ПРОТОКОЛ № 94

 

От деветдесет и четвърто заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 09.08.2011 г. от 17.00 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 30 общински съветника. Отсъстваха г-н Пламен Легкоступ и г-н Стефан Стоянов, г-н Георги Стефанов, г-н Илия Велков, г-н Пламен Цанев, г-н Росен Иванов и г-н Богдан Ковачев.

 

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Александър Чокойски, който даде думата на общинските съветници за предложения по дневния ред. Предложения не бяха направени.

Г-н Чокойски подложи на гласуване проекта за дневен ред на заседанието.

Целият дневен ред беше приет с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Предложение за предоставяне под наем на новопостроена детска градина „Слънчев дом” в гр. Велико Търново;
  2. Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект – Укрепване на свлачище в квартал „Асенова махала” поради удължаване на срока на договора, Вх. № 4318/03.08.2011 г.;
  3. ПК по ЕСМВ – Приема предложения проект за решение.
  4. Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нижилищен имог в гр. Килифарево, Вх. № 4324/05.08.2011 г.;

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение за предоставяне под наем на новопостроена детска градина „Слънчев дом” в гр. Велико Търново

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: ПК по ОС и ОН приемат предложението с допълнение към проекта за решение на Експертната група да се допълни следният текст: „Нова точка 3: Кметът на община Велико Търново преди подписването на договора за наем да внесе информация в общинския съвет за готовността и въвеждането в експлоатация на детската градина в комплекс „Слънчев дом”, съобразена с всички нормативни изисквания. Точка 3 става точка 4”.

Г-н Чокойски обяви, че е постъпило заявление за изказване по точка 1 от дневния ред от г-жа Снежина Михова – директор на СОУ „Г.С.Раковски” В.Търново, и Йорданка Велкова – директор на ЦДГ „Иванка Ботева” В.Търново.

Г-жа СНЕЖИНА МИХОВА: Казвам се Снежина Михова и съм директор на СОУ „Г.С.Раковски” В. Търново, бившото Спортно училище, което се намира в началото на квартал „Бузлуджа”. Корпус „А” – централен корпус на СОУ „Г.С.Раковски”. Това са бивши кабинети по биология, химия и физика с доста голяма площ и със съвсем малка реконструкция, имаме внесено предложение-проект, е възможно да се изградят помещения за две групи за целодневна детска градина. Освен това точно пред корпуса, в който предлагаме да се помещават групите, има затревена площ, в която има дървета и отговаря на изискванията на РИОКОЗ. Получили сме положително становище от РИОКОЗ за изграждане на такива групи. Ваше е решението, също на Общинска администрация, под чий контрол ще бъдат. Внесли сме предложение с проект, който може да бъде разгледан, и съответно решението е Ваше. Отделен е входът, може изцяло корпусът да се отдели от училището. Смятам, че ние имаме право да отдаваме под наем помещения от училището. Но смятам, че тези помещения не трябва да се отдават под наем с друга цел освен с учебна цел. А детската градина е едно естествено начало на средното образование. Мястото е много удобно, родителите имат къде да си спират колите, в съседство има паркинг. Въобще може да се използва по предназначение. С отделен вход от училището, няма да се смесват децата, когато влизат учениците и тези от детската градина, така че остава Вие като общински съветници да вземете Вашето решение. Това е моето предложение.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Като председател на тази Експертна група съм просто длъжен да кажа няколко думи за нейната работа и за мотивите на нашето предложение. Аз не бих искал да коментирам доброто предложение за възможността да се разкрие детска градина в СОУ „Г.С.Раковски”. Бих искал да изложа работата на комисията. По решение на разширения председателски съвет беше създадена една Експертна група, която за една седмица проведе четири заседания и преди всичко благодаря на колегите за тяхната работа и за сериозното отношение към проблема. Още на първото заседание ние разгледахме всички потенциални проекти за решаване на проблемите с настаняването на децата в детските градини и трябва да кажа, че почти се обединихме, че за избягването на криза с настаняването на деца в детските градини за учебната 2011/2012 г. приоритетен е проектът за детската градина в „Слънчев дом”. На същото заседание ние лично цялата комисия посетихме тази детска градина и придобихме реални впечатления за реалното състояние и реалното положение на градината. На следващото заседание бяха поканени и участваха в работата представители на „Пожарна безопасност”, на РЗИ и на РИОСВ, където проведохме един много сериозен и задълбочен разговор както по въпросите, засягащи „Слънчев дом”, така и по въпросите, засягащи бъдещата вероятно детска градина в СОУ „Г.С.Раковски”. Там се изясниха доста проблеми, които стоят и пред едната, и пред другата, и се пое ангажиментът от представителите на тези институции да се отправят писмени становища по въпросите, засягащи тези проекти. Междувременно бяха постъпили и нови предложения от „Илстрой” по въпроса за цената на наема и днес проведохме последното заседание. Знам, че е много сериозен въпросът, но ние сме изправени пред една дилема. Или да приемем предложеното решение, с което създаваме възможност да бъде избегната криза в настаняването в детските градини, или ако не вземем решение, то със сигурност ще предизвика такава криза в детските градини за следващата година. Моето дълбоко убеждение е, че най-реалистичният и най-актуалният вариант за решаване на проблема това е уреждането на нещата със „Слънчев дом” и затова предлагаме проект за решение, който беше одобрен от Експертната група само с 2 гласа „въздържали се”, всички останали колеги от различни групи общински съветници подкрепихме този проект. Не искам да коментирам един проект като алтернатива на друг проект и да коментирам сега въпроса за Спортното училище и „Слънчев дом”. Ние сме изправени в едно положение, когато хората от септември месец няма къде да си настанят децата. Ние имаме обаче възможност да решим това, ако инвеститорът и собственикът на тази детска градина я приведе в законоутвърдените норми. Аз мисля, че той има волята и желанието и възможностите най-вече да бъде приведен този обект. Ключовият проблем е регламентираното в закона и в наредбата условие 50 % от площа да бъде озеленена. Там е проблемът и аз мисля, че ако инвеститорът и собственикът реши този проблем, детската градина напълно функционално ще отговаря на всички изисквания и ще бъде едно добро място за нашите деца и ние ще можем да се зарадваме в края на септември месец децата да бъдат настанени в едно хубаво място. Апелирам да подходим към въпроса не политически, не пристрастно, а с разум и с отговорност към хората и децата в града, да не ги превръщаме в заложници на една или друга кауза, на една и друга идея. Апелирам към един сериозен разговор и отговорно гласуване.

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: Г-н Михов, тези двете допълнения на ПК на ОС и ОН приемате ли ги?

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Ние не сме си в качеството да отхърляме и да приемаме. Разбира се, че аз лично ги приемам.

Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: Аз бях в ПК по ОС, но тъй като ми се наложи да изляза, потвърждавам тук от микрофона от сесията на ОбС, че подкрепям направеното предложение от комисията за информация преди да се подпише договор за вземане на детската градина да бъде информиран ОбС и подкрепям това да се направи и моля колегите наистина да помислят все пак тези малки деца какво биха направили и дали биха подкрепили тази идея, която ние в момента се опитваме да направим като добро, защото в този квартал наистина има много млади семейства и доста деца. Нека все пак да помогнем на тези млади хора поне с това, което можем ние.

Г-жа РУМЯНА БРАЙНОВА: Аз ще подкрепя предложеното решение. Участвах в тази специализирана комисия, но искам като човек от професията да кажа няколко думи може би за в бъдеще, не толкова за миналото. В какво точно се състои зародишът на този проблем. Този целият комплекс, пък и някои други във Велико Търново, са проектирани на чисто нов терен и когато се предвижда изграждане на жилищни сгради, аз и преди съм го казвала по други поводи, не може да проектираме и да изграждаме блокове, а в устройствената част на тези терени да забравяме за останалата инфраструктура. В конкретиката „Слънчев дом” са някъде около 490 апартамента. Ако средно тези апартаменти се умножат по три, значи там обитаването ще бъде до 1400 човека. При разработката на този проект е трябвало да се замисли, че на 1400 човека ще бъде необходима и детска ясла, ще бъде необходимо и детска градина, за да бъде устроен този комплекс наистина на съвременно ниво. И не сега да се чудим от къде 50 % озеленяване може да се създаде, ние не сме в някаква заварена среда. Ние сме в среда, която на чисто нов терен започва да се изграждат жилища, трябва да се създаде и инфраструктурата. И ако тогава, когато проектът е замислен и е намерена възможността наистина да се реализира детска градина, тя щеше да бъде устроена така, че още в замисъла на идейните проекти да ги има тези 50 % озеленяване така, както наредбите изискват. Мен ми се струва, че това, което говорихме в миналото за презастрояване преди кризата в жилищното строителство и въобще в строителствения бранш, тези проблеми ще съпътстват всякакви бъдещи решения на бъдещите общински съвети. Защото ако се въведат и нормите за училищното обучение нашите училища да не работят на две смени, тогава ще се появят и проблемите с училищата къде точно ще се учат децата ни в едносменно обучение. А ние терените вече ги упълнихме с друго строителство, което някъде трябва в бъдеще да се търси решение и на тези проблеми. И затова си мисля, но няма и на кого да го кажем в момента, защото администрацията отсъства в лицето на кметове и заместник-кметове, по тези проблеми в бъдещото управление на нашия град трябва още в устройственото проектиране да се обръща внимание и на тези неща, за да може хармонично наистина да се развива една жизнена среда. Не в момента една седмица се занимаваме къде наистина може да се открият четири групи за детска градина и те да бъдат в този район на града, където населението е най-активно и с най-много малки деца, които се нуждаят от тази услуга. Аз си мисля, че в бъдеще като разлеждахме тези възможности и за детската градина в Чолаковци, и за детската градина на Пишмана, смятам, че в последно време просто този проблем за детските градини и детските ясли беше позагърбен от Общинската администрация и в тази посока би трябвало да се направят необходимите корекци за в бъдеще, защото и бъдещите колеги общински съветници ще трябва непрекъснато с неособено удоволствие да взимат такива решения, каквито ние в момента сме принудени да вземем и то пак заради доброто развитие на града и за обслужването на децата във Велико Търново.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 1:

Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – против, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Ваня Стефанова – въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше отхвърлено с 18 „за”, 4 „против”, 2 „въздържали се”.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Гласувах против предложението на администрацията, защото за мен е много елементарен казусът – „за” или „против” закоността. И по никакъв начин аз не мога да сложа, както някои от колегите ми слагат за параван, една наистина болна за великотърновската общественост проблематика. Да, наистина този проблем през всичките тези наши мандати се принизяваше като отговорност и ако някой от тук присъстващите си направи труда да прочете протоколите, в декларациите, които бяха изнасяни точно от този микрофон в посока на приемане и отхвърляне на бюджета, в посока за или против построяването на детската градина в Зоната, в посока отпускането на парите, Вие ще видите какъв разнобой има в мненията и в коментарите тогава и сега. Въпросът по принцип е наистина изключително важен, но аз по никакъв начин не мога да си позволя да повтарям. За пореден път да слагам за параван тази наистина крещяща необходимост от построяването на детските градини. Не мога да се съглася с мнението на някои от колегите да го гласуваме, а пък той ще се коригира и когато стане факт, тогава ще бъде влязло в сила предложението. Да, но така или иначе този ОбС съумя в рамките на този мандат през тези четири години да презентира една сравнително балансирана позиция до някъде относно позиционирането на тези общински съвети, които бяха преди нас безспорен е факът, че точно този ОбС създаде и няколко прецедента, свързани именно със строителството в този град. Всички Вие знаехте, че в предложенията от администрацията бяха съпътствани елементи, които бяха предварително решени, тоест искаше се от нас даване на съгласие за построяване на редица необходимости и потребности съобразно разминаванията и в предварителните, и в техническите й проекти. И когато Вие знаехте, че това вече е изпълнено и се искаше единствено и само узаконяването, Вие не вземахте отношение относно законността, не вземахте отношение относно порочността. Защо винаги постфактум ние нещо трябва да направим. Какъв е проблемът всичко това да стартира както е по надлежен ред, както е по изискване, както е по норми, както е по закон и тогава вече да минава през нашето одобрение. Защо винаги трябва да бъдем изправени до стената и тогава да ни се представят обстоятелствата: виждате ли няма мърдане на никъде и вие го гласувайте. Да, ама не. Ако това до някъде е било лицето на старите общински съвети, то аз по никакъв начин, декларирам пред всички вас, че не искам моят образ да комуникира с решенията на старите общински съвети. Точно заради това аз не подкрепих това предложение.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект – Укрепване на свлачище в квартал „Асенова махала” поради удължаване на срока на договора, Вх. № 4318/03.08.2011 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз вземам думата единствено и само, за да подкрепя гражданите на Велико Търново и да изразя своето недоволство в посока на това, че колеги, които присъстваха тук и знаейки проблематиката на самите точки, сега в момента вероятно стоят навън и чакат сесията да отмине и по този начин те да не бъдат съпричастни относно вземането на отговорността, което не им прави никаква чест. В интерес на истината по точката аз ще се въздържа от гласуване.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 2:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Ваня Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше отхвърлено с 18 „за”, „против” няма, 6 „въздържали се”.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нижилищен имог в гр. Килифарево, Вх. № 4324/05.08.2011 г.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Колеги, много ясно съзнавам, че нарушавам правилника, дневния ред и всичко останало с изказването си сега, няма общо с точката. Искам да Ви отбележа само в присъствения лист, че хора, които въобще не влязоха на сесията, са се подписали и за начало, и за край. Присъствените листи са тук, можем да ги погледнем, по този присъствен лист отсъстват 4 или 5 човека. Срамота е това нещо.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 3:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – за, Ваня Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 22 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1449

 

На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 4 и чл. 32, ал.3,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и Решение № 1422/21.07.2011 година на Общински съвет – Велико Търново, Великотърновски общински съвет

1.Приема начална цена в размер на 10 060 лева за продажба на общински нежилищен имот, представляващ : АПТЕКА, със ЗП 27,30 кв.м., представляваща самостоятелен обект, обособен с проект за архитектурно разделяне, одобрен на 15.04.1999 г. от гл. архитект община Велико Търново, разположена в сутеренния етаж на сграда със смесено предназначение, построена в кв.52 по ПУП-ПР на гр.Килифарево, заедно с 0,86 % идеални части от общите части на сградата и право на строеж, съобразно застроената площ на имота, с административен адрес гр. Килифарево, ул.„Александър Стамболийски” № 10. Сделката не се облага с ДДС.

2.Утвърждава тръжна документация и определя начин за продажба на горепосочения обект “търг с явно наддаване” , при стъпка в размер на 1000 лева над определената начална цена.

3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга- голямата зала на общината.

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация - стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търга кандидатите да внесат депозит в размер на 3000 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.

6.Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на имота да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обектите до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

10. В случай на неявяване на купувачи и за обявения повторен търг, да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за повторен търг, при условията на настоящото решение.

 

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Гласувах отрицателен вот, не защото съм против самото предложение, а за да мога да взема думата. Така или иначе тези предложения бяха съпътствани с поименно гласуване и много бързо и елементарно можем да проследим кои са се разписали и кои са участвали на заседанието днес на извънредната сесия.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Просто съм длъжен от името на групата общински съветници от ВМРО да кажа няколко думи. Тази сесия в края на краищата беше по наша инициатива. Ние повдигнахме въпроса да обсъдим и да намерим решение на очакващата се криза с децата в детски градини. За съжаление разумът не можа да наделее сред една част от общинските съветници. За съжаление в този въпрос се включиха много предизборни страсти, за съжаление се намесиха фактори, които са извън този ОбС, за съжаление институциите работеха под натиск. Сега мога да го кажа, че институциите, които отговорно трябваше да дадат становище, да дадат мнение пред ОбС, работеха под натиск. Това е мое впечатление, което е аргументирано с това, че в едно заседание техните представители говорят едно, а след това ни пишат съвсем друго. Аз знам кой пося тази буря, този вятър. Аз знам кои са авторите на този сценарий тук и тяхната идея, че ще останат анонимни в следващите месеци, трябва да им кажа, че няма да се сбъдне. Щом така започва предизборната кампания, те ще трябва да се срещнат с отговорността, която поеха, пораждайки, казвам, криза с детските градини в град Велико Търново.

Г-н МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ: Аз благодаря на колегата Михов. Всъщност той каза до голяма степен това, което мислех аз да кажа. Да, за съжаление проблемът с детските градини остава неразрешен, за съжаление отново ОбС ще трябва да извади кестените от огъня в смисъл, че вината ще бъде вменена на нас – общинските съветници като цяло и в частност на тези, които излязоха и не упражниха вота, който трябваше да упражнят, какъвто и да било, дали положителен или отрицателен. Имаше моменти, казвам го, защото няма медии да го записват, в този мандат, когато се чувствах неудобно, че съм общински съветник. Надявам се в следващия ОбС общинските съветници да не се чувстват по този начин. Срам ме е, че, пак казвам, колеги, които дойдоха, които са тук, които са се подписали на присъствения списък, че са присъствали в началото и че са завършили сесията, излязоха, за да не се види как ще гласуват. А относно това, което господин Михов каза за институциите – да, знае се и Ви обещавам, че и от наша страна тези хора няма да останат анонимни.

Г-н ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ: Уважаеми колеги, аз не исках да си правя пи ар пред камерата и пред медиите, затова ще изразя сега моето мнение пред Вас. Нас ни управлява един градоначалник вече трети мандат. Пред всички хора, които го избраха за такъв, той заяви, че ще направи този град по-добър за живеене в следствие на което, правейки един град добър за живеене, ти го правиш по-привлекателен за повече хора. Тук на последните събирания чух, че във Велико Търново жителите са нараснали, което показва, че това е добро място за живеене. Добре, след като три мандата този наш градоначалник управлява този град, той, правейки го по-добър за живеене, не се ли сети, че ще има нужда и от детски градини, защото тук ще дойдат да живеят повече хора. Задавам въпроса защо тогава бяха продадени детските градини в квартал „Триъгълника”, където много добре имаше виждането, че този квартал ще се дозастроява, че там ще живеят повече хора и съответно ще има деца. И на мен ми се задават въпроси: „Защо, господин Иванов, ние трябва да си водим децата от Триъгълника в някаква друга зона, да ни отнема време и да се чувстваме дискомфортно по прибирането на децата си вечер и закарването им сутрин до градината?”. По-нататък към мола имаше още една детска градина, ако се сещате. Тя защо беше закрита. Категорично подкрепям госпожа Брайнова, тя е професионалист, обаче аз съм строителен техник и се постарах да поразгледам тази наредба за това какви са изискванията за една детска градина. Освен зелената площ има и още много неща, които мога да Ви ги изтъкна и да споря с всички от Вас, които не са изпълнени като норми и не знам защо някои от Вас не се заинтересуваха малко по-подробно за тези работи.

 

 

Заседанието беше закрито в 17.50 часа поради изчерпване на дневния ред.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. СТЕФАНОВА/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………