ПРОТОКОЛ № 95

 

От деветдесет и пето заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 11.08.2011 г. от 17.00 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 25 общински съветника. Отсъстваха г-н Пламен Легкоступ, г-н Георги Стефанов, г-н Пламен Цанев, г-н Тодор Тодоров, г-н Росен Иванов и г-н Богдан Ковачев, г-жа Анета Маноилова, г-жа Ваня Станчева, г-га Цветанка Недева, г-жа Йорданка Стефанова, г-н Филип Евтимов, г-н Николен Стойнов.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Александър Чокойски, който даде думата на г-н Станчев за прочитане на решение на Общинската избирателна комисия.

Г-н СТАНЧЕВ: Днес се проведе заседание на ОИК във връзка с попълване състава на ОбС поради постъпило заявление от Димитър Атанасов Момчилов, че се отказва да бъде общински съветник по решение 1-11/19.07.2011 г. ОИК обявява за общински съветник Хасан Хасанов Даилов, който е от листата на БСП на мястото на починалия Драгни Драгнев.

Г-н Чокойски покани Хасан Даилов да положи клетва.

Г-н Хасан Даилов положи клетва

Г-н Чокойски даде думата на общинските съветници за предложения по дневния ред. Предложения не бяха направени.

Г-н Чокойски подложи на гласуване проекта за дневен ред на заседанието. Целият дневен ред беше приет с 19 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. Предложение за предоставяне под наем на новопостроена детска градина „Слънчев дом” в гр. Велико Търново, Вх. № 4329/09.08.2011 г.;
  2. Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект – Укрепване на свлачище в квартал „Асенова махала” поради удължаване на срока на договора, Вх. № 4318/03.08.2011 г.;

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение за предоставяне под наем на новопостроена детска градина „Слънчев дом” в гр. Велико Търново, Вх. № 4329/09.08.2011 г.;

Г-н АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ: ПК по ОС и ОН предлагат към проекта за решение на Експертната група да се допълни следният текст: „Нова точка 3: Кметът на община Велико Търново преди подписването на договора за наем да внесе информация в общинския съвет за готовността и въвеждането в експлоатация на детската градина в комплекс „Слънчев дом”, съобразена с всички нормативни изисквания. Точка 3 става точка 4”.

Г-н Чокойски обяви, че има внесени молби за изказвания по точка 1 от дневния ред и даде думата на г-жа Йорданка Велкова – директор на ЦДГ „Иванка Ботева” В. Търново.

Г-жа ЙОРДАНКА ВЕЛКОВА: Искам да прочета нашето поредно предложение относно включване на предложението за преустройство на СОУ „Г.С.Раковски” в две групи на ЦДГ „Иванка Ботева” в дневния ред на извънредната сесия на ОбС В. Търново, насрочена за 11.08.2011 г. Първо съм възмутена от статията, в която днес прочетох, че говорите, че някой иска да изпълни строителство в градината на Спортното училище и затова сега се спира приемането на тази, която е готова и удобна, а може да се отвори веднага. Трябва да кажа, че никога не сме поставяли едната градина за сметка на другата. СОУ „Г.С.Раковски” се намира в началото на Пишмана и едва ли е удобно на някой родител от Картала или от „Полтава” да дойде долу в Спортното училище да си води детето. Дали ще го води там, тогава се отдалечава, просто ние искахме да поемем децата, които са от Зоната и от долния край на Пишмана, тъй като при мен има постъпили много молби на такива деца. Г-н Рашев, от 2006-2007 г. всяка година с докладни записки Ви информираме за наболялата нужда от изграждането на допълнителни групи към детската градина. Информирахме Ви и че с оглед засиленото строителство в квартала и заселването му с млади семейства, се очертава в близките години да приемаме все повече деца в групите. Става така, че за да бъдат обхванати всички деца, се нарушава тяхното право за нормално развитие, защото не е нормално в една група да съжителстват 30-35 деца. Помолихме Ви за Вашето съдействие, не достигат средства, да ни бъде построена поне една група във вътрешния двор, тъй като натоварването на групите застрашава безопасните условия за труд както за персонала, така и безопасността на децата. На 01.03.2011 г. съвместно с директора на СОУ „Г.С.Раковски” внесохме предложение за преустройство на част от СОУ „Г.С.Раковски” в две групи на ЦДГ „Иванка Ботева”. Дирекция „Образование” не излезе със становище, а от Комисията по образование ни насочиха да излезем с одобрен проект и план-сметка и когато сме готови, да ги приложим към предложението си. На 20.07.2011 г. внесохме в общината становище, предложихме инвестиционен проект, изготвен от арх. Неделчев, и количествено-стойностна сметка към него, изготвена от инж. Хаджиев, за сумата 19 781,23 лева. Всичко това безплатно като дарение от горепосочените лица. И в здравно заключение за него от РЗИ В.Търново, според което се изискваше проект на двора. Такъв проект беше изготвен с одобрението на РЗИ и приложен заедно с новото предложение за включване в извънредна сесия на ОбС на 09.08.2011 г. Смятаме, че след като внесохме предложението от 01.03.2011 г., всичко свършено до тук трябваше да се извърши от дирекция „Образование” и да се внесе като предложение на вниманието на ОбС. След като за всичко извършено до тук спестихме средства на общината за изготвяне на проекти, разрешителни от РЗИ и прочие и предлагаме с минимални средства изграждането на две групи, молим за Вашето съдействие да бъде включено предложението в дневния ред за извънредната сесия на 11.08.2011 г., защото дори за тази година проблемът да се разреши, той остава за другата учебна година. Искам да Ви кажа, че в момента в детската градина имаме някъде около 80 молби за следващата година за първа група при нас, предполагам толкова ще има и в „Райна Княгиня”. При нас и в съседната градина има само по една група, която ще се приема тази година. Догодина същият наболял въпрос ще бъде пак, но няма да има алтернативна градина горе и няма да има построена градина и тогава не виждам какво ще става с децата. Нека задействаме от сега нещата, за да може догодина да има къде да се приемат тези деца. Децата, които са подали при нас, на които не им е удобно горе, решихме, че ще бъде много разумно да ходят в Чолаковци, защото им е по-близо, там има готова група. А що се касае за тези деца, които са от Картала, от „Полтава” и от „Симеон Велики”, трябва да Ви кажа, че в моята градина не е прието нито едно дете от там. Ние едва приехме децата, които са до детската градина. Горните деца ги оставихме с тенденция, тъй като се каза, че ще се открие детска градина горе, да отиват нагоре. Но не ни е приятно да се пише в пресата и да се тълкува едва ли не от някой, че нашата градина е алтернативна на горната. Едната е в единия край на града, другата е в долния. Как може да се мисли въобще, че тези две градини могат да се конкурират по някакъв начин. И друго неприемливо също – пожарната не е приела детската градина. Напротив, от пожарната казаха, че трябва да се сложи паник бутон, който е отразен в проекта, проектите са при Вас, и единственото нещо, което пожарната иска, за да ни даде разрешително, е един проект за евакуация, който трябва кой да го плаща този проект. Не можем да търсим повече спонсори да плащат проекти. Това нещо трябва да се направи от общината. Дори и до тук всичките тези неща трябваше да се направят от общината. Защо ни карате да ставаме смешни, след като сме искали да направим едно добро дело и едва ли не да се мъчите да ни забърквате в разни интриги, че го правим, за да се облагодетелства някой. Не ми е приятно. Направила съм го като майка на три деца и като общественик, и като човек, който децата му ще останат тук, в града, ще останат и внуците и искам занапред те да бъдат добре. Аз също имам внучета, които не знам догодина дали ще бъдат приети. Това е което исках да изясня и смятам, че е много разумно да се погледне на тази детска градина и да се започне ремонтът, защото трябва да Ви кажа, че като се протака във времето догодина, не се ангажирам да приемам децата 40 в група както сме ги приели тази година. Защото това е престъпление спрямо нашите деца. Аз на Комисията по образование казах: „Ще ви събера 36-40 човека в една стая, да видим колко време може да се изтраете.” И затова има крещяща нужда от детски градини. Това отдавна трябваше да се разбере. Смятам, че съм сигнализирала от 2007 г.

Г-жа КАТЕРИНА ДАНАИЛОВА: Заставам пред вас затова, защото аз и г-жа Велкова бяхме инициатори да се предприеме тази крачка – преустройването на едно крило в СОУ „Г.С.Раковски” на детска градина. Ако до скоро бях обвинявана, че имам свои лични интереси, сега вече не съм член от колектива на СОУ „Г.С.Раковски” и затова заставам пред Вас като майка на дете. Майка, която е гледала детето си сама без баба и дядо, и която се е молила и е чакала своя ред детето й да постъпи в детска градина. Никой и никога, нито аз, нито колежката Велкова, сме говорили за конфронтация на двете детски градини. Ако отворите списъците на детските градини, ще видите, че чакат деца не за две групи, не за четири, а най-малко за шест групи. Ако между Вас има хора историци и социолози, те много добре ще си направят труда да погледнат през кои години раждаемостта нараства и какво очаква Велико Търново по въпроса за детските градини. Съжалявам много, че говоря така рязко, но забелязах, че докато колежката Велкова говореше, половината от Вас четяха вестници и си говореха. Проблемът е наболял и не касае мен, защото аз не съм общински съветник и не нося отговорност. Но Вие сте хора, които сте дали клетва, че ще работите за града Велико Търново и ако Вие наистина мислите за този град, гласувайте и за двата проекта. Нека едната градина стартира сега, защото има нужда. Нека другата да почне да се преустройва сега, защото децата растат и тези от яслите ще чакат за градини. Съжалявам, че държа този тон, но тъй като бяхме обвинявани в какво ли не, ето сега аз нямам никакъв личен интерес. Не мисля за себе си, но Вие помислете за хората на Велико Търново. Това е Ваша грижа, защото не някой друг, а и аз съм дала глас за един от вас. Така че не мислете за себе си, а за хората във Велико Търново.

Г-н КРАСИМИР ЦВЕТАНОВ: Пряко ме касае проблемът, тъй като съм живущ в комплекс „Слънчев дом”, ул. „Слънце”. Родител съм на три и половина годишно дете. Като повечето от родителите в града на 3-ти януари застанах на опашките в снежната сутрин, да не кажа нощ, защото си беше нощ. Бях записан 32 номер при положение, че в последствие приеха доста повече деца в тази градина. Незнайно защо не бях приет. Все още детето ми никъде не е прието. На повечето посещения в градините ми беше отговорено, че не съм в техния район. Попитах кой е моят район. Не ми бе отговорено, просто нямам район. Аз нямам към коя градина по принцип да съм. Другият месец детето ми по принцип трябва да бъде на градина, но къде – не знам. Говори се за едната градина, за другата градина. Аз ви питам къде ще бъде записано моето дете и към кого да се обърна. Застанал съм, чакал съм на опашка, записано е, но не е прието. В комплекса, не зная кой до колко е запознат, минете един следобяд, вижте колко деца има в колички. Вижте ги децата и помислете, че утре един от техните родители ще бъде тук, на моето място. В момента е средата на август месец. Друго започвам да си мисля, утре дали да не тръгна да търся къде да го записвам за предучилищна от сега, но не става. Просто исках да се изкажа, тъй като съм пряко засегнат от наболелия въпрос. Ваше е решението какво ще си решите, аз не мога да Ви казвам.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-жо Данаилова, само да Ви кажа защо си позволих за първи път да отворя вестник пред Вас. Това беше единствено и само, за да си подчертая с химикал, за да мога да бъда изключително коректен и точен в изнасянето на информацията си, а не да чета статията, въпреки че има много интересни любопитки за мен. За какво всъщност става въпрос, говоря по въпроса г-н Чокойски. Става въпрос за детската градина. Така или иначе с приятелите си, казвам условно във фейсбук, аз бях подложен на доста сериозни коментари. Лично за себе си аз поех един ангажимент включително с тези, с които сме контактували. Ако някой от колегите, които инциираха тази извънредна сесия, днес застане тук пред нас, пред всички, пред камерите, пред всички великотърновци включително и пред медиите и покаже един официален документ от създаването на идеята до строежа, до финализирането на строежа, до приемането на която и да е институция, която да казва: „Да, този обект, тази детска градина е годна, можете да я приемете”, с ръка на сърце Ви гарантирам, че аз ще подкрепя предложението. Но искам да видя един документ, който да казва, че аз имам право да дам вота си децата на господина да ходят в тази детска градина. И понеже става въпрос за господина – Вие сте абсолютно прав. Но мисля, че точно сега не е времето да коментирам административната политика на тази община. Прав сте, разбирам неудобството и се надявам новите общински съветници, тъй като тук се тиражира, че аз няма да бъда един от тях, да преразгледат и да направят нещо по-добро за Вас. За какво идеше реч във вестника. В повечето от нашите медии в кавички, четейки информацията, нашите съграждани започват да ни засипват с най-различни коментари. Коментари от посока и от гледна точка единствено и само, знаейки, че информацията, която се изнася именно в тези медии е коректна и тя не подлежи на какъвто и да е коментар. Да, вероятно е така и точно заради това, стоейки тук пред всички Вас, аз искам да Ви кажа: къде са парите, господине? Къде са парите, които трябваше да бъдат заделени за приоритетите на тази община? Детските градини, както Вие казахте, са един от приоритетите на тази община. За какво идва реч. Понеже съм си го подчертал, ще бъда кратък: „За ремонт на Владишки мост” – и както е написано тук – „освен цялостна подмяна на основите”. Едва ли има някой, който да се съмнява в написаното тук, че вероятно ще бъдат махнати тези каменни основи и ще се сложат нови, за да бъдат оправдани 836 хил. лева или 700 и няколко, ако не включваме осветлението. Не случайно повдигам въпроса, защото продължавам нататък. Затова съм толкова експедитивен, колежке, а не защото съм искал да Ви обидя, като съм чел вестника. Прехвърляме се на Царевец и какво научаваме: „Вчера бяха разгледани и двете оферти за доставка на влакче с гумени колела”. Страхотно, влакче с гумени колела, което пък ще се движи из Царевец. То е на стойност около 700 хил. лева. 700 хил. лева и 800 хил. лева колко стават като ги сумираме на този етап? От парите на нашите данъкоплатци 1 514 хил. лева е в тази информация. И когато аз станах и Ви казах, че първо трябва да се грижим за приоритетите на тази община и тогава да създаваме допълнителни обстоятелства в нещо по-добро, всички Вие бяхте против и гласувахте за тези неща, които в момента Ви ги чета.

От залата репликираха г-н Румен Димитров.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: 1 514 хил. лева, г-н Рашков. Аз съжалявам, че точно Вие го казвате. Проектът е за 6 млн. лева. Общината участва със съфинансиране. Това доказва до колко Вие сте запознати с това, за което сте гласували. В този ред на мисли, пак повтарям, ако някой от тук присъстващите стане и ми покаже документ, с който той е намерил и ще докаже своята правота и иска да спечели моя вот, аз ще гласувам „за” приемането на градината. В противен случай ще се въздържа. Казвам го, защото аз съм принципен. Защото никога в този мандат аз не съм си дал вота за бъдещо несигурно обстоятелство. Тоест ако ние в момента го гласуваме, може би евентуално някога, виждате ли, предприемачът щял да направи промените, които в момента са сезирани. Евентуално, казвам. Защо първо не си направят нещата както трябва, да си ги въведат в ред и след това да дойдат тук при нас и да искат моя вот. Аз знам, че повечето от Вас са готови да го гласуват и това никак не е случайно. И тук е моментът да акцентувам. Както бяха казали в началото на този мандат ни разделиха на стари и на нови съветници и тогава още ми писаха двойка. Вероятно още съм и две минус по техните критерии. Да, и тогава, и досега, аз не съм си променял позицията, няма да я променя и сега. В този ред на мисли неслучайно т.нар. стари съветници в момента толкова много натискат ние да гласуваме за бъдещо несигурно събитие. Нещо да се случи и тогава то да бъде направено. Защо го казвам. Защото в този мандат ние наблюдавахме поредица от подобни гласувания, нещо, което не комуникираше със законодателните разпоредби, а беше свършено. И ние вместо да го стопираме, вместо да сезираме съответните институции, ние го толерирахме. Това трябваше да бъде новият облик на този ОбС – нещо, което не се случи. Точно заради това аз ще гласувам „въздържал се”, ако някой от тук присъстващите колеги не ми покаже документ, че тази градина е одобрена.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Провокиран съм от всички изказвания до момента, най-вече от последното изказване, в което г-н Димитров каза, че ако някой му даде достатъчен довод, той ще си промени гласа. Искам да започна от изказването на г-жа Велкова. Надали има човек в тази зала, който е против изграждането на било нова, било разширение на някоя детска градина стига да отговаря на изискванията и да има възможност да се случи това. Аз лично ще подкрепя и строителството на детска градина в Спортното училище. Аз съм един от хората, които съм предлагал да се строи детската градина в Зона Б. Има и стенограми, нека да ги проверят. Аз съм и за Зона Б, и за Спортното училище, и за всяка една нова възможност за нова детска градина, защото знам, че проблемът е много, много сериозен. Аз се чувствам виновен пред родителя, който се изказа, че няма къде да си запише детето. И ако трябва да си поставим оценка, ние наистина заслужаваме оценка „две” затова, че на тези деца не сме осигурили за тези четири години абсолютно нищо. На всички колеги, които са „против” или „въздържали се” за приемането на тази детска градина, искам само едно да обясня. От нас не се иска да приемаме детската градина, ние не сме хората, които трябва да отнемаме функциите на институциите, има си РИОСВ, Пожарна, ХЕИ, които приемат детската градина. От нас се иска съгласие за приемане под наем на тази детска градина в момента, в който тя бъде приета. А не от нас да се иска сега да приемаме детската градина. Това е съществената разлика според мен, която много хора не разбират. Ние не сме институцията, която приема детски градини, училища, какъвто и да е строителен обект. В момента има един-единствен строителен обект. Той в момента още не е детска градина. Детска градина става, когато се съберат всички подписи и когато получи удостоверение за ползване. Чак тогава това нашо решение за приемане под наем влиза в сила. Лично аз наистина съчувствам на господина и се чувствам виновен, че неговото дете така или иначе не може да бъде записано в момента и наистина си пиша оценка „две” за това, което му се е случило.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Г-н Петров, аз само не можах да разбера Вие от името на група ли говорихте, или от лично становище излязохте пред всички нас. Ще Ви попитам не бяхте ли Вие един от хората, които в протоколите, както е отразено и сте записали, че в никакъв случай няма да подкрепяте бюджета, ако в инвестиционната програма не бъдат отделени пари за построяването на детската градина. Не бяхте ли Вие и Вашата група след това обърнати на не знам колко си градуса, които в един глас подкрепихте бюджета и по този начин нямаме детски градини в момента. Не бяхте ли Вие? Хубаво е, че сам си дадохте оценката „две”.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Г-н Димитров, точно затова си дадох оценка „две”, защото аз бях човекът, който искаше да се строи детска градина в Зона Б. Признавам си грешката, не съм бил достатъчно настоятелен. Затова не искам да си повтарям грешките. Защото да си признаеш грешката не е престъпление, но да си повториш грешката е престъпление.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Искам да кажа две неща. Първото е, че единственото мое удовлетворение, че днес присъствам на тази измислена извънредна общинска сесия на ОбС В.Търново, това са госпожите Велкова, Михова и Данаилова. Поздравявам Ви, уважаеми госпожи, за гражданското поведение и гражданската съвест, която проявихте по отношение борбеността, която вие направихте, демонстрирахте за постигането на благородни цели, от които имат нужда децата на великотърновци. Многото приказки са излишни. Още един път, поздравявам Ви. Второто нещо, поради което съм тук. Колкото и да Ви е неприятно, искам да Ви съобщя една новина. Имайки предвид доброто ми здравословно състояние, аз не мога да си позволя да взема участие в точка 1 от днешния дневния ред.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Вземам отношение по повод изказването на г-жа Велкова и нейната колежка. Няма го председателят на ПК по ОН. Аз мисля, че госпожа Йорданова ще вземе отношение, ще даде отговор на този въпрос, но се чувствам задължен, защото именно нашия ОбС беше обиден за това нещо. Аз съм запознат с отчета, член съм на ПК по ОН и знам развитието на процеса. Има няколко проекта, които са с отрицателно становище от Общинска администрация. Последният техен проект, който вероятно е добър и който беше внесен в ПК по ОН, ние не го разглеждахме по простата причина, че нямаше становище на Общинска администрация. Аз съм „за” тази детска градина, аз съм „за” и за другата детска градина, но ние по правилник нямахме право да вземаме становище без такова от Общинска администрация. Въпросът ми е защо до днес, след като проектът е внесен на 20-ти юли, няма становище на Общинска администрация. Г-жа Йорданова, мисля, че сте длъжна да отговорите. Г-н Чокойски, Вие като председател на ОбС защо резолирате такива въпроси да се разглеждат в комисии, когато няма становище на Общинска администрация? Така че причината не е в ОбС. Ние ще го гласуваме, ако е добър проектът. Причината според мен е в Общинска администрация.

Г-н ПЕТЬО АТАНАСОВ: Първо две неща, които не мислех да казвам, просто ме провокираха, защото се случиха в последните минути. Едното е полагането на клетва. Г-н председател, надявам се, че сте ходил войник или поне голямата част от мъжете тук са били в армията, знаете ли какво значи клетва? Как може да се полага клетва и този, който се заклева, да си държи така ръцете. Да не говорим, че тук няма никакви символи на държавността. Нито флаг, нито нищо. По-нататък към г-н Пламен Петров: не си поставяйте оценка „две”, не сме виновни ние. Уважавам Вашия жест, и аз съчувствам на този родител, но подскажете му, че други преди нас продадоха детски градини. Действащи, съществуващи детски градини. Тъй че защо ти имаш угризение, г-н Пламен Петров. Недей да си виновен, живей спокойно. Има други, които нямат угризения, които имат толкова апартаменти, че два да дадат за детски градини, градът ще цъфне и ще завърже. Следващото – тук се развява един следващ фарс: предложение от Експертна група. Какво значи Експертна група и кои са? На Вас стана ли Ви ясно кои са в тази Експертна група? Стоян, Драган, Петкан, единият експерт по кебапчета, другият експерт по въздухоплаване, третият експерт по канализация. Кои са тези експерти, кой ги упълномощи? Това е анонимно, макар че се е подписал еди-кой си.

Г-н Милен Михов репликира г-н Петьо Атанасов.

Г-н ПЕТЬО АТАНАСОВ: Ти ли си се подписал, ти ли си експерт? Михов, ти си един, тук пише Експертна група. Няма група. Недей да изопачаваш смисъла на думите. Пак казвам, ако си се подписал, това си ти – един. Няма група, думата група значи съвсем друго.

Преди да започнем гласуването отправих въпроси към председателския съвет и ми се иска да ги чуете и Вие, пък който както иска така да се съобрази с тези въпроси. Когато започнете да гласувате, да ги имате предвид. Между другото пропуснах, защото г-н Михов ме апострофира и ме разсея, в предната сесия г-н Ивайло Любенов направи две точни коментарчета – за детските градини, които вече не функционират като такива, и затова дали е удобно от единия край на града да си водиш детето в другия край на града. Само припомням, всичко вече е казано, никой няма да каже нищо ново. Още по-предишната сесия Стефан Стоянов предложи алтернативни варианти и за СОУ „Г.С.Раковски” двете групи, и за бившата „Великия Октомври”. Всичко е написано, казано. Стига да има добра воля, а не да се търсят корупционни интереси, няма да останат деца незаписани в детски градини, И така, към въпросите, за да не Ви отнемам повече време:

Първи въпрос: Има ли архитектурен проект на т.нар. детска градина в сградата на комплекс „Слънчев дом”, изпълнена от „Илстрой”?

Втори въпрос: Кой е този архитект, сложил ли си е подписа, ако има такъв, в това, което предлага за детска градина, или всичко е самодейност на изпълнителя? Някой от Вас виждал ли е проекта и подписа? Кой е човекът и дали това не е предвидено да бъде детска градина? Кое налага насрочването на втора извънредна или трета поредна сесия, в която се занимаваме обсъждаме един и същ въпрос? Какво се промени за един ден? От вторник днес сме четвъртък. Нима за един ден можа да се отстранят отдушниците за изгорели газове от гаража, да не би да се е увеличила площта на залата за физкултурен салон, да не би да се е увеличила височината и кубатурата на помещенията в детската градина, да не би да се е появила зелена площ в детската градина. Или някой разнесе финансови мотивации на определена група от общинските съветници. Или толкова Ви е бедничка и дребнава душицата, че мразите децата и техните родители. Това са въпроси, които искам да си помислим ние.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Аз съм един от онези, които закриваха детски градини, но не действащи. Празни детски градини през 1997-1998 г. Празни, рушащи се сгради. И съм щастлив, че днес заседаваме по въпроса, че детските градини са пълни. От 1998 г. до ден днешен аз съм неизменно общински съветник тук и се лаская от дребничката егоистична мисъл, че съм направил ей толкова, че Велико Търново е един между петте града в България в демографска криза, който увеличава своето население. Че хората от Разград и Търговище, от турцизиращите се райони бягат в Търново. Гордея се с това, господине. Второ, имам един-единствен апартамент и той е ипотекиран и ще го изплащам до 2025 г. Трето, за политиката и оценките. Има една приказка: „Който не се занимава с политика, политиката се занимава с него.” Но за да се занимаваш с политика, не е необходимо да познаваш историята на настоящото, трябва да виждаш в бъдещето и да гласуваш за бъдещето, а не въз основа на някакви нормативи или документи, които Ви се струват днес изключително възможни, ясни и точни. Проблемът с кризата за детските градини е въпрос, който може да се пукне и ще се пукне. Въпросът е дали ще отложим с една година това пукване, или кризата ще гръмне сега. Човекът Ви го каза. Не са единствени като него, имам цял списък с деца, които трябва да уреждам в детска градина. А Вие не сте ли го правили и кой може да сложи ръка на сърце и да каже, че не го е правил? Въпросът е можем ли да направим днес нещо, което да спаси положението за една година, или не можем и да търсим други варианти, които да работят в тази посока. Имаме три реални проекта. Това е довършване на „Здравец”, това е изграждане на нова детска градина в Зоната и наемането на тази сграда. Най-реалистичният, най-близкият, за да не пукне балонът, това е „Слънчев дом”. Защо, питам, повече от година Министерството на отбраната не прехвърля собствеността на „Здравец”. Къде са нашите депутати, че не си свършат тази работа. В тази зала ние писахме декларации до военния министър да се запечата строежът. Защо трябваше да водим посред зима децата от единия край на другия край. И сега приказваме много велики работи. Да, те предложиха Зоната, един много скъп проект. 100 хил. лева сме изхарчили за проектиране и за подготовка. Имаме ли пари да го довършим сега? Нямаме пари. Какво ни остава – ще прехвърляме детски градини в училища, след четири години какво ще правим с училищата? Децата не стоят все в детската градина. Питам Ви, след четири години какво ще правим? Ще изнасяме детски градини от училищата? Какво се е променило от онзи ден до днес. Ами нищо, хайде да си отиваме на почивка и тези хора ще ни сочат с пръст, че сме отишли в почивка. Днес правим опит да решим кризата, да избегнем кризата, да спечелим една година, за да можем перспективно да работим. Всички детски градини гъмжат от деца, групите са свръхнатоварени, учителите са изнервени, а ние тук философстваме какво можело да стане по времето на политическите войни.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Колега, много правилно казахте, но аз понеже съм свикнал да се уча от грешките на другите и преди всичко от собствените си, искам да Ви кажа, че управлението на старите общински съвети е моделът, който аз винаги си слагам сутрин, като се изправя срещу огледалото, и си казвам: „Такъв не трябва да бъда.” Страшно много се напъвах да се сетя в момента какво благодарение на Вас се е облагородило в този град, защото в обратната страна аз имам интересни примери. Когато говорих преди малко, че трябва да се пресече една практика, нецелесъобразна и незаконосъобразна, точно това имах предвид. Това, че се толерира подобно отношение, включително това, което Вие презентирате, трябва един път завинаги да бъде сложена точка на такъв модел.

Г-н ИВАН ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ: Честно казано не мога да разбера вярно ли се случва това, което се случва в изказванията. Ние не обсъждаме в момента и няма противопоставяне на всички тези проекти. Градината, която се намира в комплекс „Слънчев дом”, имаме възможност да я гласуваме, тя да тръгне да работи. Родителите ще покажат дали това нещо е толкова проблемно, дали толкова вредно и дали не искат да си заведат там децата. Когато бъдат вкарани съответните други проекти в заседание на ОбС, те, сигурен съм, че също ще бъдат гласувани. Но това нещо може да започне да работи 1-ви септември, докато другите неща едва ли могат да започнат от 1-ви септември. Така че няма конфликт. Аз не мога да разбера защо създаваме конфликт, който не съществува. Другите проекти просто не са вкарани и те не са обект на тази дискусия. Така че, моля Ви, нека да преминем към гласуване, предлагам да свършим с дебатите, да преминем към гласуване и от тук нататък да се покаже какво е готов да направи този ОбС наистина за децата, които са подрастващи. Правя предложение да свършим с дебата и да минем към гласуване.

Г-н Чокойски подложи на гласуване процедурното предложение за прекратяване на изказванията.

Предложението беше прието с 21 „за”, 1 „против”, 3 „въздържали се”.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 1 заедно с предложението на ПК по ОС и ОН:

Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – против, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Александър Чокойски – въздържал се, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 19 „за”, 3 „против”, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1450

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6, във връзка с чл. 17, ал.1, т. 3 от ЗМСМА Великотърновски общински съвет приема следното

1. Община Велико Търново приема направеното предложение от „ИЛСТРОЙ” ООД за предоставяне на Детска градина, построена и оборудвана от дружеството в комплекс „Слънчев дом” гр. В. Търново, за ползване срещу наемна цена в размер на 7 000 лв. месечно без ДДС за срок от три години.

2. Община Велико Търново да не заплаща месечния наем до края на 2011 г.

3. Кмета на Община Велико Търново преди подписването на договора за наем да внесе информация в общински съвет за готовността и въвеждането в експлоатация на детската градина в комплекс „Слънчев дом” съобразена с всички нормативни изисквания.

4. Община Велико Търново да подпише договор за наем на обекта – детска градина, съгласно действащото законодателство, след въвеждането на обекта в експлоатация.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ (отрицателен вот): Гласувах против, за да мога да имам право на отрицателен вот. Аз мисля, че някои от колегите се опитаха да вменят, виждате ли, че не разбираме за какво всъщност иде реч. Само че ако сте слушали внимателно, аз казах, че ако някой от тук присъстващите и всички Вие, които подкрепихте предложението, беше ми показал документ, че този обект отговаря на всички нормативни актове, аз щях да подкрепя предложението на кмета. Мисля, че това е различно от всичко това, което Вие твърдите в момента. И понеже никой от вас, тук присъстващите, не ми показа такъв документ, че даваме право именно родителите да пратят децата си на места, където към настоящия момент ние с нашия вот толерираме, предварително знаейки, че не отговарят на наредбите. Едва ли не сме изправени до стената и сме длъжни да го гласуваме. Именно това е моделът, който трябваше да бъде прекършен в този ОбС, и затова казах, че няма да го подкрепя. При положение, че нито един от Вас не ми показа документ за годност на помещението. Искам да бъда коректен към господина, който стои отсреща и вероятно ще каже на другите. Затова не съм подкрепил предложението на кмета за наемането на това помещение.

Г-н ПЛАМЕН ПЕТРОВ: Съжалявам, че се налага от дълго време за първи път да вземам думата, но щом се отнася за децата, чисто и просто не можах да издържа. Аз смятам, че това наше решение беше една половинка от един футболен мач, в който ние трябваше да вземем нашето си решение. А вече ролята на инвеститора, на институциите е да довършат мача. И искам да кажа на всички, които са „въздържали се”, че детето на този родител има нужда да отиде на детска градина тази година. Той няма нужда от детска градина след 3 години. Той има нужда сега и това време ние на него никога не можем да му го върнем назад. Затова си писах двойка и не исках повече да бъда виновен.

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Трябва да Ви кажа, че след 20 и кусур години съм уморена от цялата тази палячовщина и циркаджилък. Това избухване като вулкана Етна периодически преди избори. Защото за мен беше наистина удоволствие да чуя за първи път г-н Атанасов. За четири години аз не го чух да се изкаже с такъв жар. Колеги, не се ли уморихте, вярвате ли в ентусиазма си, във всичките онези героични пози, които заемате тук? Малко да слезем на земята и да не ставаме смешни в собствените си очи. Относно репликата на г-н Атанасов по повод държането на човека, който се кле: като лекар би трябвало да сте психолог и да разчетете, че в една извънредна, тържествена ситуация човекът просто се е смутил и застанал по този начин, а не от неуважение към институцията. Защото аз бих могла да кажа същото, когато онзи ден Вие от разсеяност закъсняхте и не можахте да дойдете на сесията. Така че не бъдете толкова придирчив и да стряскате един човек, който е решил да дойде тук да се закълне. Така че, колеги, моля Ви, дайте да работим оперативно в оставащите моменти, стига сме правили впечатление на самите себе си. Не се ли уморихте от себе си, защо го правите? Извънредно смешно ми е да гледам тези пози на разкъсване. Описано е в класиката, не ми се ще да го цитирам и да го възпроизвеждам тук. Слезте малко на земята, защото толкова сме се окъкали всичките, та няма как да застанем в каквато и да е героична поза. 22 години периодически си показваме цирковете едни на други. Защо и до кога? Нека да бъдем малко интелигенти, наистина да бъдем на равнището на народни избраници, не някакви, които трябва да направят впечатление, за да се класират. Трябва да Ви кажа, че едно от нещата, които ме мотивираха да направя самоотвод, е тия циркаджилъци по време преди избори, при редене на листи и какви ли не маневри, които си ги знаем, които си ги възпроизвеждаме и след това периодически се освобождаваме с някакви ерупции – да ни видят, да ни забележат, да ни отчетат във вестника колко сме народни защитници.

Г-н ИВАЙЛО ЛЮБЕНОВ: Аз пак изчаках медиите да си заминат, за да не бъда упрекнат в това, че си правя някакъв предизборен пи ар. Искам още веднъж да потвърдя, че аз не приемам упрека за отрицателния си вот за тази детска градина затова, защото, повтарям още веднъж, младият татко не знае, не беше предния път, както и някои от госпожите. Наистина бяха продадени детски градини и един кмет, който управлява този град и знае, че го прави добре, за да живеят хората тук добре, трябваше да предвиди, че правейки този град добър за живеене, той ще привлече още хора и не да тръгне в посока продажба на градини, а в задържането им и по някакъв начин съхраняването им. Относно господина, че си държи ръцете отзад, вярно, в такъв момент човек се смущава, но аз и той мисля, че сме били две години в казарма и сутрин, и вечер смъквахме знамето и си държахме ръцете по друг начин. Така че, г-жа Мишева, не искам да Ви засягам.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект – Укрепване на свлачище в квартал „Асенова махала” поради удължаване на срока на договора, Вх. № 4318/03.08.2011 г.;

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 2:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов – за, Иван Велков Иванов – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – въздържал се, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов – за.

Предложението беше прието с 21 „за”, 1 „против, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1451

На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА и параграф 15 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2011 година, Великотърновски Общински съвет

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 30% аванс по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие” 2007 – 2013, Договор № BG161PO001/1.4-04/2009/002 „Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на свлачища на територията на Община Велико Търново – Укрепване на свлачище в квартал „Асенова махала”-Етап-І”, явяващ се 145 546,59 лв. /сто четиридесет и пет хиляди петстотин четиридесет и шест лева и петдесет и девет стотинки/ със срок на валидност до м.април 2012 год., съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

 

Приложение: І:Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган.

 

 

Заседанието беше закрито в 18.20 часа поради изчерпване на дневния ред.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. СТЕФАНОВА/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………