ПРОТОКОЛ № 98

 

От деветдесет и осмо заседание на Великотърновския Общински съвет, проведено на 07.10.2011 г. от 17.00 часа в залата на Община Велико Търново.

 

Присъстваха 34 общински съветника. Отсъстваха г-н Пламен Легкоступ, г-н Николай Цонев и г-н Пламен Петров.

Заседанието беше открито от председателя на ОбС – г-н Александър Чокойски, който даде думата на общинските съветници за предложения по дневния ред.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Предлагам да влезе нова точка, освен тези, които гласувахме на предходната сесия. Миналия път ние се обединихме във връзка с решаването на проблемите на диспансера „Д-р Треймън”, но е станала една техническа грешка, за която аз поемам отговорност. Предлагам да допълним наше решение от миналия път с пояснението, което е задължително за сключването на такъв заем, а именно – да дадем право на управителя на диспансера да обезпечи заема със сградата на диагностично-консултативния блок. Миналия път поради емоцията пропуснахме да добавим това изречение. Пред вас е проектът за решение, мисля, че сме обединени и предлагам да включим тази точка като първа.

Г-н РУМЕН РАШЕВ: Преди да започна по същината на изказването – един апел: такова вземане на решение без становище и противно на становището на ОбА за обезпечаване на банков кредит с една много голяма сграда, е прекалено лековато. Моето становище е такова, ако вземете такова решение за подаряване на тази сграда.

Аз искам да направя предложение за включване на точки в дневния ред, които бяха отложени от предишното заседание, не събраха необходимите гласове, защото в края на заседанието нямаше кворум. Точките, които бяха отложени, бяха точки за разпореждане с общинско имущество, за провеждане на публични търгове с тайно наддаване. Моето искане да влязат в дневния ред на последната сесия на ОбС е мотивирано от това, че тези сделки не могат да бъдат реализирани в рамките на 10-15 дена, които остават, но те ще донесат приходи в бюджета в края на годината. Тъй като във всички тези предложения е заявен инвеститорски интерес, средства, които евентуално ще влязат, ще обезпечат едни приходи, които няма да преизпълнят приходите, предвидени в рамката на бюджета, но ще дадат нормално функциониране. Дано не звучи поучително от моя страна, но на 5 ноември трябва да се дават аванси, на 20 ноември трябва да се дават заплати. Никой не ги обещава, защото мисли, че са гарантирани, но в бюджета трябва да има пари. Не е редно да спирате едни такива сделки за разпореждане – т.е. решения, които ще обезпечат изпълнението на общинския бюджет до края на годината. Съвсем ясно е, че новият ОбС едва ли би имал време през ноември да се занимава точно с тези точки, тъй като има неща, свързани с неговото структуриране, с избора на комисиите, той трябва да започне работа. Да не говоря, че има изключително важни точки, които трябва да бъдат приети в оставащите два месеца – такса „Смет” и т.н., а и приемане на решение за разпореждане в края на ноември в никакъв случай няма да може да попълни бюджета тази година, а това ще бъдат приходи за следващата година.

Аз съм ги написал и мисля, че няма смисъл да ги чета – става дума за публични търгове за продажба при изявен инвеститорски интерес в Самоводене, Хотница, Вонеща вода, Велико Търново; отдаване под наем на площи в ДКС „Васил Левски”, за което също има заявен интерес. Единствената точка, която не касае разпореждане, но ви моля да й обърнете особено внимание, тъй като на предишната сесия не достигнаха само два гласа за вземане на решение поради липса на достатъчно хора в залата – „Проект за частично изменение на ПУП в гр. В. Търново”, който касае парка „Руски гробища” и парцела за храма „Свети Георги победоносец”. Негласуването на този проект, който е минал експертни съвети и т.н. и Общинският съвет е последната инстанция, която трябва да гласува, може да застраши както изпълнението на европейския проект, така и изобщо създаването на този парк, така че ви моля да бъдете в залата и да гласувате този практически утвърден ПУП.

Г-н БОГДАН КОВАЧЕВ: Аз искам да предложа още една точка, несъбрала необходимите гласове. Това е един проект за план за регулация на с. Присово. Нямало е никакви проблеми нито в комисиите, нито тук, просто наистина кворумът беше много намалял и за да не се чака новият ОбС и може би следващата година, предлагам тази точка да влезе в дневния ред.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Михов като т. 1 в дневния ред да влезе предложението на основание чл. 21 , ал. 1 т. 23 от ЗМСМА: „Великотърновският общински съвет дава съгласие „Д-р Треймън” ЕООД В. Търново да кандидатства пред банки и да получи кредит от банката, предлагаща най-изгодни условия в размер на 800 000 лв. Като обезпечение на вземанията на банката да бъде учредена ипотека на сградата на диагностично-консултативния блок на болницата, находящ се в гр. В Търново на ул. „Хр. Караминков” № 19.”

Предложението беше включено в дневния ред с 30 „за”, 1 „против”, „въздържали се” няма.

Г-н Чокойски предложи да се включат внесените от д-р Рашев точки като точки от 2 до 11 в дневния ред. Предложението за включване беше прието с 29 „за”, 1 „против”, 1 „въздържал се”.

Председателят на Общинския съвет подложи на гласуване предложението на г-н Богдан Ковачев – „Одобряване на проект за план за регулация за част от квартали ІV и ІХ по плана на с. Присово и съгласие за сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 от ЗУТ”, което да влезе в дневния ред като точка 12. Предложението беше включено в дневния ред с 28 „за”, 2 „против”, „въздържали се” няма.

Целият дневен ред беше приет с 30 „за”, „против” няма, 1 „въздържал се”.

ТОЧКА 1.

Г-н СТЕФАН СТОЯНОВ: Нямам друг избор освен да подкрепя това, което каза г-н кметът. Нямаме основание да гласуваме точката, тъй като нямаме становище от ОбА, а в случай, че има и то е отрицателно, аз предлагам това решение да се вземе от новия ОбС. Иначе много добре знаете, че без нито

Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 1:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – за, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против” , 3 „въздържали се”.

ТОЧКА 2.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 2:

Стефан Стоянов – въздържал се, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – против, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – въздържал се, Пламен Цанев – въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Ваня Стефанова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева - въздържал се, Богдан Ковачев – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше отхвърлено с 13 „за”, 1 „против” , 16 „въздържали се”.

Г-н СТАНИСЛАВ РАШКОВ: Аз единствен гласувах против предложението на кмета и не взех тогава отрицателен вот, защото не смогнах, затова сега гласувах „против”, за да си кажа мнението по всички тези точки, които взехте по предложение на г-н Кмета.

Защо внасяме тези точки сега? Г-н Кметът хубаво говори – точно като политик. От кои от тези точки ще влязат пари на 5 ноември или на 20 ноември? Само от една – отдаване под наем на ДКС „В. Левски”. И аз знам как ще стане сега – всички вие ще гласувате „въздържал се” по всички точки и ще приемете само тази точка.

ТОЧКА 3.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 3:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – против, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – въздържал се, Ваня Стефанова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева - въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше отхвърлено със 17 „за”, 3 „против”, 13 „въздържали се”.

ТОЧКА 4.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 4:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – въздържал се, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – въздържал се, Ваня Стефанова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – въздържал се, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева - въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше отхвърлено с 15 „за”, 2 „против” , 16 „въздържали се”.

ТОЧКА 5.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 5:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Ивайло Иванов – въздържал се, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – въздържал се, Ваня Стефанова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – против, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева - въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше отхвърлено с 15 „за”, 4 „против” , 14 „въздържали се”.

ТОЧКА 6.

Г-н ТОДОР ТОДОРОВ: Искам да ви обърна специално внимание на това предложение – с него ни се предлага да учредим право на строеж на две места за гаражни клетки – едното от местата е на ул. „Мармарлийска”. Там ни се предлагат пет гаражни клетки. Предвижда се върху съществуващата площадка да бъдат изградени пет гаражни клетки, като в момента върху тази площадка могат да паркират и паркират около 30 автомобила, които обслужват два блока с около 100 апартамента. С изграждането на пет гаражни клетки самите те като площ ще отнемат местата на около осем автомобила. Същевременно размерите, които се предлагат, предвид на това, че ширината на площадката е около 10 м, а се предвиждат гаражи по 6.5 м. Представете си - срещу гаражите остават 3 м и нещо, където дори един автомобил не може да паркира, камо ли да маневрира, за да паркира.

Аз се надявам, че това е някакво недоглеждане от страна на гл. архитект. Вярно е, имаме решение, с което възлагаме на ОбА да проучи възможностите за изграждане на гаражни клетки на територията на В. Търново и т.н., но идеята на това наше решение беше да увеличим местата за паркиране, а в случая ние ще ги намалим, и то много, така че това предложение и онова наше решение от месец февруари си противоречат. Апелирам да не приемам това наше решение, надявам се, че и занапред ОбА, имам предвид следващата, няма да ни вкарва в подобен вид предложения.

Предложението беше подложено на поименно гласуване:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – против, Мирко Робов – против, Румяна Брайнова – въздържал се, Георги Стефанов – против, Роза Мишева – въздържал се, Желка Денева – против, Хасан Даилов – против, Иван Велков Иванов – въздържал се, Анета Маноилова – въздържал се, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Пламен Цанев – въздържал се, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – въздържал се, Ваня Стефанова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – против, Тодор Тодоров – против, Йорданка Стефанова - против, Цветанка Недева - против, Александър Чокойски – въздържал се, Богдан Ковачев – въздържал се, Милен Михов – против, Камен Алексиев – въздържал се, Мирослав Маринов – против.

Предложението беше отхвърлено с 3 „за”, 15 „против” , 14 „въздържали се”.

ТОЧКА 7.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 7:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Мавроди Калейнски – въздържал се, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов – против, Ваня Стефанова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – против, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева - въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше отхвърлено с 15 „за”, 5 „против” , 11 „въздържали се”.

ТОЧКА 8.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 8:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – въздържал се, Хасан Даилов – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – въздържал се, Росен Иванов –въздържал се, Ваня Стефанова – въздържал се, Филип Евтимов – въздържал се, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – въздържал се, Йорданка Стефанова - въздържал се, Цветанка Недева - въздържал се, Александър Чокойски – въздържал се, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – въздържал се, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше отхвърлено с 14 „за”, 2 „против” , 14 „въздържали се”.

ТОЧКА 9.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 9:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – против, Петьо Атанасов – против, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – за, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – против, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – въздържал се, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – против, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 23 „за”, 5 „против” , 2 „въздържали се”.

Г-н МИЛЕН МИХОВ (отрицателен вот): По принцип се въздържах по предходните точки, тъй като ние сме вече възрастни хора и не можем да помним толкова дълго в конкретиката на материалите кое беше, какво беше и какви са становищата на Общината, но гласувах против тази точка, защото изведнъж си спомних една много стара история, пак за един имот в спортната зала, където беше един проект за една детска дискотека, много хубава, много прогресивна, един главен секретар тогава идваше и я откриваше, но после тя се позабрави. Този спомен ми навя, че тогава гласувах „против” и реших и сега да гласувам „против”.

ТОЧКА 10.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 10:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – за, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 28 „за”, 1 „против” , 2 „въздържали се”.

ТОЧКА 11.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 11:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – за, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – за, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – за, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Николен Стойнов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова - за, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – за, Камен Алексиев – за, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше прието с 27 „за”, 1 „против” , 3 „въздържали се”.

ТОЧКА 12.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на поименно гласуване предложението по т. 12:

Стефан Стоянов – против, Димитър Захариев – въздържал се, Петьо Атанасов – въздържал се, Станислав Рашков – въздържал се, Мирко Робов – въздържал се, Румяна Брайнова – за, Георги Стефанов – за, Роза Мишева – за, Желка Денева – за, Хасан Даилов – за, Иван Велков Иванов – за, Анета Маноилова – за, Румен Димитров – въздържал се, Исмаил Хаджимустафа – за, Илия Велков – за, Хасан Палов – за, Пламен Цанев – за, Иван Величков Иванов – въздържал се, Гани Пантилеев – за, Росен Иванов – за, Ваня Стефанова – за, Филип Евтимов – за, Тодор Тодоров – за, Йорданка Стефанова -въздържал се, Цветанка Недева - за, Александър Чокойски – за, Богдан Ковачев – за, Милен Михов – въздържал се, Мирослав Маринов – за.

Предложението беше отхвърлено с 20 „за”, 1 „против” , 8 „въздържали се”.

ТОЧКА 13.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 13.

Предложението беше прието с 28 „за” „против” няма , „въздържали се” няма.

ТОЧКА 14.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 14.

Предложението беше прието с 25 „за” „против” няма , „въздържали се” няма.

ТОЧКА 15.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 15.

Предложението беше прието с 27 „за” „против” няма, „въздържали се” няма.

ТОЧКА 16.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 16.

Предложението беше прието с 26 „за” „против” няма , „въздържали се няма.

ТОЧКА 17.

Г-н Чокойски обяви, че е постъпило заявление за изказване от гражданин – г-н Сиемон Милков, и даде думата на г-н Симеон Милков:

Г-н СИМЕОН МИЛКОВ: Искам да се представя – Симеон Милков – председател на Граждански съюз „Сила”. Г-н Рашев си замина, исках да насоча моето изказване към него. Първо – да подкрепя това решение, което вие вземате – опрощаване на дължимите вземания от майките. Искам да кажа, че Граждански съюз „Сила” подкрепя вземането на това решение и се надяваме да излезете с решение „за” да бъдат опростени.

Към г-н Рашев искам да кажа, че взех думата, за да кажа, че искам г -н Рашев да излезе публично пред всички хора, които е ощетил за последните 12 години, и да им се извини лично.

Г-н МИЛЕН МИХОВ: Малко трудно, но все пак разбрах съдържанието на това, което нашите гости искат да кажат. Разбира се, че ВМРО отдавна отстоява това – защита на майките и аз искам да кажа, че правя формално едно предложение за нов проект за решение. Той е същият, но от него да отпадне „не”. В текста се казва, че ОбС не дава съгласие за опрощаване, а аз предлагам това „не” да отпадне и да придобие вид „…дава съгласие за опрощаване…”.

Защо, как и по какви причини, кой е виновен за това, можем да говорим дълго, с две думи смятам, че събирането на тези т.нар. „неправомерни вземания” на майките са незаконосъобразни, те противоречат на Закона за държавния бюджет.

Чета: „Великотърновският общински съвет дава мнение да не се опрости дължимата сума…”, отпада „не” и става: „..дава мнение да се опрости дължимата сума…”. Ако се приеме този проект за решение, останалите точки предлагам да ги гласуваме така, ако не се приеме, няма да правя формални предложения за останалите точки.

Г-н МИРОСЛАВ МАРИНОВ: Разбира се, че „Синята коалиция” имаме решение да подкрепим майките, въпреки че това е недоглеждане от страна на правителството на Република България. Апелът ми е към следващия ОбС: да се изработи писмо и настояване занапред това нещо да не продължава, защото не може вечно общините да плащат това, което държавата трябва да поеме.

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението на г-н Михов.

Предложението беше прието с 18 „за”, „против” няма, 5 „въздържали се”.

ТОЧКА 18.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 18 с предложението за корекция, направено от г-н Михов.

Предложението беше прието с 21 „за” „против” няма, 2 „въздържали се”.

ТОЧКА 19.

Г-жа РОСИЦА ДИМИТРОВА: Позволих си да взема думата, тъй като тези предложения са изготвени от дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в община В. Търново и може да не съм права, но оставам с впечатление, че виждате ли, ОбА иска да не се опростят тези дължими вземания на майките. Дали са правомерни, или не, нашата компетенция се позовава на становището, което получаваме по този казус от Териториалното поделение на НОИ. Това е съгласно указа на президента, вие сте в правото си да вземете решение за опрощаване, но не искам да се остава с впечатлението, че ние нищо няма да събираме от това нещо…

Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 19 с предложението за корекция, направено от г-н Михов:

Предложението беше прието с 19 „за” „против” няма, 2 „въздържали се”.

ТОЧКА 20.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 20 с предложението за корекция, направено от г-н Михов.

Предложението беше прието с 22 „за” „против” няма, 2 „въздържали се”.

ТОЧКА 21.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 21 с предложението за корекция, направено от г-н Михов.

Предложението беше прието с 24 „за” „против” няма, 2 „въздържали се”.

ТОЧКА 22.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 22 с предложението за корекция, направено от г-н Михов.

Предложението беше прието с 20 „за” „против” няма, 2 „въздържали се”.

ТОЧКА 23.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 23 с предложението за корекция, направено от г-н Михов.

Предложението беше прието с 20 „за” „против” няма, 2 „въздържали се”.

ТОЧКА 24.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 24 с предложението за корекция, направено от г-н Михов.

Предложението беше прието с 20 „за” „против” няма, 2 „въздържали се”.

ТОЧКА 25.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 25 с предложението за корекция, направено от г-н Михов:

Предложението беше прието с 20 „за” „против” няма, 2 „въздържали се”.

ТОЧКА 26.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 26 с предложението за корекция, направено от г-н Михов.

Предложението беше прието с 17 „за” „против” няма, 2 „въздържали се”.

ТОЧКА 27.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 27 с предложението за корекция, направено от г-н Михов.

Предложението беше прието с 20 „за” „против” няма, 2 „въздържали се”.

ТОЧКА 28.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 28 с предложението за корекция, направено от г-н Михов.

Предложението беше прието с 20 „за” „против” няма, 2 „въздържали се”.

ТОЧКА 29.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 29 с предложението за корекция, направено от г-н Михов.

Предложението беше прието с 21 „за” „против” няма, 2 „въздържали се”.

ТОЧКА 30.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 30 с предложението за корекция, направено от г-н Михов.

Предложението беше прието с 22 „за” „против” няма, 2 „въздържали се”.

ТОЧКА 31.

Изказвания не бяха направени. Г-н Чокойски подложи на гласуване предложението по т. 31 с предложението за корекция, направено от г-н Михов.

Предложението беше прието с 20 „за” „против” няма, 2 „въздържали се”.

Г-н Чокойски обяви, че е постъпило заявление за изказване от Сдружение „Велико Търново за гората” и даде думата на г-жа Г. Василева – представител на Сдружението.

Г-жа Г. ВАСИЛЕВА: Това е един букет от един голям бодил, трън, понеже през цялото време ви бяхме като трън, но в същия момент много хора бяха до нас, затова успяхме да запазим гората четири години. Благодаря на тези хора, които бяха до нас!

Надявам се, че и в бъдещите четири години ние пак ще останем като трън, но този трън няма да бъде трън, а ще прерасне в един красив букет и няма да позволим гората да се превърне в такова нещо.

Поради изчерпване на дневния ред заседанието беше закрито.

 

ИЗГОТИВЛ: Йорданка Генчева

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/

 

ПРОТОКОЛИРАЛ:

            /Р. ГРЪНЧАРОВ/

 

ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ………………

ТОДОР ТОДОРОВ………………….

МИРОСЛАВ ТРИФОНОВ………….

ИВАЙЛО ИВАНОВ…………………