Препис-извлечение от Протокол № 5

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 04.12.2007 година.

 

ОТНОСНО: Относно зов за помощ

 

РЕШЕНИЕ № 10

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет,

 

Дава съгласие да бъде отпусната сума в размер на 500 лв от общинския бюджет за 2007 година на лицето Иван Красимиров Стефанов, която да подпомогне лечението му.

Средствата да бъдат изплатени от функция “ Общи държавни служби “, дейност 122, § 42-14 „Обезщетения и помощи по Решение на Общинския съвет“ .

 

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/