ПРОТОКОЛ № 93

 

От деветдесет и трето заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 21.07.2011 г. от 09.15 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 34 общински съветника. Отсъстваха г-н Пламен Легкоступ и г-н Стефан Колев.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Александър Чокойски, който предложи в дневния ред да влязат нови четири точки:

точка 49 – предложение с вх. № 4279 от 15.07.2011 г. за финансово подпомагане на Деветия международен конкурс „Сребърна Янтра”;

точка 50 – ново обсъждане на решение. № 1389 от 23.06.2011 г., върнато от областния управител;

точка 51 – предложение с № 4278 от 15.07.2011 г. за свикване на извънредно общо събрание на „Етър 1924 АД”;

точка 52 – предложение с вх. № 4277 от 14.07.2011 г. за отдаване под наем на части от общински имоти.

Г-н Чокойски даде думата на общинските съветници за предложения по дневния ред.

Г-жа ВАНЯ СТЕФАНОВА: Правя предложение за отлагане на точка 14 от проекта за дневен ред на основание здравното заключение за инвестиционен проект от РЗИ – В. Търново, което ще ви прочета.

„Обект: Промяна предначначението на сграда за обществено обслужване в ЦДГ. Корекция по чл. 154 от ЗУТ в УПИ ІІІ, кв. 660 във В. Търново. Възложител: „Илстрой”. Оценка за съответствие: Инвестиционният проект не съответства на здравните норми и изисквания. Несъответствията на проекта със здравните норми и изисквания се изразяват в следното:

Теренът на детската градина не е ограден с ограда с височина до 1.60 метра с цел недопускане влизането на външни лица и животни в двора на детската градина съгласно чл. 6, ал. 2 от Наредба № 3 от 2007 г. за здравните изисквания към детските градини.

Точка 2. За УПИ ІІІ, кв. 660, предвиден в проекта за целодневна детска градина, не са осигурени минималните 50 % озеленени площи съгласно изискванията на член 6, ал. 1 от горецитираната наредба. От издаденото от община В. Търново разрешение за строеж № 131 от 15.05.2010 г. е видно, че площадката за игра на открито в УПИ І не е част от терена на детското заведение, а е обществено достъпна. Едновременното й използване за нуждите на детската градина и за обществено обслужване е недопустимо.”

Искам да подчертая, че ние по принцип сме „за” нови детски градини в града, но те да бъдат съобразени с нормативните документи и предлагам да отложим точката, докато вносителят не изпълни съответните нормативни разпоредби.

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Предлагам една допълнителна точка в дневния ред, разгледана от две ПК – по ОС и ТСУ. Това е предложение с вх. № 4282 от 19.07.2011 г. и е относно учредяване право на строеж за допълващо застрояване. Двете ПК изразяват положително становище и очакваме, че по време на разискванията ще подкрепим това предложение.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз също съм категорично против приемането на предложението, което е свързано с т.нар. „детска градина”, защото там изобщо няма нищо общо с изискванията на Наредба № 3 на Министерството на здравеопазването за детска градина, обаче ви предлагам да запазим точката, като обсъдим наличието или възможността за увеличаване капацитета на детските здравни заведения, понеже ако ние сега не гледаме този материал, учебната година предстои наскоро. Аз имам проект за решение, което ще входирам и ви моля да запазите точката във връзка с моето предложение, което приключва с четири неща, които можем да гледаме в рамките на една седмица и предлагам да проведем едно извънредно заседание от 17.00 часа, във вторник. Много от учителите са разтревожени от състоянието на въпроса, например в „Иванка Ботева” – че има постъпили 140 молби. РЦЗ според мен идеално са свършили работата си, но искам да кажа, че това е голямо подвеждане на ОбС, ако изобщо гледаме тази точка.

На база на проучванията, които правих в последните два-три дни, правя предложение ние да задължим ОбА в срок от една седмица да извърши следните работи и да ни запознае с извършеното. Дали ще запознае ПК по образование и ПК за МСНУРП, или всички нас на извънредна сесия, но ние трябва спешно да разгледаме този въпрос и да вземем екстрени мерки.

Има възможност да се открият две групи в Спортното училище „Г.С. Раковски”. Вчера в Общината е входирано писмо № 4287 от 27.0.2011 г., в което директорката на детската градина и директорката на Спортното училище са представили всички необходими документи относно извършване на ремонта, който е необходим и са визирани само19 000 лв., необходими за това. Налице са всички необходими разрешителни: от РЦЗ от Противопожарна охрана и от другите институции.

Също така има предложение да се открие една група в Чолаковци, където има възможност за това.

Да се вземат екстрени мерки, да се извърши преустройство и се разкрие бившата ЦДГ „Славейче” или „Великия Октомври”, която може да поеме 6 групи. Ремонтът да бъде извършен за два месеца.

Аз моля да отпадне това, което беше планирано в точка 14 и да остане това мое предложение като точка 14: „Обсъждане състоянието на ЦДГ и разкриване на нови места”.

Поне да вземем решение да задължим ОбА да ни представи становища.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ:Предлагам точки 22 и 23 от дневния ред да си разменят местата, тъй като има питания от мен и от колегата Димитров, които са разделени, да са едно след друго.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Има една максима, която казва, че когато човек не иска да свърши една работа, намира причини, а когато иска да я свърши, той ще намери начини за това. Не съм съгласен с мотивите на г-жа Ваня Стефанова относно становището на РЦЗ, където се казва, че детската градина не отговаря на някои условия. Днес ние принципно можем да вземем решение и в рамките на месец-месец и половина те да бъдат отстранени. Разбрах, че става дума за ограждане на детската площадка и привеждането й в необходимия вид. Според мен, ние можем да приемем принципно становище, а впоследствие фирмата изпълнител, ако не изпълни всички необходими законови основания, които са разписани във всички нормативни документи, то този договор няма да има фактическо правно действие. Предлагам да подкрепим влизането на точката в дневния ред и в дебатите аз ще представя две допълнителни точки, които в определена степен финансово ще подпомогнат Общината. Предлагам точката да остане в дневния ред и да дебатираме по нея, когато й дойде редът.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Аз предлагам на колегите от ГЕРБ, ако изразеното становище за отмяна на точка 14 е позиция на партия ГЕРБ, а не на председателя на ПК по ОН, нека да отпадне, защото това, което ни се предлага, наистина отговаря на двата основни нормативни документа за функциониране на детските градини - Наредба 1 и Наредба 3. Наистина има някои неща за доизкусуряване, но това не трябва да спира процедурата по усвояване на този обект, тъй като наистина има крещяща нужда от детски градини. 90 деца се нуждаят от детски градини.

Ние в ПК по ОН предлагаме една точка, която може да реши проблема, а тя е: „Договорът да влезе в сила след разрешаване за ползване на сградата като детска градина.” Ние сега трябва да дадем ход на процедурата по усвояване на този обект, а договорът трябва да изчисти всички тези неща и чак тогава градината да влезе в действие, но нека да започне тази процедура, за да може човекът като инвестира в ограда например, да знае, че ще бъде наистина детска градина, а не после този ОбС или другия да реши после друго. Нека да не спираме процедурата, а вече самият договор може да регламентира по-нататъшното усвояване на този обект, тъй като учебната година започва от 1 септември.

Аз съм вече два мандата общински съветник и съм била свидетел как много по-значими сделки са минавали ей-така, защото има предварителна договорка и когато става дума за 20 000-30 000 лв, особено за детски градини, започват едни дебати, на човек да му се замая главата.

Г-н МИРКО РОБОВ: Това, което ще направим, е някакъв прецедент. Не по моя воля ние живеем в условия на едно пазарно общество, на една пазарна икономика, а не в изпълнение на Декемврийската програма, когато всичко беше разчетено за 20-30 години напред и ние планирахме по тези разчети. Сега е пазарно общество и ние купуваме готов продукт. Като отидем на пазара, ние не се пазарим за кило домати, за да бъдат произведени те след месец и да няма мана, градушки и т.н., ние купуваме това, което е на щанда. На щанда няма завършен продукт. Нека човекът си завърши тази детска градина и да спазят всички законови изисквания и да предложи своя завършен продукт, който ние ще огледаме, ще преценим и ако ни върши работа, за да бъде една пълноценна социална услуга, никой от нас няма да има нищо против. Но нещо, което реално не стои в изискуемия вид от другата страна на тезгяха, ние няма как да договорираме.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: След разговор с г-н Румен Димитров предлагам точка 23: „Питане от г-н Румен Димитров”, да бъде отложена за следващата сесия, тъй като отговорът на питането на г-н Димитров не е готов. Има три питания от него, две питания от г-н Захариев, но администрацията не е готова, тъй като питането иска събиране на доста детайлна информация, е необходимо повече време. Администрацията има и друга работа, освен да подготвя отговори на питания към г-н Димитров. Ще ми се да взема отношение по точката за детската градина, въпреки че при обсъждането на дневния ред започнаха изказвания и по същество и аз се радвам, че дори и в открито заседание има някаква дискусия по този въпрос.

Досега никой не е попитал защо по този необичаен начин аз вкарах едно становище на експерт, разбира се, подкрепено и от мен. Нямаше конкретно решение. Разбрах, че някои от ПК са поискали решение, ние предлагаме едно проекторешение, което аз мисля, че не е най-перфектно и в този смисъл съм склонен да отложите точката, защото доводите на различните общински съветници имат голям смисъл, но с две думи каква е същината? Предложението е на един предприемач, за съжаление човек, заради когото аз съм обвиняван в особени връзки. Мисля, че е ясно и разбираемо за вас, че аз се въздържам от конкретно предложение да направим каквато и да е сделка с фирма „Илстрой”. Естествено, че това може да бъде използвано срещу мен - че продължавам да имам някакво особено отношение. Дадох това предложение на г-жа Йорданова, тъй като наистина има остра нужда от детски градини в новата част на града.

Готов съм да направим дискусия за състоянието на детските градини, но освен изказванията на общинските съветници, нищо друго няма да направим, защото това не решава въпроса. Тук имаме една теоретична възможност за частично решаване на въпроса. Имаме и други възможности. Имаме проектиране и отреден терен за детска градина в Зона „В”. За съжаление, все още проектът не е изплатен докрай. Не е заплатена процедурата по отчуждаване на терена, но лично аз не виждам откъде можем да намерим пари за строеж на нова детска градина в този район и в рамките на този мандат и тази година не можем да решим проблема в Зона „В”.

Има идея да ходят в училище „Г. С. Раковски”, където директорката също има идея, но трябва да бъде завършен проектът за изграждане на детска градина, така че този въпрос също не може да се реши в следващите няколко месеца. В предложението на строителния предприемач и в разговорите, които сме провели с него, той иска някаква яснота и много различен тип предложения: даване под наем, нещо като лизинг, а после купуване. Той искаше от ОбС някакво принципно решение – ние ще сключваме ли тази сделка, или няма да я сключим.

Аз съм съгласен с преждеговорившия и за радост на по-голямата част от хората живеем в друго общество по тяхна воля, но тази логика: „Ние ще стоим тук и ще видим какво ще се предлага на пазара”, е абсолютно правилна, но в момента е неприложима, по-точно няма да ни реши въпроса, защото строителният предприемач може да реши всичко, но може и да не реши да не завърши този обект. Необходим е някакъв диалог и аз предлагам ОбС да направи една комисия, дали ПК по ОН, или смесена, или да се привлекат външни експерти. Аз не мога да се ангажирам поради факта, който изтъкнах в началото на моето изказване. Вижте дали този въпрос може да се реши в рамките на един-два месеца, защото скоро започва учебната година. Аз все още не съм виждал детската градина, за да не ме обвинят в специално отношение, но чувам, че тя е дотолкова готова, че ако бъдат завършени някои административни процедури, децата могат да влязат на следващия ден. Т.е. ние можем да решим въпроса за настаняване на четири групи деца през новата учебна година. Можем да го решим още сега.

Поради ясни стечения на обстоятелствата аз не мога да бъда движещата фигура в този процес, мисля, че и г-жа Димитрова не може да бъде поради статуса, който има, макар че тя работи много по този въпрос досега. Ако ОбС има желание да реши този проблем спешно, да го проучи. Дали сега, или на извънредна сесия, ще се вземе решение, важно е да се реши, ако имаме желание да решим бързо проблема с настаняването на децата в детските градини. Дано в следващия мандат да се намерят средства да се построят нови детски градини.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Кмете, Вие казахте и много, и нищо. Вие казахте всъщност, че сте доволен, че живеете в едно ново общество. Предложението, което направи кметът за отлагане на точка 23, е резонно, след като от администрацията нямат готовност да ми отговорят, понеже въпросът е изключително важен за цялата великотърновска общественост, и след като те не са намерили технологично време да се ориентират съобразно документацията си и да ми дадат отговор на това, за което питам, това доказва, че въпросът е изключително сериозен.

Приемам предложението на кмета за отлагане на точката за следващото заседание, нека колегите съветници решат дали да бъде отложено.

По предложението на г-жа Денева. Искам да обърна внимание на един малък факт. Този ОбС се обозначи като съвет с решения на прецедентите. В този съвет многократно беше гласувано нещо, което вече е направено, т.е. искането на разрешение постфактум вкарва в една колизия самото решение и точно заради това аз не мога да приема предложението на г-жа Денева за включването на нова точка, както тя предложи. Г-н Чокойски подложи на гласуване включването в дневния ред на новите предложения.

С 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма предложение с вх. № 4272 беше включено в дневния ред като точка 49.

С 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма точката за ново обсъждане на решение № 1389 беше включена в дневния ред като точка 50.

С 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма предложение с вх. № 4278 беше включено в дневния ред като точка 51.

С 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма предложение с вх. № 4277 беше включено в дневния ред като точка 52.

Предложението на г-жа Ваня Стефанова за отлагане на точка 14 беше отхвърлено с 14 „за”, 7 „против” и 9 „въздържали се”.

Предложението на г-жа Денева за включване в дневния ред на нова точка под номер 53 беше прието с 28 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

Г-н Стефан Стоянов оттегли предложението си.

Г-н Димитър Захариев оттегли предложението си за разместване на точките в дневния ред.

Г-н Румен Димитров оттегли питането си, включено като точка 23 в проекта за дневен ред, за следващото заседание.

Целият дневен ред беше приет с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Отчет за изпълнение на решенията на ВТОбС за І – то полугодие на 2011 г. и отчет на всички неснети от отчет решения, Вх. № 4250/ 08.07.2011 г.
 2. Промяна в Наредбата на търговската дейност на Община Велико Търново, Вх. № 4236/ 07.07.2011 г.
 3. Промени по бюджета към 30.06.2011 г., Вх. № 4272/ 13.07.2011 г.
 4. Промяна в план – сметката за такса битови отпадъци за 2011 г., Вх. № 4235/ 06.07.2011 г.
 5. Финансово подпомагане на Пети Балкански Моторок фест, Вх. № 4267/ 12.07.2011 г.
 6. Уточняване на параметрите на избраната банка „Райфайзен Банк България” АД, гр. София за осигуряване на средства за покриване на разходи за проекти и програми, Вх. № 4252/ 08.07.2011 г.
 7. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по проект „Подкрепа за реконструкция/ обновяване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, Вх. № 4224/ 04.07.2011 г.
 8. Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населените места”, Вх. № 4242/ 07.07.2011 г.
 9. Подписване на Запис на заповед по проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населените места”, Вх. № 4248/ 08.07.2011 г.
 10. Предоставяне право за безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост за нуждите на проект „Превенция на изоставянето”, Вх. № 4227/ 04.07.2011 г.
 11. Сключване на анекс към Договор за учредяване право за безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост за нуждите на проект „Разширяване на модела на приемна грижа в България”, Вх. № 4228/ 04.07.2011 г.
 12. Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро”, Вх. № 4262/ 11.07.2011 г.
 13. Утвърждаване на натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2011/ 2012 г.
 14. Предложение за предоставяне под наем на новопостроена детска градина в гр. Велико Търново, Вх. № 4263/ 11.07.2011 г.
 15. Даване на съгласие за извършване на разход за закупуване на оборудване на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 4237/ 07.07.2011 г.
 16. Изменение и допълнение на Правилник за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, Вх. № 4232/ 05.07.2011 г.
 17. Отчет за констатирани резултати при изпълнение на контролна дейност, Вх. № 4259/ 11.07.2011 г.
 18. Приемане на Информация по Доклад за извършена проверка на „Обредни дейности” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 4233/ 05.07.2011 г.
 19. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 4122/ 03.06.2011 г.
 20. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 4131/ 06.06.2011 г.
 21. Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 4164/ 10.06.2011 г.
 22. Питане от Димитър Захариев – общински съветник, Вх. № 4184/ 14.06.2011 г.
 23. Питане от Димитър Захариев – общински съветник, Вх. № 4264/ 11.07.2011 г.
 24. Актуализация на план – сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново, 4275/ 13.07.2011 г.
 25. Промяна в характера на собствеността на недвижим имот, гр. Килифарево, Вх. № 4271/ 13.07.2011 г.
 26. Включване в годишния план за приватизация за 2011 г.на общински нежилищен имот в гр. Килифарево, Вх. № 4274/ 13.07.2011 г.
 27. Приемане на нова начална цена на общински нежилищен имот, с. Русаля, Вх. № 4273/ 13.07.2011 г.
 28. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 4265/ 12.07.2011 г.
 29. Одобряване на подробен устройствен план, с. Малки чифлик, Вх. № 4241/ 07.07.2011 г.
 30. Одобряване на частично изменение на подробен устройствен план, кв. № 513, гр. Велико Търново, Вх. № 4255/ 07.07.2011 г.
 31. Одобряване на частично изменение на подробен устройствен план, кв. № 237, гр. Велико Търново, Вх. № 4258/ 11.07.2011 г.
 32. Отписване на ДМА от активите на „Инвестстрой - 92” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 4247/ 08.07.2011 г.
 33. Изваждане от списъка на жилищата от фонд „Резервен” във фонд „Настаняване под наем” на апартамент, гр. Велико Търново, Вх. № 4214/ 29.06.2011 г.
 34. Изваждане от списъка на жилищата от фонд „Резервен” във фонд „Настаняване под наем” на апартамент, гр. Килифарево, Вх. № 4215/ 29.06.2011 г.
 35. Учредяване право на строеж, с. Самоводене, Вх. № 4270/ 13.07.2011 г.
 36. Отдаване под наем на част от имат публична общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 4254/ 11.07.2011 г.
 37. Отдаване под наем на част от имат публична общинска собственост, с. Балван, Вх. № 4253/ 11.07.2011 г.
 38. Отдаване под наем на земеделска земя за разполагане на елементи на техническа инфраструктура, Вх. № 4208/ 27.06.2011 г.
 39. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Шемшево и с. Леденик, Вх. № 4257/ 11.07.2011 г.
 40. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Райковци и с. Габровци, Вх. № 4256/11.07.2011 г.
 41. Предложение за отпускане на персонална пенсия, Вх. № 4207/ 27.06.2011 г.
 42. Предложение за отпускане на персонална пенсия на Севгин Хасанов Ахмедов, Вх. № 4218/ 29.06.2011 г.
 43. Предложение относно извършени разходи от д-р Румен Рашев – Кмет на Община Велико Търново, Вх. № 4266/ 12.07.2011 г.
 44. Информация за проведено общо събрание на съдружниците на „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 4246/ 07.07.2011 г.
 45. Информация за проведено общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, Вх. № 4243/ 07.07.2011 г.
 46. Информация за проведено общо събрание на акционерите на „ЕТЪР - 1924” АД, Вх. № 4245/ 07.07.2011 г.
 47. Информация за проведено общо събрание на акционерите на „ВТО МУЛТИКОМ” АД, Вх. № 4244/ 07.07.2011 г.
 48. Предложение относно финансиране на конкурс „Сребърна Янтра”.
 49. Ново обсъждане на Решение № 1389/ 23.06.2011 г.
 50. Предложение относно Общо събрание на „ЕТЪР 1924” АД.
 51. Предложение с вх. № 4277 от 14.07.2011 г. за отдаване под наем на части от общински имоти.
 52. Учредяване право на строеж за допълнително застрояване, Вх. № 4282/ 13.07.2011 г.

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на решенията на ВТОбС за І – то полугодие на 2011 г. и отчет на всички неснети от отчет решения, Вх. № 4250/ 08.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски предложи да бъде подложено на гласуване предложението за решение заедно със становищата на постоянните комисии.

Предложението, заедно със становищата на постоянните комисии, беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1403

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА приема отчета за изпълнение решенията на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за I-то полугодие на 2011 г. и неснетите от отчет решения.

Снема от отчет изпълнените решения на Великотърновски Общински съвет от Общинска администрация Велико Търново за I - то полугодие на 2011 г. №№ 1116, 1170, 1171, 1172, 1173, 1175, 1176, 1177, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184, 1185, 1186, 1187, 1189, 1190, 1191, 1192, 1193, 1194, 1196, 1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210, 1211, 1212, 1213, 1214, 1217, 1218, 1219, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1236, 1237, 1238,1240, 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248. 1249, 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1280, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1286, 1287, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1294, 1295, 1297, 1298, 1299, 1300, 1301, 1302, 1303, 1304, 1312, 1313, 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1325, 1327, 1328, 1329. 1330, 1332, 1333, 1334, 1335, 1336, 1337. 1338, 1339, 1340, 1341, 1354, 1356, 1357, 1358, 1359. 1360, 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1368, 1369, 1370, 1371, 1380, 1381, 1382, 1399 и неснетите от отчет решения с №№ 999, 1006. 1007, 1046, 1050, 1061. 1083, 1084, 1097, 1106, 1133, 1137, 1149, 1150, 1151, 1152, 1153, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1 162, 1163, 1164, 1168, 848, 859, 887, 945, 947, 963, 990, 761, 601, 615.

Остават да се водят на отчет от Великотърновски Общински съвет решения №№ 1174, 1178, 1188, 1195, 1215, 1216, 1220, 1239, 1241, 1255, 1261, 1270, 1271, 1293, 1296, 1305, 1306, 1307, 1308, 1309, 1310, 1311, 1321, 1322, 1323, 1324, 1326, 1331, 1342, 1343, 1344,1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1355, 1361, 1364, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1393, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1400, 1401 и решения №№ 1003, 1008, 1026, 1093, 1126, 1127, 1134, 1139, 1142, 1159, 1167, 797, 798, 824, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 886, 895, 896, 917, 919, 926. 946, 974, 989, 664, 675, 706, 724. 740, 752,777, 778, 467, 468, 486, 512, 582, 343,410, 72, 159, 1345, 1286, 1106, 952, 541, 546, 138.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в Наредбата на търговската дейност на Община Велико Търново, Вх. № 4236/ 07.07.2011 г.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: В така предложения проект за промяна на Наредбата предлагам да отпаднат промените в член 8. Те касаят удължаване на работното време на заведенията за обществено хранене. Предложението е то да бъде удължено до 1.00 часа през летните месеци и до 24.00 часа през зимните месеци в делничен ден. Аз съм против тази промяна, защото това създава условия за нарушаване на обществения ред и за смущаване на гражданите в работни дни. Знаем, че тази поправка е в полза на хората, които се занимават с такъв бизнес, но считам, че едва ли не жертваме обществения интерес в защита на интересите на собствениците на такива заведения. Свидетели сме на това нерядко в града дочуваме силна музика и без тази поправка, а ако приемем тази поправка, ние ще отворим вратите за нарушаване на обществения ред и на спокойствието на гражданите, затова предлагам да отпаднат поправките в член 8.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз няма да участвам в гласуването на тази точка поради няколко причини. Първо: промените, които са ни предложени от ОбА, категорично не приемам. Аз се заинтересувах дали в другите по-големи общини съществува подобна формула за разпореждане с общинските терени, касаеща поставянето на временни съоръжения. Има сериозни и драстични разлики. Не приемам толерирането на подобно отношение. Всичко беше видяно и чуто, казаха се много мнения, включително репортажите, които бяха направени и които дори няма необходимост да се коментират. Не мога да толерирам подобно отношение от страна на ОбА.

По въпроса, за който говори г-н Михов. Сигурен съм, че е така, но ако се създава неудобство, то значи, че някои от институциите не си вършат работата, защото има норми и ако някой е нарушил тези норми, тези институции трябва да си вършат работата. В предложението на ОбА е залегнало именно „при спазването на тези норми”.

Ще добавя един пример: в празнични дни, например Нова година, заведенията не затварят в 23.00 часа. В момента това, което се предлага от ОбА, цели именно узаконяване на тези случаи и на предложенията на хората, които осъществяват такива дейности.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Аз се надявам, че на всички ни е ясно за какво става дума. Категорично не приемам предложението на ОбА. На мнение съм, че спокойствието на гражданите трябва да се осигурява, а не те да се борят за него, освен в почивните дни, но и в работните дни. Така че ние сме длъжни да осигурим спокойствието на гражданите така както е в много цивилизовани държави. Изключено е да има подобна заповед. Що се отнася до думите Ви за Нова година. Това е съвсем друго. Това е празник. Тук става въпрос да се прави някакво изключение за работни дни, в които да се удължи работният ден. Моля да не гласувате направеното предложение в частта му на точка 8!

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Стоянов, мисля, че не сте прав, тъй като няма как да бъде обяснен този нормативен документ, с който всички трябва да се съобразяват. Няма празник и наредбата не работи, няма делничен ден – не работи наредбата. Това, което предлага ОбА, е обличане в една законова форма, без значение делник или празник. Но не може Наредбата като административен акт да прави изключение за каквото и да е – празник или делник.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Ще подложа на гласуване този текст за работното време отделно, защото виждам, че има различни мнения, а останалите текстове ще гласуваме заедно.

Предложението на г-н Михов за отпадане на текстовете в чл. 8 от наредбата беше прието с 19 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Останалите текстове от Наредбата бяха приети с 19 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1404

На основание чл. 21, ал. 2, от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет приема допълнение в Наредба за търговската дейност на територията на Община Велико Търново, както следва:

Било: Чл. 23. Временна търговия на открито може да се извършва на определени със Заповед на Кмета на населеното място, места за временна търговия на улици, пазари и базари, площади и на не застроени парцели или не застроени части от застроени парцели, независимо от тяхната собственост.

Става: Чл. 23. Временна търговия на открито може да се извършва на определени със Заповед на Кмета на населеното място, места за временна търговия на улици, пазари и базари, площади и на не застроени парцели или не застроени части от застроени парцели, независимо от тяхната собственост, за срок определен в заповедта.

Добавя към чл. 27 нова ал. 7. Заявленията заедно с приложените към тях документи се разглеждат от длъжностно лице в отдел „Общинска икономика” определено в заповедта по чл.23, което констатира съответствието им с изискванията по ал. 3 и посочената Заповед на Кмета на населеното място.

Добавя нов член 27А

/ал. 1/ Разрешения за търговия на открито се издават според поредността на постъпване на заявленията по чл. 27, ал. 2 и при наличие на изискуемите документи по чл. 27, ал. 3

/ал. 2/ При отказ на заявителя от подаденото заявление или при отказ на заявителя от издаденото разрешение се изпраща писмена покана на следващия по ред заявител.

Добавя нов член. 46 А. В останалите случаи на нарушаване разпоредбите на тази наредба се налагат наказания както следва:

1. Предупреждение при първо нарушение и срок от един месец за изпълнение на предписанието;

2. При повторно нарушение на физически лица се налага глоба в размер от 100 до 500 лв., а на едноличните търговци и юридически лица-имуществена санкция в размер от 200 до 1000 лв.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по бюджета към 30.06.2011 г., Вх. № 4272/ 13.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 3:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

Решение № 1405 – Приложение към Протокола.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в план – сметката за такса битови отпадъци за 2011 г., Вх. № 4235/ 06.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 4:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – против, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Николай Цонев – за.

Предложението беше прието с 19 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1406

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 7 от ЗМСМА, чл.66, ал. 1 от ЗМДТ, Великотърновски Общински съвет одобрява промените в план – сметката за необходимите разходи за 2011 година, както следва:

 

План сметка за необходимите разходи на Община В.Търново съгл. чл.66,ал.1 от ЗМДТ ПЛАН 2011 ПЛАН 2011
І П Р И Х О Д И в т.ч.: 6 227 551 5 627 551
1 ПРИХОДИ от такса "Битови отпадъци" 6 566 000 5 966 000
2 Приходи от лихви от Д /Об/ЦК 60 000 60 000
3 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към
01.01.2010 год.
   
4 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК КЪМ 01.01.2011год. 261 551 261 551
5 Планирани за закупуване ДЦК по настоящото Решение на Великотърновски общински съвет -660 000 -660 000
6 Покупко-продажба на ДЦК от бюджетни предприятия /нето/    
7 ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ    
8 ВСИЧКО ПРИХОДИ 6 227 551 5 627 551
9 ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК към
31.12.2010 год.
   
ІІ Общо за Община В.Търново от тях: 6 227 551 5 627 551
1 Осигуряване на съдове за съхранение на битови отпадъци - контейнери,кофи,кошчета и др.и поддръжката им: 140 000  128 000 
2 Събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депото: 1 750 000  1 582 000 
3 Проучване,проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, мониторинг и закриване на депата за битови отпадъци 1 175 000  1 061 000 
4 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете, и др.територии, предназначени за обществено ползване 3 162 551  2 856 551 
5 в т.ч. платено ДДС /по т.1:т.4/    
ІІІ РЕЗЕРВ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА РЕГИОНАЛНО ДЕПО ЗА НЕОПАСНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ 2 831 571 2 831 571

 

Корекцията на разходите е направена като процентно съотношение между сумите в първоначалната план – сметка и намалението в размер на 600 000 лева.

 

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз гласувах „против” с ясното съзнание, че трябва да има корекция по отношение на план-сметката по отношение на сметта. Защо гласувах против? 600 000 лв. дупка в бюджета в това направление. Това ще доведе до корекции на договори на Общината с фирмите, а това ще доведе до нови лоши придобивка за Общината, по-нататък това ще доведе до промяна обема на дейността на тези фирми, това ще доведе и до евентуални съкращения в тези фирми, това ще доведе до проблеми в областта на сметосъбирането, сметоизвозването, поддържането на парковете.

Защо обаче се получи всичко това? Защото вие взехте едно дискриминационно решение, с което аз не бях съгласен, и с него намалихте данък „Смет” на общинските и на държавните училища с 10 %. С това решение, което е предизборно решение основно на ГЕРБ, на БСП и Синята коалиция, вие доведохте до това решение в момента. Някой каза, че имало пари и че няма да се стигне до корекция на договорите с фирмите. Ако има пари, защо вземаме такова решение? Но факт е, че няма пари.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Финансово подпомагане на Пети Балкански Моторок фест, Вх. № 4267/ 12.07.2011 г.

 

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Молбата ми към е г-н Димитров: Не мога да се съглася с текста, който сте записали в дневния ред, а именно думите: „финансово подпомагане на Пети Балкански моторок фест”. Ние сме съорганизатори и като такива участваме с 10 000 лв., това не е подпомагане. И за „Сребърна Янтра” пак е записано „подпомагане”, а истината е, че ние като съорганизатори участваме с тези парични суми.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Тъй като аз съм на уволнение, не правя едно предложение, което за два мандата откакто съм съветник не можахме да направим, нека другият ОбС да направи така, че да се гласува една обща сума за фестивални прояви и за тази обща сума в някакъв определен период да се кандидатства от хората с проекти, за да може да има прозрачност и някаква плановост във финансирането на тези значими фестивални прояви за В. Търново, защото сега се работи на парче и неясни критерии в зависимост от лобито, което има в ОбС, което не допринася за прозрачността при изразходването на средствата от културния календар на община В. Търново.

Този начин на работа не е достатъчно продуктивен от гледище на всички онези, които наистина искат да направят по-забавен живота във В. Търново. Несправедливо е за една проява като Международния фолклорен фестивал да се дават 15 000 лв. за една седмица, а за фестивал, който протича за 2-3 дена, организиран от хора, които са си закупили „Харлей Дейвидсън”, да се дават 10 000 лв. Мисля, че събирането на 10 000 лв. за тях не е проблем. Но това не отменя принципа, който искам да бъде заложен, дано следващият ОбС го направи. Г-н Робов пак ще каже, че това е рокерска култура...

Г-н МИРКО РОБОВ: Тъй като класиците трябва да се цитират точно, и аз, когато цитирам класиците, винаги вадя написан текст. Тук говорим за култура и импровизации върху това не звучат сериозно в тази зала. Ние не сме нито политически, нито културни кастрати. Това, което цитирам, е една дефиниция на номадите. Рокерите са съвременните номади на ХХІ век, това е рокерска култура. Навремето като правехме първи стъпки за влизане в комсомола, г-н кметът беше в тази аудитория, поставих на една кандидатка за комсомола, бъдещата поетеса Мариана Корфонозова, да каже няколко думи за Ливърпуската четворка, след което имах много неприятности, тъй като тогавашните дървени глави не схващаха, че това е култура, вече го схващат. Рокерите също създават култура, това са номадите на ХХІ век, а номадите са куриерите на историята. Това е точната фраза.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 5:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1407

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в организирането и провеждането на Петия Балкански моторок фест 2011 в гр.Велико Търново от 18 до 21 август 2011 г. на хълм Света гора в размер 10 000 /Десет хиляди/ лв.

Разходите да се извършат от бюджета на Дирекция „Култура” - второстепенен разпоредител с бюджетни кредити при Община Велико Търново,като разходи по лятна културна програма 2011 г.

 

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Уточняване на параметрите на избраната банка „Райфайзен Банк България” АД, гр. София за осигуряване на средства за покриване на разходи за проекти и програми, Вх. № 4252/ 08.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 6:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 22 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1408

На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 от ЗМСМА, чл. 3, т. 7 и чл. 17, ал. 1 от Закона за общинския дълг и във връзка с решение № 1174 от 20.01.2011 г. на Общински съвет, Великотърновски Общински съвет приема

 

Уточняващи финансови параметри на „Райфайзен Банк (България)" АД, гр.
София, като избрана банка чрез Закона за обществените поръчки за осигуряване на
средства за покриване на разходите за проекти по Оперативни и други европейски
програми, както следва:

Максимален размер на кредитен лимит - 2 000 000,00 (два милиона лв. и 00 ст.);

Лихвен процент по кредита - годишна лихва, формиран от сбора на основния лихвен процент, определен от БНБ за съответния период от ползването на кредита и надбавка в размер на 4.30 пункта;

Еднократна такса за управление - 0%;

Такса за издаване на банкова гаранция при необходимост - съгласно актуална тарифа към момента на ползване на услугата. Такси по тарифа в сила от 01.04.2011 г.;

Искано обезпечение по предоставеното финансиране: няма да изисква обезпечение.

Одобрява договор за краткосрочен банков кредит - образец, предложен от „Райфайзен Банк (България)" АД.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи договор за изпълнение на обществена Поръчка с „Райфайзен Банк (България)" АД, гр. София, съгласно проведената процедура.

 

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по проект „Подкрепа за реконструкция/ обновяване на общински лечебни заведения в градските агломерации”, Вх. № 4224/ 04.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 7:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1409

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007 - 2013, Приоритетна ос 1 „Устойчиво интегрирано градско развитие", Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации";

Предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след приключване на проекта съответното лечебно заведение няма да бъде закрито за период не по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта;

Ще бъде осигурен собствен принос по проекта в размер на 3% от общата му стойност, съгласно изготвения финансов анализ за проекти, генериращи приходи.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Съгласие за кандидатстване на Община Велико Търново по проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населените места”, Вх. № 4242/ 07.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 8:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 2 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1410

 

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Параграф 15 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2011 г., Великотърновски Общински съвет

 

Дава съгласие за участие на Община Велико Търново за финансиране на проект по ОП „Околна среда” 2007-2013 по Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали", Процедура BG161PO005/10/1.10/03/16 "Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 екв.ж.", като следва да осигури собствен принос към финансирането на проекта не по-малък от 3% от допустимите разходи;

Дава принципно съгласие за поемане на общински дълг и получаване на кредит от банка или друга финансова институция за осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проекта, в случай на финансиране от ОП „Околна среда” 2007-2013;

В случай на финансиране на проекта от ОП „Околна среда” 2007-2013 и след подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ, задължава Кмета на Община Велико Търново да представи последващо предложение за поемане на общински дълг с конкретни параметри, съгласно чл. 17 от Закона за общинския дълг.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Подписване на Запис на заповед по проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населените места”, Вх. № 4248/ 08.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 9:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1411

 

На чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и параграф 15 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2011 година, Великотърновски Общински съвет

 

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на допълнителен 25% аванс по проект № 58111-58-249 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново”, явяващ се 10 890 154.20 лв. /десет милиона осемстотин и деветдесет хиляди сто петдесет и четири лева и двадесет стотинки/, със срок на предявяване до три месеца след одобряване на окончателния доклад за изпълнение по договор за безвъзмездна финансова помощ № 58111-СО58-249/15.12.2008 г., съгласно Приложение I, неразделна част от решението.

 

ПО ДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне право за безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост за нуждите на проект „Превенция на изоставянето”, Вх. № 4227/ 04.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 10:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1412

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, в изпълнение на Споразумение за партньорство от м. юни 2011 г., в изпълнение на Национална стратегия "'Визия за деинституционализацията на децата в Република България", Общинска стратегия за закрила на детето 2008 - 2011 г. и Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011 - 2015 г., Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за предоставяне право на безвъзмездно ползване от Сдружение "SOS Детски селища България" за нуждите на проект "Превенция на изоставянето. Подкрепа на семейството" на 3 помещения от І-во и цялото ІІ-ро ниво на имот, частна общинска собственост, актуван с АОС № 1397/13.05.2002 г., намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Д. Найденов” № 4, за срок от 2 години.

Сдружение "SOS Детски селища България" следва да заплаща месечните разходи за електроенергия, отопление, вода и COT на ползваните помещения.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по предоставяне на описаните по - горе помещения от имота при спазване на действащата нормативна уредба.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Сключване на анекс към Договор за учредяване право за безвъзмездно ползване на имот частна общинска собственост за нуждите на проект „Разширяване на модела на приемна грижа в България”, Вх. № 4228/ 04.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 11:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1413

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, в изпълнение на Програмно споразумение между УНИЦЕФ и Фондация «Международна социална служба -България» от м. юни 2011 г. по проект «Разширяване на модела на приемна грижа в България», в изпълнение на Национална стратегия "'Визия за деинституционализацията на децата в Република България", Общинска стратегия за закрила на детето 2008 - 2011 г. и Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011 - 2015 г., Великотърновски Общински съвет:

 

1. Дава съгласие да се сключи Анекс към Договор за учредяване право на безвъзмездно ползване върху недвижим имот общинска собственост на ул. "Георги Измирлиев" № 15, вх. А, ет. 2, ап. 4 в гр. Велико Търново, от 01.09.2009 г. между Община Велико Търново и Фондация "Международна социална служба - България" за срок до 31.12.2011 г. за изпълнение на проект "Разширяване на модела на приемна грижа в България".

В предоставения имот Фондация "МСС - България" да продължи дейността по предоставяне на социалната услуга "Приемна грижа" в изградения Областен център по приемна грижа в гр. Велико Търново и следва да заплаща месечните разходи за електроенергия, отопление, вода и COT на ползвания апартамент - частна общинска собственост.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими дейсдвия по предоставяне на описания по - горе имот при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отпускане на средства за финансово подпомагане на процедури „ин витро”, Вх. № 4262/ 11.07.2011 г.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Като член на Комисията по изготвяне на правилника и приемане на одобрения списък, искам да благодаря на вас, като общински съветници, за мъдрото решение, което взехме, когато създадохме този фонд. По време на работата на Комисията работихме чудесно, с удоволствие, защото това е едно от най-мъдрите решения на ОбС, това е капиталовложение в децата на В. Търново, затова комисията взе решението си много лесно - няма нито едно семейство, което е подало молба и да не бъде одобрена. Като пожеланията ни към следващия ОбС е да има повече такива молби, повече деца в община В. Търново.

Предложението по т. 12 беше подложено на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1414

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 5 и чл.18 от Правилника за финансово подпомагане на процедури "ин витро" на семейства и лица, живеещи на семейни начала с репродуктивни проблеми на територията на Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет одобрява Списъка с кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на процедури "ин витро", съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

Средствата да се разчетат от Целеви разходи по бюджета за 2011г., съгласно Приложение ЗБ, т.23 "Общинска програма за асистирана репродукция" в размер на 30 000 лв., приети с Решение № 1210 от 17.02.2011г. на Великотърновски Общински съвет.

 

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Утвърждаване на натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2011/ 2012 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 13.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1415

 

На основание чл. чл. 17, ал 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

I. Утвърждава натуралните показатели по бюджета към функция „ Образование и наука"след приемане на Проекто-образци № 1 и № 2 за учебната 2011/2012 година, както следва:

А/ Дейност "Общообразователни училища"

Брой ученици 7001

Брой паралелки 321

в т.ч 1 паралелка задочна форма на обучение и
1 група вечерна форма на обучение
Брой ученици в ППП 196

 

Б. Дейност "Предучилищно възпитание"

1 .Брой групи - ЦДГ 77

в т. ч. нощуващи 1

Брой яслени групи 4

в т.ч. нощуващи 1

Брой деца:

от 3 до 5год. 1991

на 6 год. в ЦДГ и ОДЗ 519

в яслени групи 91

 

ІІ. Утвърждава режим на работа в детските градини извън града с деца под нормативно утвърдените в Наредба № 7 от 29.12.2000 год. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена както следва:

1. 3а детските градини с повече от 1 група / ЦДГ в градовете Дебелец и Килифарево и селата Самоводене и Ресен / - прилагане разпоредбите на чл. 2, ал. 7 от Наредба № 7 от 29.12.2000 год. - „Когато броят на децата в отделни групи се намали под определената минимална средна месечна посещаемост, групите се разформират и се сливат с останалите". Временно незаетия педагогически персонал се пренасочва в детските градини в гр. В.Търново с висока средна месечна посещаемост и нуждаещи се от заместници.

2. 3а едногрупните детски градини в селата Присово, Церова кория, Балван, Шемшево и Водолей - при трайно намаление на децата / наблюдавани повече от законоустановените 2 месеца / - прилагане разпоредбите на чл. 2 / 8 / от Наредба № 7 -„При недостатъчен брой деца, с решение на Общинския съвет в населено място се формира само една група в полудневна детска градина с минимум 6 деца". При временно намаление на децата / наблюдавани по-малко от 2 месеца/, групата работи с 1 детска учителка, а втората детска учителка се пренасочва в детски градини в гр. В.Търново с висока средна месечна посещаемост и нуждаещи се от заместници.

Забележка: След приемане на Списък Образец № 1 и № 2 за учебната 2011/12 година за преподавателска и друга заетост на персонала от отдел „Образование и наука" при Община Велико Търново и утвърждаването му от РИО на МОМН, могат да настъпят известни промени, като за същите ще се внесе информация в Общинския съвет.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение за предоставяне под наем на новопостроена детска градина в гр. Велико Търново, Вх. № 4263/ 11.07.2011 г.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Групата общински съветници „Десен алианс” ще подкрепим така направеното предложение, като ще направим и две предложения. Принципно сме съгласни със становищата на ПК по МСНУРП. Нашето предложение е Точка 1 от проекта за предложение да се замени със следния текст: „Община В. Търново приема направеното предложение от „Илстрой” за предоставяне на детска градина, построена и оборудвана от дружеството в комплекс „Слънчев дом”, за ползване срещу наемна цена в размер на 8000 лв., без ДДС, за срок от 3 години”. ДДС е 20 %, така че общата цена, която трябва да излиза от Общината, става 9600 лв. месечно. Нашето предложение е точка 1 да бъде заменена със следния текст: „Община В. Търново приема направеното предложение от „Илстрой ООД” за предоставяне на детска градина, построена и оборудвана от дружеството в комплекс „Слънчев дом”, за ползване срещу наемна цена в размер на 5000 лв., без ДДС, за срок от 3 години”.

Правим една корекция за намаляване на цената близо с 3600 лв. Ако някой от вас има някаква разбивка как се е получила тази сума, аз нямам такава. Имаме предложение от собственика, но нямаме становища как е формирана цената, колко лева е на квадратен метър и мисля, че трябва да защитим обществения интерес и да намалим тази цена. Промяната касае сумата, която предлагаме да стане от 9600 лв. на 5000 лв.; плюс ДДС става 6000 лв.

Точка 2: в проекта за решение е: „Община В. Търново да подпише договор за наем на обекта „детска градина” съгласно действащото законодателство”. Предлагаме точка 2 да придобие следния вид: „Община В. Търново да подпише договор за наем на обекта „детска градина” съгласно действащото законодателство. При евентуално закупуване на обекта изплатените като наем суми да бъдат приспаднати от общата цена.” Знаете, че има такава възможност. След години, когато Общината може да си позволи, и следващият ОбС и кмет решат, че Общината иска да закупи тази детската градина, наемът, който се е натрупал за тези 1-2-3 години, да бъде приспаднат от общата сума. Ако допуснем, че след три години тръгнем да закупуваме детската градина и тя струва 500 000 лв., тези пари, които сме дали като наем, ще бъдат приспаднати и ще доплатим разликата.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Искам да направя няколко уточнения. Г-н Алексиев, Вие кандидат за кмет ли сте? Искам да обясня на всички, че точно такива хора не трябва да бъдат кандидати за кметове. Да не сте на работа в „Илстрой”? Илия Илиев така си продава всички жилища – приспада наема, само ела. Казвам какво не трябва да бъде в нашия град, ако някога някой мисли да работи за този град и за живущите в него.

Още в началото на своето изказване искам да кажа, че там детска градина никога няма да има. Знам защо кметът го няма тук в момента: защото му е неудобно и знае много добре, защото аз и него щях да го питам да не би да има нещо общо с Илия Илиев, да не би да счита, че му е задължен? Кой от вас е ходил да види за какво става въпрос? Питам г-н Алексиев ходил ли е. Кметът сам казва, че не е ходил. Другият, който се изказва преди малко – г-н Алексиев, също не е ходил, но аз ходих. В мен е Наредба 3 от 2007 г. за изисквания към всички детски градини, независимо каква собственост са, и ще ви прочета неща, които са парадоксални. Заявявам, че там никога няма да има детска градина, защото това не отговаря на условията, то не е правено за детска градина. Някой е строил нещо и иска да си избие парите, като това стане за сметка на община В. Търново, но хората, които са предатели и не зачитат интересите на обществото, са готови да източат или направят поредното източване на общинския бюджет във В. Търново, за да купят нещо, което не става за детска градина. Ще се спра на Наредба 3, раздел ІІ, последни изменения в сила от 10 май 2011 г.: „Детски градини се разкриват и разполагат в райони, отдалечени от улици с интензивно движение, паркинги и промишлени предприятия”. Можете ли да си представите наглостта и на вносителя, и на кмета, и на тези, които са правили предложението? Детската площадка е разположена върху плочите на паркингите, отгоре. Трите отдушника от гаражите отдолу минават през детската площадка. Нали разбирате защо трябва да са отдалечени децата оттам – за да не дишат изгорените газове от автомобилите. А тук тя е разположена върху паркингите, т.е. тя е платена от собствениците на гаражи. Наглостта няма край.

Член 6: „Теренът на детската градина трябва да включва не повече от 30 % зелена площ и не по-малко от 50 % озеленени площи”. Това го няма там. Как се играе върху нажежена плоча? Аз бях там в 16.30 часа - там температурата беше 40 градуса, а настрани от плочата беше 36 градуса.

В цялата градина на този предприемач, когото д-р Рашев подкрепя и казва, че не бил ходил там, и с това едва ли не си измива ръцете, има засадени пет дървета, от които двете са изсъхнали. В детска градина „Райна княгиня”, където отидох, за да я разгледам, има 68 широколистни дървета, има няколко декара площадки за игра и децата играят на хладина при съответните удобства, а тук на по 1.50 метра от местата за игра започва строителство: подпорен зид на съседна сграда, блокове отвсякъде, никаква зелена площ. Не искам да влизам вътре и няма нужда да влизам вътре. Институциите, които евентуално ще гледат делото, което аз ще заведа, ако все пак това се приеме, ще го съборят и няма нужда да се харчат парите на хората. Друго: детската градина трябва да има озеленен двор. Няма такъв двор. По-надолу: общата височина на всички помещения е минимум 2.60 метра. По този критерий не отговаря.

В член 10, точка 3 изрично пише: „Физкултурно-музикален салон с площ не по-малка от 80 кв.м”. Самият вносител е записал, че е предоставено такова помещение за физкултурно-музикален салон с 66 кв.м. За какво да говорим? Защо да продължавам да чета, като нищо не отговаря на изискванията? Нека да уважаваме първо нашите деца - на гражданите от В. Търново, после интересите на група корпоративно измислени личности, които за съжаление, дълго време ще доминират в нашия град благодарение на такива като нас, които им дават възможност. Тук присъстват хора, които знаят за какво говоря и че съм абсолютно прав. Много добре е направила директорката на детска градина „Иванка Ботева”, като е поискала да разкрие две групи в спортното училище. Там е изготвен архитектурен план от архитект, който го регистрира в съда като дарение. Ремонтът, който е необходим там, ще бъде за 19 000 лв. Всичко, което е необходимо там, за да влязат 70 деца, може да стане за по-малко от месец и половина. Персоналът на Спортното училище и на „Иванка Ботева” са мотивирани това да стане. Същото е поискала и директорката на детската градина в Чолаковци. Обръщам ви внимание: недейте се занимава с неразумни неща! Нека първо да се разкрият тези две групи в Спортното училище, след това още една група за 30 деца в Чолаковци и след това да се отвори бившата детска градина „Славейче”, която има капацитет за 160 деца и е абсолютно запазена с всички помещения, които са необходими. Ако вие уважавате гражданите на В. Търново, няма да гласувате това предложение. Нека видим дали някога там ще има даже частна детска градина! Никога няма да има. Внасям предложението си в писмен вид.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Това, което ще кажа, го прочетох преди 7 минути. Точка 2 гласи: „Община В. Търново да подпише договор за наем на обекта съгласно действащото законодателство”. Всичките тези неща и изисквания са включени в тези няколко думи – съгласно действащото законодателство. Ако се изпълнят всички изисквания, ще има договор за наем, ако не се изпълнят, няма да има договор за наем.

Кажете ми как да ги направи, ако няма договор? Може да се подпише предварителен договор, след като се изпълнят условията и отговаря на законодателството, тогава договорът влиза в сила. Има и още нещо, което е предложение на инвеститора - наемът да започне да тече от 1 януари следващата година.

Г-жа РУМЯНА ЙОРДАНОВА: Тук ще се вземе решение и всеки ще има своята истина. Важното е кой как ще спи довечера – спокойно или не. Трудно ми е да убедя всеки един в законовата наредба, но със същата терминология, с която говорите, г-н Стоянов, ще Ви отговоря, че това, което правите Вие, е наглост, а не това, което вносителите правят, е наглост. Вие манипулирахте залата. Вие, като учител, излъгахте залата. Много добре знаете, че дали на 1 септември Хуманитарна гимназия, със стогодишна и повече история, ще започне учебната година, зависи от разрешителното, което се дава всяка година. Всички училища и детски градини трябва да имат разрешително на 1 септември. На вас ви е ясно, че ако няма такова, никой няма да започне учебната година, съответно и детската градина.

Напомням, че на тази сцена, в тази зала, съм се клела и аз като вас като общински съветник и за доброто на хората и точка 14 не гласи „Дебат за характера на предприемача Илия Илиев”, а е „Дебат за наемане на детска градина”. Ако има пет души, може да има конкурс между тези петима души. Вие не можете да скриете, че дебатирате защо тези 5 лева ще отидат при Илия Илиев.

Какво да отговорим на тези родители? Какво да отговорим на представителя на Инспектората, който отива на среща при кмета и казва, че децата в групите са много. Тези 98 деца, за които няма места, са толкова, а другите са по 47 в група на списък. Това е правилно, което казахте, г-н Стоянов – че има места в Чолаковци и в ОДЗ „Св. Св. Кирил и Методий”, но законовата уредба отмени регулирането, отмени районирането. Къде ще ходи детето, е волята на родителя. Тук, в тази папка, са имената на децата и улиците. Как да обясня на тези родители, че от Картала и Стадиона, около ПМГ трябва да отидат в Света гора и в Чолаковци? Хората не приемат този мотив. Няма да назова имена на част от вас, които търсят връзки, Полиция, Съд, Прокуратура, НАП, каквото се сетите, звънят за връзки за места в детските градини. На хората, които стоят там, горе, им казват, че са корумпирани, защото няма места. Ваша е волята, вземете решение. Каквито и предложения да правите, е отлагане на проблема.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Готов съм, на базата на това, което Вие казахте, че съм излъгал, да заведете дело срещу мен за лъжа и аз ще Ви отговоря със същото, понеже Вашият подпис стои под предложението, но моят не стои. Има един член за измама, според който длъжностните лица е възможно да злоупотребят, ако са се подписали под нещо невярно. Още един път казвам, че в никакъв случай там не може да има детска градина. Злоупотреба е и това, че се споменават родители, техните деца, които чакат и т.н., но трябва да се знае, че по-важно е здравето на децата. Там не може да има никога детска градина.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Поел съм ангажимент, че няма да коментирам предложението на ОбА, за да не се опитвам да влияя върху решението на колегите си. В конкретния случай г-н Стоянов е прав с почти всичко, което изнася. Г-жа Йорданова също е права, когато каза, че В. Търново има нужда от детски градини и децата трябва да бъдат настанени някъде. Тук идва един въпрос, на който всички ние трябва да си дадем и отговорите: защо досега ние не сме вземали прагматични, рационални и държавнически решения в управлението и разпределението на парите на великотърновските данъкоплатци. Защо досега ние години наред коментираме, че трябва да се постоят детски градини? Защо досега този ОбС харчи като за световно и не си задава въпроса кои са основните приоритети на този град и на тази Община? Какво правим в момента? Слагаме децата като заложници на нечии идеи и философия, което е изключително неправилно. Мисля, че всички тук, които са овластени, за да вземат решения, трябва да са наясно какво правят в рамките на този мандат и какво трябва да оставят след тях. Мисля, че потребността от построяване на нова детска градина беше приоритет номер едно за нашия мандат. И неслучайно когато Общината участва в редица проекти, което не е лошо, аз бях против, особено за туристическите атракции, където Общината трябва да участва с 1 514 000 лв. Тогава аз казах, че с тези пари имаме реална възможност да си направим детска градина и така необходимия ни дом за възрастни хора в Беляковец.

Какво правим сега? Слушаме изключително атрактивни изказвания, но пак ви казвам: днес, в конкретния случай се слагат като заложници децата, с което ви моля да не се заиграваме. Да, права е г-жа Йорданова: наистина има празни места в детски градини. Въпросът е защо не се заемат. Всеки иска да си вземе колата и да спре пред къщата си, пред магазина си, да направи нещо, което е в негово удобство. Вероятно всеки иска да има детска градина под прозореца си. Вероятно това е отговорът защо не се заемат и останалите места в детските градини. Не искам да коментирам какво предлага всяка детска градина като образователна програма и възпитание, но все пак, за да създадем опция родителите да казват: „Не искаме там, а еди-къде си”, значи не е направено нещо както трябва. Няма да подкрепя това предложение, но искам да взема отношение по предложението на Стефан Стоянов, с което не съм съгласен. Не съм съгласен да вземем от едни и да дадем на други. С предложението за разкриване на групи в Спортното училище ние ще ощетим нашата младеж, която иска да спортува, а моето виждане е, че трябва да създаваме условия тази младеж, независимо на каква възраст е, да спортува. Това училище е направено за спортно училище и дано следващите управници защитят философията, че Общината трябва да има и е задължително да има спортно училище.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението на г-н Алексиев:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – против, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Илия Велков – въздържал се, Хасан Палов – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – против, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – въздържал се, Ваня Стефанова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше отхвърлено с 4 „за”, 5 „против”, 20 „въздържали се”.

Г-н Чокойски обясни, че предложението на г-н Стефан Стоянов не може да бъде подложено на гласуване, защото не е разгледано в постоянните комисии. Той предложи то да бъде разгледано от Председателския съвет и постоянните комисии и веднага да се внесе за разглеждане.

Г-Н СТЕФАН СТОЯНОВ: Предлагам моето предложение да се включи като точка „последна” в дневния ред, но щом това е невъзможно, аз ще направя всичко възможно и следобед ще гостувам на БТА-центъра, за да си изясня нещата.

Предложението на ПК по ОН беше подложено на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – въздържал се, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Хасан Палов – въздържал се, Илия Велков – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – въздържал се, Ваня Стефанова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше отхвърлено с 10 „за”, 2 „против”, 20 „въздържали се”.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Като председател на ПК по МСНУРП аз оттеглям нейното предложение.

Г-н Чокойски подложи на гласуване основното предложение по точка 14:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – въздържал се, Роза Мишева – за, Желка Денева – въздържал се, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Хасан Палов – въздържал се, Илия Велков – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – против, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – въздържал се, Ваня Стефанова – против, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше отхвърлено с 9 „за”, 6 „против”, 17 „въздържали се”.

В 11.10 часа беше обявена почивка.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на разход за закупуване на оборудване на „Комплексен онкологичен център – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 4237/ 07.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 15. Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1416

1. На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т.3 от ЗОП, чл.1, ал.2, т. 2, чл. 3, ал. 2 от НВМОП и чл.18, т.12 във връзка с чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет дава съгласие на Управителя на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД - гр.Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на търговското дружество от реализираната печалба от дейността на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” за финансовата 2010 г. съгласно Решение №1285/21.04.2011г. на Великотърновски общински съвет за закупуване на 24 /двадесет и четири/ броя хирургични двойно чупещи се болнични легла на стойност 125 000.00лв. с ДДС.

2. На основание чл.21 ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т.3 от ЗОП, чл. 1, ал. 2, т. 2, чл. 3, ал. 2 от НВМОП и чл.18, т. 12 във връзка с чл.20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет дава съгласие на Управителя на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД - гр.Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на търговското дружество от реализираната печалба от дейността на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” за финансовата 2010г. съгласно Решение № 1285/ 21.04.2011 г. на Великотърновски общински съвет за закупуване на 24 /двадесет и четири/ броя при креватни шкафчета на стойност 26 000.00лв. с ДДС.

3. Задължава Управителя на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД - гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, Вх. № 4232/ 05.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 16. Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1417

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет утвърждава следните изменения и допълнения в Правилник за организацията и контролната дейност на служителите осъществяващи вътрешен контрол, съгласно системите за финансово управление и контрол в Община Велико Търново:

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1 се изменя и става така:

Чл.1. С този правилник се уреждат целите, задачите, принципите, функциониране на Системите за финансово управление и контрол /СФУК/ и обхвата на дейността на служителите от отдел "Финансово управление и контрол" /ФУК/ към Дирекция "Финансово управление, контрол и методология" /"ФУКМ"/ при Община Велико Търново, съобразно разпоредбите на чл. 2, ал.2, т. 3 и т.7 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор /ЗФУКПС/.

Раздел II

Структура и управление на отдел "ФУК"

Чл.7 /1/ се изменя и става така:

Чл. 7. /1/ Служителите - експерти, от отдел "ФУК" са подчинени на Директора на Дирекция " ФУКМ"- структурно звено на Община Велико Търново;

Раздел III.

Част. I. Права и задължения на служителите извършващи контролна дейност.

Чл.8 се изменя и става така:

Чл. 8. /2/ При извършване на контролна дейност в организациите по чл. 6, т. т. 1, 2 и 6 органите имат право:

9. при необходимост от страна на служителите, извършващи контролна дейност,
се прави предложение чрез Директора на Дирекция "ФУКМ", до Директора на
Дирекция "ТСУ" за съдействие от компетентно длъжностно лице, което се определя с
заповед на Кмета. При липса на специалист със специални знания и умения, за
изясняване на факти и обстоятелства от съществено значение за проверката, да се
изиска такъв от друга институция; Вещото лице се назначава и задачите, сроковете и
възнагражденията се определят с възлагателно писмо. Заключението на вещото лице се
дава в писмена форма и се прилага към доклада;

10. при насрещна проверка или информация извън проверявания обект, ако това е
необходимо за изясняване на установени пропуски и нарушения в контролирания
обект, контролният орган изисква съответното съдействие. Уведомява за това
Директора на Дирекция "ФУКМ", чрез Началника на отдел "ФУК"

 

Чл. 9. се изменя и става така:

Чл. 9./1/ Началникът на отдел на "ФУК" и служителите извършващи контролна дейност са длъжни:

2. да съставят доклад в два еднообразни екземпляра, единия за връчване на ръководителя на проверявания обект или лице, а другия за разпореждане и съхранение в отдел "ФУК" към Дирекция "ФУКМ";

 

Раздел IV. Извършване на контролна дейност

Чл.13. /5/ се изменя и става така:

Чл. 13. /5/ Докладът по ал. 1, мотивираното писмено заключение по ал. 4 и писмените обяснения по ал. 2 и 3 се представят в седемдневен срок на органа, издал заповедта по

чл.12 чрез Директора на Дирекция "ФУКМ" за разпореждане и реализация на материалите от проверката;

Създава се нов чл. 14 а, който придобива следния вид:

Чл. 14 а. В случай, че при проверката на юридическите лица и лицата по чл. 6 от т. 2 - 6, не са установени пропуски и нарушения, не се формират препоръки. Доклада от проверката се представя на кмета на Общината. Информацията по доклада се представя с придружително писмо от кмета на Общината на Председателя на Общински съвет за сведение.

Раздел V

Мерки за реализация и отстраняване на нарушенията и пропуските

Чл. 28. се изменя и става така:

Чл. 28. Началникът на отдел „ФУК” изготвя и представя годишен отчет за дейността на

Кмета на Общината чрез Директора на Дирекция "ФУКМ"; Заключителни разпоредби

§ 5. Промените и допълненията в Правилника са приет с Решение № 1417 по

Протокол № 93/ 21.07.2011 г. на Великотърновски Общински съвет.

Номерацията в Правилника не се променя.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за констатирани резултати при изпълнение на контролна дейност, Вх. № 4259/ 11.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 17. Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1418

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал.1 и чл. 4, ал. 1 от Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор

1. Приема Отчет за констатираните резултати при изпълнението на контролната дейност на отдел "Финансово управление и контрол", Дирекция "Финансово управление, контрол и методология" за отчетната 2010 година.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Информация по Доклад за извършена проверка на „Обредни дейности” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 4233/ 05.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 18. Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1419

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

1. Приема информацията по доклада на експертите от отдел "ФУК" за проверката на "Обредни дейности" ЕООД гр. Велико Търново

 

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново, да предприеме действия за отстраняване на допуснатите нередности и приведе дружеството в законоустановените норми.

 

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 4122/ 03.06.2011 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Вие споменахте, че харесвате това общество, но по някакъв начин ОбА изпитва затруднения да отговаря на нашите въпроси. Мисля, че това общество има необходимост относно яснотата и прозрачността при разходването на парите на данъкоплатците.

Г-н Димитров прочете питането си относно сключени договори на основание чл. 74, ал. 1 от ЗОП и Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Тази информация, която искате, е публична и тя минава през ОбС. По някакъв начин тази трибуна и тази демократична практика да има питания се превърна във Ваше лично ограмотяване и ние ще Ви ограмотяваме докрай.

Относно питането: аз предлагам да не го чета, защото то е осем страници, в които в табличен вид са представени всички фирми, за които питате с номер по ред, номер и дата на договора, типа, по който е направено и платено с ДДС към 31.05.2011 г., затова ще връча едно копие на Вас и едно копие в ОбС.

Г-н Димитров отговори, че лично той приема предложението на г-н Рашев – отговорът на питането да не бъде четен на заседанието, но заяви, че това трябва да решат общинските съветници. Общинските съветници също се съгласиха отговорът на питането да не бъде четен на заседанието.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ:Изкушавам се да Ви отговоря, че лично аз и моята демокрация, за която работя усилено, и Вашата демокрация, която Вие разбирате и упражнявате, определено се различават. Точно заради това досега аз, поне за 4 години, съм доказал, че почти винаги знам какво правя и почти винаги знам отговорите на питанията, които Ви задавам, но факт е, че по някакъв начин обществеността няма как да стигне до определена фактология, която е любопитна. За мен беше ясно, че Вие ще намерите някакво основание и неслучайно казах, че ще дам на колегите да преценят искат ли тази информация, или не я искат. От нея колегите щяха да разберат изключително любопитни факти. Надявам се те да отидат и да вземат отговорите и да ги презентират пред техните гласоподаватели, за да може информацията да бъде вече публична.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 4131/ 06.06.2011 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Второто ми питане е провокирано от пасивността от страна на ОбА относно липсата на каквито и да е действия за поставянето на автобусните спирки, „модули”, в гр. В. Търново.

Г-н Димитров прочете питането си и добави:

Защо задавам този въпрос? Защото следвайки своите принципи, аз разполагам с договора на концесионера и с информация, която всеки един, ако е имал желание да придобие, е можел да го направи, където за мое огромно съжаление и изненада се оказва, че те са Ви отправили многократни писма, в които инициират сядане на масата и решаване на проблема. Изпратили са ми и снимков материал, който определено се разминава с договорените взаимоотношения между община В. Търново и тях като концесионер – неща, които се оказва, че до известна степен възпрепятстват изпълнението на договора. Дали е така, или не, аз чакам да чуя от Вашия отговор, но няма как великотърновци да не са чули, че както аз, така и мои колеги, сме отправяли оттук многократни питания и предложения в тази посока, които към днешна дата не търпят никакво развитие.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Знам, че ще предоставите тази информацията. Тя е публична, нека всеки да я предостави. Препоръчвам Ви да я анализирате обстойно в частта на всички разходи, не само в областта на формалното питане. Ясно Ви е, че имам статистика за това, която Вие не сте поискали и затова не съм Ви я дал, така че да не останете неприятно изненадан по отношение на интерпретацията на цифрите, която ще намерите.

Г-н Рашев прочете отговор на питането.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Първо ще си позволя да направя реплика на това, което казвате, то няма да бъде по-различно от репликата, която направих при получаване на информацията на „Скорпион секюрити”, когато цялата великотърновска общественост разбра колко милиона плащат великотърновските данъкоплатци за почистването на парковете и на редица още неща; както беше и за другата фирма, за която Ви отправих питане и се установи след проверка на една от великотърновските медии, че е осъществена охрана на парковете ни денем и нощем, за която нито един от великотърновските граждани не потвърди. Затова аз съм абсолютно сигурен, че всичко в отговорите: по квадратура, по декари, по документи, ще бъде нагласено, както трябва, за да могат да бъдат оправдани всички разходи.

А по отговора, който ми дадохте, аз ще си позволя само да прочета малка част, за да стане ясно каква е гледната точка на фирмата концесионер в кореспонденцията с община В. Търново:

„Г-н Кмете, използвам случая отново да попитам какво е Вашето становище относно моето предложение съвместно да уточним, а след това ОбС да одобри местата, където е възможно и целесъобразно да се монтират спирки.”

Друго писмо: „Бих искал да Ви припомня многократните случаи, в които сме били възпрепятствани да монтираме нови съоръжения и след монтажа се е налагало да демонтираме.”

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров – общински съветник, Вх. № 4164/ 10.06.2011 г.

Г-н Румен Димитров прочете питането си относно разкопаването на уличната мрежа и възстановяването й в състоянието преди ремонта.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Какво е провокирало моето питане? Това е тенденциозността, която наблюдаваме в гр. В. Търново относно свободията, изразена в дейността на някои от фирмите във В. Търново, които самоволно отстраняват проблемите във връзка с тяхната дейност. Миналата година направихме няколко видеорепортажа, от които се оказа, че една фирма извършва своята дейност, без да е информирала Общината, без да е получила разрешение и без да е гарантирала по някакъв начин възстановяването. След ремонта тази тяхна дейност, т.е. изкопите, които бяха направени, бяха частично възстановени и в рамките на около 7 месеца по стечение на обстоятелствата не тази, а друга фирма, възстанови пораженията.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането и добави, че няма да отговори на последния въпрос, тъй като възстановяването няма да бъде осъществено в рамките на неговия мандат.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Вие подсказахте, че е имало такава установена практика и когато великотърновци задават въпроса защо състоянието на нашата улична мрежа е в такова положение, всички те трябва да знаят къде е причината. Аз си направих труда да изчисля колко от улиците не са лицеприятни. В процентно отношение те са 75 на 25 процента, т.е. улиците, които имат някакъв добър вид за движение на МПС, са една 25 %, въпреки частично наблюдаваните неравности на фона на всички останали 75 %. Мога да ви дам примери от уличната мрежа на В. Търново, за които аз бих се срамувал, ако кажа, че съм имал възможност да съдействам, да направя, така че за нашите гости които идват във В. Търново, този туристически продукт, за който ние говорим, да бъде окомплектован комплексно, с това, което ние предлагаме като даденост, т.е. всички паметници на културата, заедно с добрите условия, които би било редно община В. Търново да предоставя на всички – както на гражданите, така и на нашите гости.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Димитър Захариев – общински съветник, Вх. № 4184/ 14.06.2011 г.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ прочете питането си относно ремонт на пътя Ресен – Дичин.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Да, към момента няма по-лош път в община В. Търново, дори той стана по-лош, отколкото беше.

След прочитането на отговора г-н Рашев добави, че се надява в средата на месец август, най-късно, тази отсечка да бъде завършена, така както е решил ОбС.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: 50 % съм доволен от отговора. Наистина, че е необходимо технологично време за решаване на този проблем. Надявам се, че през месец август този път ще бъде оправен и хората спокойно ще могат да пътуват до тези две най-отдалечени села на нашата Община, защото сега пътят там е в трагично състояние. Надявам се да направите всичко възможно пътят да започне да се ремонтира още през месец август.

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Димитър Захариев – общински съветник, Вх. № 4264/ 11.07.2011 г.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ прочете питането си относно неправомерно поставената климатична инсталация в източната част на Сентрал Мол – В. Търново.

Г-Н РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н ДИМИТЪР ЗАХАРИЕВ: Ако това е така, все пак е нещо. Аз лично ще проверя дали наистина автобусите са на паркинга. Ако наистина е така, значи Общината е спечелила нещо, така че автобусите да бъдат на охранявания паркинг. Това все пак са финансовите средства, които Общината не дава, а взема.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Актуализация на план – сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново, 4275/ 13.07.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 24:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1420

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 2 от ЗПСК и чл. 10, т. 2 и т. 3 от Правилника за дейността на Общинската агенция за приватизация, Великотърновски Общински съвет

 

1. Приема промените в план – сметката за приходите и разходите по приватизационните фондове на Община Велико Търново за 2011 година ,произтичащи от решение № 1217/ 24.02.2011 г. - Приложение № 1 .

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промяна в характера на собствеността на недвижим имот, гр. Килифарево, Вх. № 4271/ 13.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 25:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1421

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА чл.6 ал.1 и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.1 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие недвижим имот, представляващ библиотека в подблоково пространство със ЗП в размер на 395 кв.м., находящ се в гр. Килифарево, ул. „Ал. Стамболийски”, кв. 52 по плана на града, актуван с АПОС №259/22.04.1997 г., да бъде изваден от списъка на имотите публична общинска собственост и да бъде обявен за частна общинска собственост.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по преактуване на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване в годишния план за приватизация за 2011 г.на общински нежилищен имот в гр. Килифарево, Вх. № 4274/ 13.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 26:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за.

 

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 2„въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1422

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл.4, ал. 4 от ЗПСК, Великотърновски Общински съвет

1.Включва в годишен план за приватизация за 2011 година и открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот, находящ се в гр.Килифарево , представляващ : „Аптека,разположена в сутеренния етаж на комбинирана сграда”,с административен адрес ул. „Ал. Стамболийски” № 10, гр. Килифарево - собственост на Община Велико Търново.

2.Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на имота, сключването на договор за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит,за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.

3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за имота по установения от закона ред и приетите от Общински съвет решения.

ІІ. Възлага на общинската администрация при актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2011 г. към обектите с източник на финансиране от фонд "Приватизация – инвестиционен” да бъдат включени обекти на територията на гр.Килифарево на стойност до 40 % от очакваните постъпления от продажбата на горепосочения имот.

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на нова начална цена на общински нежилищен имот, с. Русаля, Вх. № 4273/ 13.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 27:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 2„въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1423

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 4, ал. 4 от ЗПСК, Великотърновски общински съвет

Отменя решение № 1216 / 24.02.2011 година в частта касаеща приемане на начална цена, начин на приватизация, дата на търга, стъпка за наддаване, размер на депозита за участие в търга за продажба на общински нежилищен имот , находящ се в с. Русаля и представляващ: „Застроен УПИ І от кв.67, целият с площ 7 100 кв.м., заедно с построена в него едноетажна сграда /бивше училище / с РЗП 810 кв.м.”.

ІІ . На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 , чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 1185/ 20.01.2011 година на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски Общински съвет

1. Приема начална цена в размер на 47 100 лева за продажба на общински нежилищен имот ,находящ се в с. Русаля и представляващ: „Застроен УПИ І от кв. 67, целият с площ 6 798 кв.м., заедно с построена в него едноетажна масивна сграда /бивше училище/ с РЗП 810 кв.м.”. Сделката се облага с ДДС.

2. Утвърждава тръжна документация и определя начин за продажба на горепосочения обект “търг с явно наддаване”, при стъпка в размер на 4 700 лева над определената начална цена.

3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник"; начало на търга - 14,00 часа; място на търга- голямата зала на община Велико Търново.

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на 14 100 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на имота да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обектите до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС..

9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за повторен търг, при условията на настоящото решение.

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 4265/ 12.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 28:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – против, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението беше прието с 26 „за”, 1 „против”, 2„въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1424

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2011 г. недвижим имот частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот ХVІ от строителен квартал 54 по плана на с. Вонеща вода, кметство Килифарево, общ. В. Търново, с площ от 4 377 кв.м., отреден „за обществено обслужване”, актуван с АОС № 4900/08.06.2011 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 във връзка с чл. 96 ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот ХVІ от строителен квартал 54 по плана на с. Вонеща вода, кметство Килифарево, общ. В. Търново, с площ от 4 377 кв.м., отреден „за обществено обслужване”, актуван с АОС № 4900/08.06.2011 г.

3. Определя начална тръжна цена, въз основа на експертна оценка, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД в размер на 87 600,00 /осемдесет и седем хиляди и шестстотин/ лева без ДДС.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, с. Малки чифлик, Вх. № 4241/ 07.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1425

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ № 46532.59.45, по плана на новообразуваните имоти по пар. 4 от ЗСПЗЗ, местност „Мечи дол”, землище на с. Малки Чифлик за промяна предназначението на имота и план - схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП. За поземлен имот № 46532.59.45, местност „Мечи дол”, землище на с. Малки Чифлик, община Велико Търново се определя предназначение за „жилищни нужди”, при следните устройствени показатели: височина на сградата – до 10 м; плътност на застрояване /Пзастр./ - до 60 % ; коефициент на интензивност / Кинт/ - до 1,2 ; минимална озеленена площ – 60% ; начин на застрояване – свободно /е/. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на частично изменение на подробен устройствен план, кв. № 513, гр. Велико Търново, Вх. № 4255/ 07.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 30:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 3„въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1426

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общинският съвет дава съгласие Кметът на общината да одобри – частично изменение на ПУП – план за регулация за УПИ І – за жилищен комплекс с гаражи от кв. 513 по плана на гр.Велико Търново – промяна на улично-регулационната линия на УПИ І – за жилищен комплекс с гаражи, като същата се измества в източна посока с 2,50м, спрямо улица с ОК ОК 829-830.

Съгласно определенията на ЗОС частите от улична регулация представляват публична общинска собственост. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.6, ал.1 от ЗОС и чл.2, ал.3 от НРПУРОИ, Общински съвет Велико Търново дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в УПИ І от кв.513 по ПУП на гр.Велико Търново, да бъдат обявени за частна общинска собственост във връзка с промяната на тяхното предназначение.

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на частично изменение на подробен устройствен план, кв. № 237, гр. Велико Търново, Вх. № 4258/ 11.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 31:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 3„въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1427

На основание чл.62 а, ал. 3, т. 2 от ЗУТ и във връзка с решение № 31 от Протокол № 3/ 16.02.2011 г. на Експертния съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, Великотърновски Общински съвет дава съгласие Кметът на Общината да одобри частично изменение на ПУП - план за регулация за УПИ VII -„търговия и услуги" от кв.237, ж.к."К. Фичето" по плана на гр. Велико Търново: -промяна улично-регулационните линии на УПИ VII - „търговия и услуги" в северна и западна посоки, съответно спрямо улица с ОК ОК 1835-1840 и с ОК ОК 1835-1888-а; промяна вътрешната дворищно-регулационна линия между УПИ VII - „търговия и услуги" и УПИ IX - за „озеленяване" от същия квартал.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1и ал. 3 от ЗОС и чл.2 ал.З от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улична регулация и от УПИ IX „за озеленяване" от кв.237, актуван с акт за публична общинска собственост №4862/24.03.2011 г, попадащи в УПИ VII „за търговия и услуги" от стр. кв. 237 по ПУП на гр. Велико Търново, останалата част от който е собственост на „Конекс" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски" №29, представлявано от Васил Иванов Велчев, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №31 по протокол №3 от 16.02.2011 г. на ЕСУТ, като:

Община Велико Търново прехвърля на „Конекс" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски" №29, представлявано от Васил Иванов Велчев, правото на собственост върху части от общински имоти с площ в размер на 242,50 кв.м., представляващи част от УПИ IX „за озеленяване" от кв. 237. актуван с акт за публична общинска собственост № 4862/ 24.03.2011 г., които съгласно ЧИ на ПУП-ПР попадат в УПИ VII „за търговия и услуги" от кв. 237 по ПУП на гр. Велико Търново, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 38 164 лева без начислен ДДС.

„Конекс” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски" №29, представлявано от Васил Иванов Велчев прехвърля на Община Велико Търново правото на собственост върху части от собствения си имот, представляващ УПИ VII „за търговия и услуги" от кв.237, с обща площ в размер на 242.50 кв.м., представляващи както следва: 163 кв.м. от северната част на имота към

улица с ОК-ОК №№1835-1840 и 79,50 кв.м. от западната част на имота към улица с ОК-ОК №№1835-1888а , които части, съгласно ЧИ на ПУП-ПР попадат в улична регулация от кв. 237 по ПУП на гр. Велико Търново, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 45 590 лева без начислен ДДС

4. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПР да извърши всички необходими действия по сключване на окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти, като всички необходимо присъщи разходи по прехвърляне на собствеността са за сметка на „Конекс” ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски"' № 29, представлявано от Васил Иванов Велчев.

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Отписване на ДМА от активите на „Инвестстрой - 92” ЕООД, гр. Велико Търново, Вх. № 4247/ 08.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 32:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 2„въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1428

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 4 и т. 7 и чл. 149, ал. 2 от ТЗ, чл. 18, т. 7 във връзка с чл. 18, т. 4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за отписване от активите на „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново на:

Съгласно Нотариален Акт за собственост на недвижим имот № 1127, том VІ, рег. № 12833, дело № 672 от 2009г., вписан в служба по вписванията с вх. рег.№ 7147 от 18.09.2009г., акт №13, том 17, дело № 3255/09г., партидна книга: том 26610, стр.26618 :

1.1. Поземлен имот с идентификатор 10447.502.248 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, одобрении със Заповед № РД-18-86/19.09.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски" № 78, местност Малкия триъгълник, който имот е с площ 4 759кв.м., с балансова стойност на недвижимия имот от 77 375.05лв.-счетоводен амортизационен план материали Д.А. за месец май година 2011, група 201, инв. № 201007 за сметка на собствения капитал на „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново в часта на други резерви, записани в счетоводния баланс на „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново към 31.03.2011г. ведно с построените в него сгради, а именно:

1.1.1.Сграда №1 с идентификатор 10447.502.248.1/складова база/, склад със застроена площ 442кв.м. с балансова стойност на недвижимия имот от 6 817.76лв. -счетоводен амортизационен план материали Д.А. за месец май година 2011, группа 203, инв. № 203079 за сметка на собствения капитал на „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново в часта на други резерви, записани в счетоводния баланс на „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново към 31.03.2011г.

1.1.2. Сграда №2 с идентификатор 10447.502.248.2 /складова база/, склад със застроена площ 31кв.м. с балансова стойност на недвижимия имот от 1 294.97лв.-счетоводен амортизационен план материали Д.А. за месец май година 2011, группа 203, инв. №203077 за сметка на собствения капитал на „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново в часта на други резерви, записани в счетоводния баланс на „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново към 31.03.2011г.

Съгласно Нотариален Акт за собственост на недвижим имот № 1127, том VІ, рег. № 12833, дело № 672 от 2009г., вписан в служба по вписванията с вх. рег.№ 7147 от 18.09.2009г., акт №13, том 17, дело № 3255/09г., партидна книга: том 26610, стр.26618 :

2.1. Поземлен имот с идентификатор 10447.502.249 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Велико Търново, одобрении със Заповед № РД-18-86/19.09.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, с адрес гр.Велико Търново, ул. „Никола Габровски" №78, местност Малкия триъгълник, който имот е с площ 6 606кв.м., с балансова стойност на недвижимия имот от 107 423.26лв.-счетоводен амортизационен план материали Д.А. за месец май година 2011, группа 201, инв. № 201006 за сметка на собствения капитал на „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново в часта на други резерви, записани в счетоводния баланс на „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново към 31.03.2011г. ведно с построените в него сгради, а именно:

2.1.1. Сграда №1 с идентификатор 10447.502.249.1, сграда за битови услуги със застроена площ 101кв.м., сграда №2 с идентификатор 10447.502.248.2/складова база/, склад със застроена площ 31кв.м. и сграда №3 с идентификатор 10447.502.249.3, промишлена сграда със застроена площ 103кв.м. с обща балансова стойност на недвижимия имот от 26 499.28лв.-счетоводен амортизационен план материали Д.А. за месец май година 2011, группа 203, инв. № 203076 за сметка на собствения капитал на „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново в часта на други резерви, записани в счетоводния баланс на „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново към 31.03.2011г.

2.1.2. Сграда №4 с идентификатор 10447.502.249.4, складова база със застроена площ 116кв.м. с балансова стойност на недвижимия имот от 939.50лв.-счетоводен амортизационен план материали Д.А. за месец май година 2011, группа 203, инв. № 203080 за сметка на собствения капитал на „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново в часта на други резерви, записани в счетоводния баланс на „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново към 31.03.2011г.

2.1.3. Сграда №5 с идентификатор 10447.502.249.5, сграда със специално предназначение със застроена площ 62 кв.м. с балансова стойност на недвижимия имот от 1 352.42лв.-счетоводен амортизационен план материали Д.А. за месец май година 2011, группа 203, инв. № 203078 за сметка на собствения капитал на „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново в часта на други резерви, записани в счетоводния баланс на „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново към 31.03.2011г.

ІІ.На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.3, ал.1, т.2 от Наредба за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да придобие имотите по т.І.

ІІІ.Великотърновски Общински съвет задължава:

1. Отдел "Общинска собственост" при Община Велико Търново да приеме с приемно-предавателен протокол ДМА по т. І. от „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново.

2. Отдел „Бюджет и финанси” при Община Велико Търново да отрази счетоводно записванията.

ІV. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново да предприеме необходимите действия по актуализиране на счетоводния баланс на дружеството.

V. Задължава Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

VІ. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.4 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т.4 и чл.49 ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за прекратяване на съсобственост, възникнала в резултат на регулационна промяна, чрез замяна на части от имоти, както следва:

- част от поземлен имот с идентификатор 10447.502.270, целият с площ от 1 094 кв.м., начин на трайно ползване – за друг обществен обект, а по ПУП-ПР на гр. Велико Търново представляващ ПИ № 3890. Съгласно Решение № 1264/ 24.03.2011 г. на ВТОбС и влязъл в сила ПУП, част от имота с площ от 516 кв.м. попада в новообразуван УПИ ХХХІІ-7309 от строителен квартал 16а „за производствено-складова и обществено-обслужваща дейност”, частна собственост. За имота е съставен акт за частна общинска собственост № 4895/ 08.06.2011 г.

- част от поземлен имот № 3873 по ПУП на гр. Велико Търново, целият с площ от 11 365 кв.м. Съгласно Решение № 1264/ 24.03.2011 г. на ВТОбС и влязъл в сила ПУП, част от имота с площ от 465 кв.м. попада в новообразуван УПИ ХХХІІ-7309 от строителен квартал 16а „за производствено-складова и обществено-обслужваща дейност”, частна собственост. Имотът е включен в капитала на общинска фирма „Инвестстрой-92” ЕООД Велико Търново.

Срещу

- част от поземлен имот №7309 по ПУП на гр. Велико Търново, целият с площ от 6 757 кв.м. Съгласно Решение №1264/24.03.2011 г. на ВТОбС и влязъл в сила ПУП, част от имота с обща площ от 908 кв.м. попада, както следва: 775 кв.м. попадат в нова улица с ОК-ОК №№2795д-2795е; 40 кв.м. попадат в улица „Липа” с ОК-ОК №№93д-93; 93 кв.м. попадат в новообразуван УПИ ХХХІ-3873 от строителен квартал 16а „за производствено-складова и обществено-обслужваща дейност”, собственост на Община Велико Търново след прекратяване на съсобствеността. Поземлен имот №7309 е собственост на Димитър Цанков Митев, Тодор Цанков Митев и Иван Момчев Косев съгласно съдебни решения и Протокол №В621/2006 г. за въвод във владение.

VІІ. Утвърждава стойностите на имотите, определени с протоколи за експертна оценка, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за част от поземлен имот с идентификатор 10447.502.270- в размер на 79 464 /седемдесет и девет хиляди четиристотин шестдесет и четири/ лева без начислен ДДС;

- за част от поземлен имот №3873 по ПУП на гр. Велико Търново – в размер общо на 71 610 /седемдесет и една хиляди шестстотин и десет/ лева без начислен ДДС;

- за част от поземлен имот №7309 по ПУП на гр. Велико Търново – в размер на 139 832 /сто тридесет и девет хиляди осемстотин тридесет и два/ лева без начислен ДДС. .

VІІІ. Разликата в стойността на прехвърляемите имоти да бъде определена след начисляване на дължимия ДДС и да бъде преведена от Димитър Цанков Митев, Тодор Цанков Митев и Иван Момчев Косев по банкова сметка на Община Велико Търново. Всички дължими данъци и такси по сделката, изчислени върху по-голямата стойност, са за сметка на Димитър Цанков Митев, Тодор Цанков Митев и Иван Момчев Косев.

ІХ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Всички действия по прекратяване на съсобствеността да бъдат извършени след отписване от активите на „Инвестстрой-92” ЕООД на имота по т.І и приемането му от Община Велико Търново и при спазване на разпоредбите на т.т. ІІ, ІІІ и ІV от настоящото решение.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изваждане от списъка на жилищата от фонд „Резервен” във фонд „Настаняване под наем” на апартамент, гр. Велико Търново, Вх. № 4214/ 29.06.2011 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: В предложението на кмета ми прави впечатление, че лицето, което прави другото предложение за закупуване на жилището е едно лице. То е пенсионер и живее с декларирани 170 лв. пенсия и същевременно казва: „Готов съм да закупя и другото съседно жилище”. Няма никаква мотивация от страна на отдел „Общинска собственост” за това защо ние трябва да се освободим от тези две жилища. Защо трябва да ги продадем? Като намалява фонд „Резервен”, трябва ли да го попълним отнякъде? Имаме ли право и на какво основание да се съгласим с всяко искане на всеки, който реши, че трябва да купува каквото му е удобно?

Г-жа МАРИНЕЛА ДЖАРТОВА: Това, което разглеждаме в момента гласи: „Изважда от списъка на жилищата от фонд „Резервен” и включва в списъка на жилищата във фонд „Настаняване под наем”. Не става дума за продажба. Преминава от единия фонд в другия. Тези фондове са много добре определени в Наредбата. Всички документи, които са входирани в администрацията, са разгледани от Комисията по тази Наредба и сега с ваше решение трябва да прехвърлим жилищата от единия фонд към другия.

Преди да влязат пред вас за разглеждане в ОбС всички документи се разглеждат от Комисията по чл. 14, ал. 2 от Наредбата, в която са определени и част от вас, които присъстват на заседанията и вземат участие в работата на Комисията. Целта на прехвърлянето от фонд „Резервен” във фонд „Настаняване под наем” е издаването на постоянна настанителна заповед на наемателя, тъй като жилищата от фонд „Резервен” са с особен статут и настаняването в тях е срочно.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 33:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за , Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – въздържал се, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – против, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението беше прието с 26 „за”, 2 „против”, 5„въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1429

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 41, ал. 4 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

Изважда от списъка на жилищата от фонд „Резервен” и включва в жилищата от фонд „За настаняване под наем” двустаен апартамент № 17 на ул.” Бяла Бона” № 14, вх. Б в гр. В. Търново.

КАМЕН АЛЕКСИЕВ (отрицателен вот): Разликата между фонд „Резервен” и фонда за жилищно настаняване е следната: жилищата, които са определени със списък във фонд „Резервен”, не могат да бъдат продавани. Сега прехвърляйки жилището от единия в другия фонд след време ще постъпи молба от този човек и следващият ОбС ще му продаде жилището. Това е същественото в този случай. Гласувах „против”, защото не искам общинските жилища да се продават.

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изваждане от списъка на жилищата от фонд „Резервен” във фонд „Настаняване под наем” на апартамент, гр. Килифарево, Вх. № 4215/ 29.06.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 34:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за , Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 5 въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1430

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Великотърновски Общинският съвет

Изважда от списъка на жилищата от фонд „Настаняване под наем” апартамент № 5 на ул. „Ал.Стамболийски” № 10-А, блок 1, вход А в гр. Килифарево.

Възлага на Кмета на Община В.Търново да предприеме предвидените в Закона за устройство на територията действия за промяна предназначението на имота.

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване право на строеж, с. Самоводене, Вх. № 4270/ 13.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 35:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, 2„въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1431

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37 ал. 4, т. 4 от ЗОС, чл. 54, ал. 4, т. 4 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 62, ал. 1 от Закона за енергетиката, Общински съвет Велико Търново дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс върху общинска земя – имот №000567 – пасище, мера, с площ от 82,847 дка, местност „Йонова кория”, землище с. Самоводене, актуван с АОС № 4673/19.10.2009 г., за изграждане на фундаменти за монтиране на фотоволтаични модули и обслужващи сгради – нискоетажно строителство за обект „Фотоволтаична централа” с обща застроена площ в размер на 2 730 кв.м., в полза на “АСМ БГ ИНВЕСТИЦИИ“ ООД, гр. София.

2.Утвърждава експертната оценка за учредяване възмездно право на строеж върху общинска земя, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 40 950 /четиридесет хиляди деветстотин и петдесет/ лева.

3. Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя, “АСМ БГ ИНВЕСТИЦИИ“ ООД, гр. София следва да заплати стойността на учреденото право на строеж в размер на 40 950 лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00, BICКОД SOMBBGSF, както и 2% режийни разноски по сметка на Община Велико Търново BG 36 SOMB 9130 31 24758000 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, както и 2,5% местен данък по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, както и 480 лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико ТърновоBG 97SOMB 9130 33 24758001,BIC KOД SOMBBGSF.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по учредяване възмездно право на строеж в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имат публична общинска собственост, гр. Дебелец, Вх. № 4254/ 11.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 36:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1432

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 11, ал. 1 предложение второ и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и предложение вх. № 1007-30/ 14.06.2011 год. на Кмета на гр. Дебелец, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Дебелец, сградата на Кметството, ІІ етаж, представляващ помещение с обща площ 15,00 кв.м в стълбищната клетка за срок от 5 /пет/ години и предназначение инкасаторски пункт при начална тръжна цена 100,00 лв. на месец.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имат публична общинска собственост, с. Балван, Вх. № 4253/ 11.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 37:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1433

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 11 ал. 1 предложение второ и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, становище вх. № 1002-7/ 08.06.2011 год. на Кмета на с. Балван и изготвена оценка от “Инвестстрой 92” ЕООД, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в сградата на Кметство с. Балван, представляващ три броя помещения с обща площ от 71,00 кв.м за срок от 5 /пет/ години за снек бар при начална тръжна цена 260,00 лв. на месец.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на земеделска земя за разполагане на елементи на техническа инфраструктура, Вх. № 4208/ 27.06.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 38:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1434

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 6 от Закона за общинската собственост, чл. 16, ал. 2 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с чл. 12, ал. 1 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от общинския поземлен фонд, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде сключен договор с ”ГАМЕСА БЪЛГАРИЯ” ЕООД, гр. София, бул. „Цар Освободител” № 14 за отдаване под наем без търг и конкурс на обособена част с площ 5,915 дка от поземлен имот № 000419 по картата на възстановената собственост на землище с. Ново село, общ. В. Търново, частна общинска собственост, изоставена нива с обща площ 21,031 дка, ІV и V категория, местност Енчовец, актуван с АОС № 4902/20.06.2011 г., за разполагане на ветроизмервателна мачта, за срок от 5 (пет) години, при годишна наемна цена 1 820 лева (хиляда осемстотин и двадесет лева).

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Шемшево и с. Леденик, Вх. № 4257/ 11.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 39:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Мирослав Маринов- за.

Предложението беше прието с 29 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Предлагам да удължим сесията с 1 час. Въпреки че съм част от Председателския съвет и взехме решение да се проведе извънредна сесия на 26 юли, предлагам удължаване на сесията, тъй като точките, които остават, не са толкова много.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1435

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот № 000126 по картата на възстановената собственост на землище с. Шемшево, частна общинска собственост, представляващ изоставена нива с площ 5,223 дка, ІІІ категория, местност „Воденицата”, актуван с АОС № 4804/ 04.02.2011 г.

2. Поземлен имот № 022004 по картата на възстановената собственост на землище с. Леденик, частна общинска собственост, представляващ ерозирана нива с площ 39,383 дка, VІІІ категория, местност „Баира”, актуван с АОС № 4873/ 06.04.2011 г.

3. Поземлен имот № 069017 по картата на възстановената собственост на землище с. Леденик, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 4,514 дка, VІ категория, местност „Свирков дол”, актуван с АОС № 4807/ 04.02.2011 г.

ІІ. Определя начални тръжни цени, въз основа на оценки, изготвени от оценители, регистрирани по ЗНО, както следва:

1. За поземлен имот № 000126 – в размер на 4 439 (четири хиляди четиристотин тридесет и девет) лева без ДДС.

2. За поземлен имот № 022004 – в размер на 13 350 (тринадесет хиляди триста и петдесет) лева без ДДС.

3. За поземлен имот № 069017 – в размер на 1 720 (хиляда седемстотин и двадесет) лева без ДДС.

ІІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Райковци и с. Габровци, Вх. № 4256/11.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 40:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1436

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Общински съвет Велико Търново включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2011 г. следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот № 048006 по КВС на землище с. Райковци, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 0,648 дка, ІІ категория, местност „Реката 12”, актуван с АОС № 3944/27.03.2007 г.

2. Поземлен имот № 051008 по КВС на землище с. Райковци, частна общинска собственост, представляващ изоставена нива с площ 3,001 дка, ІІ категория, местност „Реката 12”, актуван с АОС № 3945/27.03.2007 г.

3. Поземлен имот № 505.10 по ПНИ на землище с. Габровци, частна общинска собственост, представляващ изоставено трайно насаждение с площ 2,299 дка, ІV категория, местност „Орничката”, актуван с АОС № 4896/08.06.2011 г.

4. Поземлен имот № 505.11 по ПНИ на землище с. Габровци, частна общинска собственост, представляващ изоставено трайно насаждение с площ 0,578 дка, ІV категория, местност „Орничката”, актуван с АОС № 4897/08.06.2011 г.

ІІ. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на следните недвижими имоти, частна общинска собственост:

1. Поземлен имот № 048006 по КВС на землище с. Райковци, частна общинска собственост, представляващ нива с площ 0,648 дка, ІІ категория, местност „Реката 12”, актуван с АОС № 3944/27.03.2007 г.

2. Поземлен имот № 051008 по КВС на землище с. Райковци, частна общинска собственост, представляващ изоставена нива с площ 3,001 дка, ІІ категория, местност „Реката 12”, актуван с АОС № 3945/27.03.2007 г.

3. Поземлен имот № 001275 по КВС на землище с. Габровци, частна общинска собственост, представляващ гори в зем. земи с площ 17,884 дка, ІV категория, местност „Садината 5”, актуван с АОС № 4835/21.02.2011 г.

4. Поземлен имот № 505.10 по ПНИ на землище с. Габровци, частна общинска собственост, представляващ изоставено трайно насаждение с площ 2,299 дка, ІV категория, местност „Орничката”, актуван с АОС № 4896/08.06.2011 г.

5. Поземлен имот № 505.11 по ПНИ на землище с. Габровци, частна общинска собственост, представляващ изоставено трайно насаждение с площ 0,578 дка, ІV категория, местност „Орничката”, актуван с АОС № 4897/08.06.2011 г.

ІІІ. Определя начални тръжни цени, въз основа на оценки, изготвени от оценители, регистрирани по ЗНО, както следва:

1. За поземлен имот № 048006 – в размер на 564 (петстотин шестдесет и четири) лева без ДДС.

2. За поземлен имот № 051008 – в размер на 2 815 (две хиляди осемстотин и петнадесет) лева без ДДС.

3. За поземлен имот № 001275 – в размер на 13 138 (тринадесет хиляди сто тридесет и осем) лева.

4. За поземлен имот № 505.10 – в размер на 1 889 (хиляда осемстотин осемдесет и осем) лева.

5. За поземлен имот № 505.11 – в размер на 475 (четиристотин седемдесет и пет) лева.

ІV. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение за отпускане на персонална пенсия, Вх. № 4207/ 27.06.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по точка 41.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма .

РЕШЕНИЕ № 1437

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж и чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване, Великотърновски общински съвет дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на приемното дете Дана Милчева Христова, родено на 13.03.1998 г. и настанено с Решение № 244 от 15.03.2005 г. на Великотърновски Районен съд в семейството на г-жа Пролет Петрова.

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение за отпускане на персонална пенсия на Севгин Хасанов Ахмедов, Вх. № 4218/ 29.06.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по точка 42.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма .

РЕШЕНИЕ № 1438

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 7, ал. 4, т. 3 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, във връзка с чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване Общински съвет Велико Търново дава съгласие за внасяне на предложение в Министерски съвет за отпускане на персонална пенсия на Севгин Хасанов Ахмедов с ЕГН 0652201403.

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно извършени разходи от д-р Румен Рашев – Кмет на Община Велико Търново, Вх. № 4266/ 12.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по точка 43.

Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма .

 

РЕШЕНИЕ № 1439

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с Наредбата за командировките в страната, Великотърновски Общински съвет одобрява разходите за извършените командировки в страната от д-р Румен Георгиев Рашев - Кмет на Община Велико Търново за отчетния период 01.04.2011 - 30.06.2011 година в размер на 200 /двеста/ лева по Приложение 1 - неразделна част от настоящото предложение.

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за проведено общо събрание на съдружниците на „Пазари – Велико Търново” ООД, Вх. № 4246/ 07.07.2011 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз ще гласувам „против” по тази точка, тъй като тя има пряко отношение към моето питане, което отпадна за следващата сесия. За мен беше почти ясно, че посоката, в която съм тръгнал относно изясняването на всичко това, което се е случило в тази колаборация, е един акт, на който благодарение на нашите усилия да дадем яснота и прозрачност откъде е тръгнало и как върви към настоящия момент, е един безспорен акт в посока на вземането на нашите решения. Разбира се тази публична тенденциозност относно ортопедичното илюстриране на информацията, която излиза от този ОбС, е безспорен факт и на нежеланието на нашите „партньори” да ни допуснат да извършим проверка и да видим имат ли основание да се притесняват, или нямат основание.

Разбира се, моето питане е направено така, че да даде някаква яснота относно всичко, което е структурирано около това дружество, което към настоящия момент аз смея да твърдя ,че не е в полза на великотърновските граждани. Точно заради това аз няма да го подкрепя и отлагането от страна на администрацията доказва сериозността относно изясняването прозрачността на самия казус. И неслучайно въпросите, които аз съм визирал в питането си към кмета, са осем на брой, защото информацията, която съм изискал, е по законов, легален начин и предоставената ми информация от страна на ОбА вероятно по документите, с които те разполагат, не ми дава категорична яснота относно добронамереността на нашите партньори.

Отделен е моментът да коментирам тук решенията, които нашият представител в това Общо събрание е вземал, и точно в тази посока аз очаквам с нетърпение какъв ще бъде публичният отговор на кмета.

Предложението по точката беше прието с 26 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма .

РЕШЕНИЕ № 1440

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение Информация за проведено общо събрание на съдружниците на „Пазари-Велико Търново” ООД–гр.Велико Търново на 23.06.2011 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Използвам възможността на отрицателен вот, за да кажа отново: ортопедичната информация, която излиза от тази зала в посока информираността, която великотърновци трябва да получават, не е никак случайна и аз виждам, че тук присъстват личности, които по един или по друг начин, неслучайно, косвено искат моята оставка. Защо? Защото искам да дам на хората това, което им се полага по право – да знаят как и по какъв начин се разходват парите на великотърновци.

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за проведено общо събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД, Вх. № 4243/ 07.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по точка 45.

 

Предложението беше прието с 28 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма .

 

РЕШЕНИЕ № 1441

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение Информация за Проведено редовно Общо събрание на акционерите/ОСА/ на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД гр. Велико Търново на 27.06.2011г.

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за проведено общо събрание на акционерите на „ЕТЪР - 1924” АД, Вх. № 4245/ 07.07.2011 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Няма как да подкрепя това предложение поради няколко обстоятелства. Първо, защото така наречените наши „партньори” отново са в „Етър 1924”. В питането си към кмета за съм задал въпрос относно изясняването коректността на нашите взаимоотношения. В тази връзка аз искам да ви представя две предложения, едното от които е на изминалото заседание на ОбС, в което вие гласухте точка 2 и точка 5. Същите тези предложения ги наблюдаваме и към днешното предложение. При положение че няма никакво изменение към предоставената ни информация, аз питам защо трябва да прегласуваме два пъти едно и също предложение. Както миналия път, така и сега аз ви казвам, че имам сериозни основания да се съмнявам в информацията, която ни се поднася. Тогава не го гласувах, сега също няма да гласувам, особено точка 2 към днешното предложение, която е „Одобряване на бюджет на клуба за „Б” футболна група за 2011 г.” Едва ли е необходимо да пояснявам, че аз съм един от яростните привърженици на развитието на футбола и на спорта във В. Търново, но ви питам какво ще гласуваме в момента, имаме ли реалния бюджет, или заемаме принципна позиция. В правото няма как да се толерира бъдещо несигурно събитие, т.е. ние трябва да гласуваме нещо, за което не знаем какво и как ще се случи. В този ред на мисли аз искам да ви задам един въпрос, включително и на икономистите тук: Какво ще се случи, когато задълженията на това дружество – „Етър 1924”, надвишат капитала?

Предложението беше прието с 28 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма .

РЕШЕНИЕ № 1442

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение Информация за Проведено редовно Общо събрание на акционерите на „ЕТЪР-1924” АД – ВеликоТърново на 28.06.2011г.

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за проведено общо събрание на акционерите на „ВТО МУЛТИКОМ” АД, Вх. № 4244/ 07.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по точка 47.

Предложението беше прието с 32 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма .

РЕШЕНИЕ № 1443

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение Информация за проведено Общо събрание на акционерите/ОСА/ на «ВТО МУЛТИКОМ» АД гр.Велико Търново на 29.06.2011 г.

 

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно финансиране на конкурс „Сребърна Янтра”.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 48:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1444

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Дава съгласие за финансово участие на Община Велико Търново в организирането и провеждането на Деветия Международен конкурс за млади поп изпълнители „ Сребърна Янтра" от 29 септември до 2 октомври 2011 г. в размер 10 000 /Десет хиляди /лева.

 

Разходите да се извършат от бюджета на Дирекция „Култура” -второстепенен разпоредител с бюджетни кредити при Община Велико Търново,като разходи по реализация на Културен календар 2011 г

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Ново обсъждане на Решение № 1389/ 23.06.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 49:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов - за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1445

На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема повторно върнатото за ново обсъждане Решение № 1389 по Протокол № 91 от 23.06.2011 г.

 

ПО ПЕТДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно Общо събрание на „ЕТЪР 1924” АД.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Ще кажа отново, че всички тези мотиви, които имах към предходната точка относно „Етър 1924”, са съотносими към конкретното предложение. Предния път, когато станах да изтъкна мотивите си, аз ви ги илюстрирах, за да ви подскажа какви са моите доводи. В конкретния случай аз няма как да гласувам точка 1 и 2, която вече фигурира в решението на ОбС. Всички останали ще подкрепя, тъй като трябва да има някаква позиция на нашия представител в Общото събрание и те не противоречат на моите виждания.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 50:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – въздържал се.

Предложението беше прието с 31 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1446

 

На основание чл.21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 221, т. 6, т. 7, т. 10 и т. 11 от Търговския закон, чл. 2, чл. 25, т. 1, т. 5 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества във връзка с чл. 12, ал. 2, т. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на „ЕТЪР-1924” АД - гр.ВеликоТърново и го упълномощава да гласува съобразно дневния ред, както следва:

 

По т. 1 от дневния ред - да се гласува „за";

По т.2 от дневния ред - след запознаване с материалите може да се гласува с оглед защита

интересите на Общината;

Пот.З от дневния ред - да се гласува „за";

По т.4 от дневния ред:

4.1.- да се гласува „за";

4.2.- да се гласува „за";

4.3.- да се гласува „за";

По т. 5 от дневния ред - след запознаване с материалите може да се гласува с оглед защита интересите на Общината;

Възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 12.08.2011г. /следващия ден/ след проведеното извънредно Общо събрание на акционерите на „ЕТЪР-1924" АД

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Станах, за да благодаря на колегата, който се въздържа, защото презентирайки точките и изразявайки мотивите си, аз се надявах някой от вас да излезе с предложение за отделно гласуване. Тъй като на езика на пресата, която започна много интересно да тиражира своята информация, се оказва, че има „умници” и „неумници”. Не искам някой да се подиграва с мен и да ме кара да гласувам едно и също нещо по няколко пъти.

ПО ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение с вх. № 4277 от 14.07.2011 г. за отдаване под наем на части от общински имоти.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Интересно е как има нещо общо между будките за вестниците и спирките. Не искам да се връщам на темата за спирките, защото преди едни говореха против концесионера, днес чуваме, че защитават концесионера. Въпросът ми е конкретно за будките, които са в коренно различна ситуация от спирките. В предложения проект за решение е предвидено процедурата да бъде извършена съгласно одобрена схема от главния архитект на общината. Въпросът ми е конкретен: тази схема нова ли ще бъде, или съществуващата и ще се запазят ли тези минимум 18 броя места?

Г-жа МАРИНЕЛА ДЖАРТОВА: Схемата за разполагане на временни съоръжения се одобрява от главния архитект на община В. Търново и тя към момента е действаща. Тези 18 локации са част от нея, те не са цялата схема. На тях им изтичат договорите и трябва да можем да проведем процедурата, докато е време. Представено ви е Приложение 1 като неразделна част от решението.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Няма да се впускам в това, че не ми харесва този дълъг срок, който сега трябва да узаконяваме, защото 10 г. е много дълъг срок за това нещо, но съм категоричен, че 70 лв. на месец за 4 кв. метра на оживени места е крайно ниска цена. Смятам, че тази цена трябва да бъде утроена на 210 лв. на месец. Моля ви да прегласуваме това решение. Никой не може да ми каже каква е мотивацията за тези 70 лв. и как бяха изчислени, при положение, че става въпрос за продажба на вестници, художествени произведения и т.н., а там отстъпката е 25 %, т.е. за една продадена книга, която е 10 лв., отстъпката е 2.50. Направете сметка, за да видите каква е печалбата и излиза, че на тези хора все едно им предлагаме да ни плащат по 3.50 на ден. Щом е търг, предлагам началната цена да бъде 210 лв.

Малко по-късно г-н Стоянов коригира предложението си за начална цена 140 лв.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Стоянов:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – против, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова – въздържал се, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – против, Богдан Ковачев – въздържал се, Милен Михов – против, Николай Цонев – против, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Трифонов - против.

Предложението беше отхвърлено с 16 „за”, 5 „против”, 13 „въздържали се”.

Г-н Чокойски подложи на гласуване основното предложение заедно с предложението на г-н Михов за допълнение към текста: 18 броя, съгласно приложенията.

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев - за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, 2 „против”, 5 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1447

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА. чл. 14, ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11, ал. 1 предложение второ и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на части от имоти публична общинска собственост, намиращи се в гр. Велико Търново, съгласно схема одобрена на Гл. архитект, представляващи тротоарна площ до 4.00 кв.м за срок от 10 /десет, години за разполагане на временни съоръжения, съгласно Приложение № 1 за продажба на вестници, списания и литература при минимална конкурсна цена 70.00 лв. на месец.

2. Възлага на Кмета па Община Велико Търново да организира и проведе публично оповестени конкурси за отдаване на имотите под наем. при следните конкурсни условия:

- предложена конкурсна цена, не по- ниска от определената начална конкурсна цена;

- до участие в конкурса се допускат физически и юридически лица;

- кандидатите следва да представят договори, сключени с издателства па периодичен печат за разпространението им за срока па договора;

- кандидатите да са собственици на временните съоръжения и да полага грижи за поддържането им в добър вид и прилежащия към тях общински терен;

ПО ПЕТДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване право на строеж за допълнително застрояване, Вх. № 4282/ 13.07.2011 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: От самото начало аз се опитвах да подскажа нещо много интересно и нещо изключително характерно за този мандат, в който ние участваме в този ОбС. Той започна по един специфичен начин на управлението и разпореждането в тази Община. Ще дам само един елементарен пример, с който предполагам, че колегата, заместник-председател на този ОбС, изрази своя протест в писмена форма относно несъгласието това нещо да продължава да фигурира в начина на разпореждане и в начина на мислене. През тези четири години ние бяхме свидетели на не един подобен пример. За какво става дума? Как нещо се извършва и впоследствие ни се представя и се иска нашият вот: „за” или „против” това, което ни предлага в конкретния случай администрацията. За мен е абсолютно ясно, след като вече наблюдаваме колеги, които на две трети от заседанието ги нямаше и идват специално на тази точка, че вече има формирано мнозинство. Дали всички ние, заставайки пред огледалата, можем да спим спокойно – това, което госпожата от администрацията каза, че сме защитили доверието на хората, които са гласували да ги представляваме тук. За какво иде реч? Предложението на ОбА е за учредяване право на строеж с допълващо застрояване. Оттам нататък какво четем вътре? ОбС дава съгласие да бъде учредено право на строеж за допълващо, или както ПК предлагат - допълнително, застрояване. Защо? Защото има разминаване между идейния и одобрения технически проект. Една изключително „нищожна” разлика – само то 893 квадратни метра. Вие помните за какви по-малки детайли ставаха сериозни дебати в този ОбС и точно заради това изразявам своето лично недоволство, че това, което сме наблюдавали в началото, сега ще затворим мандата със същото порочно решение. Защото имам информация, че това, което се иска от нас, в момента вече е направено. Оставям на вашата съвест и отговорност да прецените за какво иде реч. Това е важно – какво и как ще вземе като решение ОбС и как ние ще затворим нашия цикъл в управлението на тази община.

Г-н ИСМАИЛ ХАДЖИМУСТАФА: Г-н Димитров, Вие не сте роден с очила. За тази сграда, която построих аз, моята фирма, се появиха тези 893 кв. метра не по мое желание. Целият град и цялата Община знаят какво представлява този терен, какви свлачища имаше в този терен и как се породи тази квадратура – от принуда фирмата ги изпълни, защото няма как. Не сте чели материалите. Предписанието на МНРБ за укрепване на подпорната стена, сградата нямаше мази под кота 0, наложи се да копае под нивото. Оттам се появи допълнителната квадратура. Мазите, които бяха в първия проект, бяха на таванското помещение във вид на килери. След като се появиха тези помещения под земята, мазите се прехвърлиха под земята, а килерите станаха жилищно строителство. Заради свлачището се появи допълнителната квадратура. Имаше решение на МРБ, на Министъра на регионалното развитие. Ние сме по-големи от министрите и повече разбираме. Казвате, че ние първо строим, как да почнеш да строиш, докато не си направил подложните бетони? Нали Вие разбирате от всичко?

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Това, че се получава помощ в посока удовлетворяването и коментарите на колегата не ви прави чест, защото аз ще вмъкна в моята реплика, че много преди аз да се родя, всички великотърновци знаят, че там има подводни води и там е имало чешма и аз съм почти убеден, че Вие сте знаели за какво иде реч и най-важното втова, за което говорим е, че прилагането върховенството на закона не може да толерира никакви изключения, включително и за Вас, въпреки че тук сте си сглобили мнозинство. Аз също присъствах на свлачището. Защо тогава Вие не приехте инициатива и не си направихте документите така, както е по нормативните уредби. Това е въпросът.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 52, заедно с предложението на ПК думата „допълващо” да се замени с „допълнително”:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев- за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1448

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 38, ал. 2 от ЗОС, чл. 58, ал. 2 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде учредено право на строеж за допълнително застрояване във връзка с корекции съгласно чл. 154 от ЗУТ върху недвижим имот частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот ІХ от строителен квартал 102 по плана на гр. Велико Търново – право на строеж за разликата в квадратурата на разгънатата застроена площ между идейни и одобрени технически проекти, в размер общо на 893,20 кв.м.; в полза на „Исмар-05” ЕООД Велико Търново, представлявано от Исмаил Ружди Хаджимустафа, като Община Велико Търново запазва правото си на обезщетение в размер на 15% от разгънатата застроена площ на допълнителната застройка върху имота.

2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи допълнително споразумение към Договор за учредяване право на строеж върху общинска земя от 19.03.2007 г. /съгласно т. 4 от Договора/, с „Исмар-05” ЕООД, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

Заседанието беше закрито в 13.45 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………