ПРОТОКОЛ № 89

 

От осемдесет и девето заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 26.05.2011 г. от 09.10 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 30 общински съветника. Отсъстваха г-н Петьо Атанасов, г-жа Роза Мишева, Ивайло Иванов, Стефан Колев, г-н Богдан Ковачев, Филип Евтимов и г-н Драгни Драгнев.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Александър Чокойски, който прочете предложение с вх. № 4100 от 20.05.2011 г. във връзка с допълване на Решение № 1176.

Г-н Чокойски даде думата на общинските съветници за предложения по дневния ред.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Предлагам точки 13 и 14 да станат съответно точки 3 и 4. Става въпрос за двете питания, които имам към кмета. Правя предложенията, тъй като в процеса на това заседание ще ми се наложи да отсъствам в рамките на около 1 час, а питанията ми са от особена обществена важност, затова ви моля да подкрепите предложението ми.

Г-н ИВАН ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ: Предлагам точки 11 и 12 да отпаднат от дневния ред, тъй като беше проведено съвместно заседание на ПК по ОРСТП и Комисията по транспорт към ОбА, на което се постигна консенсус по промяна на работното време, както и за събота и неделя, така че това, което може да се направи, вече е направено и ще влезе в сила от 1 юни. Промяната е в работното време – с 1,30 се намалява часа работното време на сините зони, а в събота и неделя се ограничава; в събота работят шест сини зони, а в неделя – четири. Кои ще са те точно, ще стане ясно от заповедта на кмета.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Правя предложение точка 20 от проекта за дневния ред да отпадне от дневния ред. Става въпрос за искане за поставяне на едни преместваеми съоръжения, които по всички общински наредби са компетенция на кмета на Общината и не виждам основание ОбС да прави изключение и да се занимава с такъв въпрос, който не е компетенция на ОбС. Мотивите, че това са общественознамичи въпроси, за мен е несъстоятелен. В Наредбата на ОбС няма такова разграничаване кои са общественозначими и кои не са общественозначими. Още повече, че когато става въпрос за общественозначим въпрос, мисля, че режимът за зоните за паркиране е силно общественозначим, а кметът си използва законовите права да реши този въпрос сам, без да пита ОбС, бих казал против волята на ОбС, затова предлагам тази точка да отпадне, защото тя не е компетенция на ОбС.

Ползвам правото на обратно становище на предложението на г-н Иванов. В никакъв случай не мога да се съглася, че двете комисии са постигнали съгласие. Първо, дори да са постигнали, това е работа на ОбС да го узнае и да го узакони и второ, в предложенията на двете групи в т. 11 и 12 има неща, които далеко надхвърлят намаляването или промяна на работното време. Единият от въпросите беше за прекратяване на лавинообразното разширяване на зоните, което по някакъв неясен начин може би щяло да стане, може би нямало да стане. И двете групи го предлагат да стане с решение на ОбС. В предложенията има искане за реинвестиране чрез Инвестиционната програма на пари, които идват от паркиране, да отидат отново за паркиране. По този въпрос отново се мълчи И остава открит въпросът за очевидната несправедливост към живущите в зоните за кратковременно паркиране. Този въпрос в София и в Бургас е решен кардинално или поне там, където аз знам да има такива зони за кратковременно паркиране, във всичките има преференция за живущите.

Г-н Чокойски подложи на гласуване включването на предложение с вх. № 4100 в дневния ред като точка 1. Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Предложението за преместване на точки 13 и 14 като точки 3 и 4 в дневния ред беше отхвърлено с 7 „за”, „против” няма, 14 „въздържали се”.

Предложението за отпадане на точки 11 и 12 беше прието с 13 „за”, 9 „против”, 1 „въздържал се”.

Предложението за отпадане на точка 20 беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Целият дневен ред беше приет с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Предложение с Вх. № 4100/ 20.05.2011 г.
 2. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2011 г., Вх. № 4004/ 03.05.2011 г.
 3. Промени по бюджета към 30.04.2011 г., Вх. № 4067/ 16.05.2011 г.
 4. Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново 2011 – 2015 година, Вх. № 4022/ 05.05.2011 г.
 5. Приемане на на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2012 година към Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново 2011 – 2015 година, Вх. № 4039/ 10.05.2011 г.
 6. Разкриване на социална услуга – резидентен тип „Преходно жилище”, Вх. № 3990/ 02.05.2011 г.
 7. Разкриване на социална услуга – „Дневен център”, Вх. № 3991/ 02.05.2011 г.
 8. Разкриване на социална услуга – „Личен асистент”, Вх. № 4023/ 05.05.2011 г.
 9. Разкриване на социална услуга – „Социален асистент”, Вх. № 4024/ 05.05.2011 г.
 10. Осигуряване на устойчивост на социално предприятие „Работилница на мечтите”, Вх. № 4005/ 03.05.2011 г.
 11. Осигуряване на устойчивост на социално предприятие „Работилница на мечтите”, Вх. № 4006/ 03.05.2011 г.
 12. Питане от Румен Димитров – Общински съветник от „Нашият град”, Вх. № 3999/ 02.05.2011 г.
 13. Питане от Румен Димитров – Общински съветник от „Нашият град”, Вх. № 4000/ 02.05.2011 г.
 14. Приемане на информация за дейността на търговските дружества през 2010 г., в които Община Велико Търново е съдружник, Вх. № 3997/ 02.05.2011 г.
 15. Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за тримесечието на 2011 г., Вх. № 4015/ 04.05.2011 г.
 16. Информация за резултатите дейносттта на „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 4034/ 10.05.2011 г.
 17. Информация за резултатите дейносттта на „ЕТЪР 1924” АД, Вх. № 4084/ 18.05.2011 г.
 18. Предложение от Управителя на „Инвестстрой - 92”, Вх. № 4050/ 13.05.2011 г.
 19. Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на Община Велико Търново, Вх. № 4054/ 13.05.2011 г.
 20. Приемане на Методика за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол, Вх. № 4089/ 19.05.2011 г.
 21. Приемане на начална цена и определяне на начин за приватизация на общински нежилищен имот на ул. „Независимост” № 18, гр. Велико Търново, Вх. № 4087/ 19.05.2011 г.
 22. Приемане на анализ на правното състояние цена и начин на приватизация на имот в с. Емен, Вх. № 4088/ 19.05.2011 г.
 23. Допълнение на Решения № № 1215 и 1216/ 24.02.2011 г., Вх. № 4086/ 19.05.2011 г.
 24. Предложение относно обект път ІІ – 55 „Велико Търново - Гурково”, Вх. № 4056/ 16.05.2011 г.
 25. Предаване за временна експлоатация на обект „Водоснабдяване на кв. „Градците”, с. Вонеща вода, Вх. № 4017/ 04.05.2011 г.
 26. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Малки чифлик, Вх. № 4011/ 03.05.2011 г.
 27. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, гр. Велико Търново, Вх. № 4013/ 03.05.2011 г.
 28. Предварително съгласие по реда на ЗСПЗЗ, землище, гр. Велико Търново, Вх. № 4059/ 16.05.2011 г.
 29. Продажба на земеделски земи, с. Присово, Вх. № 3963/ 14.04.2011 г.
 30. Предоставяне собствеността върху недвижим имот, частна обищинска собственост, в изпълнение на съдебно решение, Вх. № 4040/ 10.05.2011 г.
 31. Учредяване на право на строеж, кв. № 563, гр. Велико Търново, Вх. № 4074/ 16.05.2011 г.
 32. Прекратяване на съсобственост, чрез продажба, кв. № 357, гр. Велико Търново, Вх. № 4009/ 03.05.2011 г.
 33. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, местност „Качица”, гр. Велико Търново, Вх. № 4081/ 17.05.2011 г.
 34. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, местност „Качица”, гр. Велико Търново, Вх. № 4082/ 17.05.2011 г.
 35. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Момин сбор, Вх. № 4072/ 16.05.2011 г.
 36. Предложение относно извършване на ремонтни работи в отдаден под наем имот, Вх. № 4057/ 16.05.2011 г.
 37. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Дичин, Вх. № 4008/ 03.05.2011 г.
 38. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Ресен, Вх. № 4007/ 03.05.2011 г.
 39. Одобряване на подробен устройствен план, кв. № 78 и № 101, с. Церова кория, Вх. № 4042/ 10.05.2011 г.
 40. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Дълга лъка”, гр. Велико Търново, Вх. № 4043/ 10.05.2011 г.
 41. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Терасите”, с. Шереметя, Вх. № 4044/ 10.05.2011 г.
 42. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Къс Хисар”, с. Малки Чифлик, Вх. № 4045/ 10.05.2011 г.
 43. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Крастава лъка”, гр. Дебелец, Вх. № 4046/ 10.05.2011 г.
 44. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Кълдаръма 4”, с. Габровци, Вх. № 4078/ 10.05.2011 г.
 45. Предложение относно Първи национален фолклорен фестивал „Насред мегдана в Арбанаси”, Вх. № 4083/ 17.05.2011 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение с Вх. № 4100/ 20.05.2011 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ще гласувам против това предложение не защото съм против предложението, а защото искам да си спазя принципа, който аз съм си наложил в процеса на работа – 2 секунди преди началото да се вкарват предложения и след това да се иска моят глас „за” или „против”. Другото, на което искам да обърна внимание: в самото предложение се говори за ремонт, а тъй като няма заложени ясни и точни параметри за какво точно става дума, не мога да го подкрепя.

Г-жа МАРИЕЛА ЦОНЕВА: Извинявам се, че трябва в извънредни ситуации да реагираме на предложения, които идват от управляващите органи по наши проекти, които сме внесли и които са в процес на оценка. На предната сесия имаше почти аналогичен случай – за спешно допълване на решение на ОбС на база на промени в насоките, които самият управляващ орган има право да променя по време на процедурата и процеса на оценяване. Сега имаме аналогичен случай на този от предишната сесия. На 16 май беше получен имейл от председателя на оценителната комисия на оперативна програма „Техническа помощ”, пред която на 28 февруари сме внесли проектопредложение за изграждане и функциониране на Областен информационен център, който ще обслужва всички общини от област В. Търоново. Предполагам си спомняте вашето решение от 20 януари, с което дадохте съгласие Общината да кандидатства с този проект. Откакто сме го внесли, до края на април управляващият орган си запази правото да коментира и да променя становища и да дава коментари по отношение на помещенията, в които трябва да се намира този информационен център. Имаше доста изисквания и критерии за местоположение на това помещение – да бъде в почти идеален център, да е опознаваемо и разпознаваемо от млади хора, от хората на града и на общината като център, в който има обществена дейност. Затова макар че в Решението 1176 като т. 2 сме записали, че обектът на интервенция няма да се променя за срок от 5 години, управляващият орган си запазва правото да иска от нас конкретен цитат да бъде заложен в това решение, а именно - да се изясни местоположението на помещението и да включва клаузата, че ще бъде извършен ремонт. Тук, на масата са техническите решения и проектопредложенията, от които е видно, че оценителната комисия е приела без забележки нашите работни проекти, които ние в продължение на три месеца сме разработвали и съгласували с тях.

В края на този имейл е записано, че решенията на общинските съвети трябва да бъде представено в срок до 19 юни. Тъй като редовната сесия е на 23 юни, а комисиите започват две седмици минимум по-рано, затова е невъзможно да бъде разгледано на редовна сесия. Вариантите бяха два: или трябва да влезе като извънредна точка, или да има извънредна сесия. Предложението на д-р Рашев е подписано на 20 май. То е внесено в ОбС веднага след като сме получили имейла. Предвид и празниците, които бяха 4-5 дена, и доброто стечение на обстоятелствата – че има редовна сесия днес, затова го предлагаме на вашето внимание да се съобразите с този коментар на оценителната комисия, за да може след получаване на решението от ОбС, нашето предложение да бъде подписано и юридически обосновано с договор за безвъзмездна помощ. Средствата са 100 % безвъзмездни, т.е. Общината няма ангажимент за съфинансиране и се надявам след като веднъж сте взели такова решение, то да бъде допълнено и подкрепено, за да има резултат от нашите усилия.

Помещението се намира на бул. „България” № 24, това е Пионерският дом. С неизползваемите площи на партерния и на първия етаж част от това помещение или цялото фоайе ще бъде обособено като такъв център. От 28 областни центъра 28 могат да получат такова финансиране, т.е. има достатъчен ресурс, стига всеки областен център да е подал предложение. В нашия случай това е направено.

Ремонтът е за сметка на програмата и в рамките на 20 % от целия проект, т.е. 80 000 лв. максимум, като сме се съобразили с тези изисквания предвид и доброто състояние на част от помещението – има подменени дограми и подменени осветителни тела. Това е взето предвид. 80 % от разходите, които покрива програмата, ще бъдат изцяло за дейности, свързани с популяризиране на работата на общините в процеса на усвояване на еврофондовете. Ще има мобилни групи и в другите общини. Всичко е разписано във формуляра и който се интересува, може да получи копие от него. Финансовата помощ е 100 % безвъзмездна. Размерът на проекта е 379 709 лв., тъй като максималният е 400 000 лв.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 1:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, , Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1316

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Допълва свое Решение № 1176/20.01.2011 год. със следния текст:

„Предоставя за целите на проект „Изграждане и функциониране на областен информационен център-Велико Търново” помещение, находящо се в сграда с обществени функции общинска собственост с адрес гр.Велико Търново, бул. „България” №24, за период не по-малък от 5 /пет/ години, като за същото е предвиден ремонт.”

Всички останали клаузи на Решение № 1176/20.01.2011 год. остават непроменени.

 

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2011 г., Вх. № 4004/ 03.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1317

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема:

Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 31.03.2011 година и Приложение № 1 и Приложение №2 , неразделна част от нея.

Инвестиционна програма 2011 година – Отчет към 31.03.2011 година – Приложение № 3.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по бюджета към 30.04.2011 г., Вх. № 4067/ 16.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Решение № 1318 – Приложение към Протокола.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново 2011 – 2015 година, Вх. № 4022/ 05.05.2011 г.

Г-жа РОСИЦА ДИМИТРОВА: Благодаря за вниманието и за подкрепата, които ОбС е оказвал и съм уверена, че ще продължи да оказва в провеждането на местната социална политика. Предложеният на вашето внимание документ е едно продължение от нашата съвместна работа и най-вече в изпълнение на разпоредбата на Закона за социално подпомагане и най-вече Правилника за неговото прилагане, които са свързани с изготвянето на общинска стратегия с период на изпълнение от 5 години. Затова предложеният вариант на стратегия е спазил тези разпоредби. Съответно се е съобразил с всички социални услуги, които функционират на територията на В. Търново, с всички рискови групи, които имат нужда от подкрепа в своето ежедневие и сме включили всички проекти и програми, които в момента се изпълняват, и които след приключването им ще дадат възможност за нови видове социални услуги, които да покриват потребностите на хората в неравностойно социално положение. Във връзка с тази стратегия са и двата годишни плана, които предлагаме на вашето внимание и ако има други въпроси, ще отговоря и на тях.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 4. Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1319

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от Закона за социално подпомагане и в изпълнение на чл. 36б, ал. 1 и ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Великотърновски Общински съвет, приема:

Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново 2011 - 2015 година.

Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново за 2011 г. за изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново 2011 - 2015 година.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на на Годишен план за развитие на социалните услуги за 2012 година към Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново 2011 – 2015 година, Вх. № 4039/ 10.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 5.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1320

На основание чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА, във връзка с чл. 19, ал. 3 от Закона за социално подпомагане и в изпълнение на чл. 36 б, ал. 4 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, Великотърновски Общински съвет, приема:

1. Годишен план за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново за 2012 г. за изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Велико Търново /2011 – 2015 г./.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга – резидентен тип „Преходно жилище”, Вх. № 3990/ 02.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 6:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1321

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 7 г и чл. 36 в, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, в изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново и Годишен план към нея, Великотърновски общински съвет:

1. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга в общността от резидентен тип „Преходно жилище” в с. Церова кория, Община Велико Търново, считано от 01.03.2012 г. , като форма за дългосрочно предоставяне на социални услуги в общността за лица с умствена изостаналост, изведени от специализирани институции за социални услуги.

2. Предоставя помещения от втори етаж от сградата на Дом за възрастни с умствена изостаналост в с. Церова кория, актувана с АОС № 462/05.01.1999 г., оборудвани, обзаведени и адаптирани за нуждите на социалната услуга “Преходно жилище” за лица с умствена изостаналост.

3. Финансирането на социалната услуга „Преходно жилище” в с. Церова кория, считано от 01.03.2012 г., с капацитет – 8 /осем/ потребители да се осъществява по единни стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за разкриване на социалната услуга в общността от резидентен тип „Преходно жилище” в с. Церова кория, общ. Велико Търново, считано от 01.03.2012 г., с капацитет – 8 потребители пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга – „Дневен център”, Вх. № 3991/ 02.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 7:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1322

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 5 и чл. 36в, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, в изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново и Годишен план към нея, Великотърновски общински съвет:

1. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга в общността „Дневен център” за възрастни хора в гр. Велико Търново, кв. „Бузлуджа”, ул. „Константин Паница” № 1, считано от 01.03.2012 г. , като форма за предоставяне на социални услуги в общността за възрастни хора, с цел превенция на социалната изолация и социалното изключване.

2. Предоставя помещения от имот публична общинска собственост, актуван с АОС № 378/12.05.1998 г., оборудвани, обзаведени и адаптирани за нуждите на социалната услуга “Дневен център” за възрастни хора.

3. Финансирането на социалната услуга „Дневен център” в гр. Велико Търново, ул. “Константин Паница” № 1, считано от 01.03.2012 г., с капацитет – 30 потребители да се осъществява по единни стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за разкриване на социалната услуга в общността „Дневен център” за възрастни хора в гр. Велико Търново, ул. “Константин Паница” № 1, считано от 01.03.2012 г., с капацитет – 30 потребители пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга – „Личен асистент”, Вх. № 4023/ 05.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 8:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1323

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 1 и чл. 36в, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, в изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново 2011 – 2015 г. и Годишен план към нея за 2011 г., Великотърновски Общински съвет:

1. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга в общността “Личен асистент”, считано от 01.01.2012 г., като форма за дългосрочно предоставяне на социални услуги в общността за лица, в т. ч. деца с трайни увреждания в община Велико Търново, с капацитет – 50 потребители.

2. Финансирането на социалната услуга „Личен асистент” в община Велико Търново, считано от 01.01.2012 г., да се осъществява по единни стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за разкриване на социалната услуга в общността „Личен асистент” в община Велико Търново, считано от 01.01.2012 г., пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Разкриване на социална услуга – „Социален асистент”, Вх. № 4024/ 05.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 9:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1324

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 2 и чл. 36в, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, в изпълнение на Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Велико Търново 2011 – 2015 г. и Годишен план към нея за 2011 г., Великотърновски Общински съвет:

1. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга в общността “Социален асистент”, считано от 01.01.2012 г., като форма за дългосрочно предоставяне на социални услуги в общността за лица, в т. ч. деца с увреждания или тежко болни самотни стари хора в община Велико Търново, с капацитет – 100 потребители.

2. Финансирането на социалната услуга „Социален асистент” в община Велико Търново, считано от 01.01.2012 г., да се осъществява по единни стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за разкриване на социалната услуга в общността „Социален асистент” в община Велико Търново, считано от 01.01.2012 г., пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Осигуряване на устойчивост на социално предприятие „Работилница на мечтите”, Вх. № 4005/ 03.05.2011 г.

Г-жа АНЕТА МАНОЙЛОВА: Свидетели сме на един проект, който е продукт на два мандата – това е новопостроена сграда с ангажиране на инвестиции в нея и персонал. Същевременно около този обект беше нагнетено социално напрежение. Това е обектът на ул. „Бойчо войвода”. Искам да попитам три неща. Първо: Какъв ще е капацитетът на услугата? Второ: В момента известно ли е целевата група какъв брой наброява? Трето: Разсея ли се онова социално напрежение, чувството за неудовлетвореност у онази група хора, които имаха желание да я ползват и съответно бяха със затруднен достъп?

Г-жа РОСИЦА ДИМИТРОВА: Благодаря на д-р Маноилова за направения коментар. Ще си позволя коментар, че внесените предложения са идентични в заглавието си и различни в предложението за решение. Единият вариант е в резултат на изпълнение на проекта „Работилница на мечтите. Шанс за защитена заетост и социално включване”, който се изпълни за период от началото на 2010 г. и приключи до април 2011 г. по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Целевата група са хората с умствена изостаналост, които живеят в трите специализирани институции на територия на община В. Търново – в Церова кория, в Присово и в Пчелище, към които институти ние, в изпълнението на проекти, подкрепени от ВТОБС реализирахме в рамките на този проект три защитени работилници. Четвъртата защитена работилница беше по време на изпълнение на проекта в Дома за стари хора, където работеха освен възрастните хора с медицински документ от ТЕЛК и възрастните хора с умствена изостаналост, които бяха ежедневно извозвани от дома за възрастни с умствена изостаналост в Присово. Едното от предложенията, което предоставяме на вашето внимание, е като всеки проект ние да намерим устойчивостта на създаденото в рамките на проекта: изградените работилници, закупеното и монтиране оборудване и обзавеждане, трудовите умения и навици, които в резултат на тези 14 месеца усвоиха тези хора с увреждания. И всичко това правим в условията на липса на национално законодателство, което да регламентира социалното предприятие като такава форма. Но в същото време има приета национална стратегия, в резултат на която, предполагам, в близките години ще бъде предложен вариант на закон, който да регламентира социалното предприятие като форма на осигуряване на подкрепена заетост за хора в социално неравностойно положение. Затова едното предложение е във връзка с това -да потърсим вашата подкрепа, да получим вашето съдействие за осигуряване на устойчивост на всичко това, създадено с европейско финансиране, заради което ние към настоящия момент като социални услуги нямаме право да извършваме търговска дейност. Но оттук насетне след приключването на проекта нашето желание е създадените сувенири да намерят още по-голямо признание сред нашите съграждани, за да можем ние да намерим и място на пазара – да се извършва продажба и да се получава печалба, защото при липсата на национално законодателство това е една от формите ние да осигурим устойчивост на създадените защитени работилници.

Другото предложение е във връзка с изпълнението на този проект, в резултат на който на ул. „Бойчо войвода” № 1, където с решение на ВТОБС и към настоящия момент с финансиране от държавата в рамките на проекта ние съумяхме да създадем като допълваща и като надграждаща дейност на услугата център за социална рехабилитиация и интеграция, Център за социално консултиране и подкрепена заетост. В него включваме като нова форма на дейност хората с увреждания, които не са в институции, но които имат нужда от специализирана подкрепа в най-различните й направления: психологическа, медицинска, рехабилитационна. Това са хора в трудово активна възраст и въпреки уврежданията имат необходимост и от трудова консултация, а дано те да намерят и професионална реализация на истинския пазар на труда. Така че другото предложение, което д-р Маноилова има предвид, това е център за социално консултиране и подкрепена заетост, който е в помещенията на центъра за социална рехабилитация и интеграция на ул. „Бойчо войвода”. Смея да кажа във връзка с напрежението, което съществуваше в началото, заявено от група хора в пенсионна възраст: защо там не се създаде клуб на пенсионера и инвалида, а се създаде социална услуга, която за да се ползва, трябва да се подадат няколко документа, ние разписахме тя да бъде в полза и на възрастните хора, и на хората с увреждания над 18 г., т.е. отворихме вратата за всички, които имат нужда от социално-медицинска рехабилитационна подкрепа без значение дали имат медицински документ ТЕЛК, без значение дали са с документ освидетелстване за тип увреждане, вкл. имам предвид и хората в пенсионна възраст да ползват всичко това, което се предоставя в Центъра за социална рехабилитация и интеграция, който благодарение на вашата подкрепа, благодарение на подкрепата, която получихме от Министерството на труда и социалната политика и от Министерството на финансите, се финансира с 40 души капацитет, т.е. държавна делегирана дейност е по начин на финансиране. Изграждането беше с общински пари, а финансирането и устойчивостта на услугата е държавно финансиране.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 10:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1325

На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал. 2, т.6 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане и във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.1.01-0049-C-0001, Великотърновски Общински съвет:

Дава съгласие дейностите на „Център за социално консултиране и подкрепена заетост” реализирани по Проекта, да продължат да бъдат предоставяни, считано от 01.05.2011 год. в социалната услуга в общността – „Център за социална рехабилитация и интеграция” за възрасти и лица с увреждания над 18 години, гр. Велико Търново, ул. „Бойчо войвода” № 1.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за осигуряване на устойчивост, пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Осигуряване на устойчивост на социално предприятие „Работилница на мечтите”, Вх. № 4006/ 03.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 11:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1326

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, ал.2, т.7д от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане и във връзка с Договор за безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-5.1.01-0049-C-0001, Великотърновски общински съвет:

Дава съгласие създаденото социално предприятие „Работилница на мечтите – шанс за защитена заетост и социално включване в общността” да продължи да функционира като част от трудово – терапевтичната дейност на Защитените жилища за лица с умствена изостаналост на територията на Община Велико Търново за гарантиране на устойчивост, считано от 01.05.2011 год.

Възлага на Управителя на „Царевград – Търнов” ЕООД да сключи договор с Кмета на Община Велико Търново за продажба на изработените артикули в защитените работилници, с цел гарантиране устойчивостта на създаденото социалното предприятие по Проект на Община Велико Търново „Работилница на мечтите – шанс за защитена заетост и социално включване в общността”, реализиран с финансовата подкрепа на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, схема BG 051PO001-5.1.01 – „Социално предприемачество – Популяризиране и подкрепа на социални предприятия – Пилотна фаза”, Компонент 2: Подкрепа за създаване на нови социални предприятия.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за осигуряване на устойчивостта на социалното предприятие, считано от 01.05.2011 г. пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров – Общински съветник от „Нашият град”, Вх. № 3999/ 02.05.2011 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам само да отбележа, че за пореден път бях втрещен от позицията на колегите, които пред обществото и пред медиите дефинираха, че искат прозрачност относно всичко това, което се случва в администрацията, а в същото време направиха един опит да бойкотират информацията, която в момента ще изнеса в моето питане и с отговора на кмета. Благодарение на това, че поради вашата недалновидност съборихте точките, касаещи зоните за кратковременно паркиране, вие ми дадохте възможност да защитя обществената позиция и да се опитаме да повлияем върху решението и на кмета.

Искам също да подчертая, че в част от предложенията демонстрираха пред обществото, че са категорично против зоните за кратковременно паркиране, а в същото време правят предложение за корекции.

Г-н Димитров прочете питането си относно сключен договор между община В. Търново и фирма „Скорпион секюрити ЕООД”.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Не мога да не реагирам веднага, че получавам отговори, който ще класифицирам като любопитки. Това ще бъде повод за други проверки и коментари в тази посока.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров – Общински съветник от „Нашият град”, Вх. № 4000/ 02.05.2011 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ прочете питане относно статут на временните постройки и бараки на ул. „Гео Милев” № 2.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Не мога да разбера как това, което аз твърдя, не бе разбрано единствено от ОбС и от тази ОбА, а бе разбрано от съответните институции – съд и прокуратура. Няма как да не подчертая, че в оригиналния документ, който е у мен, има точна информация. Това е вид собственост на правоимащите. Те притежават определена част от подобренията върху земята. Вероятно липсата на такъв документ е провокирала вашия отговор.

Все пак нашите съграждани са удовлетворени от Вашите намерения, които вече имат положителен резултат. На бараката са залепени бележки, че до 30 май трябва да бъдат освободени всички помещения. Надявам се, заповедта за събаряне за същата ще бъде издадена възможно най-бързо, за да предотвратим самонастаняването на когото и да било и за да не провокираме последващи проблеми и напрежение.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества през 2010 г., в които Община Велико Търново е съдружник, Вх. № 3997/ 02.05.2011 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Информацията е коректно направена. Аз вземам думата по един стар въпрос – „Хлебопроизводство и сладкарство”. Преди 10-ина г. Общината чрез приватизация продаде 56 % от дяловете и получи 500 000 долара, една прилична сума, която беше веднага платена. С това процесът излезе от контрола и от компетенциите на Агенцията по приватизация и взаимоотношенията с нашия съдружник се извършват по Търговския закон, а по този закон Общината не може да си получи нищо за своите 44 %, които по тогавашните цени са някъде около половин милион долара. Многократно съм поставял въпроса с решение на ОбС и с писма в Агенцията по приватизация ОбА да поиска от нашите съдружници да изкупят останалата част от дяловете при цена не по-ниска от постигнатата при приватизационната сделка. Въпросът ми е риторичен и трудно някой може да даде отговор, но ние продължаваме там да не можем да си съберем това, което е в интерес на Общината. Търсиха се адреси, включително и чуждестранни, общи събрания, но така или иначе ние с нашите 44 % не получаваме нищо от това съдружие. Ако може, г-н Койнаков да даде пояснение.

Г-н КОЙНАКОВ: По отношение на „Хлебопроизводство и сладкарство” - има сключен договор за продажбата на това търговско дружество, той е на разположение и многократно е представян на ОбС. В този договор е записан начинът, по който трябва да се реализира плащането на останалата чат от дяловете, които са собственост на Общината. Това е било в прерогативите на следприватизационния контрол, изискани са общи събрания, провеждани са разговори в Агенцията по приватизация с фирмата, която е закупила по-големия пакет и се очаква резултат от тази фирма. Това е, което мога да ви съобщя.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 14.

Предложението беше прието с 21 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1327

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 26 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски Общински съвет

 

Приема Информацията за резултатите от дейността на Търговските дружества за 2010 г., в които Община Велико Търново е съдружник.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за тримесечието на 2011 г., Вх. № 4015/ 04.05.2011 г.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Ние сме вече в края на мандата си, така че кой знае какви неща по подобряване на дейността на търговските дружества едва ли бихме могли да предприемем. Материалът е изключително обемист и е доста специфичен. Аз искам да обърна внимание на решението, което ще вземем. В него се казва, че приемаме информация. Приемайки нещо, това значи, че си съгласен с него, одобряваш го. Ако сте съгласни нашите търговски дружества да са с 1 100 000 лв. загуби, гласувайте така, но аз предлагам в решението да се запише, че приемаме за сведение информацията за финансово-икономическите резултати на нашите търговски дружества. Финансовите резултати са отчайващи. Не искам да се спирам на състоянието на медицинските търговски дружества, защото там нещата не зависят от нас и от управителите. Там има някаква друга тенденция, която аз не мога да си обясня по друг начин освен с тенденцията за закриване на тези търговски дружества или вливане в нещо друго.

Кой управлява търговските дружества? Ние ги управляваме и ние сме принципал на търговските дружества, т.е. ние одобряваме бизнес програмата на търговските дружества, но ние нямаме такова решение, с което да сме утвърдили програмите. Ако сте обърнали внимание, в края на търговските отчети имаше справка за бизнес програмите за 2011 г., но нямаме такова решение, че утвърждаваме бизнес програмите. Нямаме и решение, с което даваме право на кмета да утвърди бизнес програмите на търговските дружества. И вижте парадокса: не може едно търговско дружество да залага в бизнес програмата си нула печалба – а има такова чудо; не може едно търговско дружество, което върти над 200 000 лв. на тримесечие, да залага в бизнес програмата си 1000 лв. печалба; търговско дружество, което върти повече от 300 000 лв. на тримесечие, да залага 3000 лв. печалба и ред други такива аномалии. Изключвайки медицинските търговски дружества, аз ще се спра само на три търговски дружества. Например „Паркинги и гаражи”, които имат печалба 374 лв. При положение, че имаш 2.2 пъти повече приходи от първото тримесечие на миналата година, т.е. имаш 214 000 лв. приходи, ти даваш печалба нула. Когато имаш приходи 100 000 лв. от първото тримесечие на миналата година, имаш по-голяма печалба. Не може едно търговско дружество, което има над 200 000 лв. печалба, да ти даде 2000 лв. Имам предвид „Инвестстрой”. Така че има нещо ненормално.

Аз ще се спра на финансово-икономическите показатели, които характеризират възможността за съществуване на нашите търговски дружества. Това са показатели за икономически анализ. Коефициент на рентабилност на нашите търговски дружества. Нормалното е този коефициент да бъде в порядъка от 0.08 до 1. При нас е минус 0.791. Коефициент от рентабилност на собствения капитал, който трябва да бъде от лихвения процент, при нас е 0,311. Коефициент за рентабилност на активите – трябва да бъде по-голям от 1, при нас е минус 0.112. Коефициент за ефективност на разходите – трябва да бъде по-голям от 1, а при нас е 0,67. Коефициент за ефективност от приходите – трябва да бъде под 1, при нас е 1,5. Това са основните икономически показатели, по които се дава оценка на търговските дружества, т.е. аз не мога да приема тази информация, мога да я приема само за сведение. Ние не можем да влияем - финансовите резултати са такива и трябва да се съгласим с тях. Но защо са такива? Например в ПК по ИВСПИ поискахме да получим договорите на Общината с „Паркинги и гараж”, но не ги получихме. Поискахме да получим договора, сключен между Общината и мобилния оператор, който обслужва Общината. Не знаем какво става там. Хубаво е, че приходите са нараснали с 2,2. Четейки информацията, се оказва, че в разходите „Паркинги и гаражи” са превели 73 000 лв. на Общината. Когато говорихме с кмета преди въвеждането на сините зони, той казваше така: „Парите влизат в Общината и ние ще плащаме по 0,19 лв. на всяко паркомясто без ДДС”. Тогава аз направих сметка, че при 100 % заетост на паркоместата, ние ще печелим 200 000 лв., но реално досега в Общината към 15 април са преведени пари и са влезли пари от есемеси разликата, която сме платили 64 000 лв. Тук премахвам разходите, които Общината плаща на мобилния оператор, и изведнъж се оказва, че Общината нищо не печели или печели, но някой трябва да ни каже. Затова вероятно скоро аз ще направя питане относно финансово-икономически анализ от въвеждането на сините зони.

Ако си спомняте, преди повече от година ние взехме едно решение, с което задължихме ОбА да разработи и да ни представи методика за формиране на работната заплата на управителите на база на финансово-икономическите резултати, защото тези резултати са толкова лоши, че при такива резултати те не би трябвало да получават заплата, ако причините са в тях. Досега нямаме отговор. Навсякъде в България се работи по тази методика за формиране на заплатите на управителите на търговските дружества, които са 100 % държавни или 100 % общински. На нас не ни е предлагана и не ни е казано защо не ни предлагат и ние не питаме. Аз питам г-н Койнаков: имате ли намерение да подготвите такава методика, или нямате намерение. Ако нямате намерение, кажете защо нямате, или кметът няма намерение и да ни предложи да си отменим решението. Иначе ние олекваме като ОбС.

Приключвам, като правя предложение изрично в решението да се запише, че ние приемаме информацията за сведение, а не я одобряваме. Още повече, че има счетоводни различия от реалното състояние, което е, от тази информация, която ни е подадена и когато запитаме защо е така, казва се, че счетоводителите допуснали грешки и т.н. Да се обърне внимание на управителите да не се занимават с такива символични суми. Кой върти по 1 000 000 лв. за нула лева печалба? И още нещо. Защо направихме това обединение в „Инвестстрой”? Защо аз гласувах за това? Защото по цял свят окрупняването на капитала води до по-високи инвестиции, до окрупняване на състава и т.н. При нас не се получи така. Ако вземем сумарните печалби на бившите търговски дружества, които се вляха в „Инвестстрой”, те многократно надвишават печалбата, която е дал „Инвестстрой” – 2000 лв. за тримесечие.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Изцяло се присъединявам към казаното от колегата Рашков. Чувствам неудобство от финансовите резултати, които са ни представени да одобрим. Естествено аз лично няма да гласувам за одобрение. Същевременно не ми се иска да повтарям тези смешни резултати, но не знам как се чувстват управителите на дружествата, които твърдяха, че предстои период нещата ще бъдат по-добри. Същото твърдеше и кметът. И когато ставаше обединението на „Комунално стопанство” с „Инвестстрой”, и когато се предприемаха реформите по зоните, касаещи „Паркинги и гаражи”. И какво става в края на краищата? Едните отчитат нула лева за тримесечието спрямо 2000 лв. за миналата година – когато са били по-зле, са отчели 2000 лв. печалба за тримесечието, а сега, когато са по-добре, отчитат нула лева. „Царевград Търнов” – 1000 лв. миналата година, при положение цяла година непрекъснато пресата ни залива с информация колко е добро положението на „Царевград Търнов” и как ние сме съсредоточили вниманието на целия туристически елит едва ли не в България, че и на Балканите, а и извън Балканите, към нас, и в един момент отчитаме пак 1000 лв., т.е. на месец по 333 лв.

Аз задавам следния въпрос: кой не може да ръководи в момента търговските дружества със 100 % участие? Общинският съвет, кметът или управителите? В нашите функции е да сменим управителите. Аз правя предложение в рамките на един месец да разгледаме качествата на управителите, които се споменават тук, и да вземем екстрени мерки, защото както върви, те ще ги доведат до ликвидация. Тук изпадаме в друг парадокс – предприятието „Пиено”, което ликвидирахме, отчита 13 000 лв. печалба, а тези, които са много добре, отчитат по 1000 лв. печалба и най-доброто – „Паркинги и гаражи” не отчита нищо. Тези, които ни слушат днес, какво да си мислят? Апелирам до един месец, ако трябва, да се направи извънредна сесия, да се свика заседание на ПК по ИВСПИ, да се извикат управителите на дружества и ако те не могат да заявят, че могат да покажат положителни финансови резултати, които да са адекватни на очакванията на гражданите, по-добре да си вървят.

Г-н КОЙНАКОВ: Информацията за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие е представена в ОбС на 4 май. Бяха изказани мисли, че тя е много обемна. Тя не е обемна, тъй като това в момента е общо събрание на всяко едно дружество поотделно. Ако влезем в конкретиката на тази информация, има отговори на всички зададени въпроси от г-н Рашков. По отношение на икономическите показателите, за които тук стана дума – че са отрицателни, те са изчислени по методика, представена от един доцент в свищовската академия, но те не са задължителни. Това го няма в икономическата наука като задължителен параметър, по който могат да се сравняват икономически субекти. Освен това тези показатели за една по-голяма прецизност са направени след консолидация на капиталите и резултатите на търговските дружества. Консолидирани са резултатите на търговски дружества с различна специфика, те са много индивидуални. И ако трябва да кажем защо консолидираният резултат е дал такива икономически показатели, то е ясно – поради ненавреме извършените преводи от Министерството на здравеопазването по съответните методики към нашите медицински търговски дружества, се е натрупала отрицателна разлика от 1 милион и затова резултатът е такъв. Колкото до годишните бизнес програми на дружествата, те бяха представени във вид в годишния отчет за дейността на търговските дружества и съответно има решение, с което са приети от ОбС. Ако има идея за промяна на Наредбата за управление на капитала на търговските дружества, по съответния начин това би могло да се извърши. А колкото до въпроса дали трябва да има методика за определяне на заплатата на управителите на тези дружества, искам да ви обърна внимание, че те не са на трудов договор, а са с договор за управление. Той се подписва от двете страни. Едната страна е кметът, който е упълномощен в наредбата за търговските дружества.

Мога да кажа и за резултатите на дружествата, които не са медицински. Това са трудни резултати, нулата е трудна и то не само за тези дружества. В медийното пространство има достатъчно примери. Кризата не е отшумяла, тя ще отшуми, но точно в това време търговските дружества са в рамките на своите бизнес програми. Ако искате да отговоря конкретно на конкретни въпроси, бих могъл.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Тези приказки можете да приказвате на някого, който е абориген, но не на мен и на общинските съветници. Ние много добре знаем на какъв договор са управителите. Ако са на трудов договор, ние няма да поставяме въпроса за формиране на работната им заплата на базата на финансово-икономическите резултати. Точно по тази причина се прави методика за изчисление на техните заплати, а не се взема за база средната работна заплата, защото те не са на трудов договор.

Аз не обсъждам медицинските дружества, защото ние не можем да помогнем, но могат да помогнат колеги, които имат парламентарно представени групи. Нашата помощ се изрази в това, че ние направихме една декларация. Ние нямаме такова решение и недейте да заблуждавате общинските съветници, че сме утвърдили бизнес програмите за 2011 г. Това беше една притурка към отчета за 2010 г. Това, което говорите за нетърговските дружества – че било криза, каква криза е, когато „Паркинги и гаражи” имат 2,2 повече приходи спрямо същия период на миналата година, каква криза е, когато „Инвестстрой” има повече приходи спрямо първото тримесечие на миналата година. Каква криза е, когато „Царевград Търнов” имат повече приходи от същия период на миналата година, а дават по-малка печалба.

И още нещо - да се върнем на икономическите показатели: оценката на едно търговско предприятие за дейността на един управител са точно икономическите показатели. Това е на пазара – когато купуваш някого, ти искаш точно тези икономически показатели, за да видиш каква е възвращаемостта на вложените средства. А при нас тя е негативна, не говоря за медицинските. И е прав г-н Стоянов, когато говори за дейността на управителите – трябва да направим оценка на дейността им. Не може да увеличиш приходите, разходите, обема си два пъти и половина и да дадеш нула лева печалба, това не е нормално. Единственото търговско дружество, което има добри финансови резултати, които надвишават неговата бизнес програма, това е „Обредни дейности”.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по 15 точка с предложението на ПК по ИВСПИ, ПК по ЗСД и предложението на г-н Рашков: „да се приеме за сведение”.

Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1328

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, чл. 17 и чл. 19, т. 1 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение Информация за дейността на търговските дружества със 100 % общинско участие за тримесечието на 2011 г.

Предлага на Кмета на Община Велико Търново да предостави договора с „Организация на движението, паркинги и гаражи”, както и договора с обслужващата фирма за SMS.

Препоръчва на управителите на здравните заведения да представят стабилизационна програма за оптимизация на дейността чрез намаляване на разходите и увеличаване на приходите.

 

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за резултатите дейносттта на „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 4034/ 10.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 16.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1329

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение Информация за резултатите от дейносттта на търговско дружество „Пазари – Велико Търново” ООД, в което Община Велико Търново е съдружник.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за резултатите дейносттта на „ЕТЪР 1924” АД, Вх. № 4084/ 18.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 17.

Предложението беше прието с 16 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1330

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение Информация за резултатите от дейносттта на търговско дружество „ЕТЪР 1924” АД, гр. Велико Търново, в което Община Велико Търново е акционер.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от Управителя на „Инвестстрой - 92”, Вх. № 4050/ 13.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 18:

Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1331

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 243 и чл. 247от ЗЗД и чл. 32 от Наредбата за управление и упражняване на правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за сключване на Договор за заем за послужване от Кмета на Община Велико Търново с еднолично търговско дружество с фирма „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново за предоставяне безвъзмездно на Община Велико Търново за временно ползване за срок от две години на недвижими имоти собственост на „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново, намиращи се в град Велико Търново, ул. „Никола Габровски" № 78 - в административна сграда, разположени на втори етаж и представляващи: ПОМЕЩЕНИЕ № 3 (три), със застроена площ 14.40 (четиринадесет цяло и четиридесет стотни) кв.м и ПОМЕЩЕНИЕ № 4 (четири), със застроена площ 28.60 (двадесет и осем цяло и шестдесет стотни) кв.м, общо със застроена площ 43.00 (четиридесет и три) кв.м, които ще се ползват като помещения за съхранение на архивни документи.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА във връзка с чл. 243 и чл. 247от ЗЗД и чл. 32 от Наредбата за управление и упражняване на правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет приема Договор за заем за послужване между Община Велико Търново и еднолично търговско дружество с фирма „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново за предоставяне безвъзмездно на Община Велико Търново за временно ползване за срок от две години на недвижими имоти собственост на еднолично търговско дружество с фирма „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново, намиращи се в град Велико Търново, ул. „Никола Габровски" № 78 - в административна сграда, разположени на втори етаж и представляващи: ПОМЕЩЕНИЕ №3 (три), със застроена площ 14.40 (четиринадесет цяло и четиридесет стотни) кв.м и ПОМЕЩЕНИЕ №4 (четири), със застроена площ 28.60 (двадесет и осем цяло и шестдесет стотни) кв.м, общо със застроена площ 43.00 (четиридесет и три) кв.м, които ще се ползват като помещения за съхранение на архивни документи.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на Община Велико Търново, Вх. № 4054/ 13.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 19:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – против, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1332

 

На основание чл.21, ал. 1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 24 а, ал. 5 от Закона за автомобилните превози, Великотърновски Общински съвет определя максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни на територията на Община Велико Търново съответно:

за дневна тарифа - 1,20 лв. с включен ДДС;

за нощна тарифа - 1,40 лв. с включен ДДС.

Приема цената на автомобилния бензин А 95 на едро по данни на Лукойл България ЕООД за основен критерий, по който да се извършват актуализациите на цените по т. 1

Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): Гласувах „против” с ясното съзнание, че това решение ни е наложено законодателно. Един частен въпрос, който трябваше да реши въпроса на една голяма община – София. Един закон, който противоречи на логиката на времето, в което живеем и е излишен за нашата община. Този бранш е развит, конкуренцията в него е висока, а това води до разумни цени. Ето защо аз протестирам по този начин със своя вот срещу такова наложено ни решение.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Методика за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол, Вх. № 4089/ 19.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т.20.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1333

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 4,ал. 4 от ЗПСК, Великотърновски Общински съвет

1. Отменя Методиката за приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси , сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново, приета с решение на ВТОбС № 48/ 22.01.2004 г., изменена и допълнена с решения №№ 369/ 16.12.2004 г, 433/ 10.03.2005 г., 191/ 22.05.2008 г., 484/ 19.02. 2009 г., 572/21.05.2009 г., 725/22.10.2009 г. и 1091/ 21.10.2010 година.

2. Приема Методика за подготовка на приватизационни сделки, провеждане на публични търгове и конкурси, сключване на приватизационни сделки и следприватизационен контрол в община Велико Търново .

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на начална цена и определяне на начин за приватизация на общински нежилищен имот на ул. „Независимост” № 18, гр. Велико Търново, Вх. № 4087/ 19.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 21:

Димитър Захариев – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1334

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 4,ал. 4 от ЗПСК, Великотърновски Общински съвет

1.Отменя решение № 848/ 18.03.2010 година относно, приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот , представляващ: „Магазин”, с идентификатор 10447.507.158.2.1 и със ЗП 64,40 кв.м.,заедно с 2/3 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 10447.507.158 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велико Търново, целият с площ 160 кв.м.,който имот е част е от УПИ ХVІІІ-1080 от кв.81 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, с административен адрес ул. „Независимост” № 18, гр.Велико Търново.

ІІ. На основание чл. 3 , ал. 3, т. 2, чл.4 , ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 796/ 21.01.2010 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски Общински съвет

1.Приема начална цена в размер на 252 000 лева за продажба на общински нежилищен имот ,представляващ: “Магазин”, с идентификатор 10447.507.158.2.1 и със ЗП 64,40 кв.м.,заедно с 2/3 ид.ч. от поземлен имот с идентификатор 10447.507.158 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велико Търново, целият с площ 160 кв.м.,който имот е част е от УПИ ХVІІІ-1080 от кв.81 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, с административен адрес ул. „Независимост” № 18, гр.Велико Търново.Сделката не се облага с ДДС.

2. Утвърждава тръжна документация и определя начин за продажба на горепосочения обект „търг с явно наддаване”, при стъпка в размер на 25 200 лева над определената начална цена.

3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга 15 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник"; начало на търга - 14,00 часа; място на търга- голямата зала на общината.

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на 75 600 лева.

Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMBBGSF .

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30-дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обектите до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за повторен търг, при условията на настоящото решение.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние цена и начин на приватизация на имот в с. Емен, Вх. № 4088/ 19.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 22:

Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1335

На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 1289/21.04.2011 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски Общински съвет

1. Приема начална цена за продажба на общински нежилищен имот, представляващ: „УПИ VІІ от кв.9 по плана на с.Емен,хцелият с площ 3000 кв.м., заедно с построена в него eдноетажна сграда /бивше училище/ със ЗП 240 кв.м.” – 72 080 лева /без ДДС/ .

2. Утвърждава тръжна документация и определя начин за продажба на горепосочения обект “търг с явно наддаване”, при стъпка в размер на 7 200 лева над определената начална цена.

3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга- голямата зала на общината.

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на 21 600 лева

Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30-дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обектите до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС..

9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за повторен търг, при условията на настоящото решение.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Допълнение на Решения № № 1215 и 1216/ 24.02.2011 г., Вх. № 4086/ 19.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 23:

Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1336

На основание чл. 21, ал. 1,т. 8 от ЗМСМА и чл.4,ал.4 от ЗПСК Великотърновски Общински съвет

1. Допълва т. 6 от решения №№ 1215 и 1216/ 24.02.2011 г. със следния текст: ”За обектите се допуска и разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малка от 30 на сто от определената цена; срок за издължаване на остатъка – не по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като купувачът издължава остатъка по договореност на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца; при закъснение от графика върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10/, а при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да развали договора без да дължи връщане на получените до развалянето на договора суми; в случаите на разсрочено плащане и когато имота е облагаем с ДДС, заедно с началната вноска купувачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС; при посочените условия, в случаите на разсрочено плащане, собствеността на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора, като за периода до окончателното изплащане на определената цена имотът се ипотекира в полза на продавача”

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно обект път ІІ – 55 „Велико Търново - Гурково”, Вх. № 4056/ 16.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 24:

Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1337

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл.73, ал.1 т.2 от Закона за горите, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде извършена процедура по промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии, собственост на Община Велико Търново по приложените скици - проект, както следва:

1.1. землище с. Въглевци:

- проектен ПИ № 001117- част от ПИ № 001107 по КВС, частна общинска собственост;

- проектен ПИ № 001116- част от ПИ № 001107 по КВС, частна общинска собственост;

- проектен ПИ № 000936- част от ПИ № 000925 по КВС, частна общинска собственост;

- проектен ПИ № 000938- част от ПИ № 000926 по КВС, частна общинска собственост;

- проектен ПИ № 000943- част от ПИ № 000928 по КВС, частна общинска собственост;

- проектен ПИ № 000946 - част от ПИ № 000932 по КВС, частна общинска собственост;

- проектен ПИ № 001118- част от ПИ № 001108 по КВС, частна общинска собственост;

1.2. землище с.Райковци:

- проектен ПИ № 000985- част от ПИ № 000963 по КВС, частна общинска собственост;

- проектен ПИ № 000967 - част от ПИ № 000963 по КВС, частна общинска собственост;

- проектен ПИ № 000992 - част от ПИ № 000963 по КВС, частна общинска собственост;

- проектен ПИ № 001013- част от ПИ № 000970 по КВС, частна общинска собственост;

- проектен ПИ № 002509- част от ПИ № 002500 по КВС, частна общинска собственост;

- проектен ПИ № 170013- част от ПИ № 170009 по КВС, частна общинска собственост.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими административни действия във връзка с настоящото решение при спазване на действащата нормативна уредба.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Предлагам да отложим точките, които изискват 25 гласа за края на заседанието, докато се съберат необходимия брой общински съветници.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Продажба на земеделски земи, с. Присово, Вх. № 3963/ 14.04.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 29:

Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1338

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Общински съвет Велико Търново приема оценките на земеделски земи по § 4 от Преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ, изготвени съгласно Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи /ПМС № 118/ 26.05.1998 г., заглавие изм. ДВ бр. 75/ 2006 г., последно изм. ДВ бр. 62/ 2009 г./, както следва:

 

№ по № на имот

Землище

Местност

Площ

Цена

ред по ПНИ    

/дка/

/лева/

1. 503.5 с. Присово Пачовалото

0,600

174,00

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия щш спазване на действащата нормативна уредба.

 

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне собствеността върху недвижим имот, частна обищинска собственост, в изпълнение на съдебно решение, Вх. № 4040/ 10.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 30:

Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1339

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с § 27, ал. 2, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет предоставя ПИ № 109012 – ливада с площ 0,784 дка, ІІ кат., м. „Самсии 9” по КВС на с. Въглевци, общ. Велико Търново (земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ), с АОС № 4878/28.04.2011 г. на Стефанка Маринова Стефанова от гр. Г. Оряховица, ул. „П. Р. Славейков” № 19, вх. Б, ап. 3, която е призната за собственик със съдебно Решение № 820/15.10.2010 г. на ВТРС по гр. д. № 2240/2010 г. с правно основание чл. 124, ал. 1 от ГПК.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни действия по предоставяне на гореописания имот на Стефанка Маринова Стефанова при спазване на действащата нормативна уредба.

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на право на строеж, кв. № 563, гр. Велико Търново, Вх. № 4074/ 16.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 31:

Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1340

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 6 т.2 във връзка с чл.37 ал.4 т.3 от ЗОС, чл. 54, ал. 4 т.3 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде учредено безвъзмездно право на строеж върху недвижим имот частна общинска собственост, представляващ УПИ Х „за параклис” от строителен квартал 563 по ПУП на гр. Велико Търново, а по КККР на гр. Велико Търново представляващ поземлен имот с идентификатор №10447.505.316, целият с площ от 1 230 кв.м., актуван с АОС №1291/28.09.2001 г.; за изграждане на помощна постройка към Гробищен храм-параклис „Св. Архангели и Ангели”, в полза на Великотърновска Света Митрополия, представлявана от Великотърновский Митрополит Григорий.

2. Строителството да бъде осъществено при спазване на ЗУТ и всички наредби към него и при наличие на пълна строителна документация, за сметка на приобретателя на правото на строеж.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по учредяване безвъзмездно право на строеж върху недвижими имот частна общинска собственост, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост, чрез продажба, кв. № 357, гр. Велико Търново, Вх. № 4009/ 03.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 32:

Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1341

1. На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот: общинско място, актувано с акт за частна общинска собственост №4758/22.11.2010 г., представляващо 171/325 идеални части от поземлен имот с идентификатор №10447.515.451 по КККР на гр. Велико Търново, в полза на „Темпо-1” ЕООД Велико Търново, ул. „Зеленка” №2, представлявано от Станимир Стефанов.

2. Утвърждава експертната оценка на общинско място, актувано с акт за частна общинска собственост №4758/22.11.2010 г., представляващо 171/325 идеални части от поземлен имот с идентификатор №10447.515.451 по КККР на гр. Велико Търново, изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 19 333 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на „Темпо-1” ЕООД Велико Търново, ул. „Зеленка” №2, представлявано от Станимир Стефанов.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, местност „Качица”, гр. Велико Търново, Вх. № 4081/ 17.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 33:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1342

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в землището на гр. В. Търново, представляващ имот с идентификатор 10447.16.211 по кадастралната карта на гр. В. Търново, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 10,338 дка, VІ категория, местност „Качица”, актуван с АОС № 4846/07.03.2011 г.

ІІ. Определя начална тръжна цена, равна на пазарната цена на имота въз основа на пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител, регистриран по ЗНО, както следва:

1. За имот с идентификатор 10447.16.211 – в размер на 129 299 (сто двадесет и девет хиляди двеста деветдесет и девет) лева;

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, местност „Качица”, гр. Велико Търново, Вх. № 4082/ 17.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 34:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1343

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в землището на гр. В. Търново, представляващ имот с идентификатор 10447.16.431 по кадастралната карта на гр. В. Търново, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 4,312 дка, VІ категория, местност „Качица”, актуван с АОС № 4845/ 07.03.2011 г.

ІІ. Определя начална тръжна цена, равна на пазарната цена на имота въз основа на пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител, регистриран по ЗНО, както следва:

1. За имот с идентификатор 10447.16.431 – в размер на 53 905 (петдесет и три хиляди деветстотин и пет) лева;

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Момин сбор, Вх. № 4072/ 16.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 35:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1344

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2011 г. недвижим имот частна общинска собственост, представляващ овощна градина с площ от 37,918 дка, пета категория, местност „Мешелика”, имот №036001 по плана за земеразделяне на с. Момин сбор, община Велико Търново, актуван с АОС №1291/28.09.2001 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка чл. 96, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ овощна градина с площ от 37,918 дка, пета категория, местност „Мешелика”, имот №036001 по плана за земеразделяне на с. Момин сбор, община Велико Търново, актуван с АОС №1291/28.09.2001 г.

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на пазарната оценка, изготвена от ЕТ „Мила Лазарова”, инж. Мила Лазарова, лицензиран оценител, регистриран по ЗНО, в размер на 115 441 /сто и петнадесет хиляди четиристотин четиридесет и един/ лева.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно извършване на ремонтни работи в отдаден под наем имот, Вх. № 4057/ 16.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 36 заедно с предложението на ПК по ОС:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1345

1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 231от ЗЗД и чл. 24 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за извършване на основни ремонтни дейности в обект общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, /сградата на Общината/, представляващ търговски обект.

2. Средствата, изразходвани за ремонтни дейности, в размер не по- нисък от 4785,00 лв., да се документират с платежни документи, пред отдел “Общинска собственост”. Ремонтните дейности да бъдат приети с констативен протокол от извършена проверка на служители от отдел “Общинска собственост”, Дирекция “ТСУ” и представител на фирмата наемател. Да бъде изготвен изготвен анекс към основния наемен договор за периода 15.07.2011 г.- 31.08.2011 г.

ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Дичин, Вх. № 4008/ 03.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 37:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1346

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл. 59, ал. 7 от НРПУРОИ, във връзка с §6 от ПЗР на Закона за народните читалища, Великотърновски Общински съвет Велико предоставя за безвъзмездно ползване на Народно читалище „ЗОРА – 1873” с. Дичин, представлявано от Председателя на НС – Мария Борисова Попова за срок от 10 (десет) години, считано от 01.10.2011 г. земеделски земи от Общинския поземлен фонд, както следва:

- поземлен имот № 055001 по картата на възстановената собственост на землище с. Дичин, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 43,908 дка, ІV категория, м. Бочов бряст, актуван с АОС № 2577/15.02.2005 г.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите административни действия, съгласно действащата нормативна уредба.

ПО ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху земеделски земи от ОПФ в полза на читалища, с. Ресен, Вх. № 4007/ 03.05.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 38:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1347

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл. 59, ал. 7 от НРПУРОИ, във връзка с §6 от ПЗР на Закона за народните читалища, Великотърновски Общински съвет предоставя за безвъзмездно ползване на Народно читалище ”Народна просвета 1874” с. Ресен, представлявано от Председателя на НС – Радослава Любомирова Иванова за срок от 10 (десет) години, считано от 01.10.2011 г. земеделски земи от Общинския поземлен фонд, както следва:

- обособена част с площ 50,000 дка, съгласно скица № Ф05941/04.04.2011 г., от поземлен имот № 161002 по картата на възстановената собственост на землище с. Ресен, частна общинска собственост, представляващ нива с обща площ 136,403 дка, ІІІ категория, м. Трескавец, актуван с АОС № 1014/23.04.2001 г.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите административни действия, съгласно действащата нормативна уредба.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, кв. № 78 и № 101, с. Церова кория, Вх. № 4042/ 10.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 39.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1348

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА, чл.129, ал.1 ЗУТ, чл.134, ал.2 във връзка с чл.134, ал.1, т.1 ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява проект за частично изменение на ПУП – план за регулация за част от квартали 78 и 101 по плана на с.Церова Кория: закриване на улица с ОК ОК 342-346 между квартали 78 и 101, тъй като мероприятието не е проведено; създаване на нова улица с ОК ОК 342-а – 342-б – 342-в – 342-г – 342-д – 346, между квартали 78 и 101 по съществуващи на място имотни граници и в съответствие с изискванията на ЗУТ относно габарита на уличната регулация, по кафявите линии, цифри и защриховки , съгласно приложения проект; промяна дворищната регулация между УПИ ІІІ-488, УПИ ІІ-481, УПИ ІV-489,490, УПИ V-498, УПИ VІІІ-495 и УПИ VІІ-494 от кв.78, в частта на съществуващите между тях имотни граници, по зелените линии и защриховки, съгласно приложения проект.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, местност „Дълга лъка”, гр. Велико Търново, Вх. № 4043/ 10.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 40.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1349

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява проект за частично изменение на ПУП – план за регулация за УПИ V- 6086 производствено- складови дейности от кв.571 и УПИ ХVІ за МСД от кв.570, промишлено-складова зона „Дълга лъка”, по плана на гр.Велико Търново – обединяване на двата имота в един нов УПИ с отреждане – УПИ ХVІ-6086 за производствени и складови дейности от кв.570; частично изменение на ПУП – план за застрояване за новообразувания УПИ ХVІ за производствени и складови дейности от кв.570 – предвижда се пристрояване в източна посока към съществуваща сграда, при задължителни линии на застрояване, и нова производствено-складова сграда, в източната част на имота, при ограничителни линии на застрояване; височина на сградите – 10 м; начин на застрояване – свободно.

Решението може да бъде обжалвано по реда на чл.215 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, местност „Терасите”, с. Шереметя, Вх. № 4044/ 10.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 41.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1350

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план-план за застрояване за за ПИ № 83123.53.42,по плана на новообразуваните имоти за територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Терасите”, землище на с.Шереметя – промяна предназначението на имота, план-схеми за водоснабдяване и електрификация, кабелна линия 20 кV и БКТП 20/0,4 кV към ПУП, и промяна предназначението на части от ПИ № 83123.0.185 – полски път с площ от 537 кв.м и ПИ № 83123.4.9 – полски път с площ от 365 кв.м осигуряващи достъп до ПИ № 83123.53.42. За поземлен имот № 83123.53.42,по плана на новообразуваните имоти за територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Терасите”, землище на с.Шереметя, община Велико Търново се определя предназначение за „жилищни ужди”, при следните устройствени показатели: височина на сградата – 7 м; плътност на застрояване /Пзастр./ - 40 % ; коефициент на интензивност / Кинт/ - до 0,8; минимална озеленена площ – 60% ; начин на застрояване – свободно / е/ . Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, местност „Къс Хисар”, с. Малки Чифлик, Вх. № 4045/ 10.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 42.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1351

На основание чл.21, ал.1, т.11 ЗМСМА и чл.129, ал.1 ЗУТ одобрява Подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ № 052017, местност „Къс Хисар”, землище на с. Малки Чифлик относно промяна предназначението на имота, план-схеми за водоснабдяване, електрификация и комуникационно транспортен план към ПУП, и промяна предназначението на част от ПИ № 46532.0.3 – полски път с площ 1185 кв.м, ПИ № 46532.71.3 – полски път с площ 97 кв.м, поземлен имот 46532.0.9 – полски път с площ 255 кв.м по КВС на землището на с.Малки Чифлик и част от ПИ № 83123.0.166 – полски път с площ 2403 кв.м по КВС на землището на с.Шереметя, осигуряващи достъп до ПИ № 052017.

За поземлен имот № 052017, местност „Къс Хисар”, землище на с. Малки Чифлик, община Велико Търново се определя предназначение за „Рекреационен развлекателен комплекс” при следните устройствени показатели: височина на сградите – 10 м, плътност на застрояване / П застр./ – 40 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 1,1, минимална озеленена площ – 50 %, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, местност „Крастава лъка”, гр. Дебелец, Вх. № 4046/ 10.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 43.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1352

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 075027, местност „Крастава лъка”, землище на гр.Дебелец – промяна предназначението на имота, план-схема за водоснабдяване и парцеларен план за трасе на силов кабел 1 кV, преминаващо през ПИ № 000246 – ведомствен път. За поземлен имот 075027, местност „Крастава лъка”, землище на гр.Дебелец, община Велико Търново се определя предназначение за „производствено-складови дейности”, при следните устройствени показатели: височина на сградата – до 12 м; плътност на застрояване /Пзастр./ - до 80 % ; коефициент на интензивност / Кинт/ - до 2,5 ; минимална озеленена площ – 20% ; начин на застрояване – свободно / е/. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, местност „Кълдаръма 4”, с. Габровци, Вх. № 4078/ 10.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 44.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1353

На основание чл. 21, ал. 1, т.11 ЗМСМА и чл. 129, ал.1 ЗУТ във връзка с чл. 59, ал. 1 ЗУТ и чл. 110, ал. 1, т. 3 и т.5 ЗУТ одобрява - Подробен устройствен план – план за застрояване за част от ПИ № 002396 за промяна предназначението на част от имота и парцеларен план за трасе на външно кабелно ел захранване 20 кV на жилищна сграда в ПИ № 2, преминаващо през ПИ № 000160 – местен път и ПИ № 001275. За част от поземлен имот № 002396, местност „Калдаръма 4”, землище на с.Габровци, община Велико Търново се определя предназначение за „трафопост”, при следните устройствени показатели: височина на сградата – до 10 м; плътност на застрояване /Пзастр./ - до 70 %; коефициент на интензивност / Кинт/ - до 1,2; минимална озеленена площ – 20% ; начин на застрояване – свободно / е; линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно Първи национален фолклорен фестивал „Насред мегдана в Арбанаси”, Вх. № 4083/ 17.05.2011 г.

Г-н МИРКО РОБОВ: „Царевград Търнов” ни показа и примерът трябва да е заразителен и от това трябва да се заразят организаторите на Фолклорния фестивал, за които много образно се изказа г-н Стефан Стоянов: „По точка 1: Общината дава, нищо не получава; по точка 2: Общината дава, нищо не получава; по всички точки: Общината дава и нищо не получава”. Сега е точно обратното. „Царевград Търнов” показа, че при организацията на подобни прояви Общината може нищо да не дава, а много да получава и този пример трябва да стои пред очите ни, когато подкрепяме подобни прояви.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 45. Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1354

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

1. Дава съгласие за включване на първи национален фолклорен фестивал „Насред мегдана в Арбанаси" в културния календар на община Велико Търново и провеждане на 4 и 5 юни 2011 г. в с. Арбанаси.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предаване за временна експлоатация на обект „Водоснабдяване на кв. „Градците”, с. Вонеща вода, Вх. № 4017/ 04.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 25:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1355

 

На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за безвъзмездно временно предоставяне за експлоатация на обект „Водоснабдяване на кв. „Градците”, с. Вонеща вода" на „Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново за сметка на „Водоснабдяване и канализация Йовковци" ООД, гр. Велико Търново до започване на дейността на Асоциацията по В и К и определяне от нея съгласно чл. 198 в, ал. 4 от Закона за водите на В и К оператор.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите административни процедури по предоставянето за експлоатация на обект „Водоснабдяване на кв. „Градците", с. Вонеща вода” на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД,/р. Велико Търново.

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Малки чифлик, Вх. № 4011/ 03.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 26:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1356

1. На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл. 2, ал. 3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в УПИ ІІ-35 от стр. кв. 9 по РП на с. Малки чифлик, община Велико Търново, останалата част от които е собственост на Свилен Петков Караколев с адрес в гр. Габрово, ул. „Елин Пелин” № 20, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №4 по протокол №1 от 12.01.2011 г. на ЕСУТ, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на Свилен Петков Караколев с адрес в гр. Габрово, ул. „Елин Пелин” №20, правото на собственост върху част от общински имот, представляващ улична регулация, с площ в размер на 108 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПР попада в УПИ ІІ-35 от кв.9 по плана на с. Малки чифлик, община Велико Търново, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 1 188 лева без начислен ДДС.

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПР – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, гр. Велико Търново, Вх. № 4013/ 03.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 27:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше отхвърлено с 23 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварително съгласие по реда на ЗСПЗЗ, землище, гр. Велико Търново, Вх. № 4059/ 16.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 28:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1357

1. На основание чл. 25, ал. 5 и във връзка с чл. 25 ал.3, т. 1 от ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет дава предварително принципно съгласие на СД „Сира-Василеви и сие” с адрес гр. Велико Търново, ул. „Тридесет и шеста” № 12, представлявано от управителя Симеон Василев, за промяна предназначението на част от имот общинска собственост с цел осигуряване на транспортен достъп и осигуряване на пътна връзка в обхвата на проект за ПУП – ПРЗ за ПИ №10447.151.25, землище гр. Велико Търново и план-схеми за водоснабдяване, канализация и електрификация към ПУП, приет с Решение №57 по протокол №6 от 20.04.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, както следва: ПИ №10447.151.26 – пасище, целият с площ от 40.614 дка, трета категория, актуван с АОС №4881/ 09.05.2011 г. - част с площ от 684 кв.м.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие - до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

2. СД „Сира-Василеви и сие” с адрес гр. Велико Търново, ул. „Тридесет и шеста” №12, представлявано от управителя Симеон Василев, да извърши за своя сметка всички законоустановени процедури по промяната на предназначението на земята.

 

Заседанието беше закрито в 12.15 часа.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………