ПРОТОКОЛ № 90

 

От деветдесето заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 02.06.2011 г. от 17.00 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 28 общински съветника. Отсъстваха г-н Ивайло Иванов, г-н Драгни Драгнев, г-н Петьо Атанасов, г-н Пламен Легкоступ, г-жа Роза Мишева, г- н Богдан Ковачев, г-н Пламен Петров, Филип Евтимов и г-н Николай Цонев .

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Александър Чокойски, който прочете дневния ред и даде думата на общинските съветници за предложения по дневния ред.

ДНЕВЕН РЕД - ПРОЕКТ:

Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 4111/ 30.05.2011 г.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: По предложение на юридическия отдел и в разговор с общински съветници влезе предложение за редактиране на една дума в Правилника за финансово подпомагане на процедури „ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на община В. Търново. Проблемът, който възникна е, че в нашия Правилник, в чл. 4, т. 2 сме написали: „да нямат данъчни задължения към Общината и държавата”. Опцията е, че „данъчни” означава само данъчни задължения, докато ако това отпадне, ще останат само задължения към общината и държавата, ще бъдат включени и останалите задължения, в които влизат: неплатени наеми към Общината, криминални и други неща и затова правя предложение в Правилника за наредбата в глава ІІ, чл. 4, точка 2 да отпадне думата „данъчни” и да придобие следния вид: „Да нямат задължения към община В. Търново и към държавата”.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Предлагам като точка 2 да влезе предложение с вх. № 4120 от 02.06.2011 г. за определяне на делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините.

Г-н Чокойски подложи на гласуване включването на точката в дневния ред. Резултатът от гласуването беше: 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

Г-н Чокойски подложи на гласуване включването в дневния ред на предложението на г-н Калейнски. Резултатът от гласуването беше: 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

Целият дневен ред беше приет с 27 „за”, „против” няма, „въздържал се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 4111/ 30.05.2011 г.
  2. Определяне на делегат в Общото събрание на НСОРБ.
  3. Промени в Правилника за финансово подпомагане на процедури „ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново, Вх. № 4111/ 30.05.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 1 заедно с предложението на ПК по МСНУРП, ПК по ЗГООС и ПК по ТСУ – В основанието за вземане на решението вместо точка 23 от ЗМСМА да стане точка 7 от ЗМСМА. Предложението беше подложено на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1358

На основание чл.. 21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за промени в Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени и услуги на територията на Община Велико Търново в част Приложение към чл. 20 „а”ал. 2, т. 2 както следва:

1. Било:

ОБЕКТИ Средногодишни норми на натрупване на ТБО в литри
10. Търговски обект за хранителни стоки – 1 м2 площ 540
11. Търговски обект за промишлени стоки – 1 м2 площ 180

 

Става:

ОБЕКТИ Средногодишни норми на натрупване на ТБО в литри
10. Търговски обект за хранителни стоки – 1 м2 площ от 130 до 540
11. Търговски обект за промишлени стоки – 1 м2 площ от 30 до 180

 

Размера на нормата на натрупване е в зависимост от площта на обекта:

С увеличаване на площта на обекта, нормата на натрупване се променя както следва:

Площ на търг. обект       норма за хр. стоки      норма за пром. стоки

До 1000 м2                              540                              180

От 1001 до 2000 м2                   270                              90

От 2001 до 3000 м2                   200                              60

Над 3001 м2                             130                              30

 

2. Създава се т. 15 в таблицата за ориентировъчни норми на натрупване както следва:

 

ОБЕКТИ Средногодишни норми на натрупване на ТБО в литри
15. Паркинг – 1 м2 площ 10

 

3. Било:

Годишното количество на битовите отпадъци (Вr) се определя по формулата:

Вr = в х N

където: в – норма на натрупване на битови отпадъци

Nчисленост

Нормата на натрупване е количеството отпадъци, образувани от установена разчетна единица (1 човек за жилищните сгради, 1 място за хотелите, 1 легло в болниците, 1 м2 площ за магазините и т.н.) за определен период от време. Нормите се определят както в единица маса, така и в единица обем.

Става:

Създава се т.1

Методика за определяне на годишното количество битови отпадъци и необходимия вид и брой съдове за тяхното събиране

Годишното количество на битовите отпадъци (Вr) се определя по формулата:

Вr = в х N

където: в – норма на натрупване на битови отпадъци

Nчисленост

Нормата на натрупване е количеството отпадъци, образувани от установена разчетна единица (1 човек за жилищните сгради, 1 място за хотелите, 1 легло в болниците, 1 м2 площ за магазините и т.н.) за определен период от време. Нормите се определят както в единица маса, така и в единица обем.

Полученото годишно количество битови отпадъци се разделя на честотата на извозване за една година, определено с решение на Общински съвет, при което се получава количеството отпадъци, натрупани за единица период. Този период може да бъде един ден, два пъти седмично, седмично и т.н. в зависимост от заложената честота на извозване.

Според количеството отпадъци, натрупани за единица период, се определят необходимия вид и брой съдове за тяхното събиране.

При определянето на съдове се допускат следните комбинации: 1 брой пластмасова кофа; 2 броя пластмасови кофи; 1 брой контейнер тип бобър; 2 броя контейнер тип бобър; 3 броя контейнер тип бобър и т.н.

При изчисленията се спазват правилата за математическо закръгление с точност до цяло число.

 

Създава се т.2

2. Комисия, назначена със заповед на Кмета на Общината разглежда, коригира и определя съдовете по подадени декларации в следните случаи:

а/. За обекти, за които няма посочена норма на натрупване;

б/. За обекти, при които се наблюдават различия в броя на определените и броя на реално необходимите и ползващи се съдове за отпадъци (по данни от отдел „ООС” за използвани съдове за отминал период, и данни от фирмата извършваща сметосъбиране и сметоизвозване);

в/. За обекти, които имат претенции по вече определените съдове за отпадъци.

Създава се т. 3

3. Не се обработват непълни декларации.

Създава се т. 4

4. Дължимата такса се определя по реда на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново.

Създава се т. 5

5. Единичната цена за обслужване на 1 брой съд, се определя с решение на Общински съвет Велико Търново.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на делегат в Общото събрание на НСОРБ.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, ГРосен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за

 

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1359

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Определя за Делегат в Общото събрание на Национално сдружение на общините в Република България

 

Александър Стойнов Чокойски – Председател на Великотърновски Общински съвет

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени в Правилника за финансово подпомагане на процедури „ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново.

 

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Предложението е към Правилника за финансово подпомагане на процедури „ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала на територията на община В. Търново в глава ІІ, чл. 4, алинея 2, която гласи: „да нямат данъчни задължения към Община В. Търново и държавата”. Предлагаме да придобие следния вид: „Да нямат задължения към община В. Търново и данъчни задължения към държавата”.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: На това предложение за „ин витро” така му тръгна – да го приемаме без предварително гледане и обсъждане и аз съм притеснен дали този текст е достатъчно прецизен. Какво значи да нямат задължения? Първо, всички ние имаме задължения да работим за благото на Общината и сме се заклели за това. Всички граждани на В. Търново имат задължение да спазват наредбите на Общината и да си плащат данъците и т.н. Думата „задължение” е толкова разширено понятие, че аз по никакъв начин не мога да приема, че това е легално определение на това, което искаме. Може би е по-добре да пишем „просрочени задължения”, а още по-добре е да нямат просрочени финансови задължения към Общината. Не съм финансист и не съм се замислял по въпроса, но „да нямат финансови задължения към Общината” за мен е некоректно.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Понеже вече настъпи недоразумение с този документ, в който не е записано точно, аз предлагам да бъде записан текст: „Да представят удостоверение за липса на задължения”. Ние имаме такъв документ, за който имаме разписана процедура какво точно включва. Включва липса на данъчни задължения, на наеми. Това са задължения само към Общината. В тази процедура е описано кои задължения са просрочени. Това е документът, който ние изискваме: удостоверение липса на задължения, а не удостоверение за липса на данъчни задължения.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Вярно, че въпросът е финансово-правен, но тук съм съгласен с д-р Калейнски, тук коригираме Правилника за финансово подпомагане на процедури „ин витро”. Достатъчно е да напишем: „липса на задължения към община В. Търново”. Ние имаме разписана процедура, утвърдена по съответния ред като част от системите за финансово управление на Общината, в която недвусмислено е пояснено какво означава липса на задължения. Означава да не са просрочени и това се удостоверява с нарочен документ, който г-жа Данева цитира. Това е утвърдена процедура, така че текстът „липса на задължения към община В. Търново” е напълно ясен по значение, от гледна точка на един правилник. В самото заявление е посочено какъв документ да се представи.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам само да кажа, че няма как да подкрепя предложението, не защото не искам, а просто защото трябва да си спазвам принципите за пореден път. Аз не разбрах какви са мотивите на д-р Калейнски да вкарва предложението точно сега, толкова експресно. Доколкото разбирам, повечето от колегите тук остават изненадани, че се инициира да бъде вкарана тази точка в дневния ред. Лично аз няма как да се предоверя не на д-р Калейнски като физическо лице и като колега, а като представител на „Десен алианс”. За толкова години съвместна работа по нито един повод „Десен алианс” не е показал, че аз мога да му генерирам някакво доверие и да се впусна слепешката и да ги подкрепя. Затова ще се въздържа при гласуване, без да обиждам семействата, процедурата и Вас лично, д-р Калейнски.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Без да влизам в детайли, това не е предложение на „Десен алианс”, а предложение на Комисията, която вие излъчихте, за работа по Правилника. Тези неща възникнаха в хода на работата като проблем, който спира функцията, затова се наложи да бъде вкарана в последната секунда. А иначе спешността е заради това, че имаме срок и той е 30 юни. Това е чисто работно предложение, постъпило от Комисията.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 4:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – въздържал се, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Мирослав Маринов – за

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1360

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Променя в Правилника за финансово подпомагане на процедури „ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново

В Глава втора, чл. 4, т. 2

БИЛО: Да нямат данъчни задължения към Обшина Велико Търново и държавата.

СТАВА: Да нямат задължения към Обшина Велико Търново и данъчни задължения към държавата.

 

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

        /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………