година дружеството за 2010г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Реализираната печалба от дейността на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД/– гр.Велико Търново за финансовата 2010г. в размер на 567 000лв. (петстотин шестдесет и седем хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1.Освобождава от отговорност Управителя на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД/– гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД/ в срок до 30.06.2011 г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2010г.

3. Възлага на Управителя на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД /„Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД/ в срок до 01.07.2011 г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 г. и разпределение на печалбата за 2010 г. на „Център за кожно – венерически заболявания със стационар – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 3870/ 21.03.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 18:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1286

І. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 т.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД /„Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД/– гр.Велико Търново за 2010г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Приема Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 година на „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД /„Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар/ - Велико Търново” ЕООД– гр.Велико Търново за 2010г.

2. Възлага на Управителя на „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД /„Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООДІ– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 година на дружеството за 2010г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Реализираната печалба от дейността на „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД /„Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД/– гр.Велико Търново за финансовата 2010г. в размер на 4 000лв. (четири хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Освобождава от отговорност Управителя на „Център за кожно-венерически заболявания-Велико Търново” ЕООД /„Областен диспансер за кожно – венерически заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД/– гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 г. и разпределение на печалбата за 2010 г. на „Център за психично здраве” ЕООД, Вх. № 3864/ 21.03.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 19:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1287

 

 

І. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 т.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД /„Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД/– гр. Велико Търново за 2010г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Приема Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 година на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД /„Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД/– гр.Велико Търново за 2010г.

2. Възлага на Управителя на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД /„Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД/– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 година на дружеството за 2010г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Реализираната печалба от дейността на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД /„Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД/– гр.Велико Търново за финансовата 2010г. в размер на 71 000лв. (седемдесет и една хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Освобождава от отговорност Управителя на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД /„Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД/– гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД /„Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД/– гр.Велико Търново в срок до 30.06.2011 г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2010 г.

3. Възлага на Управителя на „Център за психично здраве-Велико Търново” ЕООД /„Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД/– гр.Велико Търново в срок до 01.07.2011г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за дейността на общинско търговско дружество, Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 г. на „Специализирана болница за за активно лечение на пневно – фтизиатрични заболявания със стационар – Д-р Трейман” ЕООД, Вх. № 3866/ 21.03.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 20:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1288

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 17 и чл. 19 т.1 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества Великотърновски Общински съвет приема информация за резултатите от дейността на търговското дружество „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД /„Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар – Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД/– гр.Велико Търново за 2010г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 3, във вр. с чл.147, ал. 2 от Търговския закон, чл. 40 от Закона за счетоводството, чл. 19 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Приема Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 година на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД /„Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар – Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД/– гр.Велико Търново за 2010г.

2. Възлага на Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД /„Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар – Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД/– гр.Велико Търново да предприеме необходимите действия по обявяване на Годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия през 2010 година на дружеството за 2010г. съгласно предвидения в закона ред.

3. Реализираната печалба от дейността на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД /„Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар – Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД/– гр.Велико Търново за финансовата 2010г. в размер на 14 000лв. (чениринадесет хиляди) лв., не се разпределя. Същата да послужи за ре-инвестиране, чрез покриване на капиталови разходи.

ІІІ. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 5 от Търговския закон и във връзка с чл.147, ал.2 от ТЗ и чл. 18, т.10 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет:

1. Освобождава от отговорност Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД /„Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар – Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД/– гр.Велико Търново - еднолично дружество с ограничена отговорност, със 100 % Общински капитал.

2. Възлага на Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД /„Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар – Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД/– гр.Велико Търново в срок до 30.06.2011г. да предприеме законови действия по събиране на вземанията на търговското дружество за 2010г.

3. Възлага на Управителя на „Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания „Д-р Трейман” ЕООД /„Областен диспансер за пневмо – фтизиатрични заболявания със стационар – Д-р Трейман - Велико Търново” ЕООД/– гр.Велико Търново в срок до 01.07.2011г. да внесе подробна информация за предприетите действия за събиране на вземанията в Общинската администрация.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров – Общински съветник от „Нашият град”, Вх. № 3941/ 08.04.2011 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Преди да прочета своето питане, аз искам да изразя своето възмущение от некоректното поведението на администрацията, а то е изразено в неуважение да подсигури за днешната сесия мултимедия, за което беше направено официално искане, тъй като исках да онагледя за какво става дума по двата въпроса. Имаше подготвени материали, касаещи първото ми питане за автобусите, които бяха 5 на брой, заснети пред хотел „Етър”, и за второто ми питане, което касае сериозен обем от отпадъци, които бяха събрани в рамките на два часа.

Г-н Димитров прочете питането си относно липсата на регламентирана автогара в рамките на града.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Категорично заявявам, че всичко това, което г-н кметът си позволи да напише и да изкаже пред всички нас, аз съумях да го изкоментирам - че вероятно това ще бъде отговорът на кмета, и без да искам съм попаднал точно в коментара на кмета. Не можах да се съглася с едно-единствено нещо и вероятно това са основанията на председателя на ОбС да ме бойкотирате с отказа си да ми бъде предоставена мултимедия, чрез което аз исках да ви представя това, което вие в момента толерирате и приемате за даденост – как пет автобуса до хотел „Етър” са спрели не само върху маркировката, която казвате, че е направена, но и отстрани на нея. Това беше интересното, може би това трябваше да се чуе от всички, за да може по някакъв начин да ме дистанцира от проблема и аз да се чудя как и по какъв начин трябва да отговарям на въпросите, които не са от моята компетентност.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров – Общински съветник от „Нашият град”, Вх. № 3942/ 08.04.2011 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Второто ми питане е не по-малко интересно, защото то е провокирано от два мотива. Първият и изключително съществен е следният: както вие, така и аз, присъствахме на насрочената среща на бизнеса и предприемачите в тази зала, на която имаше поставени въпроси от много бизнесмени относно това какво се случва с техните пари. Другият ми мотив да направя това питане е следният: при една прекрасна инициатива „Чиста природа, чисти сърца” аз и група граждани от В. Търново направихме уборка на един парк, за който по моя информация би следвало да има група, която да се грижи за хигиенизирането му, което се плаща от Общината. Питането ми би трябвало да даде някаква прозрачност за разпореждането и разпределението на средствата.

Г-н Димитров прочете питането си относно сключен договор на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП между Община В. Търново – възложител и „Скорпион секюрити” ООД - изпълнител, сключен на 23.03.2007 г.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Съжалявам, че по време на толкова важна информация, която г-н Кметът изнася, вие не проявявате дори и най-малкото любопитство, за да внесем яснота къде отиват парите на великотърновци. С някои от числата съм съгласен, но виждам, че във Вашия отговор се дублира информация. Споменахте, че Южен пътен възел е включен в перото „почистване” и вероятно това по някакъв начин дава отговор на обемите, които презентирахте пред нас. Аз съм абсолютно сигурен, че когато става дума за фактури, за обеми, няма начин как всички тези суми, които са стотици хиляди левове, а дори имаше и 1 200 000 лв., ще бъдат оправдани. Но ако си направим труда да сумираме всички тези пера, които са така хубаво разфасовани в предмета на дейност, мисля, че ще ни дадат отговор за едни стресиращи суми. Ненапразно казвам „стресиращи суми”, защото в парка Света гора за два часа и половина ние съумяхме да съберем отпадъци, колкото фирмата, която трябва да почиства парка, вероятно би събрала в рамките на 5 – 10 години. Аз затова казах, че съжалявам, че не ми дадохте възможност да визуализирам всичко това, за което говоря.

Благодаря, че на този етап се ангажирахте с конкретика, свързана с моето питане. Надявам се, че колегите общински съветници ще проявят любопитство относно последващите ми питания в тази посока, които никак не са незначителни.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване в годишен план за приватизация за 2011 г. и откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, с. Емен, Вх. № 3960/ 13.04.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 23:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 19 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1289

І. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал.3 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет

1.Включва в годишен план за приватизация за 2011 година и открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в с. Емен, представляващ: „Застроен УПИ VІІ от кв.9 по плана на с.Емен, заедно с построена в него едноетажна сграда /бивше училище/” - собственост на Община Велико Търново.

2.Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на имота, сключването на договор за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите от Общински съвет решения.

ІІ. Възлага на общинската администрация при актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2011 г. към обектите с източник на финансиране от фонд "Приватизация – инвестиционен” да бъдат включени обекти на територията на с. Емен на стойност до 40 % от очакваните постъпления от продажбата на горепосочения имот.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на списък за 2011 г. на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, Вх. № 3897/ 31.03.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 24:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1290

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал.2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

1. Приема списъците на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, както следва:

- за настаняване под наем на граждани с установени

жилищни нужди - общо 326 броя;

в гр.В.Търново 320 броя;

в гр. Килифарево 6 броя;

- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши

собственици,чиито имоти са отчуждени за

общински нужди 0 броя;

- резервни жилища 20 броя;

- ведомствени жилища 19 броя.

ОБЩО ЖИЛИЩА 365 БРОЯ

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем, в списъка за продажба, Вх. № 3896/ 31.03.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 25:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Камен Алексиев – против.

Предложението беше прието с 21 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1291

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

Да се впише в списъка на жилищата за продажба двустаен апартамент № 1 на ул. „К. Паница ” № 2, вх. Г, в гр. Велико Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 26 200 лева без ДДС.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем, в списъка за продажба, Вх. № 3916/ 07.04.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 26:

Стефан Стоянов - въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Камен Алексиев – против.

Предложението беше прието с 20 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1292

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

Да се впише в списъка на жилищата за продажба гарсониера № 39 на ул.”Краков” № 8, вх. В, в гр. В.Търново.

Одобрява оценката на имота в размер на 22 500 .лева без ДДС.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост, кв. „Чолаковци”, Вх. № 3953/ 11.04.2011 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да попитам защо в настоящия момент е необходимо да гласуваме тази точка, тъй като преди няколко заседания ние вече го гласувахме и то минавайки през една изключително тромава сага – да бъде, да не бъде, да го има или няма да го има и в крайна сметка този общински съвет се разпореди с този вид собственост. Искам някакво логично обяснение, защото дублираме нашите решения. Става въпрос за разкриване на полицейската приемна в Чолаковци.

Г-н Тодор Тодоров обясни, че сегашното гласуване е свързано с безвъзмездно отдаване на имота.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 27:

Стефан Стоянов - за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за.

Предложението беше отхвърлено с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Чокойски предложи предложението да бъде прегласувано. След поименното гласуване предложението отново беше отхвърлено с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Стефан Стоянов - за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Предлагам да прегласуваме точката, както и следващите точки, които изискват квалифицирано мнозинство от 25 човека, но не веднага, а тогава, когато се съберем повече хора в залата. Нека да приемем, че точката не е отхвърлена и да я гласуваме по-късно.

Тук искам да отговоря на една реплика от залата - да поставяме напред в дневния ред такива предложения: колеги, следващия път не приемайте такива точки, като тези, които днес бяха предложени за включване в дневния ред, понеже били много важни. Нека новите предложения извън проекта за дневен ред да остават последни в дневния ред.

Г-н Чокойски подложи на гласуване процедурното предложение за отлагане на точки 27, 28, 29, 30, 31 и 32. Предложението беше прието с 20 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

Постъпи процедурно предложение за прекратяване на сесията. Предложението беше отхвърлено с 11 „за”, 3 „против” и 9 „въздържали се”.

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, гр. Велико Търново, Вх. № 3846/ 16.03.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване точка 33:

Стефан Стоянов - против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов –за, Станислав Рашков – въздържал се , Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Милен Михов – за, Камен Алексиев – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 11 „за”, 1 „против” и 14 „въздържали се”.

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за учредяване право на строеж, гр. Велико Търново, Вх. № 3950/ 11.04.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване точка 34:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – против, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението беше прието с 21 „за”, 1 „против”, 5 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1293

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 от ЗОС, чл. 54, ал. 1 и ал. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж за построяване на еднофамилна жилищна сграда на два етажа със ЗП в размер на 67,50 кв.м. върху земя частна общинска собственост, представляваща УПИ ІІІ /западна част/ от строителен квартал №3741 по ПУП на гр. Велико Търново, жк „Картала”, ул. „Александър Бурмов”, а съгласно КККР на гр. Велико Търново представляваща поземлен имот с идентификатор № 10447.506.11, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 4771/ 17.12.2010 г.

2. Утвърждава начална тръжна цена, равна на експертната оценка, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 13 800 /тринадесет хиляди и осемстотин/ лева без начислен ДДС.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за учредяване възмездно право на строеж върху имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Заседанието беше закрито в 12.52 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………