ПРОТОКОЛ № 96

 

От деветдесет и шесто заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 21.09.2011 г. от 14.00 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 32 общински съветника. Отсъстваха г-н Петьо Атанасов, г-н Георги Стефанов, г-н Милен Михов, Мирослав Маринов и г-н Филип Евтимов.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Александър Чокойски, който даде думата на общинските съветници за изказвания по дневния ред.

ДНЕВЕН РЕД:

 

 1. Приемане на актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Велико Търново за периода 2010 - 2014, Вх. № 4399/ 07.09.2011 г.
 2. Определяне на обект от първостепенно значение, във връзка с изпълнение на проект – Укрепване на свлачище в квартал „Асенова махала”, Вх. № 4398/ 07.09.2011 г.
 3. Даване на съгласие за участие на Община Велико Търново за финансиране на проект по ОП „Околна среда 2007 - 2013”, Вх. № 4406/ 12.09.2011 г.
 4. Предложение относно свикано Общо събрание на „ЕТЪР - 1924” АД, Вх. № 4408/ 12.09.2011 г.
 5. Избиране на временно изпълняващи длъжността Кмет на кметство на територията на Община Велико Търново.

 

Изказвания по дневния ред не бяха направени. Дневният ред беше приет с 20 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на актуализирана програма за управление на дейностите по отпадъците на Община Велико Търново за периода 2010 - 2014, Вх. № 4399/ 07.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението по т. 1 беше прието с 20 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1452

На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Приема предложената Програмата за управление на дейностите но отпадъците на община Велико Търново за периода 2010 - 2014 г.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Определяне на обект от първостепенно значение, във връзка с изпълнение на проект – Укрепване на свлачище в квартал „Асенова махала”, Вх. № 4398/ 07.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 24 гласа „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1453

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС във вр. с чл. 73, ал. 5 от Закона за горите, Великотърновски Общински съвет определя обект „Укрепване на свлачище в квартал „Асенова махала” –Етап І” за общински обект от първостепенно значение.

2. На основание чл. 21, ал.1 и т. 12 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 9 от ЗОС, чл. 2 а ал. 5 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет приема актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г., както следва:

В Глава ІІ на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г.: „Придобиване в собственост на нови обекти”, в т.2 „Имоти или обекти, които ще бъдат придобити в резултат на принудително отчуждаване и ново строителство”, т.2.2 „обекти от първостепенно значение” се добавя нов текст със следното съдържание::

„всички обекти общинска собственост, предмет на финансиране от фондове на Европейския съюз, международни финансови институции и друго външно финансиране.”

В останалата си част Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2011 г. остава непроменена.

 

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за участие на Община Велико Търново за финансиране на проект по ОП „Околна среда 2007 - 2013”, Вх. № 4406/ 12.09.2011 г.

Г-н Чокойски съобщи, че двете ПК не са се произнесли, тъй като е нямало човек от ОбА, за да даде разяснения. Г-н Чокойски даде думата на г-жа Мариела Цонева.

Г-жа МАРИЕЛА ЦОНЕВА: Това предложение, което се вкарва от името на кмета д-р Рашев, е във връзка с едно условие, което оперативна програма „Околна среда” е предоставила като възможност община В. Търново да е конкретен бенефициент по приоритет 2 , т.е. „Изграждане на регионална система за третиране на битовите отпадъци”. Както подробно е описано в преамбюла на проекта за решение, процедурата е открита на 5 февруари, по нея община В. Търново е бенефициент на техническа помощ. Тази техническа помощ е разработена от гръцки консорциум, който е сключил договор с МОСВ и отношенията между министерството и консорциума са на две страни с правата и задълженията им.

През март 2011 г. консорциумът е предоставил на министерството, респективно и на нас като бенефициент, документация, съдържаща разработка на технически планове, формуляр за участие, предпроектно инвестиционно проучване „Анализи, ползи разходи”. След обстоен преглед от наша страна, тъй като община В. Търново е водещ кандидат, включително с останалите пет общини, които това регионално депо ще обслужва, тя е дала своите възражения и препоръки за корекция на така предоставените документи заради видни различия или технически пропуски. На 8 август ние получаваме окончателен вариант на тези документи, които са няколко на брой кашона, като задължителното условие е отново да дадем становище дали сме съгласни с документацията. Самото кандидатстване минава на няколко етапа. Трябва да представим нашите документи в управляващия орган, който да даде становище и коментари и препоръки и забележки по документацията. Становището, което получаваме от МОСВ, е входирано в община В. Търново на 19 септември. Крайният срок за кандидатстване е 30 септември. В забележките, които управляващият орган отправя към консултанта, са направените доста съществени коментари от 18 страници, т.е. работата на консултанта все още не е такава, каквато трябва да бъде. Вчера на работна среща на управляващия комитет в МОСВ в присъствието на зам.-министър Василева консултантът се ангажира да изчисти всякакви недостатъци, технически грешки, разминавания до 26 септември. Ние като като бенефициент община трябва да получим техните окончателно изчистени документи.

Условията за кандидатстване, за да не бъде отхвърлен проектът и за да не му бъде отказано финансиране, е общинските съвети да вземат решение за участие в тази програма и в рамките на изчисления финансов собствен принос в продължение на проекта да бъде собственото участие, което е разпределено пропорционално по проценти по дялово участие, взето с решение на Управителния съвет на сдружение „Чисти селища”. Друго задължително условие е приетата от вас актуализация на програма за управление и третиране на отпадъците. Досега по моя информация днес текат извънредни сесии в Елена и Лясковец. Общинските съвети на Горна Оряховица, Златарица и Стражица са взели такова решение. Без вземане на такова решение особено на водещия кандидат, в случая община В. Търново, проектът ще бъде отхвърлен, тъй като самият съвет не гарантира условията за участие в тази процедура. Това беше обяснено вчера от д-р Рашев на срещата в МОСВ и беше поет ангажимент от страна на община В. Търново до 30 септември ние да внесем тази документация. Затова е и нашето предложение, което сме регистрирали в ОбС, и молбата ни за извънредната сесия предвид тези срокове ние да успеем да вземем решението адекватно.

Оценката на проекта ще протече в следващите месеци от октомври, като експертната комисия, по уверение на зам.-министър Василева, ще разгледа подробно документацията. Срокът за оценяване е няколко месеца, така че надявам се в началото на следващата година управляващият орган на „Околна среда” да одобри това наше предложение. Предмет на техническата помощ са още три региона – Варна, Борово-Бяла и Левски, така че четирите региона вървят анблок. Надявам се на вашето сериозно отношение към въпроса, за да не провалим и останалите региони. Всяка една община, дали водещ кандидат или партньор кандидат, трябва да има взето такова решение.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 1:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 28 гласа „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1454

 

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Параграф 15 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на РБългария за 2011 г., Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за участие на Община Велико Търново за представяне на проект по ОП „Околна среда” 2007-2013 по Приоритетна ос 2: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци, Процедура BG161PO005/10/2.10/07/22 “Изграждане на регионални системи за управление на отпадъците в региони: Борово (Бяла, област Русе), Варна, Велико Търново, Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол”, като следва да осигури собствен принос към финансирането на проекта в размер на 1 542 814,69 /един милион петстотин четиридесет и две хиляди осемстотин и четиринадесет лева и шестдесет и девет стотинки/ лева от допустимите разходи за целия период на изпълнение на проекта;

Дава принципно съгласие за поемане на общински дълг и получаване на кредит от банка или друга финансова институция за осигуряване на налични средства за покриване на разходи по проекта , в случай на финансиране от ОП „Околна среда” 2007-2013;

В случай на финансиране на проекта от ОП „Околна среда” 2007-2013 и след подписване на Договор за безвъзмездна финансова помощ, задължава Кмета на Община Велико Търново да представи последващо предложение за поемане на общински дълг с конкретни параметри, съгласно чл. 17 от Закона за общинския дълг.

 

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение относно свикано Общо събрание на „ЕТЪР - 1924” АД, Вх. № 4408/ 12.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 4:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – въздържал се, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 26 гласа „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1455

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 221 т. 6, т. 7, т. 10 и т. 11 от Търговския закон, чл. 2, чл. 25, т. 1, т. 5 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества във връзка с чл. 12, ал. 2, т. 1 от Закона за физическото възпитание и спорта, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на „ЕТЪР-1924" АД - гр. ВеликоТърново и го упълномощава да гласува на извънредното Общо събрание на акционерите на „ЕТЪР-1924" АД - ВеликоТърново на 26.09.2011 г. съобразно дневния ред, както следва:

 

По т. 1 от дневния ред - след запознаване с материалите може да се гласува с оглед защита интересите на Общината;

По т. 2 от дневния ред - след запознаване с материалите може да се гласува с оглед защита интересите на Общината;

По т. 3 от дневния ред - да се гласува „за";

По т. 4 от дневния ред:

4.1.- да се гласува „за";

4.2.- да се гласува „за";

4.3.- да се гласува „за";

По т. 5 от дневния ред - след запознаване с материалите може да се гласува с оглед защита интересите на Общината;

Възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 26.09.2011 г. /следващия ден/ след проведеното извънредно Общо събрание на акционерите на „ЕТЪР-1924" АД.

 

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Избиране на временно изпълняващи длъжността Кмет на кметство на територията на Община Велико Търново.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 5:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Пламен Легкоступ – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 29 гласа „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1456

На основание чл. 42, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и на основание чл. 42, ал. 9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Великотърновски Общински съвет:

Избира за временно изпълняващи длъжността Кмет на кметство в кметствата на територията на Община Велико Търново за периода от деня на заседанието до полагането на клетва от новоизбраните кметове на кметства, както следва:

 • Славка Василева Захариева – за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство град Дебелец;
 • Радослава Любомирова Иванова – за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Ресен;
 • Красимира Маринова Мицканова – за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Самоводене;
 • Веска Стефанова Михайлова – за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Балван;
 • Надя Пенева Пушкарова - Нейкова – за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Беляковец;
 • Елена Симеонова Антонова – за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Водолей;
 • Веселина Димитрова Денева– за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Леденик;
 • Мариета Парашкеванова Недева – за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Ново село;
 • Надка Иванова Лазарова – за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Присово;
 • Стефка Косева Стефанова – за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Пчелище;
 • Иванка Василева Христова – за временно изпълняващ длъжността Кмет на кметство село Шемшево.
 • Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито 14.30 ч.

   

   

   

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

   

   

   

  ПРОТОКОЛИРАЛ:

              /Р. ГРЪНЧАРОВ/

   

  ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

   

  ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

  ТОДОР ТОДОРОВ………………….

  МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

  ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………