ПРОТОКОЛ № 87

 

От осемдесет и седмо заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 27.04.2010 г. от 17.00 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 34 общински съветника. Отсъстваха г-жа Румяна Брайнова, г-жа Роза Мишева и г-н Драгни Драгнев.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Александър Чокойски, който даде думата за изказвания по дневния ред.

Г-жа МАРИЕЛА ЦОНЕВА: Беше ви раздадено едно предложение, което да влезе като допълнителна точка, последна, в дневния ред. То е във връзка с кандидатстването на община В. Търново по една от схемите на оперативна програма „Регионално развитие”. Както е видно от раздадените материали, в момента Оценителната комисия оценява нашето предложение на етап „Административно съответствие”. Има препоръки към нас, респективно към вас, да допълним Решение № 1175, което дава съгласие Общината да кандидатства по схемата за Иновативно културно събитие - Летен оперен фестивал „Сцена на вековете”.

Причината да се изисква такова допълнение е изменението в насоките за кандидатстване, което стана към средата на януари. Проектът беше готов почти на 90 %. Допълнението касае да се включи клауза, че самото иновативно събитие ще бъде реализирано до 1 година след приключване на проекта, който е със срок 24 месеца. Имаме възможността като община да допълним решение 1175 и да го представим на 12, май най-късно до 17 часа, в Секретариата на Оценителната комисия. Затова ви моля предвид факта, че следващата сесия е на 12 май, ако имате добрата воля и съгласие на всички, да се разгледа днес като последна точка.

Г-н ИВАН ИВАНОВ: Предлагам точката за сините зони да отпадне, тъй като становището на Комисията беше да се разгледа на съвместна комисия с общинската комисия, която се занимава със сините зони. Все още това не е станало, няма и становище.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Правя противно на предложението на Иван Иванов. Миналия път казах, че в проекта за решение има предложени три точки и трите са изключителна компетенция на ОбС и отлагането на този въпрос е бягане от вземане на решение. Може съветът да гласува „против”, може да го отложи, но отказът да се обсъжда въпрос, който е изключителна компетентност на ОбС, е неоснователен.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Г-н Стефанов, Вие сте прав, че всички такси се определят от ОбС, но всяка такса е на основание някаква наша действаща наредба. В случая ние нямаме действаща наредба, така че дори и да приемем някаква такса, на какво основание се заплаща тя?

Другата ми забележка е, че в точка 2 Вие сте записали „всички приходи от зоните за кратковременен престой да се използват целево за проектиране, монтиране, разширяване и изграждане на паркинги”. Приходи няма как да се инвестират, инвестират се печалби. Така че аз също подкрепям предложението на г-н Иванов. Мисля, че това е опит за решаване на парче. Трябва по-глобално да се разгледа въпросът със сините зони и тогава да приемем каквото и да било решение.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Като нямаме наредба за паркиране, как има зони за кратковременен престой и те се разширяват непрекъснато?

Г-н МИРКО РОБОВ: Това, което предложи г-жа Цонева, е обвързано със срок и за да не го подлагаме на риск по отношение на кворума, аз предлагам да го изтеглим по-напред в дневния ред – като точка 1.

Г-н Чокойски подложи на гласуване включването на предложение с вх. № 3986 от 27.04.2011 г. като точка 1 от дневния ред. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Предложението за отпадане на точка 24 беше прието със 17 „за”, 7 „против”, 4 „въздържали се”.

Целият дневен ред, с гласуваните вече промени, беше приет с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Предложение с Вх. № 3986/ 27.03.2011 г.
 2. Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост, кв. „Чолаковци”, Вх. № 3953/ 11.04.2011 г.
 3. Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост, ВНВУ корпус IV, Вх. № 3925/ 07.04.2011 г.
 4. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, гр. Велико Търново, Вх. № 3920/ 07.04.2011 г.
 5. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Малки чифликВх. № 3921/ 07.04.2011 г.
 6. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Ветринци, Вх. № 3949/ 11.04.2011 г.
 7. Процедура по реда на чл. 21, ал. 4 от ЗОС, Вх. № 3918/ 07.04.2011 г.
 8. Утвърждаване на експертна оценка, кв. № 608, Вх. № 3945/ 11.04.2011 г.
 9. Утвърждаване на експертна оценка, кв. № 379, Вх. № 3946/ 11.04.2011 г.
 10. Утвърждаване на експертна оценка, кв. № 3741 Вх. № 3947/ 11.04.2011 г.
 11. Утвърждаване на годишното ползване на дървесина от Общински горски фонд, 3937/ 07.04.2011 г.
 12. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от Общински поземлен фонд, с. Ресен, Вх. № 3926/ 07.04.2011 г.
 13. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от Общински поземлен фонд, с. Беляковец, Вх. № 3927/ 07.04.2011 г.
 14. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от Общински поземлен фонд, с. Къпиново, Вх. № 3928/ 07.04.2011 г.
 15. Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от Общински поземлен фонд, с. Русаля, Вх. № 3929/ 07.04.2011 г.
 16. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Козлуджа”, гр. Велико Търново, Вх. № 3931/ 07.04.2011 г
 17. Проект за подробен устройствен план, с. Самоводене, Вх. № 3955/ 10.03.2010 г.
 18. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Устито”, гр. Дебелец, Вх. № 3932/ 07.04.2011 г.
 19. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Лолака”, с. Беляковец, Вх. № 3933/ 07.04.2011 г.
 20. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Робова чешма”, с. Шереметя, Вх. № 3934/ 07.04.2011 г.
 21. Одобряване на частично изменение подробен устройствен план, с. Емен, Вх. № 3935/ 07.04.2011 г.
 22. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Коралча”, с. Шемшево, Вх. № 3936/ 07.04.2011 г.
 23. Отчет за извършени разходи от Александър Чокойски – Председател на ВТОбС, Вх. № 3915/ 07.04.2011 г.
 24. Предложение относно извършени разходи от д-р Румен Рашев – Кмет на Община Велико Търново, Вх. № 3917/ 07.04.2011 г.
 25. Определяне на четирима общински съветници за членове в комисията съгласно правилника на Общинска програма за асистирана репродукция.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение с Вх. № 3986/ 27.03.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи предложението по т. 1 на поименно гласуване:

Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1294

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Допълва Решение № 1175 от 20.01.2011 год. със следния текст:

„Иновативното културно събитие- Летен оперен фестивал «Сцена на вековете» ще се проведе в период до 1 /една/ година след приключване на дейностите по проекта съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване.”

Всички останали клаузи на Решение №1175/ 20.01.2011 остават непроменени.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: (отрицателен вот) Гласувах „против”, за да мога да се възползвам от правото си на отрицателен вот и да кажа какъв ми е мотивът за това, че не подкрепих предложението на кмета. Това предложение на ОбА е входирано днес или буквално няколко секунди преди началото на тази сесия, а аз имам личен мотив да кажа, че имам основание да не се предоверявам на предложенията на ОбА, тъй като многократно съм оспорвал и съм събарял подобен вид предложения. В настоящия момент не съм имал възможност да се запозная със самата конкретиката. Безспорно, г-жа Цонева, ще каже пред нас това, което трябва да се чуе, но лично за себе си трябва да бъда убеден, за да подкрепя нещо и да дам вота си. Не съм против културната програма, но съм против това да ни се предоставя предложение, върху което трябва да се произнасяме, две секунди преди сесията.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост, кв. „Чолаковци”, Вх. № 3953/ 11.04.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи предложението по т. 2 на поименно гласуване:

Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1295

І. На основание чл. 12, ал. 3 и чл. 39, ал. 4 от Закона за общинска собственост, чл. 59 ал. 3 т. 1 и ал. 4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с писмо вх. № 6202-92/08.03.2010 от ВНД Директор на ОДМВР- Велико Търново, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Рада войвода” с обща застроена площ 16,80 кв.м, представляващ едно помещение за прием на граждани.

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно ползване на горепосоченото помещение с Областна дирекция на МВР гр. Велико Търново, при условия и ред, съгласно изискванията на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за срок от 10 /десет/ години.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост, ВНВУ корпус IV, Вх. № 3925/ 07.04.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Георги Стефанов – въздържал се, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1296

І. На основание чл. 39, ал. 4 от Закона за общинска собственост и чл. 8, ал. 3, т. 5 и чл. 59 ал. 3 т. 2 и ал. 6 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за провеждане на конкурс за предоставяне на право за безвъзмездно ползване на част от имот частна общинска собственост, намиращ се старо ВНВУ, корпус ІV, източен вход, етаж ІІ, представляващ последното в ляво по западния коридор помещение с обща площ 49,40 кв.м.

ІІ. Възлага на Кмета на Общината да организира и проведе конкурс за безвъзмездно ползване на имота за срок от 5 /пет/ години. До участие в него да бъдат допускани юридически лица с нестопанска цел, вписани в регистъра.

ІІІ. В договора за безвъзмездно ползване на имота да бъде включена клауза, за неговото прекратяване, при започване на строителни работи в района.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, гр. Велико Търново, Вх. № 3920/ 07.04.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи предложението по т. 4 на поименно гласуване:

Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – въздържал се, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 19 „за”, „против” няма, 6 „въздържали се”.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Малки чифлик, Вх. № 3921/ 07.04.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи предложението по т. 5 на поименно гласуване:

Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – въздържал се, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – въздържал се, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 21 „за”, „против” няма, 6 „въздържали се”.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Ветринци, Вх. № 3949/ 11.04.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 6:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – въздържал се, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 21 „за”, „против” няма, 8 „въздържали се”.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Процедура по реда на чл. 21, ал. 4 от ЗОС, Вх. № 3918/ 07.04.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи предложението по т. 7 на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Георги Стефанов – за, Желка Денева – въздържал се, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – против, Илия Велков – против, Хасан Палов – въздържал се, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – въздържал се, Ваня Стефанова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева - въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – въздържал се, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 2 „за”, 3 „против”, 23 „въздържали се”.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на експертна оценка, кв. № 608, Вх. № 3945/ 11.04.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 8:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 26 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1297

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет утвърждава актуализирана начална конкурсна цена, равна на експертната оценка, определени от оценител на имоти «Инвестстрой – 92» ЕООД, за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот VІ-6579 от строителен квартал 608 по ПУП на гр. Велико Търново, с идентификатор № 10447.515.538 по КК и КР на гр. Велико Търново, отреден „за жилищни нужди, обществено и делово обслужване”, с площ от 2 150 кв.м., актуван с АОС № 4616/ 04.03.2009 г., в размер на 331 100 лева без ДДС.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на експертна оценка, кв. № 379, Вх. № 3946/ 11.04.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи предложението по т. 9 на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1298

1. На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет утвърждава актуализирана начална конкурсна цена, равна на експертната оценка, определени от оценител на имоти «Инвестстрой – 92» ЕООД, за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот ІІ от строителен квартал 379 по ПУП на гр. Велико Търново, жк „Картала”, с идентификатор №10447.506.110 по КККР на гр. Велико Търново, отреден „за жилищно строителство”, с площ от 460 кв.м., актуван с АОС № 4868/ 04.04.2011 г., в размер на 35 500 лева без ДДС.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на експертна оценка, кв. № 3741 Вх. № 3947/ 11.04.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи предложението по т. 10 на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 25 „за”, 1 „против”, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1299

1. На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет утвърждава актуализирана начална тръжна цена, равна на експертната оценка, определени от оценител на имоти «Инвестстрой – 92» ЕООД, за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот Х от строителен квартал 3741 по ПУП на гр. Велико Търново, жк „Картала”, с идентификатор №10447.506.4 по КККР на гр. Велико Търново, отреден „за жилищно строителство”, с площ от 410 кв.м., актуван с АОС №4800/02.02.2011 г., в размер на 26 300 лева без ДДС.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на годишното ползване на дървесина от Общински горски фонд, 3937/ 07.04.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 11:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Георги Стефанов – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1300

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет утвърждава годишен план за ползване на дървесина от общински горски фонд съгласно лесоустройствения проект, както следва:

 

№ по ред Кметство № имот по КВС Подотдел по ЛУП Площ на подотдела

/ха/

Вид гора Запас м3/ха Общ запас /м3/ Предвидено ползване по ЛУП /м3/ Забеле

жка

1. Капиново 000209 203а 10,0 изд. 58 640 125  
    000290 201г 1,6 Нис. 59 350 120  
                   
                   
2. Миндя 039020 591к2 1,2 Шир. 150 200 200  
    127044 233а 0,6 Нис. 20 50 50  
    228022 233а 1,6 Нис. 54 140 140  
    228015

206001

212031

223012

226012

228018

229001

 

229002

229003

228002

234ю

213к

221д

226з1

226з1

233б

219б

220б

223е

216б

211з

206о

19,8

8,9

11,0

4,2

1,2

1,1

10,3

10,9

12,9

17,2

15,6

2,0

Изд.

Шир.

Изд.

Изд.

Изд.

Изд.

Шир.

Шир.

Шир.

Шир.

Шир.

Нис.

175

182

162

105

30

169

247

304

243

289

182

76

3960

1860

2050

640

180

220

2930

3310

3610

5720

3260

170

1060

475

200

155

45

55

450

580

540

1150

495

170

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Пчелище 000458 187а 4,2 Изд. 188 900 135  
4. Арбанаси 000202 529в 0,9 Игл. 136 140 140  
   

    

529ж

530д

0,4

2,0

Игл.

Игл.

136

206

60

410

60

410

 
5. Въглевци 235002 5,3 Нис. 62 370 370  
6. Килифа рево 067003

032005

054011

054012

054017

588л1

589щ

586е1

586е1

586е1

4,3

1,9

1,3

6,1

0,5

Игл.

Нис.

Нис.

Нис.

Нис.

156

77

52

52

52

790

160

80

355

25

205

160

80

355

25

 
7. Леденик 000141 292г1 1,6 Нис. 88 160 160  
8. Плаково 000374

254077

274007

273035

237235

590у1

161х

590е1

159т

159т

0,3

12,8

2,4

11,9

12,0

Шир.

Изд.

Изд.

Изд.

Изд.

412

126

154

124

124

140

1810

420

1650

1660

140

150

110

380

380

 
9. Големаните 001268

001406

146д1

146в1

1,5

3,0

Игл.

Игл.

266

299

460

1010

90

200

 
10. Шемшево 110001 282а 10,8 Шир. 167 2050 300  
11. Шереметя 000358 248а1 0,6 Игл. 237 160 160  
  Всичко:             10020  

 

2. На основание чл. 112, ал. 1 и ал.2 от Закона за горите Общински съвет Велико Търново приема следното разпределение за ползване на дървесина от общински горски фонд съгласно лесоустройствения проект , както следва :

Ползването на дървесина в целият общински горски фонд , да се осъществи по чл.112,ал1,т.1 от Закона за горите ( чрез продажба на стояща дървесина на корен ) обнародван ДВ бр.19 от 8 март 2011 год.,влиза в сила от 9 април 2011 год.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе процедурите по чл.112,ал.1,т.1 от Закона за горите в съответствие с разпоредбите на същият и Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане на общинско имущество .

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от Общински поземлен фонд, с. Ресен, Вх. № 3926/ 07.04.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи предложението по т. 12 на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Георги Стефанов – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1301

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37п от ЗСПЗЗ, във връзка с членове от 37и до 37о от ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет:

1. Предоставя за индивидуално ползване, срещу годишна такса в размер на 3,50 лв./дка, общински мери и пасища в землището на с. Ресен, общ. Велико Търново, от имотите определени с Решение № 831-1/18.02.2010 г. на Общински съвет Велико Търново, на следните животновъди:

1.1. ЗП – ЦВЯТКО СИМЕОНОВ ГУШЕВ – ЕГН 4103131448, с постоянен адрес с. Ресен, ул. ”Славяни” № 3, Заявление вх. № 94-ЦЦ-147/05.04.2011 г., притежаващ съгласно Декларация ЕРД над 24 месеца – 1 броя и ЕРД от 2 до 8 месеца – 1 брой – предоставят се за ползване 10,000 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 193001 – част с площ 10,000 дка по КВС на с. Ресен за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 35,00 лв.

1.2. ЗП – ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДРАГИЕВ – ЕГН 6205121404, с постоянен адрес с. Ресен, ул. ”Александър Стамболийски” № 16, Заявление вх. № 94-ЙЙ-70/02.02.2011 г., притежаващ съгласно Декларация ЕРД над 24 месеца – 25 броя – предоставят се за ползване 60,000 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 193012 – част с площ 60,000 дка, м. Панчев вир по КВС на с. Ресен за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 210,00 лв.

1.3. ЗП – ВИДОРИНА АПОСТОЛОВА БОЙЧЕВА – ЕГН 6808120656, с постоянен адрес с. Ресен, ул. ”Димитър Благоев” № 56, Заявление вх. № 94-ВВ-187/ 02.02.2011 г., притежаваща съгласно Декларация от 10.02.2011 г. ЕРД над 24 месеца – 3 броя – предоставят се за ползване 17,000 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 193010 – част с площ 17,000 дка, м. Бостанчетата по КВС на с. Ресен за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 60,00 лв.

1.4. ЗП – КОЛЮ ГЕОРГИЕВ КАРАИВАНОВ – ЕГН 4109221425, с постоянен адрес с. Ресен, ул. ”Средна гора” № 6, Заявление вх. № 94-КК-277/15.03.2011 г., притежаващ съгласно Декларация ЕРД над 24 месеца – 5 броя – предоставят се за ползване 18,000 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 193009 – част с площ 18,000 дка, м. Песка по КВС на с. Ресен за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 63,00 лв.

1.5. ЗП – СИМЕОН ЙОВЕВ ДОЧЕВ – ЕГН 4211251527, с постоянен адрес с. Ресен, ул. ”Александър Стамболийски” № 22, Заявление вх. № 94-СС-306/02.02.2011 г., притежаващ съгласно Декларация ЕРД над 24 месеца – 2 броя – предоставят се за ползване 15,000 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 191015 – част с площ 15,000 дка, м. Горен червен бряг по КВС на с. Ресен за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 52,00 лв.

1.6. ЗП – ЕТ „ВИКТОРИЯ – НЕЛКА КОПАРАНОВА” – БУЛСТАТ 104590948, с адрес на управление с. Ресен, ул. ”Сп. Карпусчиев” № 15, Заявление вх. № 5300-875/02.02.2011 г., притежаваща съгласно Декларация от 25.03.2011 г. ЕРД над 24 месеца – 8 броя, ДРД (овце) – 20 броя, ДРД (кози) – 6 броя – предоставят се за ползване 45,000 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 191015 – част с площ 45,000 дка, м. Горен червен бряг по КВС на с. Ресен за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 158,00 лв.

2. Възлага на Кмета на Община В. Търново да предприеме съответните законови действия за сключване на договори със земеделските производители по т. 1, за ползването на мерите и пасищата от ОПФ, съобразно настоящото Решение.

3. Животновъдите, ползватели на мерите и пасищата от ОПФ, се задължават:

3.1. Да изготвят годишен план за паша за всяка от годините на договора.

3.2. Да поддържат пасищата и мерите съгласно одобрените от Министерството на земеделието и храните ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

3.3. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност (къпина, шипка) и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, чемерика).

3.4. Да не променят предназначението им и да не ги разорават. Да не ги използват за неземеделски нужди.

3.5. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци.

3.6. Да не се пали растителност в мерите и пасищата.

3.7. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията: почистване от камъни и почистване от храсти, с кмета/кметския наместник/ на населеното място.

3.8. Мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от Общински поземлен фонд, с. Беляковец, Вх. № 3927/ 07.04.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 13:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Георги Стефанов – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1302

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37п от ЗСПЗЗ, във връзка с членове от 37и до 37о от ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет:

1. Включва към площите за индивидуално ползване от животновъдите в землището на с. Беляковец, общ. Велико Търново, срещу годишна такса в размер на 3,50 лв./дка, следните общински мери и пасища:

 

 

№ по ред № на имот физически блок местност кат. площ /дка/ състояние на пасището
1 2 3 4 5 6 7
1 000065 24(ПМЛ) ------------ IX 51,333 задоволително
2 000070 58(ПМЛ) ------------ V 74,195 задоволително
общо за землището 125,528  

 

2. Горепосочените имоти се предоставят за ползване на следните животновъди:

2.1. ЗП – ИВАЙЛО ИВАНОВ РУСЕВ – ЕГН 8704195826, с постоянен адрес с. Беляковец, общ. Велико Търново, Заявление вх. № 94-ИИ-388/10.03.2011 г., притежаващ съгласно Декларация от 09.03.2011 г. ЕРД над 24 месеца – 4 броя, ЕРД от 2 до 8 месеца – 3 броя – предоставят се за ползване 125,528 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 000065 с площ 51,333 дка и поземлен имот № 000070 с площ 74,195 дка по КВС на с. Беляковец за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 440,00 лв.

3. Възлага на Кмета на Община В. Търново да предприеме съответните законови действия за сключване на договори със земеделските производители по т. 2, за ползването на мерите и пасищата от ОПФ, съобразно настоящото Решение.

4. Животновъдите, ползватели на мерите и пасищата от ОПФ, се задължават:

4.1. Да изготвят годишен план за паша за всяка от годините на договора.

4.2. Да поддържат пасищата и мерите съгласно одобрените от Министерството на земеделието и храните ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

4.3. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, чемерика, айлант, аморфа и къпина).

4.4. Да не променят предназначението им и да не ги разорават. Да не ги използват за неземеделски нужди.

4.5. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци.

4.6. Да не се пали растителност в мерите и пасищата.

4.7. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията: почистване от камъни и почистване от храсти, с кмета/кметския наместник/ на населеното място.

4.8. Мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от Общински поземлен фонд, с. Къпиново, Вх. № 3928/ 07.04.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи предложението по т. 14 на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Георги Стефанов – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1303

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37п от ЗСПЗЗ, във връзка с членове от 37и до 37о от ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет:

1. Предоставя за индивидуално ползване, срещу годишна такса в размер на 3,50 лв./дка, общински мери и пасища в землището на с. Къпиново, общ. Велико Търново, от имотите определени с Решение № 831-17/18.02.2010 г. на Общински съвет Велико Търново, на следния животновъд:

1.1. ЗП – МИРОСЛАВ САШЕВ НЕШКОВ – ЕГН 7706221481, с постоянен адрес гр. В. Търново, ул. „Сергей Румянцев” № 12, Заявление вх. № 94-ММ-723/23.03.2011 г., притежаващ съгласно Декларация от 17.03.2011 г. ДРД (овце) – 31 броя и ДРД (кози) – 27 броя – предоставят се за ползване 52,223 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 040013 с площ 52,223 дка, м. Маринковата воденица по КВС на с. Къпиново за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 183,00 лв.

2. Възлага на Кмета на Община В. Търново да предприеме съответните законови действия за сключване на договори със земеделските производители по т. 1, за ползването на мерите и пасищата от ОПФ, съобразно настоящото Решение.

3. Животновъдите, ползватели на мерите и пасищата от ОПФ, се задължават:

3.1. Да изготвят годишен план за паша за всяка от годините на договора.

3.2. Да поддържат пасищата и мерите съгласно одобрените от Министерството на земеделието и храните ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

3.3. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност (къпина, шипка) и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, чемерика).

3.4. Да не променят предназначението им и да не ги разорават. Да не ги използват за неземеделски нужди.

3.5. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци.

3.6. Да не се пали растителност в мерите и пасищата.

3.7. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията: почистване от камъни и почистване от храсти, с кмета/кметския наместник/ на населеното място.

3.8. Мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне правилата за ползване на мерите и пасищата от Общински поземлен фонд, с. Русаля, Вх. № 3929/ 07.04.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи предложението по т. 15 на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Георги Стефанов – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1304

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37п от ЗСПЗЗ, във връзка с членове от 37и до 37о от ЗСПЗЗ, Общински съвет гр. Велико Търново:

1. Предоставя за индивидуално ползване, срещу годишна такса в размер на 3,50 лв./дка, общински мери и пасища в землището на с. Русаля, общ. Велико Търново, от имотите определени с Решение № 831-10/18.02.2010 г. на Общински съвет Велико Търново, на следния животновъд:

1.1. ЗП – ЙОРДАН ПЕТКОВ ГЕОРГИЕВ – ЕГН 5207101508, с постоянен адрес с. Русаля, общ. В. Търново, Заявление вх. № 94-ЙЙ-148/25.03.2011 г., притежаващ съгласно Декларация от 21.03.2011 г. ЕРД над 24 месеца – 16 броя, ЕРД от 8 до 24 месеца – 2 броя и ЕРД от 2 до 8 месеца – 4 броя – предоставят се за ползване 100,000 дка пасища, представляващи: поземлен имот № 000049 – част с площ 80,000 дка, м. Отлака и поземлен имот № 000115 – част с площ 20,000 дка, м. Трапа по КВС на с. Русаля за срок от 5(пет) години, срещу годишна такса за ползване в размер на 350,00 лв.

2. Възлага на Кмета на Община В. Търново да предприеме съответните законови действия за сключване на договори със земеделските производители по т. 1, за ползването на мерите и пасищата от ОПФ, съобразно настоящото Решение.

3. Животновъдите, ползватели на мерите и пасищата от ОПФ, се задължават:

3.1. Да изготвят годишен план за паша за всяка от годините на договора.

3.2. Да поддържат пасищата и мерите съгласно одобрените от Министерството на земеделието и храните ”Условия за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние”.

3.3. Да почистват постоянните пасища от нежелана храстовидна растителност (къпина, шипка) и да се провежда борба с агресивни и устойчиви растителни видове (орлова папрат, чемерика).

3.4. Да не променят предназначението им и да не ги разорават. Да не ги използват за неземеделски нужди.

3.5. Да не допускат замърсяването им с битови, строителни, производствени, опасни и др. отпадъци.

3.6. Да не се пали растителност в мерите и пасищата.

3.7. Агротехнически мероприятия, като подсяване, торене, борба с плевелната растителност, отводняване и напояване се съгласуват с общинска администрация, а мероприятията: почистване от камъни и почистване от храсти, с кмета/кметския наместник/ на населеното място.

3.8. Мерите и пасищата да се опазват от ерозиране, заблатяване, засоляване и др.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, местност „Козлуджа”, гр. Велико Търново, Вх. № 3931/ 07.04.2011 г

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи предложението по т. 16 на гласуване.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1305

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване и план-схема за водоснабдяване към ПУП и външно кабелно ел захранване 1 кV за ПИ № 10447.520.3891, местност”Козлуджа”, землище на гр.Велико Търново относно промяна предназначението на имота изграждане на обект:”Цех за производство на готови охладени ястия”.

За поземлен имот № 10447.520.3891, местност „Козладжа”, землище на гр.Велико Търново се определя предназначение за „производствено – складови дейности”, при следните устройствени показатели:

височина на сградите – 10 м;

плътност на застрояване /Пзастр./ - до 80 % ;

коефициент на интензивност / Кинт/ - до 2,0 ;

минимална озеленена площ – 20% ;

начин на застрояване – свободно / е/ ;

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Проект за подробен устройствен план, с. Самоводене, Вх. № 3955/ 10.03.2010 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 17.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1306

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет, одобрява - подробен устройствен план – план за регулация за ПИ № 000567, местност „Йонова кория”, землище на с. Самоводене – образуване на УПИ ІІ-567, по съществуващите граници на имота; отпада одобрената пътна отсечка в източна посока от имота и спрямо УПИ І -565,566, като се предвижда околовръстна улична отсечка с ширина 3 м, в югоизточна и югозападна посока, в границите на имот № 567; подробен устройствен план – план за застрояване за новообразувания УПИ ІІ-567, местност „Йонова кория”, землище на с.Самоводене за промяна предназначението на земята – предвижда се инсталиране на фотоволтаична система, състояща се от соларни панели, монтирани на сертифицирана алуминиева монтажна конструкция; характер на застрояването – нискоетажно до 10 м; начин на застрояване – в свързано застрояване в съседния УПИ І-656,566; линии на застрояване – ограничителни

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, местност „Устито”, гр. Дебелец, Вх. № 3932/ 07.04.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи предложението по т. 18 на гласуване.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1307

На основание чл. 21, ал.1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 035014, местност „Устито”, землище на гр.Дебелец, община Велико Търново, относно промяна предназначението на земята , план-схема за водоснабдяване и трасе на външно кабелно захранване от 1кV., и промяна предназначението на поземлен имот № 035021 – полски път с площ от 481 кв.м, осигуряващ достъп до поземлен имот № 035014 .

За поземлен имот № 035014, местност „Устито”, землище на гр.Дебелец, община Велико Търново се определя предназначение за „смесено обслужваща и производствено-складова зона”, при следните устройствени показатели:

височина на сградите – 10 м;

плътност на застрояване /Пзастр./ - до 60 % ;

коефициент на интензивност / Кинт/ - до 1,2 ;

минимална озеленена площ – 30% ;

начин на застрояване – свободно / е/ ;

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, местност „Лолака”, с. Беляковец, Вх. № 3933/ 07.04.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 19.

Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1308

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 064057 , местност „Лолака”, землище на с.Беляковец, община Велико Търново, относно промяна предназначението на земята и план-схеми за водоснабдяване и канализация, електрификация , комуникационно-транспортна мрежа и план за паркоустройство и благоустройство към ПУП.

За поземлен имот № 064057 , местност „Лолака”, землище на с.Беляковец, община Велико Търново се определя предназначение за „производствени и складови дейности”, при следните устройствени показатели:

височина на сградите – до 10 м;

плътност на застрояване /Пзастр./ - до 80 % ;

коефициент на интензивност / Кинт/ - до 2,5 ;

минимална озеленена площ – 20% ;

начин на застрояване – свободно / е/ ;

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, местност „Робова чешма”, с. Шереметя, Вх. № 3934/ 07.04.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 20.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1309

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване, за ПИ №№ 83123.57.7,83123.57.2 и 83123.57.8 по плана на новообразуваните имоти по § 4 от ЗСПЗЗ , местност „Робова чешма”, землище на с. Шереметя, община Велико Търново относно промяна предназначението на имота, план-схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП, и парцеларен план за трасета на външни връзки за захранване с вода и електричество на имота, преминаващи през ПИ № 83123.56.19 – полски път и изграждане на трафопост 20/0,4кV, промяна предназначението на част от поземлен имот № 83123.56.19 – полски път с площ от 1140 кв.м, осигуряващ достъп до поземлени имоти № № 83123.57.7, 83123.57.2 и 83123.57.8.

За поземлени имоти № № 83123.57.7, 83123.57.2 и 83123.57.8 по плана на новобразуваните имоти по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Робова чешма”, землище на с.Шереметя, община Велико Търново се определя предназначение за „производствено-складови дейности и офис сграда”, при следните устройствени показатели:

височина на сградите – 10 м;

плътност на застрояване /Пзастр./ - до 40 % ;

коефициент на интензивност / Кинт/ - до 1,0 ;

минимална озеленена площ – 60% ;

начин на застрояване – свободно / е/ ;

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на частично изменение подробен устройствен план, с. Емен, Вх. № 3935/ 07.04.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи предложението по т. 21 на гласуване.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1310

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 134, ал. 2 във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява проект за частично изменение на ПУП – план за регулация за част от квартали 13 и 29 по плана на с. Емен, Община Велико Търново – промяна на улично-регулационните линии на УПИ V-86 и УПИ VІ-87 от кв.13 спрямо улица с ОК 52-59 по съществуващите кадастрални граници и промяна на улично регулационните линии на УПИ І-158 и УПИ ІІ-158 от кв. 29 спрямо улица с ОК ОК 59-61-а по съществуващите кадастрални граници.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл. 215 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, местност „Коралча”, с. Шемшево, Вх. № 3936/ 07.04.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи предложението по т. 22 на гласуване.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1311

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 106352, местност „Коралча”, землище на с.Шемшево за промяна предназначението на имота и план-схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП .

За поземлен имот № 106352, местност „Коралча”, землище на с.Шемшево се определя предназначение за „жилищни нужди”, при следните устройствени показатели:

височина на сградата – 2 етажа;

плътност на застрояване /Пзастр./ - до 40 % ;

коефициент на интензивност / Кинт/ - до 0,8 ;

минимална озеленена площ – 50% ;

начин на застрояване – свободно / е/ ;

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за извършени разходи от Александър Чокойски – Председател на ВТОбС, Вх. № 3915/ 07.04.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи предложението по т. 23 на гласуване.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1312

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната, Великотърновски Общински съвет одобрява разходите за извършените командировки в страната от Александър Стойнов Чокоиски - Председател на Великотърновски Общински съвет за отчетния период 01.01 - 31.03.2011 година в размер на 40 /четиридесет/ лева.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно извършени разходи от д-р Румен Рашев – Кмет на Община Велико Търново, Вх. № 3917/ 07.04.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 24.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1313

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната, Великотърновски Общински съвет одобрява разходите за извършените командировки в страната от д-р Румен Георгиев Рашев - Кмет на Община велико Търново за отчетния период 01.01 - 31.03.2011 година в размер на 80 /Осемдесет/ лева по Приложение 1 -неразделна част от настоящото Решение.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на четирима общински съветници за членове в комисията съгласно правилника на Общинска програма за асистирана репродукция.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Изпълнявам неформалното поръчение на ПК по ЗСД и нейния председател – д-р Николен Стойнов, да направя едно съгласувано предложение за четирима представители в тази комисия. Това са четиримата лекари: д-р Николен Стойнов, д-р Ваня Стефанова, д-р Мавроди Калейнски, д-р Анета Манойлова. Председателят на ПК по ЗСД е и заместник-председател на тази комисия по статут. Направил съм предложение за състава на комисията по чл. 6 от Правилника за финансово подпомагане на процедури „ин витро”.

Предлагам да подкрепим предложението, тъй като това е изключително експертна комисия.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1314

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 6 от правилника на Общинска програма за асистирана репродукция, Великотърновски Общински съвет определя за членове в комисията, общинските съветници

1. Николен Стойнов

2. Ваня Станчева

3. Мавроди Калейнски

4. Анета Кирилова Маноилова

 

Заседанието беше закрито в 18.10 часа.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

   

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………