ПРОТОКОЛ № 91

 

От деветдесет и първо заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 23.06.2011 г. от 09.15 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 33 общински съветника. Отсъстваха г-н Стефан Колев, г-н Драгни Драгнев, г-жа Роза Мишева, г-н Александър Чокойски.

Заседанието беше открито от заместник-председателя на ОбС – г-н Тодор Тодоров, който даде думата за изказвания по дневния ред.

ДНЕВЕН РЕД - ПРОЕКТ:

 1. Предложение относно Покана от Управителя на „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 4183/ 14.06.2011 г.
 2. Промени по бюджета към 31.05.2011 г., Вх. № 4148/ 09.06.2011 г. и Вх. № 4182.
 3. Подписване на Запис на заповед за осигуряване на финансови средства по проект, Вх. № 4133/ 06.06.2011 г.
 4. Даване на съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в организирането на ХІV МФФ, Вх. № 4085/ 18.05.2011 г.
 5. Изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 4178/ 13.06.2011 г.
 6. Приемане на програма за намаляване на емисиите и достигане на установените за вредни вещества и управление на качеството на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново за периода 2011 – 2013 г., Вх. № 4153/ 09.06.2011 г.
 7. Изменение и допълнение на структурата на Общинска администрация, Вх. № 4176/ 13.06.2011 г.
 8. Определяне на резервен член в Комисията за провеждане на конкурс и оценка на предложенията на възложени обществени превози на пътници, Вх. № 4168/ 13.06.2011 г.
 9. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Ветренци, Вх. № 4157/ 09.06.2011 г.
 10. Удължаване срока за предоставяне за безвъзмездно ползване на части от имот, гр. Велико Търново, Вх. № 4154/ 09.06.2011 г.
 11. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 4122/ 03.06.2011 г.
 12. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 4131/ 06.06.2011 г.
 13. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 4164/ 10.06.2011 г.
 14. Питане от Димитър Захариев – общински съветник, Вх. № 4184/ 14.06.2011 г.
 15. Информация за резултатие от дейността на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД, Вх. № 4106/ 28.05.2011 г.
 16. Информация за резултатие от дейността на „ВТО МУЛТИКОМ, Вх. № 4123/ 03.06.2011 г.
 17. Предложение относно Покана на Съвета на Директорите на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД, Вх. № 4107/ 28.05.2011 г.
 18. Предложение относно Покана на Съвета на Директорите на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД, Вх. № 4179/ 13.06.2011 г.
 19. Предложение относно свикано Общо събрание на акционерите „ЕТЪР - 1924” АД, Вх. № 4117/ 02.06.2011 г.
 20. Предложение относно Покана на Съвета на Директорите на „ВТО МУЛТИКОМ” АД, Вх. № 4124/ 03.06.2011 г.
 21. Предложение относно заявление от Управителя на „Инвестстрой - 92” ЕООД, Вх. № 4145/ 08.05.2011 г.
 22. Намаляване капацитета на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Присово, Вх. № 4136/ 06.06.2011 г.
 23. Включване на училища от Община Велико Търново в Списъка на средищните училища, Вх. № 4149/ 09.06.2011 г.
 24. Включване на ОУ „П. Р. Славейков”, с. Церова кория в Списъка на защитени училища, Вх. № 4142/ 08.06.2011 г.
 25. Включване на ОУ „Неофит Рилски”, гр. Килифарево в Списъка на защитени училища, Вх. № 4143/ 08.06.2011 г.
 26. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, гр. Дебелец, Вх. № 4165/ 10.06.2011 г.
 27. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Къпиново и с. Ялово, Вх. № 4166/ 10.06.2011 г.
 28. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, местност „Качица”, гр. Велико Търново, Вх. № 4177/ 13.03.2011 г.
 29. Отдаване под наем на имот, с. Леденик, Вх.№ 4155/ 09.06.2011 г.
 30. Отдаване под наем на имот, гр. Велико Търново, Вх.№ 4118/ 02.06.2011 г.
 31. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на земеделски земи в полза на читалището в гр. Килифарево, Вх. № 4151/ 09.06.2011 г.
 32. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот, гр . Килифарево, Вх. № 4156/ 09.06.2011 г.
 33. Одобряване на подробен устройствен план, с. Габровци, Вх. № 4116/ 01.06.2011 г. г.
 34. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Устито”, гр. Дебелец, Вх. № 4140/ 08.06.2011 г.
 35. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Саламята”,, с. Леденик, Вх. № 4141/ 08.06.2011 г.
 36. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Голяма ливада”, с. Войнежа, Вх. № 4147/ 09.06.2011 г.
 37. Одобряване на подробен устройствен план, кв. № 27, с. Арбанаси, Вх. № 4170/ 13.06.2011 г.
 38. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Стефка Илиева Стефанова, Вх. № 4172/ 13.06.2011 г.
 39. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Любина Чудомирова Калчева, Вх. № 4169/ 13.06.2011 г.
 40. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Нели Петрова Петкова, Вх. № 4174/ 13.06.2011 г.
 41. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Даниела Йорданова Кенарова, Вх. № 4175/ 13.06.2011 г.
 42. Информация за дейността на РСО „Янтра” за 2010 г., Вх. № 4115/ 01.06.2011 г.
 43. Приемане на график на заседания на ВТОбС до провеждане на местни избори 2011 г., Вх. № 4167/ 13.06.2011 г.
 44. Предложение от група „ДЕСЕН АЛИАНС”, Вх. № 4152/ 09.06.2011 г.
 45. Допълнение на Правилника на ВТОбС, Вх. № 4119/ 02.06.2011 г.

Г-жа ЦВЕТАНКА НЕДЕВА: Внасям едно предложение от Група ГЕРБ, което да влезе като точка 9 в дневния ред. Предложението е относно частично освобождаване от заплащане на такса „Битови отпадъци” на държавните училища на територията на община В. Търново.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Правя предложение за отпадане на точки 30 и 44 от дневния ред. Мотивите ми за точка 44 са, че няма становище на ОбА, респективно на кмета, и по този повод бяха върнати много предложения. Тук беше приет един принцип - предложения без становище на ОбА да не се допускат до разглеждане в зала.

Предлагам също точка 45 да отпадне, тъй като такава комисия не се състоя и няма какво да дебатираме в момента.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: За хората, които не знаят, искам да кажа, към точка 44,че според ЗМСМА, ако се приеме тази точка, задължаваме кмета да извърши необходимите действия, така че не се изисква изрично становище на ОбА. Няма изрично условие за становище на ОБА.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Поради отсъствието на г-н кмета и по негова молба, поради това, че той иска да отговаря лично на питанията, предлагам да отпаднат от проекта за дневен ред точките от 11 до 14 включително.

Г-н Тодор Тодоров подложи на гласуване включването на предложението на Група ГЕРБ като точка 9 от дневния ред. С 18 „за”, 5 „против” и 4 „въздържали се” предложението беше включено в дневния ред.

Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението на г-н Румен Димитров да отпадне точка 30 от проекта за дневен ред. Предложението беше отхвърлено с 5 „за”, „против” няма, 21 „въздържали се”.

Предложението за отпадане на точка 44 беше отхвърлено с 1 „за”, 8 „против”, 15 „въздържали се”.

Предложението за отпадане на точка 45 (предвид това, че не е минала през специалната комисия за правилника) беше подложено на гласуване и прието с 25 „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”.

Предложението за отпадане на точки от 11 до 14 включително беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Целият дневен ред беше приет с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Предложение относно Покана от Управителя на „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 4183/ 14.06.2011 г.
 2. Промени по бюджета към 31.05.2011 г., Вх. № 4148/ 09.06.2011 г. и Вх. № 4182.
 3. Подписване на Запис на заповед за осигуряване на финансови средства по проект, Вх. № 4133/ 06.06.2011 г.
 4. Даване на съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в организирането на ХІV МФФ, Вх. № 4085/ 18.05.2011 г.
 5. Изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 4178/ 13.06.2011 г.
 6. Приемане на програма за намаляване на емисиите и достигане на установените за вредни вещества и управление на качеството на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново за периода 2011 – 2013 г., Вх. № 4153/ 09.06.2011 г.
 7. Изменение и допълнение на структурата на Общинска администрация, Вх. № 4176/ 13.06.2011 г.
 8. Определяне на резервен член в Комисията за провеждане на конкурс и оценка на предложенията на възложени обществени превози на пътници, Вх. № 4168/ 13.06.2011 г.
 9. Предложение от група „ГЕРБ”.
 10. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Ветренци, Вх. № 4157/ 09.06.2011 г.
 11. Удължаване срока за предоставяне за безвъзмездно ползване на части от имот, гр. Велико Търново, Вх. № 4154/ 09.06.2011 г.
 12. Информация за резултатие от дейността на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД, Вх. № 4106/ 28.05.2011 г.
 13. Информация за резултатие от дейността на „ВТО МУЛТИКОМ, Вх. № 4123/ 03.06.2011 г.
 14. Предложение относно Покана на Съвета на Директорите на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД, Вх. № 4107/ 28.05.2011 г.
 15. Предложение относно Покана на Съвета на Директорите на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД, Вх. № 4179/ 13.06.2011 г.
 16. Предложение относно свикано Общо събрание на акционерите „ЕТЪР - 1924” АД, Вх. № 4117/ 02.06.2011 г.
 17. Предложение относно Покана на Съвета на Директорите на „ВТО МУЛТИКОМ” АД, Вх. № 4124/ 03.06.2011 г.
 18. Предложение относно заявление от Управителя на „Инвестстрой - 92” ЕООД, Вх. № 4145/ 08.05.2011 г.
 19. Намаляване капацитета на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Присово, Вх. № 4136/ 06.06.2011 г.
 20. Включване на училища от Община Велико Търново в Списъка на средищните училища, Вх. № 4149/ 09.06.2011 г.
 21. Включване на ОУ „П. Р. Славейков”, с. Церова кория в Списъка на защитени училища, Вх. № 4142/ 08.06.2011 г.
 22. Включване на ОУ „Неофит Рилски”, гр. Килифарево в Списъка на защитени училища, Вх. № 4143/ 08.06.2011 г.
 23. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, гр. Дебелец, Вх. № 4165/ 10.06.2011 г.
 24. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Къпиново и с. Ялово, Вх. № 4166/ 10.06.2011 г.
 25. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, местност „Качица”, гр. Велико Търново, Вх. № 4177/ 13.03.2011 г.
 26. Отдаване под наем на имот, с. Леденик, Вх.№ 4155/ 09.06.2011 г.
 27. Отдаване под наем на имот, гр. Велико Търново, Вх.№ 4118/ 02.06.2011 г.
 28. Учредяване на безвъзмездно право на ползване на земеделски земи в полза на читалището в гр. Килифарево, Вх. № 4151/ 09.06.2011 г.
 29. Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот, гр . Килифарево, Вх. № 4156/ 09.06.2011 г.
 30. Одобряване на подробен устройствен план, с. Габровци, Вх. № 4116/ 01.06.2011 г. г.
 31. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Устито”, гр. Дебелец, Вх. № 4140/ 08.06.2011 г.
 32. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Саламята”,, с. Леденик, Вх. № 4141/ 08.06.2011 г.
 33. Одобряване на подробен устройствен план, местност „Голяма ливада”, с. Войнежа, Вх. № 4147/ 09.06.2011 г.
 34. Одобряване на подробен устройствен план, кв. № 27, с. Арбанаси, Вх. № 4170/ 13.06.2011 г.
 35. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Стефка Илиева Стефанова, Вх. № 4172/ 13.06.2011 г.
 36. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Любина Чудомирова Калчева, Вх. № 4169/ 13.06.2011 г.
 37. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Нели Петрова Петкова, Вх. № 4174/ 13.06.2011 г.
 38. Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Даниела Йорданова Кенарова, Вх. № 4175/ 13.06.2011 г.
 39. Информация за дейността на РСО „Янтра” за 2010 г., Вх. № 4115/ 01.06.2011 г.
 40. Приемане на график на заседания на ВТОбС до провеждане на местни избори 2011 г., Вх. № 4167/ 13.06.2011 г.
 41. Предложение от група „ДЕСЕН АЛИАНС”, Вх. № 4152/ 09.06.2011 г.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно Покана от Управителя на „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 4183/ 14.06.2011 г.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: По тази точка ви моля да направим едно допълнение с вх. № 1483 във връзка с общото събрание на „Пазари”. Предлагаме да се добави точка 10 към проекта за решение: „Възлага на представителя на община В. Търново да подготви доклад и да внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на следващия ден, 24.06.2011 г., след провеждането на Общото събрание на съдружниците на „Пазари В. Търново” с оглед спазване на сроковете за обжалване във връзка с чл.74, ал. 2 от Търговския закон.

Срокът за обжалване на решенията е 14-дневен. Знаете, че обикновено протоколите от общите събрания се пращат след около две седмици или месец след провеждането на събранията и за да не се получи така, че да изпуснем срока за обжалване, правим това предложение за допълване на проекта за решение.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Приемам тази поправка и ще се постарая да го направя, дори да поискам официален протокол и да депозирам официалния протокол, а не да пиша доклад, който няма стойност. Поради това, че датата и часът на сесията съвпада с времето на провеждане на Общото събрание, постигнахме разбирателство Общото събрание да се проведе след обед от 16.00 часа. Мисля, че още утре ще имам официален протокол. Заявил съм такова желание да имаме веднага изготвен официален протокол.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Винаги съм казвал, че няма нещо, което да не продължава да ме изненадва. Г-н Михов продължава да ме изненадва, като казва, че приема поправката. Аз мисля, че не той, а колективният орган трябва да има становище и представителят ни само да го предаде на Общото събрание, което ме кара да мисля кога решенията на ОбС са легитимни? Тогава, когато се презентират еднолично единствено и само от нашия представител г-н Михов, или тогава, когато се вземат от ОбС и г-н Михов предава решенията на ОбС, но това е повод за съвсем различни коментари и проверки. Аз искам, г-н Председателю, да Ви помоля всяка една от точките да бъде гласувана поотделно, защото съм съгласен само с предложението на г-жа Данева. За всичко ще гласувам „против”, тъй като многократно, в рамките на няколко години, аз казвам своите законови и целесъобразни възражения относно това публично-частно партньорство, в което ние сме все още т.нар. „губещата страна”.

Предложението на г-н Димитров да се гласуват поотделно точките от дневния ред беше отхвърлено с 2 „за”, „против” няма, 10 „въздържали”.

Предложението беше подложено на прегласуване и отново отхвърлено с 2 „за”, 5 „против” и 21 „въздържали се”.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Не мога да се въздържа да не взема отношение по отношение изказването на г-н Димитров. Нека г-н Димитров да прочете и да знае какво значи „публично-частно партньорство” и какво значи „търговско дружество”.

Предложението по т. 1 беше подложено на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против” и 1 „въздържал се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1361

На основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 137 от ТЗ и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в редовно Общо събрание на съдружниците на „Пазари –Велико Търново” ООД, Велико Търново на 23.06.2011г. от 10.00 часа в административната сграда на „Пазари-Велико Търново” ООД, Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. „България” №1, да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т. 2 от дневния ред – след представянето на експерт-счетоводител, дипломиран одитор може да се гласува „За” с оглед защита интересите на Общината;

По т. 3 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т. 4 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т. 5 от дневния ред – Упълномощава представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на „Пазари-Велико Търново” ООД да гласува „За” разпределение на печалбата за 2005г., 2006г., 2007г., 2008г. и 2009г., като разпределението на дивидента е съобразно дяловото участие на съдружниците след приспадане на непокритата загуба от предходни години и „За” покриване на загубата за 2010г.;

По т. 6 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т. 7 от дневния ред – след запознаване с материалите може да се гласува с оглед защита интересите на Общината.

По т. 8 от дневния ред – Упълномощава представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на „Пазари-Велико Търново” ООД да изиска от Управителя на дружеството да внесе във Великотърновски Общински съвет инвестиционната програма на дружеството за реконструкцията на пазара и бъдещи инвестиционни намерения, както и придружаваща я проектна, архитектурна и строителна документация в едно с финансов план за изпълнение на проекта за разглеждане и вземане на решение от Великотърновски Общински съвет.

По т. 9 от дневния ред – след запознаване с материалите може да се гласува с оглед защита интересите на Общината.

Възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 24.06.2011 г. /следващия ден/ след проведеното Общо събрание на съдружниците на „Пазари-Велико Търново" ООД.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Рашков, благодаря за вметката, само ще Ви помоля да си направите труда и да прочетете обявите, които са били дадени още в началото преди да бъде образувано това търговско дружество.

Не съм учуден защо точно този ОбС не се съобразява с това, което аз изнесох. Не разбирам как всички вие ще имате претенции за прозрачно управление на тази Община, без дори елементарно да подходите към материалите, които нееднократно се опитвам да изнеса пред вас. Многократно съм заявявал, че тук има детайли, към които Общината трябва да подходи сериозно и да си търси своите законови права, защото тук има пропуснати ползи в рамките на няколкостотин хиляди лева. Неслучайно попитах дали ОбС е легитимен в решенията си, които г-н Михов трябва да предава на Общото събрание или г-н Михов трябва еднолично да променя решенията на ОбС, като защитава еднолични позиции в Общото събрание. Това са много интересни акценти, върху които вие трябваше сериозно да помислите и аз съжалявам, че г-н Кметът отказа да присъства или да прати представител, който да бъде оторизиран да отговори на въпросите ми, тъй като за следващото заседание ще има същия обем от въпроси. Въпросите са текущи и обществеността трябва да знае за какво става дума.

Въпросът за „Пазари” имаше своя пиков момент. Аз бях готов и с юридически, и с икономически анализ и бях готов да отговоря на предложението, което нашите „партньори” в това търговско дружество бяха инициирали пред Общината, но поради това, че все още не влиза в дневния ред, няма как да изнеса всичко, което съм подготвил, пред вас.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по бюджета към 31.05.2011 г., Вх. № 4148/ 09.06.2011 г. и Вх. № 4182.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: В предложението на кмета е записано, че това е допълнение към предложение с вх. № 09437 от 9 юни 2011. Освен това аз намирам, че в предложението на г-н Кмета няма мотивация за направеното такова, а има само основание, което е недостатъчно и затова аз ви призовавам да не гласувате това предложение.

Материалът, който е качен и ни е раздаден, не е същият, който г-н Тодоров държи в ръката си. Тук наистина има посочена мотивация, но в това, което е качено, няма такова нещо.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Предложението е минало през комисиите и те са дали положително становище.

Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението на г-н Стоянов за отпадане на точката. Предложението беше отхвърлено с 6 „за”, „против” няма и 18 „въздържали се”.

Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, 2 „против” и 1 „въздържал се”.

Приложение към Протокола: Решение № 1362

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ (отрицателен вот): Ще си позволя да ръкопляскам на всички, които гласуваха на тъмно точката, която ви призовах да не гласувате.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз мисля, че предложението на г-н Стоянов беше изключително резонно, тъй като не приемам единствено и само коментарите, че тъй като е минало през комисиите, ние трябва анблок да разсъждаваме - нещо, за което аз ще си позволя малко по-сериозна конкретика в точка 8 и ще ви обясня защо не приемам това, което се случва в комисиите. Затова подкрепих предложението на г-н Стоянов и не приемам това разграничаване и несъобразяване с желанията на колегите, които наистина са законни.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Подписване на Запис на заповед за осигуряване на финансови средства по проект, Вх. № 4133/ 06.06.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1363

 

На чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Параграф 15 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за Държавния бюджет на Р България за 2011 година, Великотърновски общински съвет

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 35% аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG161РО001/1.4-05/2009/009 „Повишаване качеството на живот, чрез подобряване на физическата среда на територията на Община Велико Търново” по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, явяващ се 1 473 583.29 лв. /един милион четиристотин седемдесет и три хиляди петстотин осемдесет и три лева и двадесет и девет стотинки / със срок на валидност до м. 15 март 2012 г. съгласно Приложение I, неразделна част от решението.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в организирането на ХІV МФФ, Вх. № 4085/ 18.05.2011 г.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Осма поредна година се случва едно и също нещо във Великотърновския ОбС. При гласуван вече бюджет в началото на годината, идва месец май или юни – месец преди провеждането на редовния фестивал и ОбС трябва да определи някаква сума, с която да подпомогне провеждането на този фестивал. Наистина през годините той се утвърди, доби популярност, тази година е 14-тото му издание. Спомням си години, когато в Общината имаше достатъчно финансови средства и се отпускаха 80 000-90 000 лв, после 60 000 лв.

Предложението на г-н Кмета е тази година финансовото подпомагане на фестивала да бъде 30 000 лв., но аз ще си позволя да предложа намаляване на сумата на 15 000 лв. Какви са основанията ми? Първо, има голяма финансова и икономическа криза и Общината не знам откъде може да намери допълнителни финансови средства, с които да го подпомогне. Нека всички великотърновци да знаят, че организацията, построяването на сцената, плащането на електричеството, на охраната, почистването след фестивала също са задължения на Общината и излизат от парите на данъкоплатците на В. Търново. През годините ние така и не можахме да разберем какви са тези суми, които Общината допълнително плаща за тези услуги. От друга страна, през последните няколко години беше възстановен един символ на В. Търново – а именно културното мероприятие „Сцена на вековете”, където Общината заделя доста голяма сума, и мисля, че това е емблемата на културно В. Търново - „Сцена на вековете”, която наскоро беше възобновена.

Правя предложение към точка с вх. № 4085 от 18 май, а именно: „Сумата, която община В. Търново отпуска за провеждането на четиринадесетото издание на МФФ, за 2011 г. да бъде в размер на 15 000 лв.”.

Г-н МИРКО РОБОВ: След малко по точка 9 ще гласуваме или не поредното предложение за намаляване приходите на Общината, при това в условия на криза. В този смисъл предложението, което направи г-н Алексиев, е едно болезнено предложение, но напълно в контекста на днешната финансова ситуация и в Общината, и в държавата. Т.е. при тези приходи и финансови възможности, (доколкото знам има сериозни неразплатпени задължения от миналата година) имаме да финансираме още фестивали. Всеки фестивал е наречен „емблема на В. Търново”. Най-емблематичен е „Сцена на вековете”. Там също ще ни трябва едно сериозно финансово участие. Изобщо, като цяло, ние трябва да направим много важни стъпки в утвърждаването на В. Търново като фестивален център и оптимално трябва да бъде разпределен този не толкова значителен финансов ресурс, с който разполагаме. Това от една страна. От друга, аз не съм виждал досега договора между Общината и частната фирма, която реализира този фестивал, т.е. отново ще се позова на класиците – в случая на г-н Стефан Стоянов, който направи едно забележително изказване: „По точка 1: Общината дава, по точка 2: Дава, по точка 5: Дава, по шеста: Дава, а точка, по която взема – няма. А тук се реализират сериозни приходи в няколко различни направления, едно от които е телевизионните права. Какво е нашето участие там? Трябва ли да имаме участие? Ако го имаме, в какъв процент ще бъде? Това трябваше да го решим, защото това са реални постъпления.

Чета в сайтовете, че участниците в този фолклорен фестивал ще посещават и други общини. Това двойно финансиране ли е? Или пък ние ще плащаме от нашия бюджет, а гостите на фестивала ще изнасят концерти в други общини за наша сметка. Ако другите общини плащат, как си поделяме тези пера? Това не става ясно и тъй като не ми е ясно, аз ще отида към финансовото предложение, което г-н Алексиев направи, а именно – 15 000 лв. Считам, че това са нашите възможности.

И тъй като светът ще дойде тук на този фестивал, ние също се докоснахме до света. Аз искам да приветствам завърналата се делегация от братски Виетнам. Надявам се, че тя се е докоснала до фолклора на тази бързо напредваща страна, може би се е докоснала и до постиженията на виетнамската медицина – разбрах, че с иглотерапия лекували амнезия, в смисъл – когато в понеделник гласуваш едно на комисия, а по същия случай във вторник гласуваш друго, обяснението е само едно – амнезия, или когато пред прокуратурата говориш едно, а в съда обратното, това не може да се обясни по друг начин – амнезия. И когато в бъдеще се налага, ние ще се обърнем към услугите на братски Виетнам и ще завържем сериозни контакти с тяхната делегация.

Та, предлагам да подкрепим това разумно предложение. Това ще е едно пилотно гласуване, защото по една от крайните точки също ще направим съвместно гласуване в полза на великотърновци и против тези нелепи сини зони като една от основните крачки към цялостното им затваряне като едни неудачен за В. Търново проект по организацията на паркирането. Ето как от фолклора минахме към най-важните теми за В. Търново.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Виждам невероятни неща, всевъзможни неща. В пресата пише, че фестивалът се разраства, че посетителите на фестивала ще бъдат повече и участниците ще бъдат още повече, от много държави. Т.е. мащабността му и значимостта му нарастват. И ето парадокса. Помня много добре как ние с вас обсъждахме дали да дадем 120 000 лв. и ги дадохме. След това помня как те бяха намалени на 60 000 лв. Има предложение от кмета за 30 000 лв., а сега изникна едно предложение за 15 000 лв. Това всичкото на базата на увеличаването на мащабността на фестивала, на неговата значимост и популярност. Какво излиза? Че може и без пари – това, което аз твърдя от няколко години. Че може и без пари, стига това да се организира от ОбА, от отдел „Култура”, а не от частната фондация на Емил Павлов. И тук дойде времето най-после бял свят да види моето предложение, което аз направих на 19 септември миналата година и което до ден-днешен покриха някои хора в ОбС или къде не знам, но то никъде не беше оповестено. Зачитам ви го:

„Провеждане на ХІV МФФ 2011 г. Уважаеми г-н Председател на ОбС, уважаеми общински съветници, по време на дебатирането за отпускане на финансови парични средства за ХІІІ МФФ – В. Търново през месец юли 2010 г. бе изразено становище от много общински съветници, че е нормално следващият, ХІV, за 2011 г. да бъде организиран и проведен изцяло от община В. Търново, а не от фондация с председател Емил Павлов.

Имайки предвид отговорността и времето за подготовка на подобно мероприятие, моля в дневния ред на следващото заседание, през октомври, да бъде включена точка със съдържание „Вземане на решение за провеждане на ХІV (т.е. на сегашния) МФФ с основен организатор община В. Търново. Задължаваме ОбА да докладва на заседание през месец януари за набелязаните мероприятия. Напомням, че навсякъде в България – Варна, Пловдив, Бургас, Свиленград основен организатори са общините, а не частни фондации. Едно такова решение ще спести упреците, които Общината получава от пресата и от обществеността относно изразходването на ненужни финансови средства за това мероприятие.”

Преди 5 месеца трябваше ОбА да подходи сериозно по този въпрос, за да не изпадаме в безтегловно състояние и да се чудим какво да гласуваме. Тук искам да попитам кой е представителят на кмета в момента. Вие ли сте г-жо Данева? Можете ли да ми кажете към кого сте се обърнали в предложението, което е подписано от четири човека? Прочетете си предложението! Кой от вас ще гласува предложение? Вижте обръщението: то е: „Г-жо общински съветник, Г-н общински съветник”. Кажете ми към кого от нас се обръща кметът. Няма „Господа общински съветници”, „Общински съвет”. Това е минало през две комисии. Те не са ли видели, че това е обръщение към едно лице? Кое от вас е това лице? Да гласува само то. Или гласуваме грешка след грешка. Нека да видим кой от вас ще гласува.

Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване предложението по т. 4 с корекцията, предложена от г-н Алексиев за 15 000 лв.

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 20 „за”, 1 „против”, 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1364

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в организирането на Четиринадесети Международен Фолклорен Фестивал - Велико Търново за периода от 16.07.2011г. до 23.07.2011 г. в размер до 15 000 /петнадесет хиляди/ лева, което включва нощувки и хранодни в „Гранд хотел - Велико Търново”.

Цялостната организация по провеждането и контрола от страна на Община Велико Търново да бъде възложена на Общинското дружество „Царевград Търнов" ЕООД, чрез сключване на договори;

Разходите да се извършат от бюджета на Дирекция „Култура" -второстепенен разпоредител с бюджетни кредити при Община Велико Търново, като разходи по прояви в „Културен календар" за 2011 година.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Вх. № 4178/ 13.06.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението по т. 5.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1365

  На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет утвърждава следните изменения и допълнения в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

  §1. В чл. 2а ал. 5 добива следния вид:

  „В изпълнение на стратегията по ал.4 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите-общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата съдържа:

  1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти-общинска собственост;
  2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на вещни права или за предоставяне на концесия;
  3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;
  4. обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти;
  5. обектите по т.5 от първостепенно значение;
  6. други данни, определени от общинския съвет”

  §2. В чл. 10 ал. 5 се правят следните изменения и допълнения:

  1. В изречение пето, след думата „тръжни” се добавя „и конкурсни”.

  §3. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:

  1. ал.1 се изменя така:

  „(1). Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс след решение на общинския съвет. Части от имоти –публична общинска собственост, предоставени за управление по реда на чл.12 от ЗОС, могат да се отдават под наем при условие, че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответният имот е предоставен за управление.”

  1. В ал. 9 думите „не може да бъде по-дълъг от пет години” се заменят с думите „не може да бъде по-дълъг от десет години”.

  §4. В Чл 32 ал.6 се изменя така:

  „(6) Въз основа на доклада, Кметът на общината, в съответствие със своите компетенции, внася предложение до Общинския съвет или издава заповед за разпореждане. Предложението до Общинския съвет или заповедта се изготвят от отдел „Общинска собственост” и задължително се подписват от началниците на отдели „Общинска собственост” и „Правно-нормативно обслужване”. Към предложението задължително се прилага удостоверение за вещни тежести на имота, предмет на разпоредителната сделка; становище, изготвено от отдел „Правно-нормативно обслужване” въз основа на декларации относно вида, собствеността и характеристиките на имота, представени от съответните отдели, съхраняващи информацията; както и становище по отношение на финансовата целесъобразност за извършване на сделката, изготвено от Дирекция „Бюджет, икономика и инвестиции”.”

  §5. В чл. 38 ал.2 се изменя така:

  „(2) Разпоредителни сделки с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки. Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, отговарящи на изискванията на Закона за независимите оценители, освен ако в закон е предвидено друго. Началните цени при провеждане на търгове и конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права върху имоти – общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от цените, определени от общинския съвет.”

  §6. В чл. 41 Ал.6 се изменя така:

  „(6) Продажбата по този ред се извършва по пазарни цени.”

  §7. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:

  1. В ал.1 в края на изречение първо след думите „с имотите – общинска собственост” се добавят думите „и по реда и при условията на ЗОС.”

  2. Ал.2 се изменя така:

  „(2) Освен в случаите, посочени в ЗОС, замяна на имот – частна общинска собственост, на право на строеж върху имот частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на строеж с имот или право на строеж върху имот – собственост на други лица, може да се извършва:

  1. за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор;
  2. между общината и друга община или между общината и държавата;
  3. в други случаи – при условия и по ред, определени в закон.”

  3. Ал.5 отпада.

  §8. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:

  1. В т.2 в края на изречението думите „освен в случаите по чл.46 ал.2 т.2” отпадат.

  §9. В чл. 49 ал.1 се правят следните изменения и допълнения:

  1. В т.3 думите „на идеални части от съсобствен имот” се заменят с думите „на частта на общината”;

  2. Създава се нова т.4:

  (4) откупуване на частта на физическите лица или на юридическите лица;

  3. Досегашната т.4 става т.5 и добива следния вид:

  (5) Замяна.

  §10. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Ал.1 се изменя така:

  „(1) Право на строеж върху терени общинска собственост се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината по пазарни цени и съобразно предвижданията на влязъл в сила подробен устройствен план. Когато в подробен устройствен план е предвидена застройка с религиозно, културно или образователно предназначение, при направено искане от юридически лица със съответен предмет на дейност, правото на строеж се учредява със заповед на кмета на общината след изрично упълномощаване за всеки конкретен случай от общинския съвет.”

  2.Ал.2 се изменя така:

  „(2) Правото на строеж се учредява възмездно или безвъзмездно чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. С решение на общинския съвет може да се разреши в условията на търга или конкурса да се предвиди заплащането на цената на правото на строеж или на част от нея да се извърши с предоставяне в собственост на общината на обекти в новопостроената сграда или на обекти в друга сграда, които са собственост на лицето, в полза на което е учредено правото на строеж или то да изгради за своя сметка друг обект за нуждите на общината. В тези случаи условията на търга или конкурса се одобряват от общинския съвет. Стойността на обектите, предоставяни в собственост на общината, не може да бъде по-малка от цената на правото на строеж или на съответната част от него.”

  3. Създава се нова ал.7 със следния текст:

  (7) „Когато правото на строеж е учредено за определен срок, след изтичането на срока, за който то е учредено, общината придобива безвъзмездно собствеността върху построения обект.”

  4. Създава се нова ал.8 със следния текст:

  „(8) Право на строеж за гаражи се учредява след решение на общински съвет от кмета на общината по пазарни цени след провеждане на публични търгове при следните условия и последователност:

  1. наличие на съгласие на ЕС по УТ при Община Велико Търново;
  2. наличие на собственост в определения поземлен имот;
  3. при липса на кандидати за някои от гаражите при посочените в т.2 условия, се обявява нов търг, до който за участие се допускат всички желаещи.

  (2) Въз основа на резултатите от проведения търг кметът на общината издава заповед и сключва договор за учредяване право на строеж.”

  §11. Текстът на чл. 55 добива следния вид:

  „(1) Право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения за елементи на техническата инфраструктура по смисъла на чл.64 ал.1 от ЗУТ през общински поземлени имоти се учредява без публичен търг или публично оповестен конкурс със заповед на кмета на общината на основание чл.193 ал.4 от ЗУТ след одобрен инвестиционен проект /влязъл в сила ПУП/;

  (2) При изтичане на давностния срок по чл.67 ал.1 от Закона за собствеността и при нереализиране на отстъпеното право на строеж върху общинска земя, кметът на общината определя комисия, която да установи, че няма започнало фактическо строителство в имота въз основа на одобрени строителни книжа, след което предприема действия за разваляне на договора и възстановяване на владението на общината.”

  §12. В чл.57 ал.2 и ал.3 се отменят.

  §13. В чл. 58 се правят следните изменения и допълнения:

  „(1) Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда – частна общинска собственост, или на сграда, построена върху имот частна общинска собственост, се учредява след решение на общинския съвет чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и в съответствие с предвижданията на влязъл в сила ПУП.

  (2) Право на надстрояване и/или на пристрояване на сграда, построена върху имот частна общинска собственост, се учредява от кмета на общината без търг или конкурс на собственика на сградата, както и на собственици на жилища в сгради - етажна собственост, или на техни сдружения.

  (3) Искането за право на пристрояване и/или надстрояване по ал.1 се депозира писмено до кмета на общината и съдържа име на предложителя, протокол от общо събрание на собствениците в случаи на съсобственост, нуждите, за които ще се използва имота и копие от влязъл в сила ПУП или предложение за изменението му.”

  §14. Създава се нов чл.58а със следния текст:

  „(1) Право на пристрояване и/или надстрояване на съществуващи сгради, изградени върху общинска земя, без обособяване на самостоятелен обект, се учредява на собствениците на сгради етажна собственост, на техни сдружения, от кмета на общината без търг или конкурс в съответствие с влязъл в сила ПУП.

  (2) Правото на пристрояване или надстрояване по предходната алинея се учредява без решение на Общинския съвет, по пазарни цени, със заповед на Кмета на общината и договор.

  (3) Заявлението по ал.1 се подава до кмета на общината от собственика на сградата или всички собственици в етажната собственост, към което се прилагат следните документи:

  1. Декларация-съгласие с нотариална заверка съгласно Глава дванадесета от ЗУТ.

  2. Документ за собственост.

  3. Влязъл в сила ПУП-ПЗ или друг документ, съгласно изискванията на ЗУТ, доказващ възможността за извършване на надстрояването или пристрояването.

  4. Документ за самоличност или регистрация на сдружението, удостоверение за актуално състояние, регистрация по ЕИК.

  (4) Когато Община Велико Търново е собственик на имот в сграда – етажна собственост, съгласието за извършване на надстрояване или пристрояване се дава в писмена форма от Кмета на Общината след становище на Началник отдел „ОС”.

  (5) Право на строеж за промяна предназначението на помещения в сгради, построени по силата на учредено право на строеж върху имоти – частна общинска собственост, се учредява на собственика на помещенията след представяне на одобрен проект от Главния архитект на общината.”

  (6) В случаите по ал.5 правото на строеж се учредява без търг или конкурс само със заповед на кмета на общината по пазарни цени, след което се издава разрешение за строеж.”

  §15. Текстът на чл.86 ал.1 добива следния вид:

  „(1) Задължителни документи за участие в публичен търг или публично оповестен конкурс са:

  1. Заявление за участие по образец;
  2. Декларация по образец;
  3. Удостоверение за вписване в Търговския регистър. Ако търговецът не е вписан в регистъра, се представя съдебно решение за образуване на юридическото лице, актуално състояние и БУЛСТАТ;
  4. Регистрация за юридическо лице, което не е търговец;
  5. Изрично пълномощно за участие с нотариална заверка на подписа, ако се участва чрез пълномощник;
  6. Документ за закупени книжа;
  7. Документ за внесен депозит;
  8. Удостоверение за липса на задължения към общината.”

  §16. Текстът на чл. 86 ал. 2 добива следния вид: „Изискванията по т. т. 3 и 4 не се прилагат за участници - физически лица, които нямат качества на търговец.”

  §17. Навсякъде в текстовете на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество вместо „явен или таен търг или конкурс” да се чете „публичен търг с тайно или явно наддаване или публично оповестен конкурс”.

  §18. В §1 от Допълнителните разпоредби се т.4 добива следния вид:

  „4. Пазарните оценки на недвижими имоти общинска собственост за извършване на разпоредителни сделки и учредяване на вещни права върху тях, се изготвят от оценители, отговарящи на изискванията на Закона за независимите оценители.”

  §19. Създава се нов §8 от Преходните и заключителни разпоредби:

  „8. Недовършените преписки до приемането на Промените в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество от 23.06.2011 г. се довършват по новия ред.”

   

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на програма за намаляване на емисиите и достигане на установените за вредни вещества и управление на качеството на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново за периода 2011 – 2013 г., Вх. № 4153/ 09.06.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението по т. 6. Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1366

 

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМЛ, чл. 27 от Закона за чистотата на атмосферния въздух и чл. 31, ал. 4 на Наредба №7 от 1999 г. за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (ДВ. бр. 45/99г.). в съответствие с Инструкцията за разработване на програми за намаляване па емисиите и достигане установените норми за вредни вещества, в районите за оценка и управление на качеството на атмосферния въздух (КАВ). в които е налице превишаване на съответните норми (утвърдена със Заповед №РД-996/20.12.2001 г. на министъра на околната среда и водите), Великотърновски Общински съвет

Приема предложената програма за намаляване на емисиите и достигане на установените норми за вредни вещества и управление на качеството на атмосферния въздух в Община Велико Търново за периода 2011-2013 т.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на структурата на Общинска администрация, Вх. № 4176/ 13.06.2011 г.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Към предложението ще вкараме и ново предложение, което разгледаха постоянните комисии тази сутрин.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Отново моето изказване може би ще прозвучи в негативна светлина, защото направеното предложение, а особено направеното допълнение, пак не ми дават воля да преценя, че ние си вършим работата ползотворно и както трябва. Преди няколко месеца кметът се опита да направи предприятие. Ние не го гласувахме. Сега този кмет задължен ли е на някого, че прави отдел? Искам да попитам: промени ли се размерът на горите, които ОбС притежава, или остава същият? Остана същият. Досега този сектор не е ли вършил работата си? Вършил я е. Защо той трябва да става отдел, не мога да си обясня. Затова ли по точка 2 преди малко съкратихме три бройки от едно място и сега ги прехвърляме на друго място, за да видят някои хора, че щатът не се раздува или само с три бройки, но пък фонд „Работна заплата” се запазвал. Обърнете внимание!

Моля ви да не гласувате това предложение. Аз питам двете комисии, които са го подкрепили и моля по един човек от двете комисии да стане и да каже: кое подкрепяте, първото предложение, което гледахте преди няколко дни, или това, което тази сутрин беше внесено от кмета? Забележете: поредното безумие от тазисутрешното предложение - да бъде само отдел „Горски земи”, но ги няма земеделските земи. А досега секторът е бил „Горски и земеделски земи”. Може ли някой да обясни? Не гласувайте поредно неудачно предложение за структурни промени. Правя официално предложение: „Настоящият ОбС да не прави до края на мандата си никакви структурни и административни промени на община В. Търново.”

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Ще ви отговоря, г-н Стоянов кое е принудило кмета. Принуждава го законът, защото Народното събрание е действащо. То приема непрекъснато закони. Един претендент за това, че представлява гражданите на В. Търново в ОбС, би трябвало да чете законите, по които работи изпълнителната власт – в случая Общината. Хубаво е да си четете законите и да разберете защо Общината трябва да създаде този отдел. Ако бяхте прочели закона, нямаше да задавате и втория въпрос: защо там не са и останалите земеделски зем Защото предния път имаше малък пропуск, който ние поправихме, защото четем закона и за да Ви стане още по-ясно, ще помоля г-жа Козовска да го изясни в детайли.

Г-жа ДИЯНА КОЗОВСКА: Община В. Търново притежава около 50 000 декара и те трябва де се управляват. Законът, който влезе в сила на 9 април, казва да се създаде звено в ОбА, а кметът предлага да бъде отдел. Да, г-н Стоянов, може да бъде и сектор. Няма значение дали ще бъде предприятие или търговско дружество. Най-малкият финансов разход, който ще направи Общината, е да създаде административно звено и конкретно отдел, който да се занимава с управлението на горските територии. Предложили сме наистина с минимален разход да се управляват тези горски територии. Искаме от ОбС да дофинансира само три бройки и общата численост да бъде променена от 242 на 245. Самите функции са описани в предложението. Смятам, че достатъчно ясно сме го представили и сме дали възможност да прецените. Готова съм да отговоря и на други въпроси, ако има такива.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Когато е имало промени на структурата, винаги сме се обръщали към ОбС, защото така е по закон. Мисля, че всички общински съветници са достатъчно паметливи и знаят, че община В. Търново от всички областните градове е общината, която финансира от общинския си бюджет най-малко бройки. Смятам, че тези три бройки, които се искат на основание на закона1 ще бъдат подкрепени, защото законът го изисква. Ако не бъдат подкрепени, вие спирате работата и на следващия кмет.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Г-н Стефанов, на сайта на ОбС точка 2 е написана цялата. Не знам какво сте чели.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз твърдя, че я няма, но сега сме на точка 7. Искам да обърна внимание на представителите на ОбА. Аз, за разлика от вас, госпожо, чета закона - чл. 181, т. 1, ал. 1, която Вие цитирате във връзка с 182, т. 1 и т.н. Г-жа Козовска беше права. Там не е посочено какво звено. Вие много добре знаете, че ако вместо сектор направите отдел, заплатата на лицето, което подготвяте за този отдел, ще бъде вдигната. Така, че недейте да ни хвърляте тук по тъчовете, защото всички ние знаем кой ще бъде този началник отдел. Всички ние знаем, че това лице беше освободено от едно място заради невършене и несправянето му с работата, но да не му казвам името. Така че всички ние тук знаем, а сега ще разберат и гражданите на В. Търново, за какво става въпрос. Аз, за разлика от Вас, чета и законите и материалите, а Вие преди малко не можете и да ги напишете, защото в предишното ми изказване Ви апострофирах и бях абсолютно прав за това, че не можете да направите едно обръщение, а е подписано от ваши представители.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Няма да приема такива обидни реплики от трибуната на ОбС само защото наближават избори.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Заведете дело.

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Г-н Стоянов, аз бях завела едно дело затова, че ме бяхте обвинили в кражба и Вие отидохте и плакахте при адвоката ми да го отложа. Всички журналисти дойдоха и видяха, че държа намясто картите и телефоните. Държа господинът да ми се извини, защото се държи неприлично. Репликира ме като служебно лице и като най-висш представител на държавен служител. Искам да кажа, че разликата в заплащането е максимум 50 лв. Не знаех, че сте станали и гадател, за да отгадаете кой ще се яви на конкурса, който ще бъде обявен и кой ще го спечели, аз не знам.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: А за евентуалните злоупотреби?

Г-жа МИНА ИЛИЕВА: Г-н Стоянов, Вие обиждате в момента Общинската администрация и аз държа това да се протоколира, защото Вие нямате причина да ми заведете дело, но аз ще ви заведа.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Предлагам да се прекрати дебатът.

Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението на г-н Камен Алексиев за прекратяване на дебата. Предложението беше прието с 27 „за”, 2 „против” и „въздържали се” няма.

Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване предложението по т. 7:

Стефан Стоянов – против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, 3 „против” и 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1367

На основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Утвърждава обща численост 245 щатни бройки в дейност 122 „Общинска администрация" на Община Велико Търново, от които 177 щатни бройки дейност „Държавна отговорност” и 68 щатни бройки дейност „Общинска отговорност”.

Одобрява структура на Общинска администрация на Община Велико Търново, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2;

Решението влиза в сила от 01.07.2011 г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на резервен член в Комисията за провеждане на конкурс и оценка на предложенията на възложени обществени превози на пътници, Вх. № 4168/ 13.06.2011 г.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: От името на групата предлагам за член на комисията Иван Велков Иванов и като резервен член, ако се налага – г-жа Желка Денева.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Преди малко казах, че ще обърна внимание какво се случва по време на заседанията на постоянните ни комисии. В тази връзка предлагам тази точка да се отложи, защото в предложението на кмета се визират два момента. Освен предложението за допълване състава на комисията и оценка на предложенията на възложените обществени превози. В ПК по ОРТП беше сложена цялата папка с всички пакети, които бяха съборена във ВАС и аз съм ви приготвил малка изненада в посока, че след като ви информирам в момента, аз мога да се оттегля, както се казва, и повече да не вземам отношение, защото това е пикът на моята работа, което потвърждава, че тя е ефективна, законова и прагматично. Със събарянето на пакетите Административният съд във В. Търново и Върховният административен съд – София потвърдиха всички мои мотиви, които аз многократно съм изнасял не само пред вас, не само на пресконференция, а съм сезирал и съответните органи. Аз ще се оттегля с високо вдигната глава, а не да се срамувам. Предлагам точката да бъде отложена, за да може да бъде вкарана заповедта на кмета за доразглеждане, защото Административният съд – В. Търново и ВАС казват, че не е правилно вкарването на допълнителни документи, които не са разглеждани от ОбС и създават опция за порок. Пише го навсякъде, във всички решения, които съм сигурен, че вие не сте прочели.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Какво отношение има това към състава на комисията?

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Има отношение, защото вижте добре какво е предложението на кмета. Имам предложение точката да се отложи, за да може предложението да се вкара отново в ПК и да се разгледа и заповедта на кмета, за да се съобразим с решенията на ВАС.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Аз ще подкрепя направеното предложение на мястото на Драгни Драгнев да влезе като редовен член на комисията г-н Иван Велков Иванов, но мисля, че няма необходимост да излъчваме днес резервен член на тази комисия и предполагам, че г-н Стефанов като вносител на това предложение ще оттегли резервния член.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Извинявам се, действително е станал неправилен прочит на малко двусмисленото предложение на кмета. Предложението на Групата е: за член на мястото на г-н Драгнев в комисията предлагаме Иван Велков Иванов.

Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението на г-н Димитров за отлагане на точката. Предложението беше отхвърлено с 1 „за”, 4 „против” и 23 „въздържали се”.

Предложението на г-н Стефанов беше прието с 26 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1368

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.17, ал. 5 от Наредба № 2/ 15.03.2002 г. на МТС, Великотърновски Общински съвет

Определя Иван Велков Иванов за член в състава на Комисията за провеждане на конкурса за възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени линии и разписания от квотата на Община Велико Търново, от републиканска, областна и общинска транспортни схеми.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Няма да кажа вече, че се изненадвам, защото това вече стана практика на ОбС. Зачитам становището на ВАС, което представя и мотивите ми за отрицателен вот: „Съдържанието на заповедта следва да е идентично със съдържанието на взетото решение на ОбС, поради което тази заповед има организационно- технически, подготвителен характер за провеждане на конкурса и с нея не може да се въвеждат условия и критерии, различни от тези в решението на ОбС.”

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от група „ГЕРБ”.

Г-н МИРКО РОБОВ: Аз гласувах против включването на тази точка в дневния ред, тъй като тя е една недостатъчна крачка към голямата цел – комунизма. И аз не мога да не започна със „Символ верую” на Ботев, тъй като и аз като него вярвам в „еднний светъл комунизъм изправител недъзите на обществото”, като под „недъзи” Ботев е имал предвид недъзите на фискалната политика на Османската империя, респективно днешната. Но какво ли не се е случвало в нашия град? В Търново е обявено въстанието на Асен и Петър, обявена е столицата на втората държава. В Търново е обявена независимостта на България, в Търново обявяваме настъпването на комунизма. Това, което трябваше да се случи през 1980 г. се случи през 2011 г. и нека това е първата, макар и малка, крачка, към това, към което ни учиха – да си оставим по един празен рафт в библиотеките и в него да държим ненужните парични знаци. И когато си задавате въпроса какъв беше този преход и към какво ни отведе, това не е преход към демокрация и към пазарно стопанство, това е преход към комунизъм. Аз обявявам от тази трибуна и днешният протокол трябва да стане исторически, че тук, в тази зала, настъпи комунизма. Следващото мое предложение ще бъде всички великотърновци да бъдат освободени от данъци и такси.

Сещам се за един култов епизод във филма „Армагедон”: земята няма да я има след 10 дни и спасителите на земята поставяха своите условия, които бяха приети в по-голямата си част; включително и да се спи в спалнята на президента, но условието да бъдат освободени от данъци, опадна. Земята няма да я има след седмица, но никой не може да те освободи от данъци, включително и г-н Енев, върху когото стъпва нашата социална политика и всякакви други ангажименти. Каквото съберете, господине, това ще харчим.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Вземам повод от изказването на колегата Робов. Той направи две изключително интересни изказвания, започвайки от Виетнам и идеала за комунизъм, който върви към демокрация. Аз бих продължил неговата логика, че обявяването на идването на комунизма не трябва да ни спре, а трябва да направим следващата реална стъпка, и бих една малка редакция на предложението на колегите: не „държавните училища”, а „държавните учебни заведения в община В. Търново”. Правя едно формално предложение да направим такава редакция, която ще бъде следваща крачка към реалния комунизъм.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Въпросът ми е към Вас, г-н Председателю. Ние сега предложение ли гледаме? На кого е това предложение? Вие помните ли, добре ли сте с паметта? Има два варианта – единият, че сте добре. Това е добре за всички. Но ако не сте добре, това не е добре за всички. Аз искам да Ви попитам: щом твърдите, че сте добре с паметта, какво става с моето предложение по т. 7, където аз предложих ОбС да гласува замразяване на по-нататъшни структурни промени в ОбА. Вие го поискахте и в писмен вид.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: То нямаше отношение към въпроса.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Когато се прави предложение по определена точка, то се внася и се гласува? Ето вие внесохте едно предложение, което е на ГЕРБ, и него не го забравихте, но моето го забравихте. Щом сте сигурен в паметта си, карайте така, че да не забравяте предложенията, които се входират.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: С цялото си уважение към Групата на ГЕРБ и съмишлениците на това предложение, аз няма как да го подкрепя. Аз бях един от малкото, които не гласуваха намаляване на данъка за общинските училища. Тогава Общината изгуби 400 000 лв. Сега ще загуби още 100 000 лв. Аз още тогава предупредих, че ще последва верижна реакция. Тогава аз предлагам да освободим и общинските търговски дружества, които също са на загуба 1 500 000 лв.; да освободим и Военния университет, и Великотърновския университет. Направихме една грешка преди няколко месеца, сега продължаваме да грешим. Ние ще си отидем през октомври, ще дойдат следващите и ще намерят една огромна дупка в бюджета, затова аз няма да подкрепя предложението.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Не знам дали се дължи на времето или на някакви други фактори, но аз на по-несериозно заседание на Общинския съвет до този момент не съм присъствал. Абсолютно съм съгласен с това, което визира г-н Стефан Стоянов. Наистина той депозира писмено предложението си. Въпреки Вашата ирония за това, че е написано на лист и отказът Ви. Това бяха достатъчно атестати ние да преценим, че същото нямаше да бъде подложено на гласуване, което обяснява защо от месец септември миналата година това предложение беше потънало някъде няколко месеца. Аз няма да подкрепя предложението. Г-н Рашков каза достатъчно. Подкрепям абсолютно всичко, което каза той, включително и колегата Стоянов. Много ви моля, това, че наближават избори, не значи, че трябва да показваме на хората колко сме велики или на принципа „евтини на триците, скъпи на хляба”, да тласкаме Общината към фалит. Виждаме, че според вас предложението е рационално и прагматично, но защо никой не стана и не даде икономическа обосновка: откъде, как и защо. Имаме ли възможност, или нямаме възможност. Никой от вашата група не защити това и не обясни за какво става дума.

Предложението на г-н Михов за редакция на текста на решението: вместо „държавни училища” да стане „държавни учебни заведения”, беше подложено на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – въздържал се, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – против, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – против, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – въздържал се, Пламен Цанев – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – въздържал се, Ваня Стефанова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше отхвърлено с 8 „за”, 3 „против”, 16 „въздържали се”.

Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване основното предложение по т. 9:

Стефан Стоянов – против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – против, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Резултатът от гласуването беше: 19 „за”, 4 „против”, 7 „въздържали се”.

Г-н Стефан Стоянов поиска прегласуване на предложението. Г-н Тодоров подложи отново на гласуване основното предложение по т. 9:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – против, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението на беше прието с 21 „за”, 4 „против”, 6 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1369

На основание чл. 8, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси, чл. 20, ал. 4 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Велико Търново и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет реши:

Държавните училища в Община Велико Търново да заплащат такса „Битови отпадъци” в размер на 10 % от годишния размер за 2011 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): По никакъв начин неприемам това харчене на парите. Съжалявам, че с вашите решения Общината наистина се тласка към фалит.

В 11.00 часа беше обявена почивка.

Поради липса на кворум г-н Тодоров предложи разглеждането на точки 10 и 11 да се отложи до включването на по-голям брой общински съветници.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за резултатие от дейността на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД, Вх. № 4106/ 28.05.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението по т. 12. Предложението на беше прието с 24 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се” .

РЕШЕНИЕ № 1370

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение Информация за резултатите от дейносттта на търговско дружество МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД, в което Община Велико Търново е акционер.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за резултатие от дейността на „ВТО МУЛТИКОМ, Вх. № 4123/ 03.06.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението по т. 13. Предложението на беше прието с 24 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се” .

РЕШЕНИЕ № 1371

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение Информация за резултатите от дейносттта на търговско дружество „ВТО МУЛТИКОМ”АД, в което Община Велико Търново е акционер.

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, с. Ветренци, Вх. № 4157/ 09.06.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване предложението по т. 10:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против”, 3 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Предлагам да се прегласува, като искам да се мотивирам защо гласувах против. Гласувах против само за да изразя своя отрицателен вот в знак на процедурното Ви нарушение, г-н Председател, което демонстрирахте с едноличното си решение да се разхождате своеволно по реда на точките от дневния ред. Това е нарушение и е неприемливо.

Г-н Тодоров подложи на прегласуване точка 10:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1372

1. На основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1и ал. 3 от ЗОС и чл. 2 ал. 3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в нов УПИ ІІІ-206,209 от стр. кв. 37 по РП на с. Ветринци, община Велико Търново, останалата част от които е собственост на София Цецкова Цветанова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. „Панайот Цвикев” №18, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

2. На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №137 по протокол №12 от 29.09.2010 г. на ЕСУТ, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на София Цецкова Цветанова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. „Панайот Цвикев” №18, правото на собственост върху част от общински имот, представляващ улична регулация, с площ в размер на 88 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПР попада в нов УПИ ІІІ-206,209 от кв.37 по плана на с. Ветринци, община Велико Търново, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 606 лева без начислен ДДС.

2.2. София Цецкова Цветанова с адрес гр. Горна Оряховица, ул. „Панайот Цвикев” №18 прехвърля на Община Велико Търново правото на собственост върху част от собствения си имот, представляващ УПИ ІІІ-206,209 от кв.37, с площ в размер на 88 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПР попада в улична регулация от кв.37 по плана на с. Ветринци, община Велико Търново, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 606 лева без начислен ДДС

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПР – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот.

 

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване срока за предоставяне за безвъзмездно ползване на части от имот, гр. Велико Търново, Вх. № 4154/ 09.06.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване предложението по т. 11:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1373

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет удължава сроковете по т. І и т. ІІ на решение № 545/ 16.04.2009 год. до 31.03.2012 год. за предоставяне на части от имоти публична общинска собственост, намиращи се в гр. Велико Търново, ул. „Краков” № 3, ДКС „Васил Левски”. В останалата си част решението остава непроменено.

ІІ. Възлага на Директора на ДКС “Васил Левски” да сключи допълнителни споразумения към действащите договори, съгласно настоящото решение.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно Покана на Съвета на Директорите на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД, Вх. № 4107/ 28.05.2011 г.

Г-жа СНЕЖАНА ДАНЕВА: Точка 17 и 18 са за МОБАЛ, точка 19 е за „Етър-1924” и точка 20 е за ВТО „Мултиком”. Всички са за общи събрания. Предложенията за допълнения са идентични за четирите точки, както предишното – за „Пазари В. Търново. Предлагаме нашият представител, който ще представлява Общината, да представи на следващия ден след Общите събрания доклад и отчет, а ако има готов протокол, още по-добре, за да може да се спази срокът за обжалването по чл. 74 от Търговския закон.

Г-жа АНЕТА МАНОИЛОВА: Моето изказване ще бъде съпроводено с една ретроспекция на предишните две сесии, когато гласувахме отчетите на по-малките дружества, когато бяха пререгистрирани от диспансери в центрове. Виждаме, че във време на криза се променят обстоятелствата в кожния диспансер, в „Д-р Треймънд”, по същия начин сега виждаме, че се променят нещата и в МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов”. Там обаче нашето участие е по-малко. Изключително добро впечатление ми направи тазгодишният финансов отчет, като се има предвид, че в миналия мандат имаше един годишен финансов отчет, който ни беше представен не за минала, а за миналата и за по-минала година. Тук се вижда също така, че загубите са в повече и от близо милион и половина сега вече са два милиона. В миналогодишното присъствие ние бяхме оторизирали нашия представител също да гласува против намаляването на дела на Общината за сметка увеличаване на държавния дял. Сега, когато декларираме увеличаване на загубите с още половин милион благодарение на едни неотчетени средства, които трябва да се изплатят на пенсионираните служители, и на други, може би недотам правилни, управленски решения, загубите са нараснали с половин милион. Тази година също възлагаме на нашия представител да гласува против. Докога ще продължава това гласуване против? Виждаме как се промениха нещата с детските градини, които бяха ликвидирани и сега трябва да създаваме отново. По същия начин стоят нещата и в здравеопазването на територията на В. Търново. Мисля, че в един хубав момент държавата ще си вземе болницата, по един или друг начин и другите здравни заведения ще бъдат променени. И какво ще остане за великотърновци след няколко мандата? Нека не забравяме, че това поколение, за което сега воюваме за детски градини, продължава да расте и един ден ще бъде потребител на здравната услуга. Нека помислим по-далновидно как ще гласува нашият представител и какво ще бъде бъдещето на болницата.

От друга страна, си позволих да разсъждавам и относно материалната база. Кожният диспансер няма материална база, „Д-р Треймънд” има дарителска материална база, за която тепърва предтоят съдебни спорове и разрешение няма. Болницата има един апетитен двор, за който знаем, че от миналия мандат знаем, че е нагласено да се прескочат някак си общинските съветници. Затова нека да помислим по-далновидно и да преценим какви законосъобразни икономически лостове и механизми има, за да се спаси процентното ни участие в МОБАЛ.

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Когато става дума за областната болница не мога да бъда безразличен и затова искам да кажа и аз моето мнение, като едновременно с това ще изразя и мнението на голяма част от лекарския състав на болницата. Първо, не е необходимо да ви казвам, че областната болница е най-голямото здравно заведение в нашия град и в областта. Там се лекуват най-тежките случаи. Персоналът е около 660 човека, а лекарите сме около 150-160 човека. Аз работя там вече 23 години. Болницата беше държавна, но по едно не съвсем правилно решение с цел подобряване на инвестиционната политика се създаде едно търговско дружество хибрид, като делът на държавата стана 51 %, а останалите проценти се разделиха на общините, като В. Търново получи 14 %. За последните години не е имало никаква инвестиционна стратегия по отношение на общините към областната болница. Освен това, тъй като процентът на държавата е много малък, тъй като имаше и редица обжалвания по съдебен ред, това прави Министерството на здравеопазването предпазливо да инвестира в нашата болница. Всички ремонти, всички нови технологии и апарати, които се закупуват, се правят от бюджета, заработен от лекарите.

С цел подобряване на материалната база, подобряването на иновационните технологии, аз мисля, че първосигнално, да, трябва да запазим дела на Общината в болницата, но като дългосрочна перспектива и подобряване на лечебния процес, аз лично, и моите колеги, няма да подкрепим това предложение нашият представител да гласува против. Идеята е болницата да стане отново държавна, за да има свежи ресурси. В потвдърждение на това ще ви кажа, че за 2007 и 2008 г. инвестицията в държавата е била 300 000 лв. за погасяване на стари задължения. През 2009 г. е даден 1 000 000 лв. за една стерилизационна. Нищо повече. А от общините – абсолютно нищо. Така че аз лично няма да подкрепя това предложение. Имам предвид старата точка 18, където се гласуват новите точки 9 и 10 точки „против”. Аз съм против това предложение и съм за увеличаване дела на държавата в болницата. А когато споменахте за парцелите, идеята е да се стигне до разпродажба. Средствата ще бъдат прозрачно инвестирани в реанимационен и в операционен блок. Такова решение се взе на Общото събрание на болницата.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: За МОБАЛ има две предложения. Дневният ред има десет точки и е разделен на две. Предлагам Ви първо да гласуваме точка 14. Сега ще гласуваме първите пет точки, свързани с МОБАЛ, а после ще гласуваме следващите пет точки.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Д-р Стефанова и д-р Стойнов като какви гласуват сега? Като представители на държавата, като доктори на МОБАЛ, или като общински съветници?

Частично съм съгласен с предното изказване – че държавата инвестира. Ние също инвестираме. Ние имаме 14 %, това е капитал, който се върти от съответните ръководители и носи приходи. Аз, като собственик на нещо с дялов капитал 14 %, нищо че работя там, в никакъв случай не бих се съгласил да ми падне процента на собствеността. Станала е грешка в миналото, създадено е такова търговско дружество, но ние сме тук, за да защитаваме интересите на Общината. Така че аз ще подкрепя предложението, направено от ОбА, нашият представител да гласува така, както взе решение ПК по ИВСПИ.

Г-н Николен Стойнов и г-жа Ваня Стефанова обявиха, че няма да участват в гласуването по тази точка.

Предложението по точка 14 от дневния ред беше подложено на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – не гласува, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – не гласува, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1374

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 221 от ТЗ и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в редовното годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - АД, гр.Велико Търново на 27.06.2011г. да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.2 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.3 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.4 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.5 от дневния ред – да се гласува „за”.

 

Възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 28.06.2011 г. /следващия ден/ след проведеното Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно Покана на Съвета на Директорите на МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов” АД, Вх. № 4179/ 13.06.2011 г.

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Искам още нещо да бъде правилно разбрано. Борбата е да има повече инвестиции в болницата. Разбирам, че пада процентният дял на Общината пада, но пада и на другите общини. Ние по никакъв начин не сме получили дори и един най-малък апарат. Само четири областни болници останаха в България, които не са повишили дела на държавното участие. Тези, които имат по-голям дял, получават по-добри финансови инжекции от министерството. Аз ви съобщавам какво е желанието на колегите, но вие решавате.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Увеличението на капитала ще дойде от самосебе си. Тенденцията, каквато е, е четирите търговски дружества да бъдат ликвидирани и това е на път. След няколко дни ще обяви фалит „Д-р Треймънд” с това искане към Общината за 700 000 лв., които ние не можем да дадем. Кожно-венерическият диспансер вече почти е фалирал, онкологичният диспансер, като имаме предвид, че субсидиите на държавата падат от 8 милиона на 3 милиона лв., също ще фалира. Факт е, че дадоха 6 милиона лв. на МОБАЛ, а не на онкологичния диспансер, това очаква нашите търговски дружества. Къде ще се влеят те? Тази дейност няма да отпадне, те ще се влеят в МОБАЛ. Аз в никакъв случай няма да се съглася нашият дял от 14 % да стане 9 %. Не мисля за Лясковец, където има конфликт на интереси и там ще стане 0.3 %. Нека да защитим интересите на Общината, не може ние сами да гласуваме да падне делът ни. Това е продажно като общински съветници.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Прави са колегите, които казват, че Общината не е инвестирала в болницата през последните години, но искам да кажа, че това не е практика въобще от създаването на търговското дружество и че в предишните мандати мисля,че първият в болницата магнитно-ядрен резонанс беше 100 % финансиран от приватизацията и още няколко други уреди. Общината е инвестирала в болницата за медицинска апаратура. Може би греша в наименованието, но съм сигурен, че една от модерните диагностични апаратури беше финансирана 100 % от общински средства и в този смисъл аз ще подкрепя проекта както е предложен и одобрен в постоянните комисии.

Г-н Тодоров обясни, че точките до 17 включително ще бъдат гласувани с предложението за допълнение от ОбА и подложи на поименно гласуване предложението по т. 15 с допълнението на ОбА:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – въздържал се, Ваня Стефанова – не гласува, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – не гласува, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 19 „за”, „против” няма, 6 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1375

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 221, 233 от ТЗ и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Наредба №9 от 2000г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в редовното годишно Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - АД, гр.Велико Търново на 27.06.2011г. и предложение от миноритарните акционери за включване на нови точки в дневния ред да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т.6 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.7 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.8 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.9 от дневния ред – да се гласува „против”.

По т.10 от дневния ред – да се гласува „против”.

 

Възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 28.06.2011 г. /следващия ден/ след проведеното Общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-Р СТЕФАН ЧЕРКЕЗОВ" АД.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно свикано Общо събрание на акционерите „ЕТЪР - 1924” АД, Вх. № 4117/ 02.06.2011 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Изключително съм разочарован от позицията на колегите ми от ГЕРБ. Не знам с какво лице ще влязат по време на кампанията, заявявайки, че искат да работят за интересите на великотърновци, а в същото време декларират форма на предателство.

Г-н Тодоров напомни на г-н Димитров да се изказва по текущата точка.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Няма да подкрепя това предложение, защото за мен е абсолютно идентично, както ставаше въпрос и за „Пазари”, така и за ФК „Етър”. Аз категорично не приемам информацията, която е сведена към знанието на ОбС. Няма смисъл да преповтарям мотивите, всички вие ги знаете.

Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване предложението по т. 16:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – въздържал се, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – въздържал се, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 16 „за”, 3 „против”, 6 „въздържали се”.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Как да гласува нашият представител? Ние гласуваме против, а изказванията бяха само по точка първа. Ние гласуваме, че не сме съгласни с този отчет, а съгласни ли сме с другите 7-8 точки? Предлагам да ги гласуваме точка по точка и нашият представител да отиде и да не подкрепи отчета, а да гласува по другите точки според нашето решеиние. Ние останахме с убеждение, че не приемаме отчета на търговското дружество и затова гласувахме „против”. Предлагам да гласуваме точка първа отделно и останалите точки заедно.

Г-н Тодор Тодоров подложи на гласуване предложението на г-н Рашков за отделяне на точка 1 от останалите точки в предложението. Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз казах, че съм против предложението на кмета като еднолично изказване, нито съм детайлизирал, нито съм давал някакви други допълнителни факти. Аз съм се запознал с материалите.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Подлагам на гласуване предложението на ОбА - по точка 1 от дневния ред на събранието да се гласува „за”.

Резултатите от гласуването бяха следните:

Стефан Стоянов – против, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – въздържал се, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 19 „за”, 2 „против”, 5 „въздържали се”.

Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване останалите четири точки от дневния ред на Общото събрание:

Стефан Стоянов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – въздържал се, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 22 „за”, 1 „против”, 6 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1376

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 221 т. 6, т. 7, т. 10 и т. 11 от Търговския закон, чл. 2, чл. 25, т. 1 т. 5 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества във връзка с чл.12, ал. 2, т. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на „ЕТЪР-1924” АД – гр.ВеликоТърново и го упълномощава да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.2 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.3 от дневния ред – да се гласува „за”;

По т.4 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.5 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т.6 от дневния ред - да се гласува „за”;

 

Възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 29.06.2011 г. /следващия ден/ след проведеното Общо събрание на акционерите на „ЕТЪР-1924" АД.

 

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно Покана на Съвета на Директорите на „ВТО МУЛТИКОМ” АД, Вх. № 4124/ 03.06.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване предложението по т. 17:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1377

На основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 221 от ТЗ и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в Общо събрание на акционерите на „ВТО МУЛТИКОМ” АД гр.Велико Търново на 29.06.2011 г. от 11 ч. в гр. Велико Търново, от 11 ч. в гр. Велико Търново, ул. "Васил Левски" № 14, В, ет. 2, да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.2 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.3 от дневния ред – да се гласува „против”.

По т.4 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.5 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.6 от дневния ред – да се гласува-след запознаване с материалите може да се гласува с оглед защита интересите на Общината.

Възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 30.06.2011 г. /следващия ден/ след проведеното Общо събрание на акционерите на „ВТО МУЛТИКОМ" АД.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно заявление от Управителя на „Инвестстрой - 92” ЕООД, Вх. № 4145/ 08.05.2011 г.

Г-н НИКОЛАЙ ТАЧЕВ: Защо сега е внесено това предложение за изменение и допълнение на предмета на дейност, вписан в регистъра и в учредителния акт? Това се наложи, тъй като при извършената процедура по вливане на две търговски дружества, преминаването на „Комунално стопанство” като преобразуващо дружество в приемащо дружество „Инвестстрой”- 92 г. в, решението, което беше взето тук, в тази зала, и подготвено от юридическа кантора, по тяхна преценка не беше променен нито предметът на дейност на приемащото дружеството, нито капиталът на приемащото дружество. В Агенцията по вписване беше регистрирано това вливане, като се запази вписаният преди това предмет на дейност на „Инвестстрой” заедно с вписания преди това капитал на „Инвестстрой”. Тъй като се прецени тогава от тези, които подготвяха предложението, което беше предложено на вашето внимание за вливането на „Комунално стопанство” в „Инвестстрой”, че съгласно текста, който фигурира по вписания предмет на дейност, може да се извършват и други дейности, незабранени със закон и този текст е достатъчен, за да може да се извършват всички дейности, които преминават в дейността на новото консолидирано дружество.

Сега внесох предложение в ОбА да се внесе предложение пред ВТОБС като Общо събрание на дружеството за изменение и допълнение на вписания в Агенцията по вписванията предмет на дейност и промяна и на учредителния акт, за да се получи едно изравняване на дейността, която реално извършва дружеството с вписания предмет на дейност и предвид предложенията, които се обсъждат в правителството и ще бъдат внесени в парламента за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, където извършването на комунални услуги от търговски дружества ще бъде възлагано на такива дружества, които имат такъв предмет на дейност. Правя това, за да можем предварително да изпълним условието и в предмета на дейност на „Инвестстрой” да бъде записано извършването на такива комунални дейности. Преди година и няколко месеца, през март 2009 г., когато се взе решението за предмета на дейност, не беше променен предметът на дейност, не беше направена промяна и в капитала. Капиталът и сега си остава такъв, какъвто беше в учредителния акт на „Инвестстрой”, въпреки че той фактически беше променен. Променен е в дела му „допълнителен капитал”, но не и в регистриран такъв. Това е моето обяснение, мисля, че е съвсем нормално и логично сега да се поиска тази промяна.

Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване предложението по т. 18:

Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – против, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1378

І.На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във вр. с чл. 119, ал. 4, и чл. 137, ал. 1, т. 1 от ТЗ и чл. 18, т. 3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”, Великотърновски Общински съвет допълва предмета на дейност на „Инвесттсрой – 92” ЕООД, гр. Велико Търново както следва: осъществяване на комунални услуги, свързани с: извозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци; поддържане чистотата на улици, тротоари, обществени места, паркове и обществени зелени площи; озеленяване и поддържане на градини, паркове, детски и спортни площадки.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА във вр. с чл. 119, ал. 4, и чл. 137, ал. 1, т. 1 от ТЗ и чл. 18, т. 3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”, Великотърновски Общински съвет допълва Учредителния акт на дружеството „Инвестстрой – 92” ЕООД, гр. Велико Търново, както следва:

1. Да бъде допълнен чл. 5 от Учредителният акт на дружеството, който да добие следното съдържание:

„Чл. 5 Предмет на дейност на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново е: осъществяване на независим строителен надзор в проектирането и строителството инвеститорски контрол; административно-правни и технически услуги на граждани, търговски дружества, държавни и общински предприятия при образуването и преобразуването им, както и при приватизация; осъществяване на комунални услуги, свързани с: извозване на битови, промишлени, строителни и други отпадъци; поддържане чистотата на улици, тротоари, обществени места, паркове и обществени зелени площи; озеленяване и поддържане на градини, паркове, детски и спортни площадки, както и всички други дейности, незабранени от закон.”

2. Да бъде допълнен §2 от Заключителните разпоредби на Учредителният акт на дружеството, като добие следното съдържание:

„§2 Настоящият учредителен акт е приет с Решение на Великотърновски Общински съвет № 271/19.06.2008 г., изменен и допълнен с Решение на Великотърновски Общински съвет № 1378/ 23.06.2011 г.”.

ІІІ. Възлага на Управителя на „Инвестстрой – 92” ЕООД, гр.Велико Търново да извърши регистрация на извършените допълнения в Учредителния акт на „Инвесттсрой – 92” ЕООД, гр.Велико Търново приет с Решение № 271/19.06.2008г. на Великотърновски Общински съвет.

ІV. Възлага на Управителя на „Инвесттсрой – 92” ЕООД, гр.Велико Търново да внесе информация за предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Намаляване капацитета на Дом за възрастни хора с умствена изостаналост, с. Присово, Вх. № 4136/ 06.06.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване предложението по т. 19:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Мирко Робов – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Николай Цонев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1379

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36 в, ал. 1, т. 1, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, План на Агенция за социално подпомагане за закриване на ДВУИ с. Присово и Годишни планове за 2011 г. и за 2012 г. към Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011 - 2015 г., Великотърновски Общински съвет:

Дава съгласие за намаляване на капацитета на Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Присово, общ. Велико Търново от 35 на 13 места, считано от 01.07.2011 г.

Финансирането на Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Присово, общ. Велико Търново, считано от 01.07.2011 г., с капацитет - 13 /тринадесет/ лица да се осъществява по единни стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет.

С намаляване капацитета на дома да се оптимизира числеността на персонала, в съответствие с Методика за определяне числеността на персонала в специализираните институции и социални услуги в общността, утвърдена със Заповед № РД 01-475/23.06.2010 г. на Министъра на труда и социалната политика.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за намаляване на капацитета на Дом за възрастни с умствена изостаналост с. Присово, общ. Велико Търново от 35 на 13 места, считано от 01.07.2011 г. пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за продължаване на процедурата, съгласно разпоредбите на чл. 36в от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на училища от Община Велико Търново в Списъка на средищните училища, Вх. № 4149/ 09.06.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението по т. 20.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1380

На основание чл. 17 ал. 1, т. 3, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, /1/ от ПМС 84 от 06.04.2009 год., Великотърновски Общински съвет

1. Предлага училищата от Община Велико Търново, отговарящи на условията за „Средищно училище”, съгласно Приложение 1 :

- ОУ „П.Р.Славейков” с. Церова кория;

- ОУ „Христо Ботев” с. Ресен;

- ОУ „Христо Смирненски” с. Самоводене;

- ОУ „Св.Иван Рилски” с.Балван;

- ОУ ”Неофит Рилски” гр. Килифарево

- ОУ „Д-р Петър Берон” гр. Дебелец

да бъдат включени в Списъка на средищните училища в Република България за 2012 година.

2. Съгласно чл. 7 /2/ от Постановление № 84 на МС от 06.04.2009 год. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища, Списъка на училищата от Община Велико Търново, отговарящи на условията за „Средищно училище” и Решението на Общински съвет Велико Търново, в срок до 15 август 2011 год. да се изпратят в Министерството на образованието младежта и науката .

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на ОУ „П. Р. Славейков”, с. Церова кория в Списъка на защитени училища, Вх. № 4142/ 08.06.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението по т. 21.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1381

На основание чл. 17 ал. 1, т. 3, чл. 21/1/ т. 23 от ЗМСМА, § 6 е /4/ от ЗНП и чл. 5 от ПМС 212 от 2008 год., Великотърновски Общински съвет

Предлага ОУ „П.Р.Славейков”, с. Церова кория да бъде определено като ЗАЩИТЕНО от Министерството на образованието, младежта и науката и включено в Списъка със защитените училища на Република България.

Съгласно § 6 е /4/ от Закона за народната просвета в срок до 30 юни 2011 год., Кмета на Община Велико Търново да изпрати в Министерството на образованието, младежта и науката мотивирано предложение и Решението на Общински съвет Велико Търново за обновяване на Списъка със защитените училища.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на ОУ „Неофит Рилски”, гр. Килифарево в Списъка на защитени училища, Вх. № 4143/ 08.06.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението по т. 22.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1382

На основание чл. 17 ал. 1 т. 3, чл. 21/1/ т. 23 от ЗМСМА, § 6 е /4/ от ЗНП и чл. 5 от ПМС 212 от 2008 год., Великотърновски Общински съвет

Предлага ОУ „Неофит Рилски” гр. Килифарево да бъде определено като ЗАЩИТЕНО от Министерството на образованието, младежта и науката и включено в Списъка със защитените училища на Република България.

Съгласно § 6 е /4/ от Закона за народната просвета в срок до 30 юни 2011 год., Кмета на Община Велико Търново да изпрати в Министерството на образованието, младежта и науката Решението на Общински съвет Велико Търново за обновяване на Списъка със защитените училища.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, гр. Дебелец, Вх. № 4165/ 10.06.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване предложението по т. 23 заедно с предложението на ПК по ЗГООС:

Димитър Захариев – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1383

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2011 г. следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот № 108001 по картата на възстановената собственост на землище с. гр. Дебелец, частна общинска собственост, представляващ изоставена нива с площ 14,862 дка, ІІІ категория, местност „Дръндарски мочур”, актуван с АОС № 504/ 05.02.1999 г.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот № 000439 по картата на възстановената собственост на землище гр. Дебелец, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 3,643 дка, ІХ категория, актуван с АОС № 4840/24.02.2011 г.

2. Поземлен имот № 000541 по картата на възстановената собственост на землище с. гр. Дебелец, частна общинска собственост, представляващ храсти с площ 4,650 дка, Х категория, актуван с АОС № 4838/23.02.2011 г.

3. Поземлен имот № 000572 по картата на възстановената собственост на землище с. гр. Дебелец, частна общинска собственост, представляващ храсти с площ 16,548 дка, Х категория, актуван с АОС № 4841/24.02.2011 г.

4. Поземлен имот № 082023 по картата на възстановената собственост на землище с. гр. Дебелец, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 1,862 дка, ІІІ категория, местност „Папик”, актуван с АОС № 4836/ 23.02.2011 г.

5. Поземлен имот № 092018 по картата на възстановената собственост на землище с. гр. Дебелец, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 4,000 дка, ІХ категория, местност „Еньовец”, актуван с АОС № 4837/ 23.02.2011 г.

6. Поземлен имот № 108001 по картата на възстановената собственост на землище с. гр. Дебелец, частна общинска собственост, представляващ изоставена нива с площ 14,862 дка, ІІІ категория, местност „Дръндарски мочур”, актуван с АОС № 504/05.02.1999 г.

ІІІ. Определя начални тръжни цени, въз основа на оценки, изготвени от оценители, регистрирани по ЗНО, както следва:

1. За поземлен имот № 000439 – в размер на 20 720 (двадесет хиляди седемстотин и двадесет) лева без ДДС.

2. За поземлен имот № 000541 – в размер на 500 (петстотин) лева без ДДС.

3. За поземлен имот № 000572 – в размер на 1 589 (хиляда петстотин осемдесет и девет) лева без ДДС.

4. За поземлен имот № 082023 – в размер на 8 500 (осем хиляди и петстотин) лева без ДДС.

5. За поземлен имот № 092018 – в размер на 645 (шестстотин четиридесет и пет) лева без ДДС.

6. За поземлен имот № 108001 – в размер на 13 487 (тринадесет хиляди четиристотин осемдесет и седем) лева без ДДС.

ІV. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Къпиново и с. Ялово, Вх. № 4166/ 10.06.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване предложението по т. 24 заедно с предложението на ПК по ЗГООС:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – въздържал се, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против”, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1384

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот № 010020 по картата на възстановената собственост на землище с. Къпиново, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 6,018 дка, ІІІ категория, местност „Петях камък”, актуван с АОС № 4872/05.04.2011 г.

2. Поземлен имот № 102004 по картата на възстановената собственост на землище с. Къпиново, частна общинска собственост, представляващ изоставена нива с площ 19,441 дка, V категория, местност „Леской дол”, актуван с АОС № 4871/05.04.2011 г.

3. Поземлен имот № 016087 по картата на възстановената собственост на землище с. Ялово, частна общинска собственост, представляващ полска култура (нива) с площ 3,865 дка, VІІІ и ІХ категория, местност „Куругуаджук”, актуван с АОС № 4874/06.04.2011 г.

ІІ. Определя начални тръжни цени, въз основа на оценки, изготвени от оценители, регистрирани по ЗНО, както следва:

1. За поземлен имот № 010020 – в размер на 5 270 (пет хиляди двеста и седемдесет) лева без ДДС.

2. За поземлен имот № 102004 – в размер на 9 341 (девет хиляди триста четиридесет и един) лева без ДДС.

3. За поземлен имот № 016087 – в размер на 805,50 лева (осемстотин и пет лева и петдесет стотинки).

ІV. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, местност „Качица”, гр. Велико Търново, Вх. № 4177/ 13.03.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване предложението по т. 25:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – въздържал се, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 23 „за”, 1 „против”, 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1385

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост в землището на гр. В. Търново, както следва:

- имот с идентификатор 10447.16.212 по кадастралната карта на гр. В. Търново, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 1,729 дка, VІ категория, местност „Качица”, актуван с АОС № 4876/08.04.2011 г.

ІІ. Определя начална тръжна цена, равна на пазарната цена на имота въз основа на пазарната оценка, изготвена от лицензиран оценител, регистриран по ЗНО, в размер на 10 480 (десет хиляди четиристотин и осемдесет) лева;

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот, с. Леденик, Вх.№ 4155/ 09.06.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване предложението по т. 26:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Николай Цонев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1386

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и становище вх. № 1011-11/31.05.2011 год. на Кмета на с. Леденик, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в сградата на Кметство с. Леденик, представляващ помещение с площ от 8,00 кв.м за срок от 5 /пет/ години за фризьорски салон при начална тръжна цена 60,00 лв. на месец.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот, гр. Велико Търново, Вх.№ 4118/ 02.06.2011 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Знаете, че още в самото начало на това заседание аз направих предложение за отлагане на тази точка, за да може да се разгледат детайлно всички точки, които са предложени, за да не бъдем уязвими и да не бъдем подлагани на обжалване. Тук има доста абстрактни неща, с които няма как да се съглася, така като са заложени точките във ІІ от предложението на кмета. Аз се опитах да намеря информация съществува ли някаква законова форма, с която Общината да предлага удовлетворяване на разходите, направени за подобряването. Ако това е законово заложено, ще гласувам „за”, но позицията ми е принципна, защото мога да ви предложа няколко предложения от страна на ОбА, където ОбС не се съобрази с така направените предложения на различни собственици, които са били на наша, общинска, собственост. След като не можах да намеря никакви законови форми, които да доказват законосъобразността в ангажимента спечелилият да заплати тези 30 645 лв., аз не го приемам като мотив от страна на ОбА. Още повече, че тук са заложени изисквания, че кандидатите са длъжни да представят схема на разположението на масите. Никъде не пише, че ОбА ще предостави на вниманието на участниците скица на фоайето със заложени критерии от страна на ОбА, с което кандидатите да се съобразят, което създава предпоставки в частта на точка 3 от ІІ: „За участие в конкурса са внесени депозити в размер на петкратна минимална конкурсна цена. При непълнота на предоставените документи на участниците депозитът не се възстановяава”, т.е. тези 7500 лв. впоследствие да остават в полза на Общината. Какво ще се случи, в схемата има някакви неща, които не отговарят на изискванията, които никой от участниците не би могъл да знае без предварителен разговор, след като не е заложено в документите. Ще се създаде предпоставка за вземането на този депозит от 7500 лв. Точно това бяха мотивите ми да искам отлагане на тази точка, за да детайлизираме всичко, което съществува като ангажимент от страна на ОбА и на ОбС , за да не бъдем подлагани по-късно на коментари и на съдебни процедури.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: За да бъдат изчистени всички съмнения около отдаването на обекта под наем, Групата на БСП правим следното предложение: подкрепяме точка ІІІ. „Великотърновският общински съвет дава съгласие до определяне на спечелилия участник в конкурсаната процедурата обектът да продължи да функционира при досегашните условия, в срок до един месец”. Нашата група ще подкрепи само точка ІІІ. Предлагам предложението за решение да се гласува, като се отдели точка ІІІ и за нея се гласува отделно.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Правя процедурно предложение да се гласува отделно от останалите точки точка ІІІ. „Великотърновският общински съвет дава съгласие до определяне на спечелилия участник в конкурсаната процедурата обектът да продължи да функционира при досегашните условия” . Знаем, че договорът на фирмата, която сега експлоатира обекта, е изтекъл и за да може да функционира законосъобразно, ние трябва да му дадем шанс да не влиза в законови противоречия.

Предложението ми е да извадим точка ІІІ от предложението на кмета и да я гласуваме, като останалата част от предложението се отложи да влезе в ПК за преразглеждане. Казах какви са ми мотивите за отлагане.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз бих допълнил към предложението на Румен Димитров „за срок от един месец”, защото наемателите са заинтересовани проблемът им да бъде разрешен, а не както той го направи, без да се упоменава срок, защото може да остане още 2-3 години. Аз правя предложение да бъде записано както предложи г-н Димитров и както е в предложението на кмета, но за срок от един месец. През този един месец да мине през комисиите и да се аргументира. Да влезе на следващото заседание на ОбС за вземане на решение, отлагането да стане за срок от 1 месец.

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: По същество и двете предложения може да изглежда, че се допълват, но те са различни и според мен би трябвало да се гласуват поотделно. Това да се продължи да ползват сегашните наематели заведението до провеждане на конкурса, на търга, е правилно и така трябва да бъде. Защо трябва да слагаме срок от един месец? Няма как да се проведе за един месец. Можеше да сложите срок и една седмица, съвсем да не върви работата.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Първо, времето ни притиска и второ, нужно е да се концентрирате. Аз тук не приемам прекалено голямата активност по един въпрос, който не е чак толкова важен и който е ясен. Аз не чух има ли нещо незаконосъобразно в предложението на ОбА. Няма. Защо трябва да го връщаме обратно? Сега се казва да отложим конкурса. Защо? И да приемем едно положение, което е на ръба на нормативните изисквания. На предната сесия ние отхвърлихме едно предложение на кмета да се разпоредим с едно място. Защо не го забранихме, тогава, като всички бяхме наясно, че не трябва да бъде? Правя процедурно предложение: беше направено предложение една от точките да се гласува отделно от другите.

Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението на г-жа Денева и г-н Димитров за разделяне на предложението на две части. Предложението за разделяне проекта за решение беше отхвърлено с 10 „за”, 2 „против”, 16 „въздържали се”.

Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване цялото предложение по точка 27:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – въздържал се, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, 2 „против”, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1387

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл.103 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, сградата на Общината, представляващ фоайе към Голяма зала с обща площ 129,00 кв.м, за срок от 10 /десет/ години при начална конкурсна наемна цена в размер на 1 300,00 лв. на месец, съгласно изготвена оценка от “Инвестстрой 92” ЕООД.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публично оповестен конкурс за отдаване на имота под наем при следните условия:

1. Предложена офертна цена, не по- ниска от началната конкурсна наемна цена.

2. Кандидатите са длъжни да представят офертно предложение за управление и развитие на общинския имот, с разпределение на инвестициите по години.

3. За участие в конкурса се внася депозит в размер на 5 /пет/ кратната минимална конкурсна цена. При непълнота на представените документи на участник, депозитът не се възстановява.

4. Кандидатите са длъжни да представят схема на разположението на маси, столове и друга мебелировка в обекта, което разпределение да осигурява безпрепятствен достъп до Голяма зала при провеждане на мероприятия в нея.

5. Наемателят е длъжен да съобразява работното си време с функционирането на общинска администрация, дейността на ВТОбС и други прояви на Община Велико Търново, свързани с ползването на Голяма зала.

6. Спечелилият участник следва на заплати на последния наемател направените от него подобрения в размер на 30 645,00 лв., съгласно оценка на оценител на имоти.

7. При отказ от подписване на договор за наем, депозитът на участника не се възстановява.

ІІІ. Великотърновски общински съвет дава съгласие до определяне на спечелил участник в конкурсната процедура, обектът да продължи да функционира при досегашните условия.

Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Предлагам да бъде удължена работата на днешното заседание до изчерпване на дневния ред, но не повече от един час.

Предложението на г-н Стефанов беше прието с 24 „за”, 1 „против”, 3 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Противопоставям се на коментарите на някои от колегите, че след като всичко е предложено от ОбА, не трябва да се подлжи на по-обстоен коментар, тъй като всички тези съдебни процедури, които текат, доказват, че не всичко, което излиза от ОбА, е законосъобразно. Точно в тази връзка аз ви направих предложение да бъдем по-осторожни, тъй като така направеното предложение във всички тези точки създава предпоставки не само за двусмислие, но и за страхотни интерпретации и многозначни тълкувания, което категорично ще бъде атакувано в последващите процедури.

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на земеделски земи в полза на читалището в гр. Килифарево, Вх. № 4151/ 09.06.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване предложението по точка 28:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1388

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от Закона за общинската собственост, чл. 59, ал. 7 от НРПУРОИ, във връзка с §6 от ПЗР на Закона за народните читалища, Великотърновски Общински съвет предоставя за безвъзмездно ползване на Народно читалище ”Напредък 1884” гр. Килифарево, представлявано от Председателя на НС – Тодор Василев Тодоров за срок от 10 (десет) години, считано от 01.10.2011 г. земеделски земи от Общинския поземлен фонд с обща площ 49,684 дка, както следва:

- поземлен имот № 055013 по картата на възстановената собственост на землище гр. Килифарево, общ. В. Търново, нива с площ от 5,185 дка, ІІІ категория, местност „Копано имане”, актуван с АОС № 4899/08.06.2011 г.

- поземлен имот № 055023 по картата на възстановената собственост на землище гр. Килифарево, общ. В. Търново, нива с площ от 9,599 дка, ІІІ и V категория, местност „Копано имане”, актуван с АОС № 3212/18.04.2006 г.

- поземлен имот № 069007 по картата на възстановената собственост на землище гр. Килифарево, общ. В. Търново, нива с площ от 5,300 дка, ІІІ категория, местност „Мочура”, актуван с АОС № 3060/06.10.2005 г.

- поземлен имот № 069009 по картата на възстановената собственост на землище гр. Килифарево, общ. В. Търново, нива с площ от 5,900 дка, ІІІ категория, местност „Мочура”, актуван с АОС № 3063/07.10.2005 г.

- поземлен имот № 069012 по картата на възстановената собственост на землище гр. Килифарево, общ. В. Търново, нива с площ от 23,700 дка, ІІІ категория, местност „Мочура”, актуван с АОС № 2557/09.02.2005 г.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите административни действия, съгласно действащата нормативна уредба.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот, гр . Килифарево, Вх. № 4156/ 09.06.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване предложението по точка 29:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1389

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 39, ал. 5 от ЗОС, чл. 59, ал. 1 и ал. 7 от НРПУРОИ и във връзка с § 4, ал.1 от ЗНЧ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 5 години върху част от недвижим имот общинска собственост, представляващ библиотека в подблоково пространство със застроена площ от 370 кв. м., попадаща кв.52 на гр. Килифарево, ул. „Александър Стамболийски”, актуван с АОС № 259/ 22.04.1977 г. в полза на Народно Читалище „Напредък 1884” гр. Килифарево, представлявано от Председателя на Настоятелството - Тодор Василев Тодоров.

2. Всички текущи разходи, както и разходите по поддръжка и ремонт на
сградата са за сметка на Читалищното настоятелство.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички
необходими административни действия съгласно изискванията на ЗОС и НРПУРОИ.

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, с. Габровци, Вх. № 4116/ 01.06.2011 г. г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението по точка 30.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1390

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129 /1/ от ЗУТ, чл. 59 /1/ от ЗУТ, чл. 110 /1/ т. 5 от ЗУТ и Решение № КЗЗ-5/15.10.2009г., Великотърновски Общински съвет одобрява проект за подробен устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населеното място:

 • площадка за СОЗ- напорен водоем в ПИ № 084033 -землище на с.Габровци –Община Велико Търново-288.00 кв.м.
 • площадка за СОЗ - черпателен водоем в ПИ № 030003-землище на с.Големаните – Община Велико Търново-150.00 кв.м.
 • ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, местност „Устито”, гр. Дебелец, Вх. № 4140/ 08.06.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението по точка 31.

  Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

  РЕШЕНИЕ № 1391

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал.1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линейна инфраструктура за подземен ел кабел 1кV захранващ обект «Логистичен център на ЦБА Търговия» ЕООД в ПИ № 035026, местност «Устито», землище на гр.Дебелец. Трасето на ел кабела започва от трафопост в ПИ № 039030, пресича ПИ № 030025 – общински полски път, тръгва успоредно и пресича ПИ № 0.390 – общински местен път, продължава в западната част на ПИ № 039025 – общински път и навлиза в ПИ № 035026.

  На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

  ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, местност „Саламята”,, с. Леденик, Вх. № 4141/ 08.06.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението по точка 32.

  Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1392

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план-план за застрояване за ПИ № 081005, местност „Саламатя”, землище на с. Леденик, Община Велико Търново, относно промяна предназначението на имота /проектиране на обект:” Складова база, автосервиз и кафене”/, план- схеми за електрификация, водоснабдяване и за комуникационно-транспортната мрежа към ПУП, БКТП 1х800 кVА и трасе за външна връзка за ел кабел 20 кV, и промяна предназначението на части от имоти – общинска собственост ПИ № 105003- пасище, мера с площ от 232,77 кв.м и ПИ № 081004 – нива с площ 80 кв.м. и част от ПИ № 000236 – полски път с площ от 41,45 кв.м, осигуряващ достъп до ПИ № 081005. За поземлен имот № 081005, местност „Саламатя”, землище на с. Леденик, Община Велико Търново се определя предназначение за „производствено - складови дейности”, при следните устройствени показатели: височина на сградите – до 10 м; плътност на застрояване /Пзастр./ - до 80 %; коефициент на интензивност /Кинт/ - до 2,5; минимална озеленена площ – 40%; начин на застрояване – свободно /е/. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

  На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

  ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, местност „Голяма ливада”, с. Войнежа, Вх. № 4147/ 09.06.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението по точка 33.

  Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1393

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява проект за изменение на ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ № 037133 и ПИ № 037127, местност „Голяма ливада”, землище на с. Войнежа /променено предназначение на имотите с Решение № КЗЗ-05 от 21.06.2007 г. на Областна дирекция „Земеделие” гр. Велико Търново/ относно преотреждане на имотите за „фотоволтаични инсталации”, план-схеми за водоснабдяване, електрификация и комуникационно – транспортен план към ПУП, трафопост 20/ 0,4 кV и трасе на кабелни връзки 20 кV за изграждане на „Фотоволтаична електроцентрала”. Трасето на ел кабела се прокарва по ПИ № 037048 – общински полски път.

  На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

  ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, кв. № 27, с. Арбанаси, Вх. № 4170/ 13.06.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението по точка 34.

  Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1394

  На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общинският съвет дава съгласие Кметът на общината да одобри:

  - частично изменение на ПУП – план за регулация за част от кв. 27 по плана на с. Арбанаси – образуване на нов УПИ в територия улична регулация /публична общинска собственост/ до кв. 27 – УПИ VІІ- за трафопост от кв. 27; промяна на уличната регулация на улица с ОК ОК 246-245, като се създава нова ОК ОК 246-а;

  - частично изменение на ПУП – план за застрояване за новообразувания УПИ VІІ- за трафопост от кв. 27 по плана на с. Арбанаси – предвижда се застрояване на сграда – трафопост.

  ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Стефка Илиева Стефанова, Вх. № 4172/ 13.06.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението по точка 35.

  Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1395

  На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1, ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид мнението по компетентност на Директора на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Велико Търново и размера на задължението, Великотърновски общински съвет дава мнение да се опрости дължимата сума в общ размер 244,61 лв., на лицето Стефка Илиева Стефанова, тъй като същата представлява несъбираемо държавно вземане.

   

  ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Любина Чудомирова Калчева, Вх. № 4169/ 13.06.2011 г.

  Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Преди няколко заседания ви попитах коя е тази държава в света, която разчита да върже държавния бюджет с парите на майките и ги кара да връщат пари за минало време с лихва от 20 % . Тогава отговорът беше: „Няма такава държава”, но виждам, че с новите предложения с № 39, 40 и 41 отново от нас се иска да вземем пари от майките и да ги върнем на държавата. Призовавам ви да гласувате против предложенията да се вземат пари от майките, защото това е не само удар по нашия морал, а това е и най-бързият начин българската нация да изчезне от лицето на земята.

  Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението по т. 36. Резултатът от гласуването беше 13 „за”,1 „против”, 4 „въздържали се”. Г-н Тодоров предложи прегласуване на точката поради липса на кворум.

  След прегласуването предложението по т. 36 беше прието с 15 „за”,9 „против”, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1396

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид становището по компетентност на Директора на ТП на НОИ и размера на задължението, Великотърновски Общински съвет дава мнение да не се опрости дължимата сума в общ размер 763,58 лв. /лихва/ на лицето Любина Чудомирова Калчева, тъй като същата представлява събираемо държавно вземане.

   

  ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Нели Петрова Петкова, Вх. № 4174/ 13.06.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението по точка 37.

  Предложението беше прието с 15 „за”, 7 „против”, 3 „въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 1397

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1, ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид становището по компетентност на Директора на ТП на НОИ и размера на задължението, Великотърновски Общински съвет дава мнение да не се опрощава задължението в размер на 671,97 лв. на лицето Нели Петрова Петкова, тъй като същото представлява събираемо държавно вземане.

  Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ (отрицателен вот): Групата на ГЕРБ я разбирам, защото има законово основание според тях, но не мога да си обясня гласуването на БСП - защо подкрепят това майките да плащат? Вие социална партия ли сте, или не сте?

  ПО ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Опрощаване на дължими държавни вземания на лицето Даниела Йорданова Кенарова, Вх. № 4175/ 13.06.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението по точка 38.

  Предложението беше прието с 16 „за”, 4 „против”, 4 „въздържали се”.

  РЕШЕНИЕ № 1398

  На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 9 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., във връзка с чл. 1 ал. 1 от Указ № 2773 от 29.06.1984 г., предвид становището по компетентност на Директора на ТП на НОИ и размера на задължението, Великотърновски Общински съвет дава мнение да не се опрости дължимата сума в общ размер 336,92 лв. /лихва/ на лицето Даниела Йорданова Кенарова, тъй като същата представлява събираемо държавно вземане.

  ПО ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за дейността на РСО „Янтра” за 2010 г., Вх. № 4115/ 01.06.2011 г.

  Изказвания не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението по точка 39.

  Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

   

  РЕШЕНИЕ № 1399

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

  Приема Информация за дейността на РСО „Янтра” за 2010 г. и за участието на Община Велико Търново в него.

  ПО ЧЕТИРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на график на заседания на ВТОбС до провеждане на местни избори 2011 г., Вх. № 4167/ 13.06.2011 г.

  Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: ПК по ОС предлага заседание през месец октомври. Не може в редовния си график да залагаме заседание през октомври.

  Подлагам на гласуване точката без предложението за заседание през месец октомври – т.е. само първата част от предложението на ПК по ОС.

  Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1400

  На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема

  График на заседанията до провеждане на местни избори 2011 г.

   

  Заседание 21.07.2011г. Основни точки от дневния ред

  1. Отчет за дейността на Великотърновски общински съвет и неговите комисии за I–ро полугодие на 2011 г. – съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА;

  2. Отчет за изпълнение на решенията на Великотърновски Общински съвет за I –ро полугодие на 2011 г. и всички неснети от отчет решения;

  3. Информация за работата на Младежки дом Велико Търново.

  4. Информация за състоянието на речните корита в Община Велико Търново.

  Заседание 29.09.2011 г. Основни точки от дневния ред

  1. Информация за касовото изпълнението на бюджета на Община В. Търново за ІI-ро шестмесечие на 2011 г.;

  2. Отчет за изпълнение на Инвестиционната програма за І-ро шестмесечие на 2011 г.;

  3. Информация за дейността на общинските търговски дружества за І-ро полугодие на 2011 г.;

  ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от група „ДЕСЕН АЛИАНС”, Вх. № 4152/ 09.06.2011 г.

  Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: С това наше предложение ще се опитаме да въведем единен критерий към всички, ползващи зоните за кратковременно паркиране. Предлагаме работно време до края на годината: понеделник – петък включително - от 9.00 сутринта до 18.00 часа след обед; събота, неделя и празничните дни на РБ ползващите зоните за кратковременен престой, да не плащат, защото след последното решение на Комисията, назначена от кмета, ОбА направи така, че пет паркинга да работят в събота, а шест в неделя. Това води до объркване и неприятни последици за бизнеса и за гражданите на В. Търново. Свидетели сме на това как в последните седмици през няколко дена четем статии как на много гости са вдигнати колите, те се заканват да съдят Общината. Ако въведем единни критерии – от 9 до 18 часа и това се разгласи в обществото, ще облекчим работата на гражданите и ползвателите на МПС. Заложено е като срок на действие до края на годината. Надявам се следващия мандат новоизбраният ОбС да разгледа наредбата, която отложихме във времето, да направи необходимите корекции и след Нова година да влезе в действие новата наредба.

  Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Искам да изразя своето възмущение от хода на т.нар. група „Десен алианс”. В началото на този мандат т.нар. „общински съветници” с по-голям от един мандат ни даваха препоръка да не се юркаме и като наближи краят на мандата, тогава да започнем да работим, защото ще предстоят изборите. Това, което в момента олицетворява „Десен алианс”, категорично припокрива това едно към едно, което в началото на този мандат се опитваха да ни дадат като съвет или консултация. Защо казвам това и кои са моите мотиви да бъда толкова краен в коменатра си? Това, което се случваше в комисията по ОРТП: бяха направени различни предложения в комисията, които по категоричен бяха отхвърлени. Протоколирано е гласуването на представителите на „Десен алианс”. Виждате ли, предложенията трябва да бъдат адресирани към комисията на кмета или общинската комисия, която взема решенията. По този начин се бойкотираха много разумни предложения, тъй като аз и други колеги в тази зала имахме претенции, че се опитахме по всякакъв начин да организираме срещи, на които да декларираме напрежението и да искаме промени във всички тези неща, които по една или друга причина виждаме, че се приемат от техния съпартиец – г-н Кмета, защото той е съпартиец, когато им изнася и не е съпартиец, когато не им изнася. И в настоящия момент искам да кажа, че в тази комисия, която беше провокирана и организирана след коментари в „Господари на ефира”, така кметът излезе с такъв ход и ни покани всички членове на Комисията, където бяхме едва ли не само присъстващи. Тогава предсатвителите на „Десен алианс” мълчаха безмълвно при всички тези титанически опити, които ние полагахме и се опитахме да наложим в разбиранията, че наистина трябва да бъде направена промяна в работното време на зоната за кратковременно паркиране. Искам да кажа, че тогава, когато бяха направени предложения за промяна на работното време, господата мълчаха – вероятно защото са знаели, че на един по-късен етап входирайки своите предложения, които не са техни, ще бъдат удовлетворени не само от ОбС, но и от комисията на кмета. Затова казвам, че не споделям позицията и положението, което заема „Десен алианс” – т.е. да бойкотира разумни предложения, които ще използва като свои на един по-късен етап.

  Г-н ГЕОРГИ СТЕФАНОВ: Раздадено ви е едно предложение на групата на БСП като проект за допълване на предложения проект за решение – става въпрос за нови точки трета и четвърта. Предлагаме на ОбС за следващото заседание да внесе три материала: Отчет за икономическото състояние, Предложение за реинвестиране и Предложение за облекчено паркиране. И следваща точка – като ОбС да прекратим по-нататъшното разширяване на зоните за кратковременен престой.

  Г-н МИРКО РОБОВ: Подобно на освобождаването от такса „Смет” и тук я караме на парче. Аз ще подкрепя всичко, защото всяка крачка в ограничаването на сините зони води към ликвидирането им, което е доброто решение на В. Търново. Неговата специфика показва, че не е удачното решение за гражданите на В. Търново. Трябват други регулаторни решения и това е очевидно, но какво правим с търговските обекти от т.нар. „малък бизнес”? Сините зони напъждат техните клиенти. На ръба на оцеляването са тези магазини, които граничат със синята зона. И там трябва да дадем някакво решение, и те като число граждани не са по-малко от тези, в чиято полза правим поредната крачка. Какво правим с малките търговски обекти? Цените спрямо големите вериги са с малка стъпка надолу и пускането на един есемес отнема възможността клиентът да предпочете точно тях. Тръгваме да ги убиваме. Също живущите горе по Варуша, които по тесните сокаци не могат да достигнат горе до дома си с кола и трябва да оставят автомобила си долу. Отиваме към едни малки крачки, които изискват след себе си нови и нови предложения. На следващата сесия ще внеса предложение за тези търговски обекти.

  Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Предложенията на „Десен алианс” и на БСП са чудесни, но аз няма как да ги подкрепя. Аз живея на ул. „ Н. Габровски”, на пресечката й с ул. „Ниш”. Там няма сини зони, но не можеш и да спреш. Има знак „Забранено спирането” по цялата улица „Н. Габровски” от дясната страна по пътя за пътния възел, по цялата улица „Ниш” е забранено спирането, т.е. аз съм по-зле и от сините зони. И дори и да имаш пари, не можеш да си платиш да стоиш през деня, не мога да стоя вечерта, не мога да стоя и през нощта. Няма къде да спра да си разтоваря багажа. Изразявам възмущението на целия квартал, на гражданите по ул. „Ниш”, на фирмите, които работят по „Н. Габровски” по посока на пътния възел, че няма къде да спрат колите си и са по-зле и от сините зони.

  Защо няма да подкрепя предложението на „Десен алианс”? Не мога да го подкрепя, защото няма икономическа обосновка, т.е. „Паркинги и гаражи” при сегашната ситуация е на нула печалба. Никой не знае какво е състоянието. На последното заседание на ПК по ИВСПИ се опитаха да кажат, че почти няма печалба. Ние не знаем договора с мобилните оператори, не знаем приходите от есемесите и какво правим? Оттук нататък със сигурност „Паркинги и гаражи” ще бъде на загуба, оттук нататък Общината ще увеличи загубите си. Затова аз предлагам: да приемем първото предложение на БСП, което е: „За информация за икономическите резултати от въвеждането на сините зони”. ПК по ИВСПИ да се запознае с договора с мобилния оператор, с приходите, да се направи икономически анализ. Затова предлагам да приемем само точка 1 и да отложим вземането на решение, след като се запознаем с информацията от Общината.

  Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз също не съм склонен да подкрепя предложението не само на „Десен алианс”, а и на когото и да било друг по една проста причина: когато трябваше ние да решим какво да правим относно тези сини или каквито и искате да ги наречете, всички вие гласувахте „за” това да възложим на кмета той да реши какво да прави. Сега, когато той реши, дали добро, или лошо, всички вие започнахте да давате предложения какво да става. Това е неприемливо, защото ако аз съм кмет и вие сте ми възложили аз да реша въпроса, аз оттук нататък ще го решавам така, както вие сте ми възложили – т.е. аз да го решавам.

  Въпреки това ще направя една малка корекция – зимното часово време трябва да се зачита, затова ви моля от 1 октомври до 31 април работното време да бъде до 17.00 часа, защото след това вече е тъмно, да не говорим за лоши атмосферни условия, преспи, затрудняване на движението на МПС-тата заради лоши условия.

  Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Шест месеца минаха и нещата относно уличното движение и паркирането вместо да се подобрят, стават все по-зле. Сега чувам предложения на колеги да ги отложим, да искаме анализ и т.н. Към г-н Стоянов: да, има два месеца – ноември и декември. Нека до първи ноември да е един час, а за два месеца да е с един по-късно. Нека тук в няколкото месеца, които остават, да не ни псуват хората. За това става дума. След като „Паркинги и гаражи” е на загуба, с тези 5-6 паркинга, които работят в събота и неделя, ще се оправи ли икономическото положение? Нали с оглед подобряване на приходите в Общината въведохме т.нар. „сини зони”, а се оказва, че сме на нула. И ако се приеме вашето предложение, какво ще стане? Ще сме на минус. Изтървали сме всички срокове, нека да приемем това предложение като решение, а следващият ОбС да променя наредбата.

  Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението на г-н Стефан Стоянов за промяна на работното време – вместо 18.00 часа работното време да приключва в 17.00 часа в зимните месеци. Предложението беше прието с 13 „за”, 2 „против” и 6 „въздържали се”.

  Г-н Тодоров подложи на гласуване основното предложение по точката заедно с корекцията на г-н Стефан Стоянов. Предложението беше прието с 20 „за”, 2 „против” и „въздържали се” няма.

  РЕШЕНИЕ № 1401

   

  На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за прецизиране часовия обхват на зоните за кратковременен престой, както следва: Считано от 01.07.2011 до 31.12.2011 г.

  Работно време - Понеделник – Петък:

  Зимно часово време: 09.00 – 17.00 ч.

  Лятно часово време: 09.00 – 18.00 ч.

  Събота, Неделя и празничните дни на Република България — зоните да бъдат безплатни.

  Възлага на кмета на общината да представи за следващото заседание на Общински съвет:

  - информация за икономическите резултати от въвеждането на зони за кратковременен престой;

  - предложение за реинвестиране на средствата от зоните за кратковременен престой в места за паркиране;

  - предложение за облекчен режим за домуване на леките автомобили, собствениците на които живеят в обхвата на зоните за кратковременен престой.

  4. Преустановява по - нататъшното разширяване на зоните за кратковременен престой.

   

  Г-н МИЛЕН МИХОВ: (отрицателен вот) Гласувах „против”, защото така не се решават нещата. Имаме една наредба, която сме замразили до 2012 година и това нещо изисква да си променим решението, което определяше влизането й в сила, да я вкараме в зала и ако трябва да я поправим, нека да я поправим и да решим въпросите с паркирането в града. Обещавам, че за следващата сесия ще внеса предложение за отмяна на решението ни за влизането й в сила през 2012 г. и за влизането й в сила през 2011 г. Който иска да променя и урежда правилника, да променим наредбата, да я разпишем и да задължим кмета да я изпълнява.

  Заседанието беше закрито в 13.55 часа.

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

   

  ПРОТОКОЛИРАЛ:

              /Р. ГРЪНЧАРОВ/

   

  ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

  ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

  ТОДОР ТОДОРОВ………………….

  МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

  ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………