ПРОТОКОЛ № 92

 

От деветдесет и второ заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 07.07.2011 г. от 17.00 часа в залата на Великотърновски Общински съвет.

 

Присъстваха 23 общински съветника. Отсъстваха г-н Георги Стефанов, г-жа Желка Денева, г-жа Роза Мишева, г-н Илия Велков, г-н Хасан Палов, г-н Мавроди Калейнски, г-н Ивайло Иванов, г-н Пламен Цанев, г-н Николен Стойнов, г-жа Йорданка Стефанова, г-н Александър Чокойски, г-н Милен Михов, г-н Мирослав Маринов.

Заседанието беше открито от заместник-председателя на ОбС – г-н, Тодор Тодоров, който даде думата на общинските съветници за изказвания по дневния ред. Предложения не бяха направени. Г-н Тодоров подложи на гласуване дневния ред на заседанието. Дневният ред беше приет с 23 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Преразглеждане на Решение № 1401/ 23.06.2011 г.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Съгласно чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА г-н Рашев е върнал предложението ни за ново разглеждане. Предстои ни да вземем решение дали да потвърдим, или да отхвърлим предложението, като може да се направят и допълнения към него.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Принуден съм да взема отношение, защото още в началото на своето изложение г-н Кметът пише: „…от група общински съветници от БСП и предложение, визиращо само часовия диапазон на зимно и лятно работно време, като за същото липсват индивидуализиращи реквизити (автор, принадлежност към политическа група и т.н.)”. Последните три-четири абзаца аз намирам за абсолютно излишни. На мен и на всички нас в залата ни е ясно, че когато някой се изказва от трибуната, това се протоколира. Протоколирано е и моето изказване, т.е. има автор, не е необходима принадлежност към политическа група и т.н., така че аз ще подкрепя Решение № 1401 с абсолютно същия текст, който ние приехме на предходната сесия.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Тъй като съм официално входител на предложението, изложено от група „Десен алианс”, искам да заявя, че ще гласувам за потвърждаване на Решение № 1401 и бих подкрепил и допълнителни изисквания, ако колегите предложат.

Бих искал да направя една вметка относно част от мотивите, които излага г-н Кметът, а именно позовавайки се на чл. 99 от ЗДП. В текста на този член се дава право на общинския съвет като собственик на улиците или администриращия орган, в случая кмета, да организира зони за кратковременно паркиране. В случая ние се явяваме собственик на улиците, а той е администриращ орган. Това първо, второ, аз, като част от ПК по ОРТСП съм присъствал на онова заседание, което се цитира тук; тогава ние бяхме само свидетели и слушатели на това, което се случи на тази комисия, а именно: нашите препоръки, които бяха изложени на това съвместно заседание на Общинската комисия по транспорта и групата общински съветници от ПК по ОРТСП в Общинския съвет, не са взети предвид. Ние сме били там, но ние не сме подкрепили предложенията, които е направил кметът.

В заключение отново повтарям, че ще гласувам за препотвърждаването и прегласуването на това наше решение, което вече взехме веднъж и се надявам се отново да потвърдим.

Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: Имам въпрос към ОбА, но не виждам никого, на когото мога да задам въпроса за есемес-паркирането, а обсъждаме точно това като върнато от негова страна, затова не знам дали да поставям този въпрос пред вас като общински съветници, или да го отправя като питане. Учудвам се, че след като правим заседание на ОбС, тук не присъства никой от ОбА.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Аз по принцип съм съгласен с предложението, но тук се консултирах с колегата Рашков и прави впечатление, че става дума за събота, неделя и празничните дни. Кои точно са празничните дни, а и точно тогава в Търново има най-много гости и ми се струва, че не е уместно тогава зоните да са безплатни. И второто нещо: засега можем да отложим това предложение за облекчен режим на домуване. Така или иначе, до изборите едва ли ще има някакво решение.

Същото е и становището ми и за точка 4. Нямам входирано писмено предложение, но предлагам да отпадне този текст за празничните дни и да отпадне предложението за облекчен режим на домуващите автомобили, защото все още няма яснота по какъв начин, по какви критерии и какъв ще бъде обхватът на зоните, където те ще могат да бъдат на облекчен режим, тъй като така или иначе това почти обезсмисля цялата система на сините зони.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Ние в нашето решение възлагаме на кмета да представи за следващо заседание на ОбС предложение за облекчен режим за домуване на леки автомобили. Аз не знам дали има такова. Вие предлагате да отпадне от нашето решение това възлагане на предложение ли?

Г-н ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП: Той предлага да отпадне „празничните дни” и да остане само „събота и неделя”. И предложението за облекчения режим също да отпадне. Иначе другото да го потвърдим.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз считам, че предложението на г-н Ковачев е много правилно, защото мобилните оператори не са настроени програмата им да работи за празничните дни, а може да се направи да работи в събота и неделя и ще настане голям хаос. Сега също има такива случаи: подаваш си есемес, оказва се, че той ти го приема, но никой не те контролира, затова предложението на г-н Ковачев засега е много правилно според мен. Правилно е неговото предложение да отпадне облекчителния режим за домуване, аз на няколко пъти поставям въпроса защо да облекчаваме тези; аз ви дадох пример с нашия квартал, че въобще е забранено да се паркира. Дори да имаш пари, не можеш да си платиш, а ние ще правим облекчение на тези, които могат да спират след работно време. Правилно е и отпадането на точка 4.

Аз тогава гласувах „въздържал се”. Сега, ако отпаднат тези точки, ще подкрепя това предложение за решение на Общинския съвет. Защо гласувах „въздържал се”? Казах го преди, ще го кажа и сега . Точно ние бяхме хората, които приехме бюджета на община В. Търново и точно ние, същите хора, започваме да нарушаваме и да разваляме този бюджет, т.е. да влошаваме този бюджет. С настъпването на изборите всички политически сили се засилиха да правят предложения. Първото предложение беше за общинските училища, след това и държавните и бюджетът падна с 500 000 лв. Сега понеже ни липсва информация за икономическите резултати от въвеждането на зоните за кратковременен престой, не знаем колко още ще падне бюджетът, а това са планирани средства. По неофициални данни дупката в бюджета до момента е около 2 милиона, а до края на мандата ще нарасне към 3 милиона. Затова аз ще подкрепя това предложение с отпадането на „празничните дни”, с точка 3, подточка „в”, третата подточка, и отпадането на точка 4, т.е. присъединявам се към предложението на г-н Богдан Ковачев.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз още един път ви обръщам внимание коя е целта на въвеждането на тези зони за кратковременен престой: да вземаме повече пари от гражданите, които посещават В. Търново или да въведем ред в хаоса, който имаше във В. Търново относно паркирането на моторните превозни средства. Аз мисля, че не е първото, аз мисля, че е второто и затова приемам, че вие не сте прави, когато искате да се отложи това предложение в този вид. Аз поддържам първоначалния вид на предложението. Защото, нека да се разберем: в празничните дни голямата част от великотърновци напускат града, на тяхно място пристигат гости, които има спокойно къде да паркират, така че ви моля да не се подвеждате от това, че в празничните дни В.Търново и Общината трябва да събира повече пари и така да вгорчава празничния ефект, който всеки един трябва да чувства от подобни мероприятия. Подчертавам, че по цял свят, когато има празници, обикновено цените се намаляват, пускат се бонуси и т.н., а вие тук искате да направим точно обратното. Много ви моля текстът да остане такъв, какъвто е. А що се отнася до точка 4, нека да имаме предвид, че тази сесия е извънредна, ние сме задължили кмета той да си направи това предложение за облекчен режим на живущите, а ние после ще го обсъждаме, но нека това да стане на редовна сесия.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Първо, по процедурата, тъй като се чуха различни мнения, предлагам Ви, г-н председателстващ, да подложите на гласуване предложението точка по точка, ако е възможно. Второ, една реплика към колегата Рашков: Г-н Рашков, Вие видяхте ли заложени суми в годишния бюджет от търговското дружество „Паркинги и гаражи”? Защото аз не видях там никаква сума, която като план трябва да се изпълни за настоящата година.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Правилно в бюджета не са залагани приходи от търговските дружества, но съгласно договора приходите влизат в Общината, а търговското дружество „Паркинги и гаражи” получава приходи от Общината.

Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението на г-н Алексиев предложението за решение да се гласува точка по точка. Предложението беше прието със 17 „за”, 2 „против”, 3 „въздържали се”.

Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване текста на точка 1 от предложението за решение: „Работно време: от понеделник до петък. Зимно часово време: от 9.00 до 17.00 часа; лятно часово време: от 9.00 до 18.00 часа”. Гласуването беше следното:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението за точка 1 беше прието с 21 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване предложението на г-н Ковачев от точка 2 на проекта за решение да отпадне изразът „празничните дни на Република България”. Гласуването беше следното:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – против, Румяна Брайнова – въздържал се, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – въздържал се, Ваня Стефанова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – въздържал се,

Предложението беше отхвърлено с 4 „за”, 3 „против”, 15 „въздържали се”.

Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване предложението за цялата точка 2 от проекта за решение. Поради неточност при отчитане на гласовете г-н Тодоров предложи прегласуване на точка 2 от предложението. Гласуването беше следното:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – против, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – против, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Точка 2 от проекта за решение беше приета с 19 „за”, 2 „против” няма, 1 „въздържал се”.

Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване предложението на г-н Ковачев за отпадане на предложението за облекчен режим за домуващите автомобили:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – въздържал се, Ваня Стефанова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева – въздържал се, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – въздържал се, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 9 „за”, 1 „против”, 12 „въздържали се”.

Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване текста на точка 3 от предложението:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – против, Иван Величков Иванов – против, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – против, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – въздържал се, Камен Алексиев – за.

Предложението беше отхвърлено с 16 „за”, 3„против”, 3 „въздържали се”.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Предлагам прегласуване, като ще ви предложа трите подточки на точка три да бъдат гласувани поотделно.

Г-н Тодоров подложи на гласуване предложението на г-н Алексиев, което беше прието с 19 „за”, 2 „против” няма, 1 „въздържал се”.

Първа подточка от точка трета на проекта за решение беше подложена на поименно гласуване

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Текстът на първата подточка беше приет с 20 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване втора подточка от точка трета:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за , Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Г-н Тодоров подложи на поименно гласуване третата подточка от точка трета:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – против, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – против, Иван Величков Иванов – против, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – против, Николай Цонев – за, Пламен Легкоступ – въздържал се, Камен Алексиев – за.

Предложението беше отхвърлено с 13 „за”, 4 „против”, 5 „въздържали се”.

Четвъртата точка от проекта за решение беше подложена на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Цветанка Недева - за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – против, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението за четвъртата точка беше отхвърлено с 16 „за”, 1 „против”, 3 „въздържали се”.

 

 

РЕШЕНИЕ № 1402

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет възлага на Кмета на Общината да предприеме необходимите действия за прецизиране часовия обхват на зоните за кратковременен престой, както следва: Считано от 01.07.2011 до 31.12.2011 г.

Работно време - Понеделник – Петък:

Зимно часово време: 09.00 – 17.00 ч.

Лятно часово време: 09.00 – 18.00 ч.

Събота, Неделя и празничните дни на Република България — зоните да бъдат безплатни.

 

Възлага на кмета на общината да представи за следващото заседание на Общински съвет:

- информация за икономическите резултати от въвеждането на зони за кратковременен престой;

- предложение за реинвестиране на средствата от зоните за кратковременен престой в места за паркиране;

 

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

Заседанието беше закрито в 17.50 часа.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

ПРОТОКОЛИРАЛ:

        /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………