ПРОТОКОЛ № 88

 

От осемдесет и осмо заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 20.05.2011 г. от 12.00 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 23 общински съветника. Отсъстваха г-н Александър Чокойски, г-н Ивайло Иванов, г-н Иван Велков Иванов, г-жа Роза Мишева, г-н Стефан Стоянов, г-н Петьо Атанасов, г-н Стефан Колев, г-н Гани Пантилеев, г-н Николен Стойнов, г-н Пламен Петров, г-н Богдан Ковачев, г-н Николай Цонев, г-н Пламен Легкоступ и г-н Драгни Драгнев.

Заседанието беше открито от заместник - председателя на Общинския съвет – г-н Тодор Тодоров, който съобщи дневния ред на заседанието и даде думата на общинските съветници за предложения по дневния ред. Предложения по дневния ред не бяха направени. Дневният ред беше приет с 22 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

Удостояване с награда „24 май” на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап, Вх. № 4094/ 19.05.2011 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Удостояване с награда „24 май” на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап, Вх. № 4094/ 19.05.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението. С 22 гласа „За”, „против” няма, „въздържали се” няма, предложението беше прието.

 

РЕШЕНИЕ № 1315

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 11 от Статута на награда „24 май” на Община Велико Търново за завършен гимназиален етап Великотърновски Общински съвет

 

Удостоява с наградата „24 май”

 

Мария Йорданова Стоянова

 

 

Заседанието беше закрито в 12.15 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………