ПРОТОКОЛ № 9

 

ОТ ДЕВЕТОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ВЕЛИКОТЪРНОВСКИЯ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ,

ПРОВЕДЕНО НА 07.02.2008 Г. ОТ 09.15 ЧАСА

В ЗАЛАТА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

 

На заседанието присъстваха 35 общински съветника, отсъстваха г-жа Розалия Кузманова, г-н Николай Цонев.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Христо Христов, който даде думата на общинските съветници за предложения и допълнения по проекта за дневен ред.

ПРОЕКТ

ДНЕВЕН РЕД:

1. Информация на Кмета на Общината относно зимното снегопочистване на територията на Община Велико Търново Вх. № 243/ 31.01.2008 г.

2. Информация за работата на общинската администрация по проблемите на транспорта и паркирането във Велико Търново и мерките за преодоляването им Вх. № 249/ 01.02.2008 г.

3. Отчет на дейностите свързани с намаляване популацията на бездомните кучета на територията на Община Велико Търново Вх. № 242/ 31.01.2008 г.

 

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Мисля, че има актуален проблем, възникнал в близките няколко дни, по който ние трябва да изслушаме информация от кмета и да ни бъдат изяснени мерките, които той е взел във връзка с този проблем. Става въпрос за новообразувалото се свлачище до автогара „Юг”. Снощи „Нова телевизия” отрази въпроса, а също и „Евроком Царевец”, предполагам и регионалната преса също днес ще отрази проблема. Няколко семейства са застрашени от срутването. Предлагам да разгледаме днес точка 4: „Изслушване на информация относно създалата се обстановка при строителство на обект до автогара „Юг” и вземане на мерки по въпроса”. Предлагам да бъде поканен тук и колегата, който е инвеститор на обекта, за да докладва какви мерки е взел.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: За сетен път се уверявам, че в тази зала не се върши работа, а се търси популизъм. Добре е днес да сте чели в. „Борба”, защото там ясно пише, че са дошли специалисти и се занимават с въпросния обект. Това не касае ОбС, не касае инвеститора, нито колегата общински съветник, който трябва да се яви и да дава отчет защо там има подпочвена вода.

Второ, вчера във в. „Борба” имаше интервю с председателя на ОбС за стоте дни на ОбС. Г-н Председател, Вие делите общинските съветници на нови и стари. Ние сме един ОбС. Искам тук, в залата, като казвате, че ще бъдете против корупционните сделки, поименно да заявите кои лица общински съветници са пряко свързани с корупционни сделки, кои влизат във връзка с представители на едрия или на малкия бизнес. Държа да ми отговорите, защото се чувствам лично засегнат. Аз съм два мандата общински съветник и ако има такива обвинения към мен, нека да ги чуя, но след като не съм участвал, и ме слагате под общ знаменател, и да делите общ. съветници на нови и стари, аз не съм съгласен.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Първо, г-н Стоянов има право да се запознае с проблема. Това не е проблем само на г-н Стоянов. Това е проблем на гражданите на В. Търново. Това, че изпълнителят на обекта е общински съветник, не означава, че трябва да заставаме зад него и да има политически чадъри. Наистина се интересуваме точно от проблема на автогара „Юг”.

На Вашия въпрос за моето интервю: не съм цитирал, че има, а казах, че няма да позволя. Другото, което казах, е, че общинските съветници не се делят на нови и на стари; те работят и вземат разумни решения в полза на обществото. Прочетете внимателно статията.

ДРАГНИ ДРАГНЕВ: Нямаше да взема отношение, ако не беше последната реплика на г-н Христов. Г-н Председател, това, което казвате сега, е в противоречие с казаното във Вашето интервю вчера. Вие на един въпрос сте отговорили, че не делите съветниците на стари и млади, но след два пасажа говорите друго. Това е недопустимо. Вие сте нов председател, може да допуснете грешка, но аз като Ваш колега искам да Ви кажа, че Вашата мисия е да работите така, че да обединявате хората. Нямате право да ги противопоставяте на стари и на млади или по какъвто и да било критерий. Вашата мисия е да сплотявате, да балансирате. Вие сте наш колега, общински съветник, пръв сред равни. Това, което може да бъде направено като квалификация, противопоставяне, разделяне, ако искате, можете да го направите във Вашата партия, но не можете да го направите към общинските съветници. Тук са достойни хора, всеки е получил вота на избирателите си. Това беше гаф и моят съвет е да се извините на колегите общински съветници. Това е Вашият и нашият шанс да приключим достойно въпроса.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Не мислех да се изказвам по повод интервюто на г-н Христов, но понеже той каза да го прочетем, аз ще ви прочета: „Сондирал съм мнение с колегите, които са работили и в предишния ОбС. Те твърдят, че сега се работи много по-сериозно. Това не се харесва на старите общински съветници, които са свикнали да работят по друг начин, да създават суматоха и бъркотия”.

Уважаеми г-н Христов, моля Ви да кажете аз, г-н Драгнев, г-н Стефанов, арх. Брайнова и други колеги общински съветници – точно каква суматоха и бъркотия ние сме създали в ОбС. Ако посочите конкретни примери, аз ще Ви се извиня, че сега съм взел думата.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ставам единствено да ви призова да се придържаме към Правилника на ОбС – чл. 55, т. 7 – ако някой има питане или необходимост от изказване, нека да го заяви към промяна на дневния ред.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Моето желание да направя реплика беше по същия повод. Съгл. Правилника за работа на ОбС питанията се отправят до настъпване на съответното заседание на ОбС в писмен вид и се внасят на първото заседание. Който има питания към г-н Христов, да ги е отправил преди заседанието и той да отговори.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: В същия този Правилник пише, че от името на група всеки може да взема думата по всяко време. И аз, и г-н Драгнев се изказахме от името на нашите групи, така че не сме нарушили Правилника за работа на ОбС.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Колеги, не съм искал да ви обидя и ако съм ви обидил, моля да ме извините. Но дисциплината в залата понякога е ужасна – на второто заседание на ОбС имаше колеги, които бяха седнали на стълбите. Това ли трябва да се показва пред новите колеги в ОбС. Да не говорим, че по няколко пъти се влиза и се излиза, говори се по телефони и т.н.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Стефан Стоянов за включване на точка 4 в дневния ред. Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 13 „въздържали се”.

Целият дневен ред беше приет с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

 

1. Информация на Кмета на Общината относно зимното снегопочистване на територията на Община Велико Търново Вх. № 243/ 31.01.2008 г.

2. Информация за работата на общинската администрация по проблемите на транспорта и паркирането във Велико Търново и мерките за преодоляването им Вх. № 249/ 01.02.2008 г.

3. Отчет на дейностите свързани с намаляване популацията на бездомните кучета на територията на Община Велико Търново Вх. № 242/ 31.01.2008 г.

4. Изслушване на информация относно създалата се обстановка при строителство на обект до автогара „Юг” и вземане на мерки по въпроса.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация на Кмета на Общината относно зимното снегопочистване на територията на Община Велико Търново Вх. № 243/ 31.01.2008 г.

 

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Според групата общ. съветници от ПП „Атака” искаме да изразим нашето неодобрение от направеното от ОбА по снегопочистването, което трябваше да бъде извършено през първите дни на месец януари. Не знам дали сте запознати, или не: на 9 януари нашата група внесе питане в ОбС защо към момента улиците все още не се почистват; защо не се изхвърляше сметта? Ние там поставихме въпроса за това: ако е заплатено и не се върши, независимо по какви причини – обективни или субективни, кой носи отговорност за изразходваните средства. Нашето мнение е, че ОбА не се справи изобщо с възникналия проблем и с това затрудни голяма част от гражданите на В. Търново при придвижването им от едно на друго място. Пет-шест дни след падналия обилен снеговалеж тротоарите изобщо не се почистваха и никой не вземаше отношение в това направление. Лично аз на 5 януари през нощта съм обикалял гр. В. Търново да видя дали в този най-ненатоварен час някои машини извършват почистване в града. Срещнах две машини с полувдигнати гребла, които заминаха по „Хр. Ботев”, но те не си вършеха своята работа.

Получихме десетки оплаквания на граждани, че не се извършва снегопочистване. Вярно е, че на 11-ти започна почистване в централната част на града, което даваше основание да се мисли, че вече нещо започва да се върши. За мен е непростимо това, че беше съобщено в централна медия, че гр. В. Търново бил изчистен от снеговалежа. Не знам кой беше виновен за подадената грешна информация, но аз разговарях с туристи от Плевен, които бяха дошли тук и се хванаха за главата. Движението в централните части ставаше в колона по един. Много късно започна почистването на местата, където можеше да паркират автомобили. Благодарение на непочистването бяха предизвикани множество ПТП. Ако някой се беше се сетил да отправи навреме необходимите искания за съдебни дирения към Общината, сигурен съм, че той щеше да успее. Кметът на града отсъстваше през този период, но според мен, той трябваше да се появи за ден-два и да направи необходимото.

Г-н ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ: Мисля, че ако продължим по този начин да дебатираме всеки един проблем, няма да можем да стигнем до момента, когато да гласуваме това, което се разглежда в ПК.

За снегопочистването искам да кажа, че наистина градът беше недобре почистен, за което кметът на Общината би трябвало да поеме съответната вина, както аз, като управител на моята фирма, поемам отговорност за проблемите във фирмата си. Но мисля, че вината не е единствено негова. Моята фабрика също не беше почистена в рамките на 10 дена, но не искам по този начин да продължаваме да дебатираме проблемите. Аз предлагам фирмата, която е концесионер, заедно с хора от ОбА, да седнат на една кръгла маса, да се обсъдят проблемите и да бъде внесена някаква промяна в договора – ако има такава възможност. Призовавам да седнем на кръгла маса всички, които са виновни за това почистване, които са възложили това почистване, общински съветници, да разгледаме нещата и да видим как догодина да не се стига до подобни инциденти.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Напълно подкрепям г-н Любенов за това, че трябва да се седне на една маса и да се разгледат проблемите. Лично ние, от групата на „ГЕРБ”, сме внесли предложение на снегопочистващата техника да се монтира Джи Пи Ес. Не казваме, че това е единственият начин, по който ще решим проблемите. ПК по ОРСТП с г-н Янков, обсъждахме алтернативи за почистването на града, т.е. използването на химикали. Смятам, че трябва да насочим вниманието си към това да се съберат група специалисти, които да преценят какви мерки да се вземат оттук нататък. Сега приемаме една информация, но дотам. И следващата година пак ще приемаме информация и дотам. Затова предлагам да има комисия, която да разгледа проблемите и да търси решение.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Темата за снегопочистването е болезнена и едва ли може да има консенсус по този въпрос. Трудно би се угодило на всички. Аз се запознах с договора за снегопочистването, водих разговор с представителя на фирма „Титан” в града. В ПК по ТСУ при обсъждането аз бях най-критичен. Оценката на представителя на Общината беше добра, един от колегите даде много добра оценка за снегопочистването. Аз съм критичен и мисля, че е малко под добра, към добра. Неслучайно в националните медии се появи това съобщение, защото те умеят да имат информация от цялата страна и наистина във В. Търново снегопочистването беше добро. Кого можем да виним, ако има проблеми в снегопочистването. Основното е в договора – там трябва да се търсят проблемите. Фирмата си е изпълнила задълженията стриктно. За да се критикува, трябва добре да се познава договорът, да се знае кои улици каква категория са, какъв е редът при почистването, какви са пречките пред фирмата, която почиства. Това са паркиралите автомобили, както и ред други неща.

По стечение на обстоятелствата една и съща фирма прави снегопочистването, една и съща фирма извършва сметосъбирането. Макар че ръководството е едно, на моменти имаше несъгласуваност между двете дейности в резултат на което кофите бяха затрупани със сняг, гражданите не можеха да стигнат дотам. Аз съм се обаждал няколко пъти, представителите на фирма „Титан” реагираха веднага и решаваха проблемите. Единственият упрек, който аз бих отправил, е към ОбА по отношение взискателността към гражданите и фирмите за неизпълнение на Наредбата за почистване на тротоарите пред техните жилища и офисите. Оказа се, че няма нито един санкциониран. Нека ОбА бъде по-взискателна към гражданите. Обръщам се и към гражданите да си почистват своите райони. Моята оценка, а и на болшинството граждани, при тази тежка ситуация е, че ние можем да дадем добра оценка на снегопочистването на този етап във В. Търново.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: След изказването на г-н Стоянов, на нас ни стана ясно, че градът е бил парализиран. Нищо подобно. Г-н Стоянов, трябва да се информирате повече – в гр. В. Търново, Свищов, Елена падна най-много сняг – 58-60 см. Г-н Стоянов, в гр. В. Търново и Общината за пръв път бяха почистени улиците. Аз, като член на ПК по ТСУ, завявам, че фирмата се справи блестящо. Те минаваха да чистят улиците, но след това съдържателите на магазините си хвърляха отново снега по улиците. Вместо да правим тази сесия, трябваше да знаете телефона на г-н Грозданов и на инж. Янков и да разговаряте с тях, както аз разговарях с тях.

Г-н ИВАН ИВАНОВ: Първо, ОбС не е страна по договора и всички инициативи, които се приемат лично от определени съветници, не са много коректни. Оттам нататък това е въпрос на договор и ако някой от нас може да каже коя част от договора е нарушена, нека да видим какво правим. Договорът трябва да бъде съставен така, че да има точни критерии, за да може да се определи кои критерии са нарушени, а не сега да си говорим пожелателни работи. Г-н Любенов предложи разумно решение, би трябвало да почерпим от опита и на други общини, даже и в съседни държави, за да видим как се прави това и да го направи по най-целесъобразния начин. Това, което всеки от нас очаква, не може да бъде покрито от една фирма, като въобще не коментирам дали фирмата го е направила коректно или некоректно. Но единствено когато имаме точни критерии и коректен договор, можем да имаме добри резултати.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Аз ще подкрепя проекта за решение, макар че такъв няма, нито в информацията, нито в становищата на ПК. От становището на ПК по ОРСТ разбирам, че приема информацията за сведение и аз ще подкрепя такъв проект. Не съм съгласен с колегите, които казаха, че положението е било трагично. Тази зима действително зимното снегопочистване беше организирано малко по-добре от другите периоди. В същото време не мога да се съглася с оценките, че всичко било супер. Определено гражданите на В. Търново понесоха много сериозни неудобства през зимния период. Сигурно в някаква степен те са неизбежни, въпросът е дали беше направено всичко, за да бъдат те минимизирани. В този смисъл аз съм неудовлетворен от информацията – първото е, че в нея няма оценка доколко добре е свършена работата по зимното снегопочистване. По-съществената слабост е, че в информацията не са отбелязани мерки за подобряване на работата през следващия период. Тук колегите споменаха за възможни мерки, но ги няма и в становищата на ПК. Никъде не е казано дали е станало по-удобно движението на гражданите по тротоарите и по пътните трасета, а е записано колко сол е изразходвана, като че ли това е целта.

Това обсъждане беше поискано целево, предвид обилния снеговалеж, за да акцентираме върху това и аз мисля, че си изигра ролята. Според мен, очевидна е ангажираността на всички съветници, на ПК, които разглеждат този въпрос, и с авторитета и намесата на ОбС това доведе до ангажираност на ОбА и на всички институции, които имат отношение към въпроса. Мисля, че днешното обсъждане е полезно, по-полезно би било, ако имаше набелязани и съответните мерки. Ще подкрепя информацията

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Днешният дебат ми прилича на двете публикации във вчерашните вестници, в които не можеш да разбереш за какво става дума. В единия пише, че общинските съветници от ПК са се обединили около мнението, че градът е почистен идеално, а в другия пише, че общинските съветници са се разделили по въпроса дали градът е почистен идеално.

Очевидни са два извода, които могат да се направят. Първо, че гражданите не са доволни от това почистване, което общината, фирмата и ние предлагаме. Това може да бъде определено или като лошо свършена работа, или резултат от високите критерии на нашите съграждани. Вторият извод е, че очевидно тази година снегопочистването беше по-лошо от миналата година. Аз имам конкретен въпрос, който бих искал да задам към г-н Рашев и към управителя на фирмата. В продължение на една седмица аз търсих управителя, за да му поставя въпрос, свързан с почистването на подходите към ВТУ, тъй като той беше във ваканция цяла седмица. В продължение на седмица аз не можах да се свържа с този управител, независимо, че съм един от ръководителите на ВТУ, независимо че съм общински съветник. Много пъти съм звънил на г-н Грозданов и съм приемал неговите обяснения, че на фирмата е обърнато внимание за почистването на ВТУ, но резултатът беше нулев. Ние се справихме и когато се върнаха студентите от ваканцията, районът беше почистен. Този случай ми дава повод да задам въпроса как може да се контролират дейностите, от страна на ОбА и на ОбС, които фирмата трябва да извършва по този договор. Моля д-р Рашев да ми отговори, защото мисля, че трябва се подобри контролът, защото ние даваме парите и трябва да има контрол.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Съгласен съм, че това е субективна оценка-едни са доволни от почистването, други не са. Ние говорим много, но никой не постави другия въпрос: за толкова пари достатъчно ли е свършено? Що се отнася до миналата година, тогава нямаше сняг, затова всяка година снегопочистването ще е по-лошо от миналата година. Подкрепям предложението да се състави комисия, която да актуализира парите, които се дават и ние да изработим задание какво да се направи за тези пари. В момента в София разглеждат този въпрос и се предлага да се вдигне цената на снегопочистването, като се включи и снегоизвозване, като се извършва и по-често миене на улиците. Това е икономически въпрос – трябва да вържем парите с качеството, а от друга страна парите са свързани с данъците, които тепърва предстои да видим какви ще бъдат.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Защо г-н Йорданов не е в залата, когато обсъждаме този въпрос. Миналия път се разбрахме, че отговорните лица ще присъстват в залата, когато обсъждаме този въпрос. Моля да прекъснем заседанието и да го извикаме, за да вземе отношение по тази точка и по следващата точка от дневния ред. Тъй като за това е необходимо технологично време, моля за 15-минутна почивка.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Г-н Йорданов е поканен, но не го виждаме в залата.

След пристигането на г-н Йорданов, Председателят на ОбС му даде думата.

Г-н ЙОРДАНОВ – фирма „Титан”: Фирма „Титан” е ангажирана със сенгопочистването на гр. В. Търново. Тя разполага с 20 снегопочистващи автомобила: 10 снегорина, 6 машини, разпръскващи пясък със сол, 2 фадроми и два малки автомобила за почистване в тесните улици на града. Снегът беше около 50-60 см. Работата започна веднага след валежа. Първата ни работа беше да опесъчим и да не позволим снегът да се слепне с асфалта. Снегът валя 3 дни. През това време автомобилите работеха непрекъснато. Единствената пречка бяха спрените автомобили вдясно на платното и всичкият сняг се изтикваше към тях, а на следващата сутрин гражданите изтикваха снега към платното.

Първата ни работа беше да осигурим движението на градския транспорт. Подходите към болниците, към детските градини, към училищата, към търговските обекти. През цялото време машините работеха и се наложи и извозване на снега. Не мога да кажа какви количества точно са извозени, но 11 денонощия работихме по това. Централните улици и всички улици, по които се движи градският транспорт, бяха перфектно изчистени. Имахме проблеми с междинните улици и кварталите, където се получи обледяване вследствие на това, че снегът се прехвърля към тротоара, хората от „Комунално стопанство” го връщаха на бордюра, но гражданите го връщаха обратно. От там се допусна обледяване. После това беше отстранено с верижна машина и с по-твърдо гребло.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Една част от колегите казаха, че улиците са много добре почистени, други колеги казват, че работата не е свършена. Каква е вашата оценка за свършената работа?

Г-н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ: Аз като изпълнител си давам много добра оценка, защото работата е свършена.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Колко тона пясък и сол сте изразходвали?

Г-н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ: Започнахме с 2000 тона пясък и 200 тона сол. Включвам количествата, раздадени в цялата Община. Има справки за това. Около 1600 тона пясък, омесен със сол. В момента разполагаме с около 70 тона сол и около 600 тона пясък. Всички машини са изправни, имаме готовност за нови снеговалежи.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: След като е имало снегорини с вдигнати гребла, санкционирани ли са водачите на автомобилите?

Г-н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ: Водачите са професионалисти и няма логика след като машината разхвърли пясък и сол след това по тази отсечка да минава снегорин със спуснато гребло, защото пясъкът ще бъде изхвърлен встрани. Целта е била да не се изтикват пясъкът и солта, а да действат върху снега.

Г-н ИВАНОВ: С цел икономии правите ли нещо за събирането на този пясък, който остава след като се разтопи снегът?

Г-ЙОРДАН ЙОРДАНОВ: Правим това с цел да не задръстим канализацията на града. Наистина материалът е доста като количество, събираме го и го извозваме, защото не става за втора обработка, не може да се разхвърля през машината.

Г-н ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ: Според вас как е по-добре да се прави-да се засипва със сол и пясък, които се чистят напролет, или с препарати, които са по-скъпи, но не се почистват после.

Г-н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ: Пясъкът се използва за по-добре сцепление на гумите със снега, тъй като в първия момент няма стигане до асфалта. Когато снегът е по-тънък, е по-ефикасно да се изхвърлят тези материали, но през нощта температурите падат и каквото се разтопи през деня, то замръзва през нощта. Не знам дали ще е икономически изгодно това. Може да се проучи колко ще струва това. Но за стръмните улици в началото е най-добре да се хвърля пясък.

Г-н ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ: Предлагам да спрем дебата. Предлагам да направим една комисия с представители от ОбС, с участието на фирмата концесионер.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Такава ПК в ОбС има – ПК по ОРСТП. Или Вие предлагате създаване на нова комисия?

Г-н ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ: Нека към същата комисия при обсъждане на този въпрос се включат и други общински съветници, които желаят.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз съм критично настроен към снегопочистването и искам да ми отговорите: в момента какво обсъждаме – отчет или информация? Вие не сте участвали в изготвянето на тази точка, а Вие сте главният човек, който трябва да участва. Вие не знаете какво пише в тази информация. Аз неслучайно зададох въпрос – господинът не знае колко тона пясък е изразходен, защото ми го каза с 300 тона разлика. Нищо конкретно, всичко, което се говори, е безсмислено.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Темата за снегопочистването е важна и обсъждането й тук е важно, защото то води до по-голяма информираност на гражданите. Аз също не бих взел отношение по оценяването, но ако трябва оценка от 2 до 6, аз бих предложил 4, защото това ще бъде една консенсусна оценка.

Г-н Йорданов е заинтересована страна, ако му дадем да разхвърли 100 000 тона, той ще ги разхвърли, ако му кажем да мие 2 пъти на ден улиците на В. Търново, вероятно фирмата ще може да направи това. Мисля, че основният проблем е за това какво обхваща нашият договор за снегопочистване на града. В договора ясно е посочено кои улици чистим, затова като питаме г-н Йорданов, естествено отговорът ще бъде, че тя е свършила работата си перфектно.

Към г-н Михов: не мога да отговоря дали подходите към ВТУ и точно кои сгради на ВТУ обхваща нашият договор. Но в никакъв случай не обхваща територията вътре във ВТУ. Не обхваща и дворове на предприятия, междублокови пространства и т.н. Разбира се, това може да се промени. Ако решим, че трябва да похарчим общите пари на гражданите, фирмата ще ги усвои. Нека комисията, за която стана дума, да разгледа обстойно договора. Може би грешката ни е, че не оповестяваме този списък с улици пред гражданите, но може би трябва да го направим. Аз съм водил разговори, фирмите са готови да почистват и места, които не са заложени в договора срещу заплащане.

Предлагам ви да разгледате договора, да актуализирате списъка на улиците и съобразно средствата, можем да възложим почистване за няколко милиона.

Преди да изляза в отпуск съм разпореждал фирмата да не чисти нищо извън нашия договор. Ние не поемаме разходи за чистене на участъци, които не са включени в нашия договор, вкл. и важни участъци от републиканската пътна мрежа.

Що се отнася до това дали има санкционирани, или няма – принципът е да съберем повече пари от тези, които ще похарчим. Опитът ни от другите контролни дейности показва, че ние харчим повече пари за контрол, отколкото събираме като средства – така беше с Екоинспекцията, така е и със служителите в Комисията за защита на потребителите. Мисля, че това би станало и при създаване на такова звено, което да следи за почистване на тротоарите. Скептик съм по отношение на това колко пари бихме събрали от глоби.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Този дебат засяга ПК по ОРСТП, искам да ви уведомя, че на 30.01.2008 г. лично от мен беше депозирана молба да бъде отправена покана към г-н Йорданов, който да присъства на заседанието на ПК, което той не уважи. Поканата беше и към г-жа Абаджиева. Относно снегопочистването аз също съм резервиран – има какво да се желае по проведената организация, но може би това търпи корекция занапред.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Искам да обърна внимание, че на предишното заседание ние обсъждахме състоянието на общинските фирми. В информацията пред нас е записана извършена дейност на „Комунално стопанство” ЕООД. В цялата информация, която е чудесно поднесена, пише, че ежедневно са работили по 65-70 души, но никъде не пише, че е работила и съвременна техника. Видяхте в пресата, че съществуват такива почистващи машини, които струват 4-5000 лв. и аз, като общински съветник, от името на ДСБ бих препоръчал да използваме все по-активно общинските дружества, като препоръчваме не само на „Комунално стопанство”, а и на „Благоустройство”, което също е общинско дружество, с част от формираната печалба да закупят съвременна техника, с която да направят почистването на В. Търново по-добро.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Подлагам на гласуване предложението да приемем за сведение информацията на кмета на Общината.

Предложението беше прието с 22 „за”, 3 „против”, „въздържали се” няма.

По искане на г-н Румен Димитров в 10.30 часа беше обявена 15-минутна почивка.

РЕШЕНИЕ № 71

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение Информация на Кмета на Общината относно зимното снегопочистване на територията на Община Велико Търново.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за работата на общинската администрация по проблемите на транспорта и паркирането във Велико Търново и мерките за преодоляването им Вх. № 249/ 01.02.2008 г.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да направя предложение, което включва становищата, които бяха приети единодушно в ПК по ОРСТП. Първото е: „Отменя решение 710 от 27.10.2005 г. на Великотърновския общински съвет относно прекратяване дейността на „Паркинги и гаражи” ЕООД за преместване на паркирани пътни превозни средства в нарушение на правилата за движение.

Второ, да стартират процедурите по изграждане на паркинги на общински терени, отредени за тези нужди. До 6 месеца от решението ОбА да информира ОбС за извършеното.

Трето, в Инвестиционната програма за 2008 г. да се включи обект „Актуализация на транспортно-комуникационния план на гр. В. Търново”.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Във връзка с тези три въпроса, които разглеждаме, вчера прочетох Наредба 1 и останах доволна от този документ, който регламентира нашите права и задължения като граждани на едно общество. Струва ми се, че ако 50 % от тези неща се изпълняват, ние наистина ще бъдем един много подреден, светъл европейски град. Защото тук са регламентирани нашите права и задължения, като се започне от обществения ред и се стигне до кучетата, до снегопочистването, до тази точка, която сега ще обсъждаме за паркирането. Аз искам сега да предложа да направим една първа крачка към осъзнаването на всички нас, а и на всички граждани на Общината, че това е нашият закон, който трябва да изпълняваме. Има и наказателно-административна отговорност, има и контролни функции, които кметът и служители на РДВР ще определят, така че всичко е регламентирано. Определени са и сумите за глоби, което не се спазва. От опит знам, че тази наредба се приема, но се забравя като основен документ, който институционализира нашите права и задължения като граждани на тази Община. Искам да предложа тази Наредба да бъде направена във вид на брошура, изпратена до всички общински звена, управители на фирми, да бъде пусната на свободна продажба за гражданите и когато по един или друг начин те трябва да отговарят за едно или друго, те да знаят своите права и задължения. В този смисъл аз искам да допълня предложението на г-н Румен Димитров с точка 4 със следното съдържание:

„Допълва програмата за заседанията на ОбС за първото полугодие, като предвиденото за месец юни да включва точка „Отчет за работата на ОбА по спазване на Наредба № 1”.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Лично моето мнение е, че в комисията въпросът е разгледан изключително сериозно и също така смятам, че голямата работа на общинските съветници е именно в комисиите. Без да омаловажавам важния проблем с организацията на движението и паркирането в града, смятам, че можем да гласуваме предложенията, направени от г-н Димитров. Информацията, която получихме, е обстойна, предложенията са точни и не виждам какво повече можем да дебатираме. Аз лично бях един от хората в ОбС, който беше против решението да се спре дейността на паяка, сега ще гласувам с удоволствие, даже тогава бях казал, че във В. Търново трябва да има 2-3 паяка.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Подкрепям предложението на проф. Легкоступ. Смятам, че ПК работи много задълбочено и предлагам да гласуваме тези точки, които са решения на ПК. Втори път в тази комисия събираме представители на Пожарната, на КАТ и виждаме, че те са заинтересовани да се оправи положението. Надявам се, че това ще стане.

Г-н Христов подложи на гласуване решението за приемане на информацията по т. 2. Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване т. 1 от предложението на г-н Димитров: „Да бъде отменено Решение № 710 от 27.10.2001 г. на Великотърновския общински съвет, относно прекратяване дейността на ОДП „ПГ” за преместване на пътните превозни средства, нарушили правилата за движение”. Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 6 „въздържали се”.

Г-н Христов подложи на гласуване т. 2 от предложението на г-н Димитров: „Да стартират процедурите по изграждане на паркинги, на общински терени, отредени за тези нужди. До 6 месеца от решението ОбА да информира ОбС за извършеното”. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Г-н Христов подложи на гласуване т. 3 от предложението на г-н Димитров: „В Инвестиционната програма за 2008 г. да се включи обект „Актуализация на транспортно-комуникативния план на гр. В.Търново”. Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-жа Мишева: „Допълва програмата за заседанията на ОбС, за първото полугодие, като предвижда през месец юни да се разгледа отчет за работата на ОбА по спазване на Наредба 1”. Предложението беше прието с 29 „за”, 3 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 72

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение Информация за работата на Общинска администрация по проблемите на транспорта и паркирането във Велико Търново и мерките за преодоляването им.

Отменя решение № 710/ 27.10.2005 на Великотърновски Общински съвет, относно дейността на „Организация на движението паркинги и гаражи” ЕООД за преместване на паркирани пътни превозни средства в нарушение на правилата за движение.

Да стартират процедурите по изграждане на паркинги – на общински терени, отредени за тези нужди. До шест месеца от решението, Общинската администрация да информира Общинския съвет за извършеното.

В инвестиционната програма за 2008 година, да бъде включен обект „Актуализация на транспортно – комуникационния план на град Велико Търново”.

Допълва програмата за заседанията на Общинския съвет за Първото полугодие, като предвиденото за месец юни да включи точка: Отчет за работата на Общинска администрация по спазване на Наредба № 1.

 

Г-н ИВАН ИВАНОВ: (отрицателен вот) Гласувах „против” не защото съм против спазването на Наредбата, а защото тя трябва да се актуализира, тъй като в нея има текстове, които са в разрез със законодателството на държавата. Към днешен ден актовете, които се пишат по тази Наредба, са събрани в съда.

Г-н ЕВГЕНИ СТОЕВ: В информацията е изнесено, че най-големият паркинг за обществено ползване е този на военното училище с около 360 паркоместа. Искам да влезе като предложение да се махнат загражденията и бариерите пред пети корпус. Това беше направено по предложение на проф. Иван Харалампиев. Колите на студентите стоят пред Областна администрация, пред РЦЗ, Социални грижи и всички други институции, които се намират там. Не може да се загради 1 декар с колове и бариери, а всички други да са принудени да паркират пред паркинга пред бившия партиен дом.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Не съм съгласен с г-н Стоев. Първо, не знам той как точно е разбрал кои са колите на задочниците, на работещите там, на гражданите, които си вършат различни услуги в съответните институции там. Не виждам какъв е проблемът. Този заграден паркинг винаги е пълен. Има снимкови материали при г-н Азманов, аз лично съм виждал много снимки. Там има един подземен паркинг и предполагам, че след 2-3 години ще може да бъде направен и пуснат в експлоатация.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Изказвам се в подкрепа на това, което каза проф. Легкоступ. Ще Ви помоля да оттеглите предложението си, тъй като проблемът е много голям и касае не само ВТУ, а и една централна част на града. ВТУ е най-голямата институция на Общината. ВТУ върна земята си в пети корпус В ход е проектирането на цялата сграда и те ще бъдат осигурени и паркингът ще бъде изграден. Ако довършим подземния паркинг, ВТУ ще има възможност да реши проблема и на Областната управа, и на другите институции. Проблемът не е само в пети корпус, но и в Ректората. Нашите студенти идват с автомобили. Това създава сериозен проблем за нас. Ако вземем такова решение, ще бъде недобре прието от академичната общност. Затова моля да си оттеглите предложението.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз също имам молба към г-н Стоев да оттегли предложението си с една уговорка – че на следващото заседание на ПК този въпрос ще бъде разискван подробно в присъствието на г-н Азманов, на представители на ОбА и ще бъде представено конкретно предложение.

Г-н ЕВГЕНИ СТОЕВ: С уважение към академичната общност оттеглям предложението си, но искам една информация за следващата сесия: колко са картите, които са дадени? Защото паркингът е със специален пропускателен режим.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: 3. Отчет на дейностите свързани с намаляване популацията на бездомните кучета на територията на Община Велико Търново Вх. № 242/ 31.01.2008 г.

Г-н Христов уведоми общинските съветници, че е получена молба от г-жа Грета Коновска, която желае да вземе отношение по т. 3.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Г-жа Коновска е постъпила днес в болница и моли да представите нейното мнение по въпроса.

Г-н Христов прочете молбата на г-жа Коновска.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Имам един въпрос към г-н Грозданов: имате ли представа колко бездомни кучета има в града или в Общината. Искам да попитам по каква методика се прибират кучетата, за да бъдат обработени. Аз познавам няколко квартални банди – на Пишмана, до „Учредителното събрание”, на паркинга пред Царевец, около детската градина при ВТУ. От тези кучета по 1-2 са с микрочипове, а всички останали са неидентифицирани.

Съжалявам, че г-жа Коновска не е тук, защото бих искала да я помоля да постигнат разбирателство с институциите. В този Закон наистина има много забрани, които аз не виждам как те самите изпълняват. Да не говорим за контрола от страна на Общината. Например чл. 172. Аз не съм видяла някой собственик на животни да изпълнява това изискване. Щом говорим за европейски норми и култура, те наистина трябва да се спазват.

Член 177 забранява разхождането на кучета на детските площадки и на места, обозначени със забранителни знаци. Собствениците на кучета ги пускат по тревните площи и след това там излизат децата, за да играят. Предлагам да поставим забранителни знаци. Вероятно те ще бъдат махнати от някои граждани, но аз предлагам да поставяме такива забранителни знаци до момента, в който всички стигнем до идеята, че такива забранителни знаци са необходими за всички нас.

Г-н ХРИСТО ХРИСТОВ: Г-жа Коновска представи доста материал – много жалби на граждани, които са недоволни от това, че кучетата им се убиват, че когато бъдат взети, не ги намират в кучкарника. Има снимков материал.Тя предлага и една стратегия за установяване на контрол върху кучешката популация.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз също съм силно раздвоен от това, което трябва да коментирам, но също излизам тук с около 70 листа, от които са жалби на граждани по повод извършваното от ЕТ „Пролет” по отношение ограничаване на популацията на кучетата в Общината и конкретно в гр. В. Търново и по отношение на организацията на работа, създадена във фирмата, за да може да се вижда от желаещите какво става в т.нар. приемник за кучета в с. Беляковец. При мен имаше една жалба, резолирана от г-н Христовы от м. януари по този въпрос на г-жа Анастасия Петрова. Тя описва как са й били взети кучетата, как ги е търсила, но там е нямало никого. Имайки предвид и многото предложения, дошли при мен чрез г-жа Коновска, искам да обърнем повече внимание на проблема. Вчера бях в този приемник. Наистина това, което видях, не е това, което ние като цивилизован народ трябва да демонстрираме. Там наистина нямаше персонал, а пишеше, че от 10 до 12 часа приемат граждани. Имаше един човек, който не искаше да си каже името. След това бях придружаван до клетките, до контейнера за изхвърляне на кучета. Накрая човекът каза, че е изпратен да подготви нещата, защото се очаквала проверка. Питах го дали е на работа тук и кои други работят тук, той не ми каза. Мисля, че има едно много стойностно предложение на г-жа Коновска в качеството си на представител на тази организация за германо-българска спешна помощ за животните, които вече работят успешно в Добрич, Шумен и Русе. Аз предлагам да отложим тази точка и да натоварим съответната ПК с по-задълбочено разучаване на проблема. Същевременно да задължим г-н кмета да не подновява договора с ЕТ „Пролет” през следващия период от време. Г-жа Коновска предлага с помощта на представители на тяхната организация без каквито и било средства от Общината да обработват кучетата, но искат да им бъде предоставен терен, който да ги устройва да вършат това. Не виждам защо да не приемем това, след като те не искат пари за тази дейност, не отказват да се оказва контрол върху дейността и че ние трябва да спазваме Закона за защита на животните в България.

Наистина има хора, които обичат своите питомци и те са техни любимци. Точно такива любимци попадат в приемника понякога и хората са много огорчени. Ако прочетете няколко от тези жалби, ще видите, че понякога това са животни, които децата обичат, които пазят домовете на гражданите. Наистина има агресивни и те трябва да бъдат прибрани в приюта, като им бъде отнета възможността да ухапят някого.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: Има ли проблем с кучетата във В. Търново? Да. Ние разглеждаме въпроса за кучетата вече на няколко сесии. Цялата работа, в която г-жа Коновска участва, има далавера. Далаверата е да се вземат пари – като ОбА и ОбС предоставят терен. Вместо тук да се занимаваме с бездомните кучета, аз очаквах да се занимаваме с бездомните хора. Това е проблемът.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Аз исках да отговоря на г-н Стоянов във връзка с предложението му относно г-жа Коновска – да спрем фирма „Пролет” и да пуснем г-жа Коновска. Какво очаквате Вие? Какво ще стане, ако след 1 г. кучетата станат три пъти повече? Можем ли да търсим отговорност от някого, ако няма обвързаност с договор и със заплащане на средства и не смятате ли това за несериозно предложение? Уважавам фондацията, в която участва г-жа Коновска, но ако куче ухапе някого от нас, едва ли тази фондация ще вземе отношение. Смятам за недопустимо да поставяме условие на ОбА да подновява или да не подновява договор с фирма, която се занимава с такава дейност – намаляване популацията на бездомните кучета. Друг е въпросът, че фирмата може би не си върши работата като хората. Аз бих разгледал нещата така: има ли бездомни кучета, има ли ухапани хора? В тази връзка трябва да изслушаме фирмата, която се занимава с това, за да разберем дали това ще бъде преустановено, или не. Какво пречеше на г-жа Коновска да прави това до момента, след като иска доброволно да го прави? Какво е направено до момента от тази фондация?

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Стоянов за отлагане на т. 3. Предложението беше отхвърлено с 3 „за”, 18 „против” и 9 „въздържали се”.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Моето семейство е потърпевшо от бездомни кучета – баща ми беше ухапан от 6 кучета във вилната зона на гр. В. Търново. Аз не виня фирмата „Пролет”, защото това става във вилна зона и е причинено от домашни кучета, които са пуснати от гражданите. Аз се запознах с договора на фирма „Пролет” и също съм бил в кучкарника. Имаше сериозна проверка от София и г-н Йорданов се чудеше какво да прави, защото поради грешка – по-висока доза в гр. Лясковец, кучетата са починали. Връщам се към чисто икономически въпрос: изпълнява ли фирмата договора, сключен с Общината? В нея има лекар, 1 или 2 коли, а в клаузите на договора пише: „4-5 кучета дневно” – т.е. не можем да виним фирмата, тъй като тя изпълнява договора. Аз предлагам да гласуваме информацията за сведение и да препоръчаме на ОбА да прецизира договора, който предстои да се сключи и ако има такава възможност, да бъдат завишени средствата по това направление. И да се осъществява по-голям контрол върху гражданите, да се санкционират нарушителите.

Г-н ИВАН ИВАНОВ: С този въпрос се занимаваме много отдавна и според мен, г-жа Коновска ескалира този въпрос и извлича максимално от създадената около нея ситуация. В настоящия момент г-жа Коновска извозва кучета от В. Търново в Балван. Г-н Стоян, удивен съм, че сте правили проверки през нощта на фирма „Титан”, ходили сте да правите проверка и на фирма „Пролет”. В ПК чухте, че е направена правителствена проверка, която е дала добра оценка на работата на фирмата. Едва ли изпратените професионалисти са с по-лоши качества от Вашите. Смятам, че влизате в конфликт със самия себе си, когато казвате, че домашните любимци са попаднали в приемника, тъй като едва ли г-н Йорданов е влязъл в някоя къща да вземе домашен любимец. След като не се отнасяш коректно с този домашен любимец, нормално е той да бъде обработен както всички останали. Тъй като ние не говорим за изтребване на кучетата, а за ограничаване на тяхната популация, не може да се каже къде колко кучета има, тъй като те мигрират – казвам го във връзка с въпроса на г-жа Мишева. Отделени са средства за всяко едно куче и е жалко, че тук се занимаваме с кучетата, а не с бездомниците. Това е сериозен проблем на нашия град. Смятам, че Общината ще подкрепи с писмо г-жа Коновска, ако тя се включи в някоя програма, която да донесе средства и започне да обработва и да прави необходимото с тези кучета въз основа на опита, заимстван от немската фондация. Моля да престанем с тези кучета, защото манипулацията спрямо общинските съветници продължава, дори се задълбочава.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Поддържам предложението на г-жа Мишева – да има регламентирани места за разхождане на домашните любимци, тъй като тези любимци и малките деца не могат да съвместяват парковете заедно.

Предлагам всички материали, които са многобройни, да влязат в ПК, да се разгледат и след това да се вземат конкретни мерки.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Историята на тази фондация е много дълга. Не съм толкова убеден, че г-жа Коновска иска само терен, защото в други проекти тя искаше и финансиране на тази дейност. В предишния ОбС ние дебатирахме този проблем във връзка с една програма за намаляване популацията на бездомните кучета, която беше разработена от ОбА начело с тогавашния заместник-кмет г-н Ботев. Тази програма породи дебат, имаше определени мнения за отлагане и разглеждането й беше отложено. Тази програма не се върна обратно в ОбС. Моят въпрос към ОбА е дали ще я разработваме, или ще се отказваме от това. Договорът с една фирма за стопанисване на изолатора е само част от големия проблем, свързан с намаляването на популацията на бездомните кучета. В тази програма имаше много положителни неща и с едно актуализиране заслужава да бъде обсъдена и приета.

Г-н Христов прочете предложението на г-жа Роза Мишева: „Възлага на ОбА в срок от два месеца да постави в парковете и зелените площи забранителни знаци по смисъла на чл. 177, т. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност”. Г-н Христов допълни, че г-н Рашков, г-н Димитров и г-н Михов са предложили предложението на г-жа Коновска да се разгледа с участието на фирма „Пролет”, на ОбА, да се внесе за разглеждане в ПК по ОРСТП преди подновяване на договора.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Програмата, която беше предложена в предишния ОбС, имаше много рационални места. Не беше ясно по какви причини беше отхвърлена. Готов съм да я внеса, дано сега бъде приета. С една програма за намаляване популацията на бездомните кучета не могат да бъдат направени чудеса. Ясно е, че популацията на хората и популацията на кучетата са във война. Тази война не може да бъде решена с решение на ОбС, а са необходими законодателни инициативи, съобразени с европейското законодателство.

По начина, по който върви работата по намаляване на популацията на бездомните кучета, е ясно, че това може да стане много бавно и години наред. Моля да не бъркате фондацията на г-жа Коновска с фондация „Четири лапи”. Фондацията на г-жа Коновска е регистрирана от българин в Германия и не мисля, че дейността й е съвсем почтена. Фондация „Четири лапи” е световна фондация с ръководител Бриджит Бардо. Подозрителен съм към фондацията на г-жа Коновска, особено след последните имейли, които са изпращани до български студенти.

Що се отнася до предложението да прекратя договора с фирма „Пролет”, ако такова решение бъде взето, ще го обжалвам. Не смятам, че Общината трябва да не плаща нищо за обработка на бездомните кучета. Не можем да отделим много пари, но да кажем, че няма да отделяме пари и който иска да го прави без пари, той да го прави. Трябва да продължим да заделяме пари за тази дейност – обработка на бездомните кучета, а редът и начинът на харчене на бюджетни средства е ясно посочен – чрез обществени поръчки. Няма такава презумпция – да прекратим този договор и да го дадем на друг. Това е лобиране в полза на някого. Аз мисля, че сериозният проблем идва и от домашните кучета. Изработваме регистър на домашните кучета. Собствениците им трябва да спазват строг регламент. Едно куче щом е развързано, се брои за бездомно.

Готов съм да внесем отново тази програма в ПК. Приемам всякакви конструктивни препоръки към нея.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Този проблем е национален. Не може ли по линия на Националното сдружение на общините да станете инициатори за промяна на Закона за кучетата, защото този проблем в следващите 20-30 г. наистина няма да бъде решен.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Аз също съм радетел за това Националното сдружение на общините да има законодателна инициатива. За съжаление, то няма. Законодателна инициатива имат народните представители и Министерският съвет.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Наистина проблемът с бездомните кучета и с домашните животни е много голям. Вие преди няколко години бяхте изготвили една заповед, в която бяхте оповестили къде са местата, където собствениците на домашни кучета могат да отидат и да ги разхождат. Тази заповед не се изпълнява. Не съм чула да е отменена, затова Ви моля да се засили контролът от страна на ОбА.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Тази заповед не е отменена. В края на втория мандат ние направихме оградени места за разхождане на кучета по инициатива на г-н Ботев. Тази идея отнесе незаслужен присмех. Това трябва да бъде обществена потребност.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: През февруари миналата година е внесена програма, която тогавашният ОбС не е одобрил. Сега по какво работите?

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Работим по Закона за ветеринарномедицинската дейност и по Решение на ОбС за бюджет 2007, в който има заделени средства за извършване на тази дейност. Възложили сме я на фирма „Пролет”. За съжаление, не е приета тази цялостна програма, защото тя е много повече от този Закон. Тя би ни дала възможност да разчетем средствата и да преценим къде да ги вложим. Програмата включва работа и с неправителствени организации, но ако може да не искат атрактивни общински терени и да не злоупотребяват с името на Общината - че тя е ангажирана с тяхната дейност, и да не събират пари въз основа на това, че Общината е включила фондацията в своята програма.

Г-жа АНЕТА МАНОИЛОВА: Предлагам да се изясни в длъжностна та характеристика на кой административен служител е записано осъществяването на контрол и действително да има актосъставители, които да оказват съдействие на ОбА.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Най-строгият контрол по Наредба № 1 се осъществява от органите на МВР. Ще ви дам информация колко акта са направени, колко от тях са изпълнени. Опитът със създаване на собствени контролни звена, не само във В. Търново, а и в цялата страна, досега е претърпял провал. Кметът на София има инициатива да се създадат истински общински полиции с права за контрол на обществения ред. Мисля, че тогава би имало възможност за превес на приходите, които получаваме от една контролна дейност в сравнение с разходите за нея.

Правенето на собствени контролни звена и на собствени актосъставители засега води до по-големи разходи, отколкото приходи. Най-добре е това да стане със законодателни инициативи и даване правомощия на общините реално да контролират обществения ред. В ЗМСМА е записано, че е задължение на кмета да следи за спазване на обществения ред и няма правомощия на ОбС в тази насока. Аз мога да издавам заповеди, които са задължителни за началника на РПУ, но по-висши инстанции могат да ги отменят.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Предлагам да прекратим дебата и да преминем към гласуване. Който има предложения, да ги даде и да ги разгледаме в ПК.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Имам въпрос: какви специалисти работят в приемника, какво е работното им време?

Г-н ЙОРДАН ЙОРДАНОВ: По тази дейност във фирмата работят 8 човека. Те са шофьори, стрелци, ветеринарен лекар. Контролът се извършва от РВМС. Кучетата се залавят, прибират се в приюта, гледат се 14 дни и не се кастрират, а се евтаназират на 15-ия ден. Това е по чл. 47 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Оттам насетне се загробват на градското сметище. Преди два дни получих предписание от НВМЦ, че трябва да се откарват в екарисаж в гр. Шумен.

Можете да посетите кучкарника от 8 до 10 часа сутрин.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Изразявам несъгласие с начина, по който се води заседанието. Не може от място да се задават въпроси и да се водят диалози. В Правилника е записано кой има право да се изказва, по колко пъти може да се изказва.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-н Петров за прекратяване на дебата. Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението на г-жа Мишева: „ Възлага на Общинска администрация в срок от два месеца да постави ограничителни табели в парковете и зелените площи по смисъла на чл.177, ал. 1, т. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност”. Предложението беше прието с 23 „за”, 2 „против” няма, 2 „ въздържали се” няма.

Г-н Христов подложи на гласуване предложението, направено от г-н Рашков, г-н Михов и г-н Димитров – в ПК по ОРСТП да се обсъдят предложенията на г-жа Коновска, проектопрограмата, разработена от ОбА, и да се поканят представители на ОбА за обсъждане на варианти преди подписване на договора с ЕТ „Пролет”. Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 73

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема отчет на дейностите свързани с намаляване популацията на бездомните кучета на територията на Община Велико Търново.

Възлага на Общинска администрация в срок от два месеца да постави ограничителни табели в парковете и зелените площи по смисъла на чл.177, ал. 1, т. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изслушване на информация относно създалата се обстановка при строителство на обект до автогара „Юг” и вземане на мерки по въпроса.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Едва ли мога да дам точна и обстойна информация, защото по проблема се работи в момента и цялата информация не е обработена. Това е мястото на спуканата преди много години подпорна стена. Тази вода е вкарана в колектор, така че оводняването бе премахнато тогава, но при изкопните работи водата излиза отново. За строителството там има издадено строително разрешение. Няма обаче дадена определена площадка, строителна линия и ниво, защото довчера обектът нямаше надзорник. При започването на строителните работи започва и свличането на тази стена. Земните маси над подпорната стена поддават. Ситуацията по устни доклади на всички експерти и специалисти е изключително опасна. Има направени две препоръки – едната към фирмата изпълнител – веднага да бъде изработен конструктивен проект за укрепване на тази стена. Тук е проектантът г-н Пламен Цанев, от когото получих информация преди малко, че има такъв проект и от снощи е започнало укрепване на стената. Изкопните работи са спрени. Фирмата на г-н Хаджимустафа реагира много бързо на всички препоръки и цяла нощ се работи по тази стена. От друга страна, аз съм назначил денонощно наблюдение на терена над стената – увеличава ли се, или не се увеличава свличането. От началото на това наблюдение, снощи, до преди час няма движение, няма увеличаване на свличането, т.е. на този етап в известна степен това свлачище е овладяно. Продължаваме 24-часовото наблюдение. Гражданска защита също наблюдава. Имаме готовност да евакуираме хората от застрашените жилища, ако има движение на свлачището и опасност за хората.

Г-н ХАСАН ХАДЖИХАСАН: По време на почивката отидох на място и разговарях лично с г-н Хаджимустафа. Искам да ви запозная с обстановката сега. Няма място за тревога, защото вчера на мястото пристигна най-големият капацитет в България от ВМГИ, който ръководи цялата операция около подпорната стена. Откъм горната страна, непосредствено до подпорната стена са сложени тръби, които да отвеждат водата и тя да не попада на подпорната стена. Аз разговарях с представителя на ВМГИ. Според него изпълнителят г-н Хаджимустафа няма вина за пропукването на подпорната стена, защото през 1997 г., когато е правена подпорната стена, бетонът не е положен върху здрава основа, а направо върху пръстта. Според специалиста всичко е овладяно и няма място за притеснение.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Искам да кажа, че единственото добро нещо от създалата се ситуация е, че г-н Хаджимустафа наистина е много отговорен. Аз и снощи, и тази сутрин ходих там и той беше там. Но дотук е доброто, оттук аз питам: защо този терен е продаден, защо той не е използван, за да бъде разширена с него автогара „Юг”, за да има място за автобусите? Знаете, че в момента автобусите не спират, където трябва, и излишно затормозяват движението. Знаете, че един ден, при задълбочаващата се криза в движението във В. Търново, този терен, на който единствено може да се изгради там паркинг за лични автомобили на изпращачи и посрещачи, е бил продаден. Това е поредната неразумна постъпка от страна на ОбА във В. Търново, след като тя е решила, че този терен трябва да се продаде. Аз видях, че частните автомобили са паркирани до автобусите.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Каза се, че продажбата на този терен е непростима грешка на ОбА. ОбА не продава терени. Второ, автогара „Юг” не е общинска собственост.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Мисля, че това няма никакво отношение към един сериозен проблем със свличането на стена. Вярно е, че той е създаден с години, че няма точна документация по този въпрос, вярно е, че има голям ангажимент сега и на Хаджимустафа, и на ОбА, и на Гражданска защита, и на ДНСК по този въпрос. Този въпрос наистина е важен, наистина имаше голяма опасност довчера, но в момента няма такава голяма опасност. Възможно е със строителството да се появи такъв въпрос, защото там наистина е най-големият извор. Изместихте въпроса към целесъобразност на продаване на терени, нещо, което не е в тази насока. Автогара „Юг” не съществува във В. Търново. Има една спирка, на която могат да спират два извънградски транзитни автобуса. Затова навремето автогарата там е закрита, защото там не може да има автогара. На това място, наречено автогара „Юг”, се извършва не съвсем регламентирана дейност. Мисля, че всички контролни органи допускат необходимия компромис до известна степен, за да се създаде някакво удобство на гражданите, докато трайно се реши въпросът с автогара във В. Търново. Там, където сте видели спрели автобуси и коли, това място е паркинг и спирането там е напълно регламентирано. Там пътници не слизат и не се качват.

В 12.40 часа г-н Христов закри заседанието.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                /ХРИСТО ХРИСТОВ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

                /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ

ЕВГЕНИ СТОЕВ