ПРОТОКОЛ № 97

 

От деветдесет и седмо заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 29.09.2011 г. от 09.15 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 35 общински съветника. Отсъстваха г-н Пламен Легкоступ и г-н Георги Стефанов.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Александър Чокойски, който прочете заявление относно взето решение за създаване на група „Синята коалиция”. Г-н Чокойски даде думата на общинските съветници за изказвания по дневния ред.

ДНЕВЕН РЕД - ПРОЕКТ:

 1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.062011 г., Вх. № 4331/ 10.08.2011 г.
 2. Промени по бюджета към 31.07.2011 г., Вх. № 4345/ 12.08.2011 г.
 3. Промени по бюджета към 31.08.2011 г., Вх. № 4432/ 15.09.2011 г
 4. Промени по бюджета към 15.09.2011 г., Вх. № 4439/ 17.09.2011 г
 5. Приемане на междинна оценка и актуализация на Общински план за развитие на Община Велико Търново 2007 – 2013, Вх. № 4397/ 07.09.2011 г.
 6. Приемане на Решение заа сключване на Споразумение за сътрудничество с Фондация „Международна социална служба - България”, Вх. № 4382/ 31.08.2011 г.
 7. Отчет за дейността на ВТОбС, Вх. № 4362/ 31.08.2011 г.
 8. Подписване на четиристранно споразумение по програма ”Глобални библиотеки”, Вх. № 4363/ 31.08.2011 г.
 9. Питане от Румен Димитров, Вх. № 4234/ 06.07.2011 г.
 10. Предложение от НСПСПК, Вх. № 4462/ 21.09.2011 г.
 11. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Самоводене, Вх. № 4366/ 31.08.2011 г.
 12. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Пчелище и с. Хотница, Вх. № 4401/ 12.09.2011 г.
 13. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, с. Вонеща вода, Вх. № 4433/ 15.09.2011 г.
 14. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. Велико Търново, Вх. № 4440/ 17.09.2011 г.
 15. Публични търгове с тайно наддаване за учредяване право на строеж за изграждане на гаражни клетки, Вх. № 4443/ 17.09.2011 г.
 16. Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, гр. Велико Търново, Вх. № 4444/ 17.09.2011 г.
 17. Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, с. Шереметя, Вх. № 4452/ 19.09.2011 г.
 18. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Шемшево, Вх. № 4445/ 17.09.2011 г.
 19. Прекратяване на съсобственост, с. Арбанаси, Вх. № 4446/ 17.09.2011 г.
 20. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, имот – гр. Велико Търново, Вх. № 4403/ 12.09.2011 г.
 21. Сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, имот – с. Ветренци, Вх. № 4404/ 12.09.2011 г.
 22. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, имот – гр. Велико Търново, Вх. № 4422/ 14.09.2011 г.
 23. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, имот – гр. Велико Търново, Вх. № 4434/ 15.09.2011 г.
 24. Сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, имот – с. Вонеща вода, Вх. № 4455/ 19.09.2011 г.
 25. Приемане на имот – Ж. К. „Света гора”, Вх. № 4451/ 19.09.2011 г.
 26. Сключване на извънсъдебно споразумение, Вх. № 4442/ 17.09.2011 г.
 27. Учредяване право на строеж, с. Габровци, Вх. № 4383/ 01.09.2011 г.
 28. Актуализация на годишните наемни цени на земеделските земи от ОПФ, Вх. № 4441/ 17.09.2011 г.
 29. Включване на общинско жилище в списъка на жилища за продажба, Вх. № 4426/ 4426/ 14.09.2011 г.
 30. Изваждане на от списъка на жилищата от фонд „Резервен” на апартамент, Вх. № 4276/ 14.07.2011 г.
 31. Отчет на Комисията по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ, Вх. № 4356/ 29.08.2011 г.
 32. Отдаване под наем на имот, с. Леденик, Вх. № 4389/ 02.09.2011 г.
 33. Отдаване под наем на имот, гр. Велико Търново, Вх. № 4390/ 02.09.2011 г.
 34. Отдаване под наем на имот – язовири и рибарници, Вх. № 4423/ 14.09.2011 г.
 35. Отдаване под наем на имот, ДКС „Васил Левски”, Вх. № 4454/ 19.09.2011 г.
 36. Предоставяне за безвъзмездно право ползване на имот, гр.Килифарево, Вх. № 4425/ 14.09.2011 г.
 37. Учредяване на безвъзмездно право ползване на имот, с. Шемшево, Вх. № 4364/ 31.08.2011 г.
 38. Учредяване на безвъзмездно право ползване на имот, с. Велчево, Вх. № 4386/ 01.09.2011 г.
 39. Писмо за инвестиционни намерения, гр. Велико Търново, Вх. № 4453/ 19.09.2011 г.
 40. Одобряване на подробен устройствен план, с. Арбанаси, Вх. № 4295/ 26.07.2011 г.
 41. Одобряване на подробен устройствен план, с. Габровци, Вх. № 4301/ 27.07.2011 г.
 42. Одобряване на проект за подробен устройствен план, с. Велчево, Вх. № 4315/ 01.08.2011 г.
 43. Одобряване на проект за подробен устройствен план, с. Арбанаси, Вх. № 4409/ 12.09.2011 г.
 44. Одобряване на проект за подробен устройствен план, с. Шереметя, Вх. № 4410/ 12.09.2011 г.
 45. Одобряване на подробен устройствен план, с. Велчево, Вх. № 4411/ 12.09.2011 г.
 46. Одобряване на проект за подробен устройствен план, с. Леденик, Вх. № 4418/ 13.09.2011 г.
 47. Одобряване на проект за подробен устройствен план, с. Леденик, Вх. № 4419/ 13.09.2011 г.
 48. Разглеждане на проект за частично изменение на подробен устройствен план, гр. Велико Търново, Вх. № 4429/ 15.09.2011 г.
 49. Одобряване на проект за подробен устройствен план, с. Леденик, Вх. № 4430/ 15.09.2011 г.
 50. Одобряване на проект за подробен устройствен план, с. Присово, Вх. № 4449/ 19.09.2011 г.
 51. Одобряване на проект за план за регулация за част от квартали, с. Присово, Вх. № 4450/ 19.09.2011 г.
 52. Приемане на Информация за дейността на Търговските дружества 6 – месечието на 2011 г., Вх. № 4335/ 11.08.2011 г.
 53. Даване на съгласие за извършване на разход от „Комплексен онкологичен център – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 4396/ 07.09.2011 г.
 54. Свикване на редовно общо събрание на „Общинска банка” АД, гр. София, Вх. № 4367/ 31.08.2011 г.
 55. Свикване на редовно общо събрание на „Общинска банка” АД, гр. София, Вх. № 4435/ 15.09.2011 г.
 56. Отписване на ДМА от активите на „Инвестстрой - 92” ЕООД, Вх. № 4340/ 11.08.2011 г.
 57. Удължаване на срокът на ликвидация на „ПИЕНО” ЕООД, Вх. № 4347/ 15.08.2011 г.
 58. Информация за проведено общо събрание „Хлебопроизводство и сладкарство” ООД, Вх. № 4313/ 02.08.2011 г.
 59. Поправка на техническа грешка в Решение № 1428, Вх. № 4417/ 13.09.2011 г.
 60. Поправка на техническа грешка в Решение № 1427, Вх. № 4424/ 14.09.2011 г.
 61. Становище на д-р Румен Рашев относно писмо от Управителя на СБАЛПФЗ „Д-р Треймън” ЕООД, Вх. № 4336/ 11.08.2011 г.
 62. Становище на д-р Румен Рашев относно Докладна от Управителя на „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 4388/ 02.09.2011 г.
 63. Преименуване на площад – с. Ресен, Вх. № 4300/ 27.07.2011 г.
 64. Промяна в Статута за Академичната награда на Община Велико Търново, Вх. № 4437/ 16.09.2011 г.
 65. Отпускане на персонална пенсия, Вх. № 4370/ 31.08.2011 г.
 66. Отпускане на персонална пенсия, Вх. № 4413/ 13.09.2011 г.
 67. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4371/ 31.08.2011 г.
 68. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4372/ 31.08.2011 г.
 69. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4373/ 31.08.2011 г.
 70. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4374/ 31.08.2011 г.
 71. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4375/ 31.08.2011 г.
 72. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4376/ 31.08.2011 г.
 73. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4377/ 31.08.2011 г.
 74. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4378/ 31.08.2011 г.
 75. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4379/ 31.08.2011 г.
 76. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4380/ 31.08.2011 г.
 77. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4381/ 31.08.2011 г.
 78. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4414/ 13.09.2011 г.
 79. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4415/ 13.09.2011 г.
 80. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4416/ 13.09.2011 г.
 81. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4448/ 17.09.2011 г.

 

Г-жа ЖЕЛКА ДЕНЕВА: Уважаеми колеги и гости, сутринта заседаваха ПК по ОС и по ТСУ, разгледахме няколко материала и предлагам на вашето внимание те да бъдат включени в дневния ред. Двете комисии приеха единодушно материалите. Предлагаме точка 40 да стане предложението „Одобряване на ПУП за регулация за застрояване на поземлени имоти в местността „Панчев вир в землището на с. Ресен”. Вторият материал е „Одобряване на ПУП в местността „Панчев вир в землището на с. Ресен за водоснабдяване и канализация”. Третият материал е „Сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ”. Тези точки да влязат в дневния ред като точки 40, 41 и 42 .

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ:Няма как да подкрепя този проект за дневен ред, тъй като той е над 80 точки. Следвайки логиката на работа на този Общински съвет, това за мен е сигнал, че нарочно се слагат толкова много точки, за да може да се бърза и явно в дневния ред има точки, които трябва да минат едно към едно.

Г-н ГАНИ ПАНТИЛЕЕВ: Тъй като дневният ред е много дълъг и има много разпореждания с общинско имущество, и тъй като в комисиите, които разглеждаха тези материали, беше представена само по една оценка, а мисля, че на предишните заседания на комисиите бяха представени минимум по две оценки, ще помоля, ако е възможно, да отложим тези точки – от 11 до 17, за да можем да получим по още една оценка и за да можем наистина да знаем къде и по какъв начин можем да гласуваме положително. Още повече в момента сме преди избори и ще бъдем обвинени, че караме насляпо.

Г-н Чокойски прочете предложение от г-н Петьо Атанасов за промяна на проекта за дневен ред: предложението по точка 53 бъде разгледано като точка 9 от дневния ред. Основанието за тази промяна е служебната заетост на управителя - д-р Мария Рачева.

Предложението на г-н Петьо Атанасов беше подложено на гласуване и прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Предложението на г-жа Желка Денева за включване на нови предложения като точки 40, 41 и 42 беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Предложението на г-н Гани Пантилеев за отлагане на точките от 11 до 17 от проекта за дневен ред беше прието с 23 „за”, 1 „против”, 3 „въздържали се”.

Целият дневен ред беше приет с 28 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

 

ДНЕВЕН РЕД:

 1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.062011 г., Вх. № 4331/ 10.08.2011 г.
 2. Промени по бюджета към 31.07.2011 г., Вх. № 4345/ 12.08.2011 г.
 3. Промени по бюджета към 31.08.2011 г., Вх. № 4432/ 15.09.2011 г
 4. Промени по бюджета към 15.09.2011 г., Вх. № 4439/ 17.09.2011 г
 5. Приемане на междинна оценка и актуализация на Общински план за развитие на Община Велико Търново 2007 – 2013, Вх. № 4397/ 07.09.2011 г.
 6. Приемане на Решение заа сключване на Споразумение за сътрудничество с Фондация „Международна социална служба - България”, Вх. № 4382/ 31.08.2011 г.
 7. Отчет за дейността на ВТОбС, Вх. № 4362/ 31.08.2011 г.
 8. Подписване на четиристранно споразумение по програма ”Глобални библиотеки”, Вх. № 4363/ 31.08.2011 г.
 9. Даване на съгласие за извършване на разход от „Комплексен онкологичен център – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 4396/ 07.09.2011 г.
 10. Питане от Румен Димитров, Вх. № 4234/ 06.07.2011 г.
 11. Предложение от НСПСПК, Вх. № 4462/ 21.09.2011 г.
 12. Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Шемшево, Вх. № 4445/ 17.09.2011 г.
 13. Прекратяване на съсобственост, с. Арбанаси, Вх. № 4446/ 17.09.2011 г.
 14. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, имот – гр. Велико Търново, Вх. № 4403/ 12.09.2011 г.
 15. Сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, имот – с. Ветренци, Вх. № 4404/ 12.09.2011 г.
 16. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, имот – гр. Велико Търново, Вх. № 4422/ 14.09.2011 г.
 17. Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, имот – гр. Велико Търново, Вх. № 4434/ 15.09.2011 г.
 18. Сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, имот – с. Вонеща вода, Вх. № 4455/ 19.09.2011 г.
 19. Приемане на имот – Ж. К. „Света гора”, Вх. № 4451/ 19.09.2011 г.
 20. Сключване на извънсъдебно споразумение, Вх. № 4442/ 17.09.2011 г.
 21. Учредяване право на строеж, с. Габровци, Вх. № 4383/ 01.09.2011 г.
 22. Актуализация на годишните наемни цени на земеделските земи от ОПФ, Вх. № 4441/ 17.09.2011 г.
 23. Включване на общинско жилище в списъка на жилища за продажба, Вх. № 4426/ 4426/ 14.09.2011 г.
 24. Изваждане на от списъка на жилищата от фонд „Резервен” на апартамент, Вх. № 4276/ 14.07.2011 г.
 25. Отчет на Комисията по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ, Вх. № 4356/ 29.08.2011 г.
 26. Отдаване под наем на имот, с. Леденик, Вх. № 4389/ 02.09.2011 г.
 27. Отдаване под наем на имот, гр. Велико Търново, Вх. № 4390/ 02.09.2011 г.
 28. Отдаване под наем на имот – язовири и рибарници, Вх. № 4423/ 14.09.2011 г.
 29. Отдаване под наем на имот, ДКС „Васил Левски”, Вх. № 4454/ 19.09.2011 г.
 30. Предоставяне за безвъзмездно право ползване на имот, гр.Килифарево, Вх. № 4425/ 14.09.2011 г.
 31. Учредяване на безвъзмездно право ползване на имот, с. Шемшево, Вх. № 4364/ 31.08.2011 г.
 32. Учредяване на безвъзмездно право ползване на имот, с. Велчево, Вх. № 4386/ 01.09.2011 г.
 33. Писмо за инвестиционни намерения, гр. Велико Търново, Вх. № 4453/ 19.09.2011 г.
 34. Предложение с Вх. № 4368.
 35. Предложение с Вх. № 4369.
 36. Предложение с Вх. № 4463.
 37. Одобряване на подробен устройствен план, с. Арбанаси, Вх. № 4295/ 26.07.2011 г.
 38. Одобряване на подробен устройствен план, с. Габровци, Вх. № 4301/ 27.07.2011 г.
 39. Одобряване на проект за подробен устройствен план, с. Велчево, Вх. № 4315/ 01.08.2011 г.
 40. Одобряване на проект за подробен устройствен план, с. Арбанаси, Вх. № 4409/ 12.09.2011 г.
 41. Одобряване на проект за подробен устройствен план, с. Шереметя, Вх. № 4410/ 12.09.2011 г.
 42. Одобряване на подробен устройствен план, с. Велчево, Вх. № 4411/ 12.09.2011 г.
 43. Одобряване на проект за подробен устройствен план, с. Леденик, Вх. № 4418/ 13.09.2011 г.
 44. Одобряване на проект за подробен устройствен план, с. Леденик, Вх. № 4419/ 13.09.2011 г.
 45. Разглеждане на проект за частично изменение на подробен устройствен план, гр. Велико Търново, Вх. № 4429/ 15.09.2011 г.
 46. Одобряване на проект за подробен устройствен план, с. Леденик, Вх. № 4430/ 15.09.2011 г.
 47. Одобряване на проект за подробен устройствен план, с. Присово, Вх. № 4449/ 19.09.2011 г.
 48. Одобряване на проект за план за регулация за част от квартали, с. Присово, Вх. № 4450/ 19.09.2011 г.
 49. Приемане на Информация за дейността на Търговските дружества 6 – месечието на 2011 г., Вх. № 4335/ 11.08.2011 г.
 50. Свикване на редовно общо събрание на „Общинска банка” АД, гр. София, Вх. № 4367/ 31.08.2011 г.
 51. Свикване на редовно общо събрание на „Общинска банка” АД, гр. София, Вх. № 4435/ 15.09.2011 г.
 52. Отписване на ДМА от активите на „Инвестстрой - 92” ЕООД, Вх. № 4340/ 11.08.2011 г.
 53. Удължаване на срокът на ликвидация на „ПИЕНО” ЕООД, Вх. № 4347/ 15.08.2011 г.
 54. Информация за проведено общо събрание „Хлебопроизводство и сладкарство” ООД, Вх. № 4313/ 02.08.2011 г.
 55. Поправка на техническа грешка в Решение № 1428, Вх. № 4417/ 13.09.2011 г.
 56. Поправка на техническа грешка в Решение № 1427, Вх. № 4424/ 14.09.2011 г.
 57. Становище на д-р Румен Рашев относно писмо от Управителя на СБАЛПФЗ „Д-р Треймън” ЕООД, Вх. № 4336/ 11.08.2011 г.
 58. Становище на д-р Румен Рашев относно Докладна от Управителя на „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 4388/ 02.09.2011 г.
 59. Преименуване на площад – с. Ресен, Вх. № 4300/ 27.07.2011 г.
 60. Промяна в Статута за Академичната награда на Община Велико Търново, Вх. № 4437/ 16.09.2011 г.
 61. Отпускане на персонална пенсия, Вх. № 4370/ 31.08.2011 г.
 62. Отпускане на персонална пенсия, Вх. № 4413/ 13.09.2011 г.
 63. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4371/ 31.08.2011 г.
 64. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4372/ 31.08.2011 г.
 65. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4373/ 31.08.2011 г.
 66. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4374/ 31.08.2011 г.
 67. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4375/ 31.08.2011 г.
 68. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4376/ 31.08.2011 г.
 69. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4377/ 31.08.2011 г.
 70. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4378/ 31.08.2011 г.
 71. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4379/ 31.08.2011 г.
 72. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4380/ 31.08.2011 г.
 73. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4381/ 31.08.2011 г.
 74. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4414/ 13.09.2011 г.
 75. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4415/ 13.09.2011 г.
 76. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4416/ 13.09.2011 г.
 77. Опрощаване на дължими държавни вземания, Вх. № 4448/ 17.09.2011 г.

 

 

ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.062011 г., Вх. № 4331/ 10.08.2011 г.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Предлагам да отпадне точка 3 от предложението, която гласи така: „Дава съгласие разходите за информационна система за заплащане на паркирането да бъдат отчетени в рамките на четиригодишен период като нематериален дълготраен актив”. Някои от ПК са гласували „за”. Гледах този текст в интернет – няма един ред по точка 3. Какво ще гласуваме, аз не виждам. Има едно изречение: касово изпълнение, инвестиционна програма… Няма един ред колко струва тази система, как ще стане, за кои години, затова предлагам точка 3 от проекта за решение да отпадне.

Предложението на г-н Алексиев беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Като отложихте тази точка 3, какво следва? Защото това е процедура. Ние имаме един софтуер, който е собственост на Общината и трябва да го заведем някъде. Общинският съвет не дава съгласие да се заведе един продукт, който е купен и съществува, по реда, по който е необходимо – като нематериален дълготраен актив. Ако на някого не му е ясно, да пита. Ако трябва, на следваща комисия да се изясни какво представлява това, но така да остане висящо нещо, което го има, а не е отчетено в активите на Общината, не ми е ясно какво трябва да се случи по-нататък.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точка 1:

Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

Приложение към Протокола – Решение № 1457.

ПО ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по бюджета към 31.07.2011 г., Вх. № 4345/ 12.08.2011 г.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Направи ми впечатление като разглеждах точката от дневния ред, че има едно увеличение с около 700 000 лв. в приходната част на бюджета. Как те са изразходвани и с нашето гласуване ние ще трябва да ги узаконим? Това са разходи за местни дейности във функция „Общодържавни служби”. В обяснението пише, че те са били направени след предложения на селските кметове. Какви са тези предложения, не става ясно от обяснителната записка.

Другото нещо, което ми прави впечатление е, че на всяка сесия на Стефан Харизанов му отпускаме по 1000-2000 лв., а в случая 3000 лв., във функция „Общи държавни служби”. Къде са отишли тези 3000 лв., не знам.

Във функция „Почивно дело” разходите са 5000 лв. За какво точно, не става ясно. За транспорт – 200 000 лв. Похарчили сме тези пари, но не става ясно кой се е возил и къде е ходил. Последното е в „Други дейности” – 100 000 лв.

Очаквам някакви пояснения как точно са се разходили тези средства.

Г-н МАРИАН МАРИНОВ: Приходите, които са увеличени, са в имуществени данъци, първо с данък върху недвижимите имоти с 370 000 лв. и данък върху превозните средства със 150 000 лв. Когато се е прави отчета към 31 юли, се установи, че ние имаме над 90 % събираемост от този план, който е заложен. След като се анализира това нещо от „Местни данъци и такси”, беше предложено да се увеличат тези приходи. Аз мога точно да ви извадя къде са отразени увеличенията. В „Общи държавни служби” това е в местните дейности – 759 000 лв., но в кметство Килифарево има намаление с 200 лв. и с 400 лв. За кметство Килифарево нямаме увеличение в момента.

От функция „Жилищно строителство и БКС” също имаме намаление на нетна основа със 79 000 лв, които са прехвърлени в други функции. За да кажа къде точно са отразени тези 759 000 лв., ми трябват около 10 минути.

Това увеличение, което имаме в „Почивно дело и религиозни дейности”, е в дирекция „Култура” за осигуряване на необходимите средства за културния календар, тъй като той не беше осигурен със средства в самото начало на годината и през годината ние увеличаваме със съответните необходимости, заявени от дирекция „Култура” и от културната комисия на ОбС. След около 10 минути ще ви кажа съвсем точно по параграфи къде са отразени.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 6 „въздържали се”.

Приложение към Протокола – Решение № 1458.

ПО ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по бюджета към 31.08.2011 г., Вх. № 4432/ 15.09.2011 г

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Искам да поднеса благодарностите на колективите на училище „Христо Ботев” и на Хуманитарната гимназия на Общинския съвет и на Общинска администрация за това, че след дълги митарства там бяха направени тоалетни, и то такива тоалетни, каквито има в Общината. Искам да благодаря на ОбА, на ОбС за това, че дадоха карт бланш и двете училища влязоха с европейски статут поне в тази част.

Също не малко важно е да благодаря на фирмата „Би стройинвест” с управители Радослав Кисимов и Стефка Михайлова със седалище В. Търново. Не познавам тези фирми, но те наистина, за разлика от други фирми, които навремето се изредиха там, работиха качествено и всички са възхитени от прецизността на работата на тези млади момчета.

Благодаря, че наистина беше направено нещо, което беше необходимо от дълги години и беше направено качествено, за разлика от други фирми, които правеха във времето ремонти.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Моля да бъда извинен. Част от изказването, което направих по предходната точка, явно касае точка 3, свързана с промени по бюджета, извършени до 31 август, но така или иначе, г-жо Данева, въпросите остават и аз очаквам Вашия отговор. За жилищно строителство, група 1, функция 4 - 531 000 лв. Тук са тези 3000 лв. за Килифарево, а не в предишната точка. За опазване на околната среда хвърляме 20 000 лв.; за дирекция „Култура” – 374 000 лв., тук са тези 200 000 лв. за транспорт. И „Други дейности по икономиката”. Какви са тези дейности по икономиката, очаквам отговор.

Г-н МАРИАН МАРИНОВ: Вероятно сте обърнали внимание в приходната част, че има едно възстановяване на временни безлихвени заеми. Това са парите, които получихме като възстановяване от оперативна програма. Точно тези пари са върнати по техните места.

В разходната част в „Жилищно строителство, БКС и опазване на околната среда” също се прекласифицират разходи, извършени по проекти, тъй като те се отразяват в бюджета на база на ефективно извършените разходи, а до периода на извършването на разходите тези средства се водят в една специална сметка, определена от МФ - тип 74 43. Тя е строго специализирана. Това е сметката за проектите, за които се извършват разходите, тъй като в този период ние получихме възстановяване и извършихме финалните разплащания по два проекта.Това са разходите.

Дирекция „Почивно дело, култура и религиозни дейности” – тук също е културният календар.

Група „Икономически дейности”, „Транспорт и съобщения” – тук също мисля, че беше прекласифициран един проект.

Предлагам да извадя разпечатка и да ви кажа точно за какво става дума.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

Приложение към Протокола – Решение № 1459.

ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Промени по бюджета към 15.09.2011 г., Вх. № 4439/ 17.09.2011 г

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 4:

Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Трифонов – въздържал се.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

Г-н КАМЕН АЛЕКСИЕВ: Уважаеми колеги, в рамките на 15 минути и в рамките на три точки ние преразпределихме 1 милион събрани местни данъци и такси. Така ги разпределихме, че никой не разбра къде отидоха. Дори и главният счетоводител не можа да обясни къде са отишли 200 000 лв. и 100 000 лв. Това не е популизъм, не е предизборна кампания, това са факти, които са доста години назад във времето и затова ние не ги подкрепихме, защото не е ясно.

Г-н Харизанов, кажете какво сте построили в Килифарево за тези 55 000 лв.? Чакам отговор.

Приложение към Протокола – Решение № 1460.

ПО ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на междинна оценка и актуализация на Общински план за развитие на Община Велико Търново 2007 – 2013, Вх. № 4397/ 07.09.2011 г.

 

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 5.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1461

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

1. Приема извършената независима междинна оценка за изпълнение на Общинския план за развитие на Община Велико Търново 2007-2013;

2. Приема актуализация на Общински план за развитие на Община Велико Търново 2007 – 2013.

ПО ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Решение заа сключване на Споразумение за сътрудничество с Фондация „Международна социална служба - България”, Вх. № 4382/ 31.08.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 6:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1462

На основание чл. 21. ал. 1. т. 23 от ЗМСМА в изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”. Общинска стратегия за закрила на детето 2008 - 2011 г. и Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011 - 2015 г. във връзка с Насоки по проектно предложение „Приеми ме” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Великотърновски Общински съвет:

 

Дава съгласие Община Велико Търново да сключи Споразумение за сътрудничество с Фондация "Международна социална служба -България" гр. Велико Търново за изпълнение на проект на територията на Община Велико Търново по операция „Приеми ме” по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" за предоставяне на социалната услуга "Приемна грижа".

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по сключване на Споразумението за сътрудничество при спазване на действащата нормативна уредба.

ПО СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет за дейността на ВТОбС, Вх. № 4362/ 31.08.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 7.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1463

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА Великотърновски Общински съвет,

Приема Отчет за дейността на Великотърновски Общински съвет и на неговите комисии за периода 01.01.2011 г. – 30.06.2011 г.

ПО ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Подписване на четиристранно споразумение по програма ”Глобални библиотеки”, Вх. № 4363/ 31.08.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 8.

Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1464

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновският Общински съвет дава съгласие

Общината да участва като партньор на местно ниво в Проект № 00071115 -Програма „Българските библиотеки- място за достъп до информация и комуникация за всеки”.

Одобрява текста на Споразумението за сътрудничество по програмата,съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.

Упълномощава Кмета на общината да подпише от името на Общината съответното споразумение за сътрудничество Приложение № 1/ между Общината, Министерството на културата, Програма на ООН за развитие с НЧ „ Иларион Драгостинов" - село Арбанаси.

ПО ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Даване на съгласие за извършване на разход от „Комплексен онкологичен център – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 4396/ 07.09.2011 г.

Г-жа МАРИЯ РАЧЕВА – управител на Комплексен онкологичен център – Велико Търново ЕООД: Искам първо да поясня защо съм отправила това предложение към ОбС. Предполагам, че всички знаете какво е положението с лъчетерапията в цялата страна, но това, което знаете до момента, не е всичко, то е много по-лошо, защото всички ние, в цялата страна, сме с лъчетерапия, която е на базата на радиоактивен кобалт – т.нар. „телегаматерапия” и този радиоактивен кобалт се слага в един бункер и при всеки един пациент той се вади от бункера със специална техника, пациентът се лъчи и се връща обратно. Този радиоактивен кобалт се променя на определен период от време. Само два центъра в страната са с линейни ускорители –Националният онкологичен център и болницата „Царица Йоана”, където има линеен ускорител от миналата година. Линейният ускорител в центъра по онкология се поврежда често и работи много трудно ,защото вече е доста стар. Всички останали сме направили проекти по тази програма, по която Министерството на регионалното развитие отпусна средства, но те бяха много ограничени – само до 6 500 000 лв., като за създаването на един такъв лъчетерапевтичен център трябва да има много повече средства и проектът беше за около 28 милиона лв. Толкова беше и Програмата на министерството за лъчетерапия, която продължава 4 години и ние до момента трябваше да сме получили около 18 милиона за апарати за лъчетерапия.

Искам да ви кажа, че един център за лъчетерапия включва: рентген за дълбока лъчетерапия, апарат за повърхностна рентгенова лъчетерапия, апарат за брахитерапия, апарат за телегаматерапия и апарат линеен ускорител с високоенергийни електрони. По тази програма, от която министерството ни разреши само 6 500 000 лв., в които влиза ДДС 20 %, влизат задължителните 10 %, които трябва да се обявят, затова че парите са европейски и трябва да се огласи навсякъде, влизат и още 5-6 % задължителни разходи. От 6 500 000 лв. остават 4 100 000 лв. По тази програма строителната част трябва да бъде 60 %, а другата част – за апаратура, трябва да бъде 40 %. Остават 4 100 000 лв., ако се извадят задължителните разходи. От 4 100 000 лв. 2 100 000 лв. трябва да се дадат за строителство – за реконструкцията на бункерите за лъчевата защита, която трябва да се направи, за да се гарантират здравето и живота на хората, които се лекуват и които работят там с години. След това остават само 2 000 000 лв. Един линеен ускорител ниска категория струва над 2 100 000-2 500 000 евро или долари, зависи откъде ще бъде доставен.

При това положение ние направихме проекта и включихме част от другите апарати, но не ни стигат възможностите да купим линеен ускорител, който е съвременна лъчетерапия за пациентите. Иначе трябва да подменим заряда за дълбоката лъчетерапия, който е с радиоактивен кобалт. Сега идва другата неприятна част – предполагам, че всички знаете, че в цялата страна вече няма човек, който да може да поддържа апаратите за дълбока лъчетерапия с радиоактивен кобалт, защото единствените специалисти с лиценз за България бяха облъчени в Пловдивско и бяха изпратени на лечение във Франция. Така в момента няма група с лиценз за поддържане на тези апарати с радиоактивен кобалт. Ние тази година не сме направили профилактика на апарата, защото няма специалисти, които да я направят. Всяка година ние правехме профилактика. Ако си спомняте, в началото, когато станахте общински съветници, ме питахте за едни 20 000 лв. за бункера за какво съм ги дала, а те бяха само за профилактика на апаратурата за дълбока лъчетерапия с радиоактивен кобалт.

Сега, след като сме направили проект, който трябва да тръгне догодина и трябва да бъде изпълнен в рамките на две години, ние ще придобием някаква друга, нова лъчетерапия, но този апарат, на който не е направена лъчетерапия, както и другите в цялата страна, най-вероятно ще спрат в следващата година и няма кой да им направи профилактика, нито ремонт и в тези две години, в които ще има вакуум на апаратура, ние решихме да направим нещо, което е тежко за нас, защото ние сами трябва да се мобилизираме и да изплатим този апарат, направихме предложение ОбС да ни разреши да закупим на лизинг един апарат линеен ускорител, който да поставим в някои от нашите помещения, които отговарят на определени стандарт. Този апарат ще бъде изплащан 5 години. Той е с обществена поръчка. Парите ще бъдат изплащани от пациентите, които идват да се лъчат. Вместо да плащат 15 000 евро в Турция, цената ще бъде около 2500 евро на пациент, но ще имат шанс да се лъчат, след като всички тези центрове ще спрат да работят. Иначе няма да имат шанс и ще им трябват минимум 15 000 евро за вноска плюс транспорта, хотела и другите неща.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 9:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1465

На основание чл. 21 ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 7, т. 3 и чл. 14, ал. 1, т.2 от ЗОП, и чл. 18, т. 12 във връзка с чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски общински съвет дава съгласие на Управителя на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД - гр. Велико Търново за извършване на разход със собствени средства на търговското дружество от реализираната печалба от дейността на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” за финансовата 2010 г. съгласно Решение № 1285/ 21.04.2011 г. на Великотърновски общински съвет за закупуване на линеен ускорител на лизинг на стойност 2 100 000.00 USD/ щатски долара.

Задължава Управителя на „Комплексен онкологичен център-Велико Търново” ЕООД - гр. Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

ПО ДЕСЕТ ТОЧКА ОТНОСНО: Питане от Румен Димитров, Вх. № 4234/ 06.07.2011 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ прочете питането си относно формата, начина и финансовото участие на община В. Търново в смесените търговски дружества „Пазари В. Търново ООД” и „Етър 1924 АД”.

Г-н РУМЕН РАШЕВ прочете отговор на питането.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: За четири години аз наистина разбрах, че Вие имате дар слово и когато искате да отговорите не по същество, се разхождате по периферията.

В момента приемам отговора Ви от точка 1 до точка 3 с една малка забележка: че Вие не сте ми дали нужната информация, искана от мен по законов ред, за да не Ви задавам това питане, но не мога да се съглася с всички обстоятелства, които излагате от точка 4 до точка 8 включително. В момента Вие се опитвате да вменявате единствено и само отговорност и задължение на ОбС. ЗМСМА, чл. 45, т. 5 говори,че вие сте принципалът и Вие сте човекът, който има право да влияе върху решенията, когато Вие самият сметнете, че те не са законови и целесъобразни.

Аз не получих отговор на въпроса ми по т. 5: „Считате ли за законосъобразни взетите решения от нашия представител в Общото събрание”, който, според мен, е взел решението си като представител в едно еднолично търговско дружество. Потърсих информация в сайта на ОбС и да видя дали е било възложено от ОбС на нашия представител в Общото събрание да взема такова решение, което пренасочва десетки хиляди левове и години наред те не влизат в община В. Търново. След големите усилия, които аз положих и беше взето решение да бъде направена ревизия на „Етър 1924”, ние видяхме откога или докога не са влизали дори и тези пари във ФК „Етър 1924” и какво де факто се е случвало там.

Аз не мога да приема Вашия отговор по т. 8 от питането ми – че нашите взаимоотношения с т.нар. „партньори” в „Пазари В. Търново” и „Етър 1924” са коректни и са в полза на гражданите на В. Търново. Искам да ви уведомя, че този въпрос няма да свърши дотук и аз ще направя всичко възможно този казус да бъде разгледан в съответните институции.

Сега искам да взема отношение по процедурен въпрос. Тъй като ми се налага да изляза за няколко минути, искам да се обърна към колегите си общински съветници и да ви помоля да бъдете изключително внимателни към проекта за дневен ред, точка 25 и 26, тъй като тук има много любопитни неща.

Точка 25 е за ж.к. „Света гора”. Само ще направя една малка вметка, че там се говори за социална услуга и се тиражира социална цена от 395 евро, без ДДС, само за строителни материали, складове и прочее подобни.

ПО ЕДИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение от НСПСПК, Вх. № 4462/ 21.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 11:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски – въздържал се, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за.

Предложението беше прието с 20 „за”, 1 „против”, 6 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1466

На основание чл. 4, ал. 4 , чл. 31, ал.1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5,т.1 от ЗДДС, чл. 5, 6 и 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите и във връзка с решения №№ 1184/ 20.01.2011 г. и 1336/ 26.05.2011 г. на Общински съвет, Великотърновски общински съвет:

Намалява с 15 /петнадесет/ на сто приетите с решение № 1215/ 24.02.2011 година на ВТОбС начални цени и определя нови начални цени за продажба на общински нежилищни имоти, както следва: за „Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501.4 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 6 158 кв.м., за който имот е отреден УПИ І - ”за производствени и складови дейности” от кв.2 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, Западна промишлена зона” - 193 996 лева /без ДДС/; за „Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447.501.173 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 3 449 кв.м.,за който имот е отреден УПИ ХІІІ - ”за обслужващи и производствени дейности” от кв.4 по ПУП-ПР на гр.В. Търново, Западна промишлена зона – 114 249 лева / без ДДС /.

За посочените в т. 1 обекти да се проведат търгове с явно наддаване, със стъпка както следва: за „Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447.501.4 по КККР на гр. В. Търново, целият с площ от 6 158 кв.м., за който имот е отреден УПИ І - ”за производствени и складови дейности” от кв.2 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, Западна промишлена зона”- 19 300 лева; за „ Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447.501.173 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 3 449 кв.м., за който имот е отреден УПИ ХІІІ - ”за обслужващи и производствени дейности” от кв. 4 по ПУП-ПР на гр. В. Търново, Западна промишлена зона” – 11 400 лева.

Търговете да се проведат при следните условия : дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в Държавен вестник ; начало на търга - 14,00 часа; място на търговете - голямата зала на Общината.

Утвърждава тръжна документация и договори за продажба на горепосочените обекти. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация за отделен обект в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация да се получава от Общинска агенция за приватизация -стая 419 на Общината, след представяне в агенцията на документ за извършено плащане.

За допускане до участие в търговете кандидатите да внесат депозит както следва: за „Незастроен поземлен имот с идентификатор №10447.501.4 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 6 158 кв.м., за който имот е отреден УПИ І – „за производствени и складови дейности” от кв.2 по ПУП-ПР на гр.В.Търново, Западна промишлена зона” - 58 100 лева; за „Незастроен поземлен имот с идентификатор № 10447. 501.173 по КККР на гр.В.Търново, целият с площ от 3 449 кв.м., за който имот е отреден УПИ ХІІІ - ”за обслужващи и производствени дейности” от кв.4 по ПУП-ПР на гр.В. Търново, Западна промишлена зона” – 34 200 лева .

Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF

Заплащането на договорените цени и сключването на договори за продажба да се извърши в 30-дневен срок от датата на заповедта за определяне на купувач. Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

За обектите се допуска и разсрочено плащане при следните условия : начална вноска – не по-малка от 30 на сто от определената цена; срок за издължаване на остатъка – не по-голям от 24 месеца, считано от датата на сключване на договора, като купувачът издължава остатъка по договореност на равни вноски, всяка от които е дължима през не повече от шест месеца; при закъснение от графика върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10/, а при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да развали договора без да дължи връщане на получените до развалянето на договора суми; заедно с началната вноска купувачът заплаща пълния размер на дължимия ДДС; собствеността на имота се прехвърля на купувача с подписването на договора, като за периода до окончателното изплащане на определената цена имотът се ипотекира в полза на продавача.

Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга ; срок за оглед на обектите - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга . Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината.

Възлага на ОбАП да организира приватизационните сделки за обектите по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

При неявяване на купувачи, повторни търгове за непродадените обекти да се проведат 14 дни след датата на съответния търг, при същите условия.

В случай на неявяване на купувачи и за обявените повторни търгове , да се проведат последващи поредни търгове на 28-я ден след обявената датата за съответния повторен търг, при условията на настоящото решение.

ПО ДВАНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба, с. Шемшево, Вх. № 4445/ 17.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 12:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1467

На основание чл. 21, ал.1, т.8, от ЗМСМА, чл.36 ал.1, т. 2 от ЗОС, чл. 49 ал.1 т. 3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижими имоти:

- общинско място с площ от 35 кв. м., актувано с акт за частна общинска собственост №4924/15.08.2011 г., представляващо 35/ 715 идеални части от УПИ V-809 от строителен квартал 104 по РП на с. Шемшево, останалата част от който е собственост на Ангелина Борисова Арменчева, Тодор Иванов Арменчев, Марияна Иванова Ленкова и Иван Иванов Арменчев, законни наследници на Иван Тодоров Арменчев.

Утвърждава експертната оценка на общинската част от УПИ V-809 от строителен квартал 104 по РП на с. Шемшево, с площ от 35 кв. м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 315 лева без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Всички необходимо присъщи разходи по сделката – данък добавена стойност, режийни разноски, местен данък, стойност на експертната оценка, такса вписване, са за сметка на Ангелина Борисова Арменчева, Тодор Иванов Арменчев, Марияна Иванова Ленкова и Иван Иванов Арменчев.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ТРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост, с. Арбанаси, Вх. № 4446/ 17.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 13:

Стефан Стоянов – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1468

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1 и ал. 3 от ЗОС и чл.2 ал.1 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие ПИ с идентификатор №00583.501.401 по КККР на с. Арбанаси, с площ на имота в размер на 10 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за електроенергийно производство; а по ПУП-ПР на с. Арбанаси представляващ УПИ VІІ „за трафопост” от строителен квартал 27, да бъде обявен за частна общинска собственост.

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.4 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.5 и чл.49 ал.2 от НРПУРОИ, Великотърновски общински съвет дава съгласие да бъде прекратена съществуваща съсобственост в недвижим имот, както следва:

- част с площ от 43 кв.м., представляваща земя под съществуващ трафопост, попадащ в ПИ с идентификатор №00583.501.173 по КККР на с. Арбанаси, целият с площ от 2 418 кв.м., който по ПУП-ПР на с. Арбанаси е част от УПИ ІІ „за обществено и делово обслужване” от строителен квартал 29, се прехвърля в собственост на Община Велико Търново. Собственик на 43 кв.м. от УПИ ІІ кв. 29 по плана на с. Арбанаси е „Е.ОН България Мрежи” АД Варна на основание АДС №5700/28.01.1994 г., а собственик на останалата част от имота – земя и сгради, е Община Велико Търново на основание АОС №846/06.03.2001 г.;

срещу

- ПИ с идентификатор № 00583.501.401 по КККР на с. Арбанаси, с площ на имота в размер на 10 кв.м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, с начин на трайно ползване: за електроенергийно производство; а по ПУП-ПР на с. Арбанаси представляващ УПИ VІІ „за трафопост” от строителен квартал 27, се прехвърля в собственост на „Е.ОН България Мрежи” АД Варна. Собственик на УПИ VІІ от кв. 27 по ПУП на с. Арбанаси е Община Велико Търново на основание АОС № 4926/ 18.08.2011 г.

Определя стойностите на имотите въз основа на протоколи за експертна оценка, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за част от ПИ с идентификатор № 00583.501.173 с площ от 43 кв.м. - в размер на 4 085 /четири хиляди осемдесет и пет/ лева без начислен ДДС;

- за ПИ с идентификатор № 00583.501.401 – в размер на 950 /деветстотин и петдесет/ лева без начислен ДДС.

Община Велико Търново не дължи доплащане с цел уравняване стойността на имотите, предмет на прехвърлителната сделка. Всички дължими данъци и такси по сделката, изчислени върху по-голямата стойност, са за сметка на „Е.ОН България Мрежи” АД Варна.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прехвърляне на собствеността, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ЧЕТИРИНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, имот – гр. Велико Търново, Вх. № 4403/ 12.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 14:

Стефан Стоянов – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – въздържал се.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1469

1.На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал.1 и ал. 3 от ЗОС и чл.2 ал. 3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в УПИ ХVІІІ-3877 „за производствено-складови нужди” от кв. 14 по ПУП на гр. Велико Търново, останалата част от които е собственост на „Ритмо” ЕООД Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 71, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №109 по протокол № 11 от 06.07.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на „Ритмо” ЕООД Велико Търново, ул. „Никола Габровски” № 71, правото на собственост върху част от общински имот, представляващ улична регулация, с площ в размер на 77 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПР попада в УПИ ХVІІІ-3877 „за производствено-складови нужди” от кв. 14 по ПУП на гр. Велико Търново, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 10 241 лева без начислен ДДС.

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПР – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот.

ПО ПЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, имот – с. Ветренци, Вх. № 4404/ 12.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 15:

Стефан Стоянов – въздържал се, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – въздържал се, Камен Алексиев – въздържал се.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1470

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет отменя свое решение № 548 по протокол №45 от 16.04.2009 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС и чл. 2, ал. 1 и ал. 3 от НРПУРОИ и във връзка с промяната на нейното предназначение, Общински съвет Велико Търново дава съгласие частта от улично пространство, попадаща в УПИ IV-212 от кв.40 по РП на с. Ветринци, съгласно проекта за ЧИ на ПУП- ПР, да бъде обявена за частна общинска собственост.

 

3. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от НРПУРОИ. дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху реални части от недвижими имоти в обхвата на разработката по решение №31 по протокол № 3 от 11.02.2009 г. на ЕС по УТ при Община Велико Търново, както следва:

3.1. Община Велико Търново прехвърля на „Анаис" ЕООД, представлявано от Катерина Сергеевна Борисенко правото на собственост върху част от общински имот с площ от 1 380 /хиляда триста и осемдесет/ кв.м., представляваща по проекта част от улично пространство спрямо улици с ОК-ОК №№114-117 и ОК-ОК №№117-118 по РП на с. Ветринци, срещу актуална пазарна цена, определена с протокол за оценка на оценител на имоти „Инвестстрой-92" ЕООД, в размер на 8 280 /осем хиляди двеста и осемдесет/ лева без начислен ДДС.

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи предварителен договор по чл.15 ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП -ПР. да сключи окончателен договор за префърляне правото на собственост върху части от имота в обхвата на разработката

ПО ШЕСТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, имот – гр. Велико Търново, Вх. № 4422/ 14.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 16:

Стефан Стоянов – против, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, 1 „против”, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1471

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал .1 и ал. 3 от ЗОС и чл. 2 ал. 3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие частите от улична регулация, попадащи в УПИ ХІ „за комплексно обществено обслужване” от стр. кв. 338 по ПУП на гр. Велико Търново, останалата част от който е собственост на Надка Николова Бояджиева и Петър Николов Дерменджиев от гр. Велико Търново, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с Решение №27 по протокол № 3 от 16.02.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на Надка Николова Бояджиева и Петър Николов Дерменджиев от гр. Велико Търново, правото на собственост върху част от общински имот, представляващ улична регулация спрямо улица с ОК-ОК №№8621-8620-8114, с площ в размер на 43 кв.м., която съгласно ЧИ на ПУП-ПР попада в УПИ ХІ „за комплексно обществено обслужване” от кв.338 по плана на гр. Велико Търново, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 6 622 лева без начислен ДДС.

Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот.

ПО СЕДЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, имот – гр. Велико Търново, Вх. № 4434/ 15.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 17:

Стефан Стоянов – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено с 24 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

ПО ОСЕМНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Сключване на предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, имот – с. Вонеща вода, Вх. № 4455/ 19.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 18:

Стефан Стоянов – против, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – въздържал се,.

Предложението беше прието с 25 „за”, 1 „против”, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1472

1. На основание чл. 21, ал 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 ал. 1 от ЗОС и чл. 2, ал. 1 и ал.3 от НРПУРОИ и във връзка с промяната на нейното предназначение, Великотърновски Общински съвет Велико Търново дава съгласие частта от улична регулация – от проектна улица с ОК-ОК №№3131-3136, попадаща в новоурегулиран УПИ VІІ-320 от кв. 22 по РП на с. Вонеща вода, съгласно проекта за ЧИ на ПУП- ПРЗ, да бъде обявена за частна общинска собственост.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, чл. 42 и чл. 43, ал. 1 и ал.2 от НРПУРОИ, дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от недвижими имоти в обхвата на разработката по решение № 133 по протокол № 14 от 07.09.2011 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново, както следва:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на Недко Колев Христов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” №17 Б, правото на собственост върху част от общински имот с площ от 217 /двеста и седемнадесет/ кв.м., представляваща по проекта част от улична регулация – от проектна улица с ОК-ОК №№3131-3136 до кв.50 по РП на с. Вонеща вода, срещу актуална пазарна цена, определена с протокол за оценка на оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 4 340 /четири хиляди триста и четиридесет/ лева без начислен ДДС;

2.2. Недко Колев Христов с адрес гр. Велико Търново, ул. „Васил Левски” №17Б прехвърля на Община Велико Търново правото на собственост върху част с площ от 12 /дванадесет/ кв.м. от собствения си имот ПИ №320 от кв. 50 по РП на с. Вонеща вода, която съгласно проекта попада в улична регулация – проектна улица с ОК-ОК №№3131-3134 до кв. 50 по РП на с. Вонеща вода, срещу актуална пазарна цена, определена с протокол за оценка на оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 240 /двеста и четиридесет/ лева без начислен ДДС.

3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи предварителен договор по чл.15 ал. 3 и ал. 5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП – ПР, да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имота в обхвата на разработката.

ПО ДЕВЕТНАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на имот – Ж. К. „Света гора”, Вх. № 4451/ 19.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 19:

Стефан Стоянов – въздържал се, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1473

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, и чл. 34, ал. 1 от ЗОС, чл. 3 ал. 1, т. 2 и чл. 3, ал. 2, т. 3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет приема в собственост на Община Велико Търново и дава съгласие да бъде съставен акт за общинска собственост за недвижим имот, построен в полза на Община Велико Търново при учредено право на строеж върху УПИ V от строителен квартал 1931 по ПУП на гр. Велико Търново, жк „Света гора”, съгласно договори, сключени между Община Велико Търново и "Исмар - 05” ЕООД Велико Търново, представляващ: жилищна сграда на пет етажа, състояща се от 20 бр. жилищни обекти - апартаменти. Общата разгъната застроена площ на жилищната сграда е в размер на 1396, 39 кв.м., съгласно констативен акт за установяване годността за приемане на строежа – акт образец № 15. Стойността на извършените строителни работи съгласно определената в договора цена е в размер на 1 078 781,09 лева.

2. Община Велико Търново и “Исмар - 05” ЕООД ще определят помежду си дължимите доплащания и необходимо присъщи разходи по сделката след извършване на необходимите изчисления, определяне на дължим ДДС и др. счетоводни операции.

3. Дава съгласие и възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши съответното прехвърляне на собствеността, като подпише окончателен договор за замяна, с който Общината да придобие в собственост новопостроената сграда, а “Исмар - 05” ЕООД Велико Търново да придобие в собственост имотите, предоставени им съгласно Решение №1443 по протокол №78 от 28.06.2007 г. и Решение №262 по протокол №23 от 19.06.2008 г. на Общински съвет Велико Търново. При сключване на окончателния договор по сделката следва да бъдат включени клаузи, съгласно които фактическото владение върху недвижимите имоти да бъде предадено от Община Велико Търново на инвеститора след окончателното въвеждане в експлоатация на жилищните обекти и издаване на разрешение за ползване съгласно разпоредбите на ЗУТ.

4. След извършване на съответното прехвърляне и подписване на договора, възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по съставяне на акт за общинска собственост за имота; както и по подготовка и фактическо предаване на общинските имоти, предмет на договорните отношения по Договор за учредяване право на строеж върху общинска земя, извършване на строителство и замяна на недвижими имоти от 21.08.2007 г., сключен на основание Решение № 1443 по протокол № 78 от 28.06.2007 г. на Великотърновски общински съвет и Договор за учредяване допълнително право на строеж върху общинска земя, извършване на строителство и замяна на недвижими имоти от 11.07.2008 г., сключен на основание Решение № 262 по протокол № 23 от 19.06.2008 г. на Великотърновски общински съвет, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДВАДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Сключване на извънсъдебно споразумение, Вх. № 4442/ 17.09.2011 г.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Съжалявам, че колегата Румен Димитров не е тук, понеже тази точка касае лично него. Преди два дена четох негово интервю във вестника, че е спрял застрояването на старото Военно училище. Аз не знам не знам някой от нас да си спомня такава точка да е влизала за разпоредителни действия. Въобще той си приписва заслугата за много наши решения, но това не ощетява гражданите на общината. Специално по тази точка искам да запитам кой ще заплати. Явно, че Общината. Но по чия вина? Искам точно да се знае, че това е по вина на Румен Димитров. ОбС си свърши работата, прие решение за приемане на социалните жилища и по негова жалба процедурата беше стопирана, оттам влязоха тези наказателни лихви, които са по договор и сега всички ние трябва да платим 62 000 лв. ВАС потвърди правилността на нашето решение, а не на неговата жалба. Искам от тази трибуна да поставя въпроса, същевременно да се обърна към медиите: нека да се знае кой ощетява гражданите на В. Търново, защото предишните социални жилища, отново Румен Димитров се опита да стопира по всякакъв начин. Освен парите, които сега трябва да платим всички ние, нашите съграждани, отделно тези жилища стоят празни и 64 семейства все още не са настанени.

Пак в неговото изявление чета, че премахването на този „цирей”, който бяха бараките в кв. „Акация”, отново е негово дело. Искам да заявя, че точно той беше против и само благодарение на разумното решение на всички наши колеги тук решението беше прието и сега там няма бараки. По същия начин ще изчезнат и тези бараки сега и хората ще бъдат настанени в тези нови жилища.

Точно заради един човек, който непрекъснато изтъква, че работи в интерес на гражданите, сега всички граждани на Общината трябва да плащат 60 000 лв.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 20:

Стефан Стоянов – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1474

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие Кметът на Община Велико Търново да сключи Извънсъдебно споразумение с "ЕВРОПА MX" ЕООД и "ИСМАР - 05" ЕООД за сумата от 59 000лв. по Договор за учредяване право на строеж върху общинска земя, извършване на строителство и замяна на недвижими имоти от 31.01.2007 г., във връзка с гр. дело № 926/2011г. по описа на ВТОС.

 

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване право на строеж, с. Габровци, Вх. № 4383/ 01.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 21:

Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 29 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1475

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 4, т. 4 от ЗОС, чл. 54, ал. 4, т.4 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 62 ал.1 от Закона за енергетиката, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс върху част от недвижим имот частна общинска собственост, актуван с АОС № 4745/ 18.10.2010 г., представляващ ПИ № 002396, местност „Калдаръма 4”, землище с. Габровци, за изграждане на ново енергийно съоръжение – трафопост тип БКТП и прилежащ сервитут към него с обща площ на учредяваното право на строеж в размер на 44,00 кв.м. незастроена общинска земя с променено предназначение, в полза на “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица, във връзка с обект „Външно ел. захранване на жилищна сграда, с. Габровци, ПИ 2”, подобект „БКТП 20/0,4 kV – 1*630 kVА с тристранно обслужване ”.

Утвърждава експертната оценка и определя цена за учредяване възмездно право на строеж върху общинска земя, изготвена от оценител на имоти “Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 264 /двеста шестдесет и четири/ лева.

Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя, “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица, следва да заплати стойността на учреденото право на строеж в размер на 264 /двеста шестдесет и четири/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00, BIC КОД SOMBBGSF, 2% режийни разноски по сметка на Община Велико Търново BG 36 SOMB 9130 31 24758000 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, 2,5% местен данък по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, както и 162 /сто шестдесет и два/ лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC KOД SOMBBGSF.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по учредяване възмездно право на строеж в съответствие с изискванията на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДВАДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Актуализация на годишните наемни цени на земеделските земи от ОПФ, Вх. № 4441/ 17.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 22:

Стефан Стоянов – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1476

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 6, ал. 3 от Наредбата за управление, стопанисване и ползване на земите и горите от ОПФ, Великотърновски Общински съвет утвърждава следния годишен наем при ползване на земеделски земи от Общинския поземлен фонд, считано от 01.09.2011 година, изчислен при минимална работна заплата за страната в размер на 270 лева:

І. При неполивни условия

Категория

Среден бонитетен бал

І

95

ІІ

85

ІІІ

75

ІV

65

V

55

45

VІІ

35

VІІІ

25

ІХ

15

Х

5

Наем(лв./дка)

Културен вид

                   
1. Ниви 19,06 17,63 13,82 12,86 10,48 8,10 6,19 4,76 3,81 2,86
2. Трайни насаждения 35,90 32,12 28,34 24,56 20,78 17,00 13,22 9,45 5,67 1,89
3. Ливади 7,62 7,05 5,53 5,15 4,19 3,24 2,48 1,91 1,52 1,14

ІІ. При поливни условия

Категория

Среден бонитетен бал

І

95

ІІ

85

ІІІ

75

ІV

65

V

55

45

VІІ

35

VІІІ

25

ІХ

15

Х

5

Наем(лв./дка)

Културен вид

                   
1. Ниви 30,49 28,21 22,11 20,58 16,77 12,96 9,91 7,62 6,10 4,57
2. Трайни насаждения 43,08 38,54 34,01 29,48 24,94 20,40 15,87 11,34 6,80 2,27
3. Ливади 12,20 11,28 8,84 8,23 6,71 5,18 3,96 3,05 2,44 1,83

2. Настоящото Решение отменя Решение № 483/19.02.2009 г. на Великотърновски Общински съвет .

ПО ДВАДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Включване на общинско жилище в списъка на жилища за продажба, Вх. № 4426/ 4426/ 14.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 23:

Стефан Стоянов – въздържал се, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1477

На основание чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет приема

Да се впише в списъка на жилищата за продажба общинско жилище, представляващо едностаен апартамент № 20 на ул. „К. Паница" № 3, вх. Д, в гр. Велико Търново

Одобрява оценката на имота в размер на 27 300 лева без ДДС.

В 11.00 часа беше обявена 10-минутна почивка.

ПО ДВАДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Изваждане на от списъка на жилищата от фонд „Резервен” на апартамент, Вх. № 4276/ 14.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 24:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Милен Михов – за.

Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1478

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал. 2 и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 44, ал. 1, т. 3 и чл. 50 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на жилища, Великотърновски Общинският съвет

Изважда от списъка на жилищата от фонд „Резервен” апартамент № 7 на ул. „Магистрална” № 10 в гр. Велико Търново.

Дава съгласие апартамент № 7 на ул."Магистрална" № 10 в гр. В.Търново да бъде продаден чрез търг по реда на Глава IV от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

Определя начална тръжна цена в размер на 21 300 лева без ДДС.

Възлага на Кмета на/Община В.Търново да организира и проведе публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота при спазване на разпоредбите на ЗОС и НРПУРОИ

ПО ДВАДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отчет на Комисията по чл. 8, ал. 2 от ЗУПГМЖСВ, Вх. № 4356/ 29.08.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 25:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1479

 

На основание §17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове и Решение № 534/ 1998 г. на Общински съвет, Великотърновски Общински съвет

Приема отчета за приходите и разходите на средствата по § 17, ал.1 от ППЗУЖВГМЖСВ за периода от 31.01.2009 г. до 25.07.2011 година.

Одобрява план-сметката на средствата по § 17, ал.1 от ППЗУПГМЖСВ за 2011-2012 година в размер на 26 816 лв.

ПО ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот, с. Леденик, Вх. № 4389/ 02.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 26:

Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – въздържал се.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1480

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и становище вх. № 1011-24/28.07.2011 год. на Кмета на с. Леденик, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в с. Леденик, представляващ помещение с площ от 35,00 кв.м за срок от 5 /пет/ години с предназначение гараж при начална тръжна цена 80,00 лв. на месец.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДВАДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот, гр. Велико Търново, Вх. № 4390/ 02.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 27:

Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за.

Предложението беше отхвърлено с 27 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1481

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14 ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост и чл. 11 ал. 1 предложение първо и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски общински съвет дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, сградата на Общината, І етаж, представляващ коридорна площ до 2,00 кв.м на входа на сградата за срок от 5 /пет/ години за поставяне на автомат за топли напитки при начална тръжна цена 70,00 лв. на месец.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване на имота под наем при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДВАДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот – язовири и рибарници, Вх. № 4423/ 14.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 28:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, 1 „против”, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1482

І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 11 ал. 1 предложение второ и ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и експертни оценки на “Инвестстрой 92” ЕООД, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за отдаване под наем за срок от 10 (десет) години на имоти публична общинска собственост, както следва:

1. Язовир, намиращ се в местността „Ливадето” в землището на с. Церова кория, ЕКНМ 78428, с обща площ 148,064 дка при минимална годишна конкурсна цена 4600,00 лв.

2. Язовир, намиращ се в местността „Бабазана” в землището на с. Миндя, ЕКНМ 48278, с обща площ 65,727 дка при минимална годишна конкурсна цена 2300,00 лв.

3. Язовир, намиращ се в местността “Долните лозя” в землището на с. Емен, ЕКНМ 27423, с площ 7,165 дка при минимална годишна конкурсна цена 270,00 лв.

ІІ. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе публично оповестени конкурси за отдаване на имотите под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ПО ДВАДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот, ДКС „Васил Левски”, Вх. № 4454/ 19.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 29:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – въздържал се, Илия Велков – въздържал се, Хасан Палов – въздържал се, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – въздържал се, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – въздържал се.

Предложението беше отхвърлено със 17 „за”, „против” няма, 13 „въздържали се”.

ПО ТРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно право ползване на имот, гр.Килифарево, Вх. № 4425/ 14.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 30:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за.

Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1483

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 2, ал. 1 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет изважда от списъка на имотите публична общинска собственост и обявява за частна общинска собственост част от недвижим имот, намиращ се в гр. Килифарево, Община Велико Търново, пл. „Килифаревска комуна”, УПИ VІ, кв.51 по плана на града в сградата на Кметство Килифарево, на І-ви етаж, стая №2 с площ от 18 кв.м, представляващ едно помещение за приемна на Дирекция „Социално подпомагане”, актуван с АОС №257/23.04.1997 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 12 ал. 3 и чл. 39, ал. 4 от Закона за общинска собственост, чл. 59 ал. 3 т. 1 и ал. 4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и във връзка с писмо вх. № 179/ 10.06.2011 г. на Дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за предоставяне на право за безвъзмездно ползване на част от имот общинска собственост, намиращ се в гр. Килифарево, община Велико Търново, пл. „Килифаревска комуна”, УПИ VІ, кв. 51 по плана на града в сградата на Кметство Килифарево, на І-ви етаж, стая № 2 с площ от 18 кв.м, представляващ едно помещение за приемна на Дирекция „Социално подпомагане”.

Всички текущи разходи и консумативи, както и разходите по поддръжка и ремонт на помещението са за сметка на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Велико Търново.

Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за безвъзмездно ползване на горепосоченото помещение с Дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново, при условия и ред, съгласно изискванията на Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество за срок от 10 /десет/ години.

ПО ТРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право ползване на имот, с. Шемшево, Вх. № 4364/ 31.08.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 31:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за.

Предложението беше прието с 33 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1484

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 от ЗОС, чл.59 ал.1 и ал.7 от НРПУРОИ и във връзка с §4, ал.1 от ЗНЧ, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху недвижим имот общинска собственост, представляващ читалищна сграда на 1 етаж със застроена площ от 144 кв. м., попадаща в УПИ ІХ-708 от кв. 90 по РП на с. Шемшево, актуван с АОС № 700/ 26.04.2000 г. в полза на Народно Читалище „Напредък-1911” с. Шемшево, представлявано от Председателя на Настоятелството – Иван Иванов Иванов.

Всички текущи разходи, както и разходите по поддръжка и ремонт на сградата са за сметка на Читалищното настоятелство.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия съгласно изискванията на ЗОС и НРПУРОИ.

ПО ТРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Учредяване на безвъзмездно право ползване на имот, с. Велчево, Вх. № 4386/ 01.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 32:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 34 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1485

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 2, ал. 1 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет изважда от списъка на имотите публична общинска собственост и обявява за частна общинска собственост недвижим имот в с. Велчево, представляващ читалищна сграда на 1 етаж със застроена площ от 325 кв. м., състояща се от: фоайе, библиотека със склад, салон със сцена и кинокабина, коридор, вход за сцената и вкопана маза със склад разположен под сцената, попадаща в УПИ ХV от кв.19 по РП на с. Велчево, актуван с АОС №3057/30.09.2005 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.5 от ЗОС и чл.59, ал.1 и ал.7 от НРПУРОИ и във връзка с §4, ал.1 от ЗНЧ, Великотърновски общински съвет дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 10 години върху недвижим имот общинска собственост, представляващ читалищна сграда на 1 етаж със застроена площ от от 325 кв. м., състояща се от: фоайе, библиотека със склад, салон със сцена и кинокабина, коридор, вход за сцената и вкопана маза със склад, разположен под сцената, попадаща в УПИ ХV от кв. 19 по РП на с. Велчево, актуван с АОС № 3057/ 30.09.2005 г., в полза на Народно Читалище „Светлина - 1892” с. Велчево, представлявано от Председателя на Настоятелството – Петьо Душков.

Всички текущи разходи и консумативи, както и разходите по поддръжка и ремонт на сградата са за сметка на Читалищното настоятелство.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи всички необходими административни действия съгласно изискванията на ЗОС и НРПУРОИ.

ПО ТРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Писмо за инвестиционни намерения, гр. Велико Търново, Вх. № 4453/ 19.09.2011 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: От нас се иска да вземем принципно решение, но няма да как да решим въпроса стратегически и социално. Аз съм се изказвал и друг път за терените на болницата – това, че държавата е собственик на 51 % от площта не ни дава право да бъдем безучастни към съдбата на терените, независимо че е направено преразпределение на площта. Дори да не можем да вземем окончателно решение на въпроса, ние трябва в името на интереса на гражданите на В. Търново да отстояваме това място и да го искаме за обществените и по-точно за социалните нужди на В. Търново. Независимо че това е стратегически клиент, аз призовавам мястото да бъде искано от държавата за предоставяне на детски заведения. Знаете колко е наболял този проблем. За 12 години настоящият кмет не направи нито едно детско заведение. Близостта на терена до квартали, заселени с много млади хора, близостта с болничното заведение са основание този терен да бъде предназначен за детско заведение.

Аз призовавам да не се присъединяваме към тези, които биха продали интересите на В. Търново, а именно - да не бъдат дадени 15 декара от В. Търново за която и да било търговска верига. Нека бъдат направени модерни детски градини със съответните паркоместа за родителите. Да се направят някакви спортни или други просветни сгради, които да могат да обогатяват развитието на подрастващото поколение, но не и за комерсиални цели. Да не се присъединяваме безотговорно към тези, които не защитават интересите на гражданите!

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз подкрепям изказването на колегата Стоянов, тъй като моята позиция по отношение двора на болницата е всеизвестна. Към казаното от него искам да добавя, че мисля, че там е изключително удобно да се построи дом за възрастни хора, тъй като близостта с болницата предполага една добра комуникация между здравното заведение и социалното заведение. Аз мисля, че стартирането на подобна процедура на парче е един изключително грешен ход. Мисля, че е необходима една цялостна стратегическа визия за това какво и как трябва да се случва на парцела и точно заради това няма да подкрепя предложението.

Г-н НИКОЛЕН СТОЙНОВ: Аз бих опонирал на двамата мои колеги. Рядко вземам думата и я вземам само тогава, когато въпросът касае пряко моята професия и дейността ми към здравната комисия.

Защо здравната комисия подкрепи това предложение? Аз мисля, че се изказах преди две-три сесии по същата тема. Първо: идеята да се направи детска градина или старчески дом е хубава, но това технически не може да стане, защото не могат да бъдат спазени отстоянията. В двора на болница детско заведение не може да бъде построено и няма как да бъде разрешено неговото строителство. Второ: разделянето на терените не е направено сега и не е направено заради този стратегически инвеститор, за когото говорите. То е направено преди повече от 7-8 години. Трето, болницата няма финансовата възможност към момента, за да поддържа този огромен терен, тъй като има само един градински работник. Другото, което е много важно, това е, че колективът на болницата подкрепя там да бъде направено нещо подобно.

Дали ще е „Кауфланд”, или друго, ние нямаме никакъв интерес да спираме някакви инвестиционни намерения, защото към момента конкретният инвеститор поема ангажименти за реконструиране на хирургичния корпус и облагородяване на района. Освен това това е само в един начален проектен режим на някакви разработки.

Аз изразявам мнението и на здравната комисия, и на колектива на болницата. Така че моля ви, преосмислете отново вашето решение преди да гласувате.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Колега Стойнов, Вие наистина се изказахте от тази трибуна, но доколкото си спомням, а и в протокола е записано, Вие не се изказахте в полза на гражданството, което Ви е декларирало своето доверие, а се изказахте в качеството си на депутат или някакъв държавник в подкрепа на вдигането на капитала и ощетяването на община В. Търново в нейното участие в това дружество. Точно поради това аз искам да се разгранича от всичко, което изнасяте Вие. Това че там само един градинар, не говори добре за менажирането на здравното заведение. Това не може да бъде основание да кажете: „Дайте да не продаваме!”. В този ред на мисли аз не мисля, че ние трябва да бъдем поставени до стената и да казваме „Дайте да продаваме, защото имаме само един градинар!”. Какво ще се случи с хеликоптерната площадка, която е част от този парцел?

Искам още веднъж да се разгранича, тъй като не се изказахте като великотърновец, а се изказахте като заинтересован.

Г-н ПЛАМЕН ЦАНЕВ: Няма да говоря предизборно, както се говореше досега. Ще кажа, че това е едно инвестиционно намерение. Ние не разглеждаме нито продажба, нито строителство. За да се осъществи нещо, трябва да има някакво прочуване и някаква разработка. Това отново ще влезе в тази зала и тогава по целесъобразност според конкретните предложения може да се говори така убедително и напористо. И понеже това е възможност да се раздвижи наистина този пустеещ терен, да се направят някакъв вид проучвания, нека да подкрепим такава инициатива за разработка в един много важен терен в широкия център на В. Търново.

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по точката:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – въздържал се, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – въздържал се, Хасан Даилов - въздържал се, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 24 „за”, 1 „против”, 9 „въздържали се”.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ (отрицателен вот): Не мога да не изпитам удоволствието да съобщя имената на общинските съветници, които не са заинтересовани да защитават интересите на великотърновци: Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Трифонов - за.

РЕШЕНИЕ № 1486

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 219, т.1 и т.2, чл. 221, от ТЗ и чл. 12 и чл. 37 във връзка с чл. 36 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет предлага на Съвета на директорите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново да предприеме действия за запознаване на останалите Акционери и на първо място-мажоритарния собственик – Държавата, относно продажбата на УПИ V, кв. 136 по плана на гр. Велико Търново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 219, т. 1 и т. 2, чл. 221, от ТЗ и чл. 12 и чл. 37 във връзка с чл. 36 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД гр.Велико Търново и го упълномощава да гласува за извършването на продажбата на УПИ V, кв.136 по плана на гр. Велико Търново.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение с Вх. № 4368.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 30 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

 

РЕШЕНИЕ № 1487

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет потвърждава Заповед № РД 22-271/ 26.02.2010 г. и одобрява ПУП- План за регулация и застрояване за ПИ № 193074 и ПИ № 193075, местност „Панчев вир" землище на с. Ресен Община Велико Търново относно промяна на предназначението на имотите -обединяване на двата имота в един нов ПИ №193080, като в същия се предвижда изграждане на обект: „Малка електроцентрала с фотоволтаични модули с мощност 5 MVV, при височина на съоръженията до 6.00 м; начин на застрояване - свободно; линии на застрояване - ограничителни и планове-схеми за водоснабдяване и канализация и озеленяване за новообразувания ПИ № 193080, съгласно приложения проект.

ПО ТРИДЕДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение с Вх. № 4369.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 31 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1488

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет потвърждава Заповед № РД 22-272/ 26.02.2010 г. и одобрява ПУП- План за регулация и застрояване за ПИ № 193014, ПИ № 193015, ПИ № 193016, ПИ № 000233-полски път и ПИ № 000234 - полски път, местност „Панчев вир" землище на с.Ресен общ.Велико Търново относно промяна на предназначението на имотите -обединяване на ПИ №193014, ПИ №193015, ПИ №193016, като се включват и ПИ № 000233-полски път и ПИ № 000234 - полски път в следните новообразувани имоти ПИ №193073, ПИ № 193074, ПИ № 193075, ПИ № 193076, ПИ № 193077 и полски пътища ПИ № 193078 и ПИ № 193079; в новообразувания имот ПИ № 193073 се предвижда изграждането на обект: „Малка електроцентрала с фотоволтаични модули" при височина на съоръженията до 6. 00 м; начин на застрояване - свободно; линии на застрояване - ограничителни; в новообразувания имот ПИ №193077 се предвижда изграждането на възлова станция и планове-схеми за водоснабдяване и канализация, електрификация и озеленяване, съгласно приложения проект.

ПО ТРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Предложение с Вх. № 4463.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 36:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – въздържал се, Хасан Палов – въздържал се, Мавроди Калейнски – въздържал се, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – въздържал се, Ваня Стефанова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – въздържал се, Николай Цонев – въздържал се, Мирослав Трифонов - въздържал се.

Предложението беше отхвърлено със 17 „за”, „против” няма, 15 „въздържали се”.

ПО ТРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, с. Арбанаси, Вх. № 4295/ 26.07.2011 г.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Аз няма да подкрепя това предложение и апелирам към вас да не го подкрепяте, тъй като една от държавните институции дава становище, че трябва да има документ и становище от НИПК и поради тези обстоятелства и поради близостта на имота до защитените територии, нека всичко да бъде подкрепено от изискващите се документи и тогава да влезе в залата.

Предложението беше прието с 21 „за”, 2 „против”, 1 „въздържал се”.

 

РЕШЕНИЕ № 1489

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - трасе за подземен водопровод захранващ обект в ПИ № 00583.147.5, местност „Караник”, землище на с. Арбанаси. Трасето на водопровода се прокарва през имоти - № 00583.53.11 – „Винпалас -2005” АД В.Търново и № 00583.147.27 – общински полски път.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ПО ТРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, с. Габровци, Вх. № 4301/ 27.07.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1490

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план - план за застрояване за ПИ № 14235.517.1, по плана на новообразуваните имоти по пар.4 от ЗСПЗЗ, местност „Долна ливада - Димитровци”, землище на с. Габровци за промяна предназначението на имота и план - схема за водоснабдяване към ПУП. За поземлен имот № 14235.517.1, местност „Долна ливада - Димитровци”, землище на с. Габровци, Община Велико Търново се определя предназначение за „жилищни нужди”, при следните устройствени показатели: височина на сградата – до 10 м; плътност на застрояване /Пзастр./ - до 60 % ; коефициент на интензивност /Кинт/ - до 1,2 ; минимална озеленена площ – 40% ; начин на застрояване – свободно / е/ . Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

ПО ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за подробен устройствен план, с. Велчево, Вх. № 4315/ 01.08.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1491

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски одобрява подробен устройствен план-план за застрояване план за ПИ № 007003 и ПИ № 007004, местност „Оградня”, землище на с. Велчево относно промяна предназначението на имотите, план-схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП. За поземлени имоти № № 007003 и 007004, местност „Оградня”, землище на с. Велчево, Община Велико Търново се определя предназначение за „жилищни нужди” при следните устройствени показатели: височина на сградата – 10 м, плътност на застрояване / П застр./ – 60 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 1,2, минимална озеленена площ – 40 %, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез Община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за подробен устройствен план, с. Арбанаси, Вх. № 4409/ 12.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 20 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1492

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план-план за застрояване план за ПИ № 00583.160.21, по плана на новообразуваните имоти на територия по § 4 от ЗСПЗЗ, местност „Странжа”, землище на с. Арбанаси относно промяна предназначението на имота и план-схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП. За поземлен имот № 00583.160.21 се предвижда изграждане на „Жилищни сгради” ,при следните устройствени показатели: височина на сградите – 7 м, плътност на застрояване / П застр./ – 40 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 0,8, минимална озеленена площ – 60 %, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за подробен устройствен план, с. Шереметя, Вх. № 4410/ 12.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 20 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1493

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план- план за застрояване за ПИ № 83123.4.25, местност „Край село”, землище на с. Шереметя относно промяна предназначението на имота и план-схема за електрификация към ПУП., парцеларен план за трасе на силов кабел 1 кV, преминаващо през имоти - № 83123.0.220, № 83123.53.25 – полски път, № 83123.0.1186 – полски път, № 83123.4.9 – полски път, № 83123- улица в населеното място и достига до новообразувания имот № 83123.52.11, план за регулация за обединяване на ПИ № № 83123.4.25 и ПИ № 82123.52.11 в един имот ПИ № 83123.52.11 и изменение на ПУП – план за застрояване за ПИ № 82123.52.11 / променено предназначение на ПИ № 83123.52.11 по плана на новообразуваните имоти за територия по § 4 от ЗСПЗЗ с решение № КЗЗ-06 от 02.08.2007 г. на Областна дирекция „Земеделие и гори” Велико Търново/. За новообразувания поземлен имот № 83123.52.11 се предвижда предназначение за „жилищни нужди” при следните устройствени показатели: височина на сградите – 10 м, плътност на застрояване / П застр./ – 60 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 1,0, минимална озеленена площ – 40 %, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план, с. Велчево, Вх. № 4411/ 12.09.2011 г.

Г-н ИВАН ВЕЛИЧКОВ ИВАНОВ: Предлагам да отложим точката за следващата сесия.

Предложението за отлагане на точката беше прието с 27 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за подробен устройствен план, с. Леденик, Вх. № 4418/ 13.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 21 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1494

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл.129, ал. 1 от ЗУТ одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на Газопровод до обект: „Търговски център и автосервиз” в ПИ № 085015, местност „Саламатя”, землище на с. Леденик, за нуждите на „София Франс Ауто” АД, преминаващо през имоти - № 000135 – път І клас, № 000296 – местен път, № 999031 – полски път и № 000276 – дере.

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за подробен устройствен план, с. Леденик, Вх. № 4419/ 13.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1495

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план - за план за застрояване за ПИ № 064026, местност „Саламатя”, землище на с. Леденик относно промяна предназначението на имота, план-схеми за водоснабдяване, електрификация и комуникационно-транспортен план към ПУП, промяна предназначението на част от поземлен имот № 064021 – полски път с площ от 441,50 кв.м, част от ПИ № 000266 – полски път с площ от 314,00 кв.м и част от ПИ № 065010 – полски път с площ от 185,20 кв.м, осигуряващи достъп до ПИ № 064026 и поставяне на трайна настилка. За поземлен имот № 064026 , местност „Саламатя”, землище на с.Леденик, община Велико Търново се предвижда изграждане на обект:” Заведение за обществено хранене, търговски център и трафопост” при следните устройствени показатели: височина на сградите – 10 м, плътност на застрояване / П застр./ – 60 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 2, минимална озеленена площ – 40 %, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 от ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Разглеждане на проект за частично изменение на подробен устройствен план, гр. Велико Търново, Вх. № 4429/ 15.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 45:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за.

Предложението беше отхвърлено със 22 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за подробен устройствен план, с. Леденик, Вх. № 4430/ 15.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 22 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1496

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план-план за застрояване план за ПИ № 059011, местност „Бамбалово дере”, землище на с. Леденик относно промяна предназначението на имота и план-схеми за водоснабдяване и електрификация към ПУП, план за регулация за разделяне на имота на два нови имота – УПИ І-11 за складови дейности и УПИ ІІ-11 за складови дейности. За новообразуваните имоти – УПИ І-11 за складови дейности и УПИ ІІ-11 за складови дейности се предвижда изграждане на – „Складова база” и „Гаражно стопанство”, при следните устройствени показатели: височина на сградите – 10 м, плътност на застрояване / П застр./ – 80 %, коефициент на интензивност /Кинт/ - 2,5, минимална озеленена площ – 40 %, начин на застрояване – свободно. Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за подробен устройствен план, с. Присово, Вх. № 4449/ 19.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 47:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1497

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за кабелна линия 1кV за външно ел захранване на обект: "Дърводелска работилница” в УПИ ХХХІІ от кв. 2 по плана на с. Присово, с трасе, което започва от нов въздушен мачтов трафопост, монтиран на СРС в оста на съществуващ ЕП ”Йовковци” и преминаващо през ПИ № 000113 – дере, публична общинска собственост.

На основание чл.215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл. 37 ал.4 т.4 във връзка с чл.7 ал.2 изр. Второ от ЗОС, чл.54 ал.4 т.4 от НРПУРОИ, във връзка с чл.62 ал.2 от Закона за енергетиката, Общински съвет Велико Търново дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс върху общинска земя – поземлен имот №000113 по плана за земеразделяне на землище с. Присово, за изграждане на бетонов фундамент със ЗП от 4,00 кв.м. за монтиране на нов стоманенорешетъчен стълб /СРС/ и за сервитутна ивица с площ от 87,00 кв.м. на подземно трасе на кабелно ел. захранване 1 кV на недвижим имот частна собственост – обект «Дърводелска работилница» в УПИ ХХХІІ от кв. 2 по плана на с. Присово, в полза на “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица.

3. Утвърждава експертната оценка за учредяване възмездно право на строеж и сервитут върху общинска земя, изготвена от оценител на имоти “Инвестстрой - 92” ЕООД Велико Търново, в размер на 1 400 /хиляда и четиристотин/ лева.

4. Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя, “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център Горна Оряховица, следва да заплати стойността на учреденото право на строеж в размер на 1 400 /хиляда и четиристотин/ лева по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00, BIC КОД SOMBBGSF, 2% режийни разноски по сметка на Община Велико Търново BG 36 SOMB 9130 31 24758000 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, 2,5% местен данък по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД ФЦ Велико Търново, както и 192 /сто деветдесет и два/ лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC KOД SOMBBGSF.

5. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по учредяване възмездно право на строеж в съответствие с разпоредбите на настоящото решение, изискванията на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, след влизане в сила на подробен устройствен план – парцеларен план за кабелна линия 1кV за външно ел захранване на обект: ”Дърводелска работилница” в УПИ ХХХІІ от кв.2 по плана на с. Присово, с трасе, което започва от нов въздушен мачтов трафопост, монтиран на СРС в оста на съществуващ ЕП ”Йовковци” и преминаващо през ПИ № 000113 – дере, публична общинска собственост.

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Одобряване на проект за план за регулация за част от квартали, с. Присово, Вх. № 4450/ 19.09.2011 г.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Призовавам ви да направим всичко възможно да бъдем малко по-сериозни към работата, която вършим в момента. Преди малко гласувахме точка, която касаеше землището на с. Леденик и трябваше да се поиска промяна на предназначението и одобряване на ПУП. В материалите, които са ни предоставени, пише, че има писмено съгласие на кмета на с. Арбанаси. Нека видим как си гледаме работата!

Предложението по т. 48 беше подложено на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за.

Предложението беше отхвърлено с 21 „за”, „против” няма, 4 „въздържали се”.

ПО ЧЕТИРИДЕСЕТ И ДЕВЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Приемане на Информация за дейността на Търговските дружества 6 – месечието на 2011 г., Вх. № 4335/ 11.08.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Предложението беше прието с 15 „за”, „против” няма, 11 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1498

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, чл. 17 и чл. 19, т. 1 от НУУПСВОЧКТД

Приема информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за шестмесечието на 2011г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

ПО ПЕТДЕСЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Свикване на редовно общо събрание на „Общинска банка” АД, гр. София, Вх. № 4367/ 31.08.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 50:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1499

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 221, т. 1, т. 6, т. 7, т. 10 и т. 11 от Търговския закон, чл. 2, чл. 25, т. 1, т. 5 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр. София на 14.10.2011 г. и го упълномощава да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т. 1 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т. 2 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т. 3 от дневния ред – да се гласува „за”;

По т. 4 от дневния ред - да се гласува „за”;

По т. 5 от дневния ред - да се гласува „за”;

Възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 14.10.2011г. /следващия ден/ след проведеното редовно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр. София на 14.10.2011г.  

ПО ПЕТДЕСЕТ И ПЪРВА ТОЧКА ОТНОСНО: Свикване на редовно общо събрание на „Общинска банка” АД, гр. София, Вх. № 4435/ 15.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 51:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за.

Предложението беше прието с 25 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1500

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 221, т.1, т. 10 и т. 11 и чл. 223а, ал. 1 и ал. 2 от Търговския закон, чл. 2, чл. 25, т. 1, т. 5 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет възлага на представителя на Община Велико Търново в Общото събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр.София на 14.10.2011 г. и го упълномощава да гласува съобразно обявен на 14.09.2011г. в Търговския регистър Списък на въпросите, които ще бъдат включении в дневния ред на Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр. София на 14.10.2011 г. от 14.00 часа и предложения за решения по тези въпроси, както следва:

По т.1 - да се гласува „за”;

По т.2.1. - да се гласува „за”;

По т.2.2. – да се гласува „за”;

Възлага на представителя на Община Велико Търново да подготви доклад и внесе информация за взетите решения по всички точки от дневния ред на 14.10.2011г. /следващия ден/ след проведеното редовно Общо събрание на акционерите на „Общинска банка” АД, гр. София на 14.10.2011г.  

 

ПО ПЕТДЕДЕСЕТ И ВТОРА ТОЧКА ОТНОСНО: Отписване на ДМА от активите на „Инвестстрой - 92” ЕООД, Вх. № 4340/ 11.08.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 52:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски – въздържал се, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за.

Предложението беше отхвърлено със 23 „за”, „против” няма, 2 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1501

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 4 и т. 7 и чл. 149, ал. 2 от ТЗ, чл. 18, т. 7 във връзка с чл. 18, т. 4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за отписване на стойността на бракувани ДМА: инв. № 204226, ПЛОЩАДКА ЗА МИЕНЕ НА АВТОМОБИЛИ, стойност - 11 851.09лв., амортизационен план към 31.07.2011 г., Сметка 2031- Съоръжения; инв. № 204227, ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ, стойност – 9 268.33лв., амортизационен план към 31.07.2011 г., Сметка 2031- Съоръжения; инв. № 204229, АВТОМИВКА, стойност - 4 451.60лв., амортизационен план към 31.07.2011 г., Сметка 2031- Съоръжения; инв. № 204246, АВТОМИВКА-осн.ремонт към инв. № 204229, стойност - 26 178..37лв., амортизационен план към 31.07.2011 г., Сметка 2031- Съоръжения и инв. № 204228, НАФТОКОЛОНКА и КПП, стойност - 577.75 лв., амортизационен план към 31.07.2011 г., Сметка 2031- Съоръжения от активите на „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново 100% общинска собственост на обща стойност 52 327.14 лв. за сметка на собствения капитал на „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново в часта на други резерви, записани в счетоводния баланс на „Инвестстрой-92" ЕООД гр. Велико Търново към 30.06.2011 г.

Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново да предприеме необходимите действия по актуализиране на счетоводния баланс на дружеството.

Задължава Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр.Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

ПО ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Удължаване на срокът на ликвидация на „ПИЕНО” ЕООД, Вх. № 4347/ 15.08.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 53:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за.

Предложението беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1502

На основание основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА, чл. 266 ал.2, чл. 268, ал. 1 и чл. 271 от ТЗ, чл. 18, т. 1, т. 9 и чл. 56 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества предлагам Великотърновски Общински съвет удължава срока на ликвидация на „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр. Велико Търново с нови 5 /пет/ месеца от дата на изтичане на първоначалния срок по т. ІІ, 2. от Решение № 1126/ 18.11.2010 г. на Великотърновски Общински съвет до 31.12.2011 г.

Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи анекс към Договора за ликвидация с Ликвидатора на дружеството „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр.Велико Търново, инж. Тодор Василев Тодоров с ЕГН: 5202181542, л.к. № 114547489, издадена на 11.12.2001 г.от МВР гр. Велико Търново с постоянен адрес гр. Лясковец, ул. „Д-р Иван Касабов”, № 6 до изтичане на срока по т.1 от Решението.

Задължава Ликвидатора на „ПИЕНО” ЕООД в ликвидация гр.Велико Търново да впише новия срок по т. 1 в партидата на „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр.Велико Търново в Агенция по вписванията – Търговски регистър и да предприеме всички необходими действия по осъществяването на ликвидацията на „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр.Велико Търново по реда на гл. 17 от ТЗ и Решение № 1126/ 18.11.2010г. на Великотърновски Общински съвет до окончателното заличаване на фирмата от търговския регистър.

Задължава Ликвидатора на „ПИЕНО”ЕООД в ликвидация гр. Велико Търново да предостави информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

ПО ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТА ТОЧКА ОТНОСНО: Информация за проведено общо събрание „Хлебопроизводство и сладкарство” ООД, Вх. № 4313/ 02.08.2011 г.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Мисля, че може да се каже нещо за „Хлебопроизводство”, още повече, че някои колеги проявяват особен интерес защо и как се е гласувало в Общото събрание на смесени дружества в предишни мандати и бих ги посъветвал да се заинтересуват и за историята „Хлебопроизводство”, защото там представителят на Общото събрание преупълномощи друго лице за гласуването в Общото събрание, но това упълномощено лице доведе до една сага, която продължава и днес. „Хлебопроизводство” е един голям проблем, много по-голям от „Пазари В. Търново” и някои кандидати за кметове бяха на това място, когато се забъркваше този проблем. С това искам да кажа, че днешното решение има една дълга история, която трябва да се познава.

Г-н РУМЕН ДИМИТРОВ: Колегата Михов е абсолютно прав, но не ми остава техническо време, за да мога да подготвя и пози казус, но той със сигурност ще бъде изнесен в дълбочина.

Предложението по точка 54 беше прието с 26 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

РЕШЕНИЕ № 1503

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Приема за сведение Информация за проведено общо събрание „Хлебопроизводство и сладкарство” ООД

ПО ПЕТДЕСЕТ И ПЕТА ТОЧКА ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 1428, Вх. № 4417/ 13.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 55:

Стефан Стоянов – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 24 „за”, „против” няма, 3 „въздържали се”.

РЕШЕНИЕ № 1504

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема поправка на техническа грешка в текста на свое Решение № 1428 по протокол № 93 от 21.07.2011 г., както следва:

Било: „2.1.1. Сграда № 1 с идентификатор 10447.502.249.1, сграда за битови услуги със застроена площ 101 кв.м., сграда № 2 с идентификатор 10447.502.248.2/складова база/, склад със застроена площ 31 кв.м. и сграда № 3 с идентификатор 10447.502.249.3, промишлена сграда със застроена площ 103 кв.м. с обща балансова стойност на недвижимия имот от 26 499.28лв.-счетоводен амортизационен план материали Д.А. за месец май година 2011, группа 203, инв. № 203076 за сметка на собствения капитал на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново в часта на други резерви, записани в счетоводния баланс на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново към 31.03.2011г. ”

Става:„2.1.1. Сграда №1 с идентификатор 10447.502.249.1, сграда за битови услуги със застроена площ 101кв.м., сграда №2 с идентификатор 10447.502.249.2 хангар, депо, гараж с обща застроена площ 655.00кв.м. и сграда №3 с идентификатор 10447.502.249.3, промишлена сграда със застроена площ 103кв.м. с обща балансова стойност на недвижимия имот от 26 499.28лв.-счетоводен амортизационен план материали Д.А. за месец май година 2011, группа 203, инв. № 203076 за сметка на собствения капитал на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново в часта на други резерви, записани в счетоводния баланс на „Инвестстрой-92" ЕООД гр.ВеликоТърново към 31.03.2011г. ”

 

ПО ПЕТДЕСЕТ И ШЕСТА ТОЧКА ОТНОСНО: Поправка на техническа грешка в Решение № 1427, Вх. № 4424/ 14.09.2011 г.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 56:

Стефан Стоянов – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Мирослав Трифонов - за.

Предложението беше прието с 27 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1505

На основание чл. 21. ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски общински съвет приема поправка на техническа грешка в текста на свое решение № 1427 по протокол № 93 от 21.07.2011 г., както следва:

Било: „3.1. Община Велико Търново прехвърля на „Конекс" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски" №29, представлявано от Васил Иванов Велчев, правото на собственост върху части от общински имоти с площ в размер на 242,50 кв.м., представляващи част от УПИ IX „за озеленяване" от кв.237, актуван с акт за публична общинска собственост №4862/24.03.2011 г.. които съгласно ЧИ на ПУП-ПР попадат в УПИ VII „за търговия и услуги" от кв.237 по ПУП на гр. Велико Търново, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 38 164 лева без начислен ДДС."

Става: „3.1. Община Велико Търново прехвърля на „Конекс" ЕООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски" №29, представлявано от Васил Иванов Велчев, правото на собственост върху части от общински имоти с площ в размер на 242,50 кв.м., представляващи част от УПИ IX „за озеленяване" от кв.237, актуван с акт за публична общинска собственост №4862/24.03.201 1 г„ които съгласно ЧИ на ПУП-ПР попадат в УПИ VII „за търговия и услуги" от кв.237 по ПУП на гр. Велико Дърново, срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 45 590 лева бе начислен ДДС."

 

ПО ПЕТДЕСЕТ И СЕДМА ТОЧКА ОТНОСНО: Становище на д-р Румен Рашев относно писмо от Управителя на СБАЛПФЗ „Д-р Треймън” ЕООД, Вх. № 4336/ 11.08.2011 г.

Г-н ДРАГАНЧЕВ – управител на СБАЛПФЗ „Д-р Треймън” ЕООД: СБАЛПФЗ „Д-р Треймън” ЕООД успешно изпълнява основната си задача – борба с туберкулозата и хроничните неспецифични заболявания във Великотърновска област. Заболеваемостта от туберкулоза за 2010 г. е 28 на 100 000 население. За република България през 2010 г. е 30 на 100 000 население. Това показва, че заболеваемостта във Великотърновска област е по-ниска от тази в РБ.

Търговското дружество приключи успешно 2010 г. с печалба 14 000 лв. Общите приходи на дружеството за 2010 г. се равняват на 1 612 000 лв. и съответно годишните ни разходи през 2010 г. са 1 598 000 лв.

До 31.12.201 г. финансирането на СБАЛПФЗ „Д-р Треймън” се осъществяваше от Министерството на финансите чрез община В. Търново на база на стандарт брой преминали болни през предшестващата отчетна година. Това се отнася за всички бивши диспансери. През първите тримесечия на 2010 г. се превеждаше една дванадесета част от показателите на предходната година. От 1.01.2011 г. финансирането на търговското дружество е по методика, определена със заповед на министъра на здравеопазването от 19.01.2011 г. за субсидиране на лечебните заведения за болнична помощ. Ние не сме против тази методика, но сме против стойностите на критериите, които са определени, защото тези ниски стойности налагат необходимостта, ако не се променят, ние да работим на ръба на фалита.

На 9.03.2011 г. сключих договор с Министерството на здравеопазването за амбулаторно проследяване и диспансеризация на болни с активна туберкулоза във Великотърновска област поради това, че туберкулозата не е клинична пътека. Възложителят изплаща общ финансов ресурс в размер на 29 000 лв. за цялата 2011 г. година или по 2416 лв. на месец. Така до 25 март т.г. дружеството не беше финансирано с никакви парични средства от Министерството на здравеопазването, а това трябва да е основното финансиране на болницата, равно на около 70 % от общите ни годишни приходи. От 22.01.2011 г. работим по договор с НЗОК по седем клинични пътеки, осигуряващи 25 % от годишните приходи на болницата.

Нееднократно направихме писмени мотивирани възражения по повод това методично указание на министъра с приложение до министъра на здравеопазването, до председателя на комисията по здравеопазване на РБ , до министъра на финансите, до областния управител, до председателя на ОбС, до кмета на В. Търново, до председателя на БЛС относно промяна в методиката за финансиране на Министерството на здравеопазването за субсидиране на лечебните заведения през 2011 г. Така както е действала тази методика през 6-месечието на 2011 г., покрива на практика едва 40 % от необходимите средства, за да могат да работят нормално всички бивши диспансери. Средствата, предвидени за издръжка на болницата през 2011 г., съпоставени с полученото през миналата година са два пъти по-малко от предходната година и са недостатъчни за осъществяване на нормална диагностично-лечебна дейност на специализираната болница. Това ме принуди още през февруари 2011 г. да поискам от ОбС да изтеглим 25 000 лв. под формата на овърдрафт. ОбС ни разреши, за което ви благодаря.

Своевременно разработихме и стабилизационна програма от мерки за икономично изразходване на наличните материални ресурси, съкратихме персонала с над 15 човека, намалихме заплатите. В резултат на това по отчета за първото шестмесечие е налице намаление на разходите със 107 000 лв. в сравнение с 2010 г., но независимо от мерките, дружеството продължава да работи на загуба поради недофинансиране. Загубата се натрупва. Неразплатените задължения са и към персонала на лечебно заведение. Започна да ескалира напрежение в персонала. С протокол дирекция „Инспекция на труда” ми направи писмено предписание да изплатя трудовите възнаграждения от месец февруари до месец май до 31 октомври.

Това са основните причини, които ме накараха да направя това предложение до Общинския съвет в качеството му на управляващ орган да даде съгласие да кандидатстваме и да получим кредит от банка, предлагаща най-изгодни условия в рамките на 800 000 лв. Кредитът ще бъде обезпечен със сградата на ул. „Христо Караминков” № 19. Вие ще вземете правилното решение за В. Търново и областта.

Към мен бяха отправени въпроси защо не са представени оферти от банки за намерението. След консултация с адвоката на дружеството бяхме уведомени, че не са необходими оферти от банки предварително, а след вземане на решение на ОБС ще бъдем задължени да проведем търг по ЗОП, в който ще участват всички желаещи банки и която предложи най-изгодни условия, тя ще бъде избрана. Второ: не е представен конкретен погасителен план. Тези искания на ОбА ми бяха представени на 20 септември т.г. на комисия по здравеопазване. Многократно сме обсъждали финансовите възможности на болницата и мога да ви уверя, че по 13 000 лв. месечни вноски за седемгодишен погасителен период ние и сега, с тези средства, по тази методика, можем да изплатим заема.

Друг въпрос: „Не е представена и финансова обосновка за финансовите възможности на специализираната болница”. Отговорът ми е следният: При сегашната финансова стагнация на МЗ месечните приходи на болницата са 52 000 лв. Те се формират от договор с НЗОК по клинични пътеки - 26 000 лв., от договор с министъра на здравеопазването - 14 000 лв., 6000 лв. от прегледи по желание на болни всеки месец, от МЗ за безплатни медикаменти - 3000 лв. и от наеми и дарения – 3000 лв. месечно. Така посочените от мен ежемесечни приходи няма да могат да осигурят нормално функциониране на търговското дружество поради непокриване на действителните разходи от дейността ни, но независимо от това задълженията по кредита ще бъдат изплатени. Целта ни с искането на заема е да осигурим нормални условия на работа, като се изплатят просрочените задължения, да се запази дружеството и да се изчакат промените в нормативните документи. Ние сме обнадеждени от писмения отговор на министъра на здравеопазването, че промени в методиката могат да се очакват най-рано през следващата година. Също така очакваме увеличение на цената на белодробните клинични пътеки по договор с НЗОК.

Още веднъж ви приканвам да гласувате в полза на специализираната болница, а така както е поставена точката - срещу становището на ОбА, за да можем да помогнем на лечебното заведение да оцелее в този труден за нас момент.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: преди моето изказване да прочетете на глас предложението за вземане на решение. Въпросът ми е какво ще подложите на гласуване.

Г-н Чокойски прочете становището на г-н Румен Рашев.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Това, което става в момента, е едно дежа вю. Спомнете си как преди години с лекота закривахме детски градини, защото държавата нямаше пари за издръжка, а само преди един месец плачещи родители искаха места в детски градини за своите деца. Същото ни се предлага да направим днес – да закрием с лека ръка заведение с традиции, с кадри, с опит, с дейност, която е жизнено необходима за хората от В. Търново, още повече че това, което ни се предлага, е не Общината да издържа този заем. Самото лечебно заведение е готово да се разплати. Има насреща имоти и дейност, има насреща всички условия, които са необходими, за да бъде обслужван заемът.

Приканвам ви като хора, приканвам лекарите общински съветници, приканвам всички общински съветници: забравете политическите различия, дайте да спасим нещо, което го има в Търново и което ако сега закрием, най-вероятно никога няма повече да го има.

Същото важи и за кожния диспансер. Наша е отговорността да съхраним направеното, дори с риск да влезем в противоречие с хората, които не оказват в момента необходимата помощ. За мен, за хората от синята коалиция, за гражданите на В. Търново болниците трябва да бъдат спасени. Не бива да допускаме да бъде закрито нито едно лечебно заведение, защото след време ще бъдем обвинени, че отново правим нещо, което сме закрили с лека ръка. Гласувайте против това становище!

Г-жа РОЗА МИШЕВА: Имам в мен двата документа по случая. Това са писмото на г-н Драганчев и отговорът становище на д-р Рашев. Г-н Драганчев надлежно съобщава, че е сезирал всички държавни и общински институции за проблема в този диспансер, в резултат на което председателят на Комисията по здравеопазване в Народното събрание му отговаря дословно: „Министерството на здравеопазването разполага с ограничен финансов ресурс за субсидиране на съответните дейности през настоящата календарна година. Както е известно, предстои преосмисляне и доразвиване на системата за финансиране на медицинските дейности в страната изобщо. Промени в модела могат да се очакват най-рано през следващата година.” Всъщност това е една възможност за тълкуване, че проблемите в този диспансер не са субективни. Те имат обективна основа. И това е все още неустановената методика, по която се финансират тези здравни заведения.

Писмото на г-н Драганчев е входирано в Общината на 28 юли 2011 г., а тук като мотив в становището на г-н Рашев се съобщава, че д-р Драганчев не бил представил конкретни данни. Д-р Рашев го няма, затова питам г-н Койнаков, който е координатор на дружествата: Защо като е открил това несъответствие, той не е не е сезирал Драганчев, за да може да има в комисиите всички необходими документи и всичко да бъде преосмислено, а не сега, тук д-р Драганчев да ни съобщава набързо това, което е трябвало да бъде свършено предварително в координация с ОбА, така че сега да има едно обосновано становище защо е нецелесъобразно да се даде тази глътка въздух на диспансера.

Пред нас стои въпросът: Иска ли Общината да даде възможност на този диспансер да оцелее, или не иска? Това е в нашите правомощия. Всички останали съображения за това, че няма как да се погаси този кредит, който ще бъде изтеглен или ипотеката, която ще бъде направена… Само че след една година, когато нещата се променят, може ли да има възвръщаемост?. Недаването на възможност означава, че този диспансер ще престане да съществува. Наистина ли искаме това да стане след като всички партии от 20 г. говорят едно и също - че приоритет са здравеопазването и образованието? Не искам и да си спомням как само преди няколко точки раздавахме общински имоти и какво ли не. Защо когато стане дума за обекти от социалната сфера, цепим косъма не на две а на десет? Аз подкрепям лекарите, не допускам, че лекарите в тази зала ще си вдигнат ръката и ще гласуват против това, което искат техните колеги – глътка въздух, докато се реши проблемът.

А за мизерията в здравеопазването мога да говоря много, защото напоследък имах много здравословни проблеми. Аз се срамувам, че в ДКЦ има кабинети, в които само кушетката показва, че там е лекарски кабинет. Всичко е такава мизерия, че не искам да ви разказвам. Диагнозата ми беше написана на една пишеща машина от миналия век и това е най-малкото, което съществува като база и проблеми в здравеопазването. Така че колеги, ако искате, дайте шанс на диспансера да оцелее.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Ситуацията е деликатна. Има една даденост, която трябва да анализираме и зависи как гледаме на нея. Ако я гледаме като мениджъри, е рисковано да разрешим такъв кредит. Става дума за 800 000, които са 50 % от обема на търговското дружество. Става въпрос, че в продължение на седем години трябва да се връщат по 10-12 % от месечния оборот на търговското дружество. Кой е виновен? В никакъв случай не са виновни ръководителите на четирите търговски дружества. Каква е причината? Причината е едно решение на министерството, което доведе до една методика, която нас не ни удовлетворява. Каква е целта? Още не я знаем. Аз не вярвам в отговора, който е даден на г-н Драганчев от МЗ. Чисто мениджърски това е един изключителен риск. Аз съм вземал много по-големи кредити, но съм ги вземал за инвестиране, за възвращаемост. Ако продължава да действа тази методика за финансиране на търговските дружества, търговското дружество няма да съществува дълго.

Какво трябва да направим ние днес? Трябва да дадем шанс на търговското дружество. Ние днес трябва да гласуваме в подкрепа на тяхното искане и да работим в новия ОбС да се промени начинът на финансиране на нашите четири търговски дружества. Аз ще подкрепя искането на д-р Драганчев и на колектива му.

Г-н Иван Величков Иванов предложи да бъдат прекратени изказванията по точка 57.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1506

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие СБАЛПФЗ „Д-р Треймън” ЕООД, гр. Велико Търново да кандидатства пред банки и да получи кредит от банката предлагаща най – изгодни за дружеството условия в размер до 800 000 /осемстотин хиляди/ лева.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Ние в момента имаме едно искане и едно становище. Нямаме проект за решение, затова искам да прочета предложение за решение на ОбС: Великотърновският общинският съвет дава съгласие на СБАЛПФЗ „Д-р Треймън” ЕООД – град В. Търново, да кандидатства пред банките и да получи кредит от банка, предлагаща най-изгодни за дружеството условия, в размер на 800 000 лв.

Проектът за решение беше подложен на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – за, Димитър Захариев – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Стефан Колев – за, Иван Величков Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Мирослав Трифонов - за.

Решението по т. 57 беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

Г-н ЧОКОЙСКИ: От името на Председателския съвет предлагам да удължим сесията с 1 час.

Предложението беше прието с 28 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

ПО ПЕТДЕСЕТ И ОСМА ТОЧКА ОТНОСНО: Становище на д-р Румен Рашев относно Докладна от Управителя на „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД, Вх. № 4388/ 02.09.2011 г.

Д-р АНДРЕЕВА – управител на ЦКВЗ – Велико Търново ЕООД: Центърът за кожно-венерически заболявания, бивш Кожен диспансер съществува от 1952 година. 60 години едно завоевание на този град и на тази област, което е много необходимо, важно за населението, с много отговорна дейност, която извършва. Ролята на центъра е категорично доказана във времето. Има комплексен подход към издирване на болните, и най-вече от кожно-венерически заболявания. Активно ги издирваме, издирваме контактите. Това са разходи за писма, телефонни разговори, за диагностика, за лечение, за диспансерно наблюдение след това. Контактните лица – също. Целта е да се прекъсне един взрив от сифилис, който има по един бум на всеки 10 години. През 1999 – 2002 г. тези структури, включително нашият център за кожно-венерически заболявания, прекъснаха един взрив на възникване на епидемия от сифилис в страната, но и още по-назад във времето – през 1991-1992 г. с настъпилите промени и с това, че сексуалният живот вече много се е снижил по възраст. Това е много опасно.

Няма да говоря за методиката. Тя е ясна. По тази методика на МЗ ние бяхме подписали договор с МЗ за 9000 лв. годишна субсидия, които ни бяха изплатили в края на март 90 % - 8100 лв. И в края на май - 900 лв. Миналогодишната субсидия беше 48 000 лв. Вие направете сравнение и преценка дали центърът би могъл да съществува по този начин.

Аз съм направила отдавна една стабилизационна програма, която мога да предоставя тук, за да я разгледате. В сравнение с 2010 г. нашите приходи от платени услуги и т.н. са увеличени, но те са крайно недостатъчни. Намалили сме персонала. Намалени са разходите по всички пера, разходите за външни услуги, за материали са намалени. Средно издръжката на това лечебно заведение на месец е 6000 лв., като това не включва заплатите и осигуровките. В сравнение – през миналата година е била 7400-75000 лв. Месечната заплата е намалена с 5000 лв. на месец. От около 19 0000 на около 15 000 лв. Към 31 август ние сме на минус 53 494 лв.

Какво искаме? Написала съм: „Моля да внесете предложение в Общински съвет Велико Търново за приемане на решение за дофинансиране от 10 000 лв. на месец от Община В. Търново.” Администрацията ме попита какво значат тези 10 000 лв. и за какви месеци става въпрос. Ако трябва да съществуваме нормално, на мен ми трябват всеки месец по 10 000 лв. Но ако вие гласувате 60 0000 лв., аз ще съм безкрайно благодарна и заведението ще може да оцелее.

Всички изследвания за сифилис до началото на тази година в Центъра се правеха без пари. Но те струват пари. Едно изследване струва средно 10 лв. Миналата година имаме открити 20 новооткрити случая на сифилис, от които 11 бебета, родени от майки със сифилис. Тази година до месец август имаме 20 случая със 7 бебета, родени от такива майки. Вчера имах случай с една родилка, която роди и бяха я държали 5-6 дена, защото детето има инфекция и след петия ден се оказва, че майката е с първи и втори стадий сифилис, не е ходила на консултация, не са я изследвали досега и те бяха в паника.

Аз, като управител, съм връстник на този Общински съвет. На 12.10.2007 г. вие ме назначихте за управител на това лечебно заведение. Аз дадох много от себе си, изправих го на крака,акредитирах го през 2010 г. Ако смятате, че за града не е необходимо това лечебно заведение, гласувайте против лечебното заведение.

Тук има много лекари и моите професори са ме учили, че за да си лекар, трябва да си човек плюс още нещо – съпричастност към болката на другия, защото всеки болен е нещастен посвоему.

Г-н МАВРОДИ КАЛЕЙНСКИ: Най-напред искам да благодаря от името на лекарите и здравните специалисти за взетото мъдро решение - това че все още имаме болница „Д-р Треймън”. Приканвам ви да вземем същото мъдро решение и за ЦКВЗ – Велико Търново ЕООД! Припомнете си как преди година държавата също нямаше пари за пътния възел „Качица” и ако не беше нашето мъдро решение, щяхме да ходим пеша.

Приканвам ви да отпуснем пари на болничното заведение, за да продължи да лекува хората на В. Търново! Предлагам следния проект за решение: Великотърновският общински съвет дава съгласие за финансиране на ЦКВЗ – Велико Търново ЕООД със сумата 60 000 лв. за 2011 г.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Ситуацията тук е още по-заплетена. Аз ще подкрепя това предложение на д-р Калейнски, но чисто юридически е още по-заплетено. По Търговския закон нямаме право да даваме пари. По Закона за здравеопазването може да се дават пари, по Закона за бюджетното финансиране не може да се дават пари и става една каша, така че областният управител ще прецени и или ще намери необходимата форма да се реши юридически въпросът, или ще го върне и тогава пак ще го мислим как да стане.

Ние не за първи път разглеждаме този въпрос. Преди няколко месеца взехме решение да дадем възможност за овърдрафт. Вероятно всички възможности за овърдрафт са изчерпани, вероятно няма и какво да се заложи. Това беше едно компромисно, правилно решение, но то явно не си е свършило работата. Затова приканвам колегите да подкрепим предложението на д-р Калейнски и дано намерим правилния юридически път.

Предложението за решение беше подложено на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – за, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Румяна Брайнова – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов - за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Мавроди Калейнски – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова – за, Цветанка Недева – за, Александър Чокойски – за, Пламен Петров – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Николай Цонев – за, Мирослав Трифонов - за.

Решението по т. 58 беше прието с 26 „за”, „против” няма, „въздържали се” няма.

РЕШЕНИЕ № 1507

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие за финансиране на „ЦКВЗ – Велико Търново” ЕООД, гр. Велико Търново със сумата 60 000 /шестдесет хиляди/ лева за 2011 г.

Заседанието беше закрито в 13.40 часа.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

        /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………