Препис-извлечение от Протокол № 10

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 21.02.2008 година.

 

ОТНОСНО: Актуализиране състава на Областния съвет за развитие.

 

РЕШЕНИЕ № 100

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

Определя представител на Великотърновски Общински съвет в Областния съвет за развитие:

г-н Тодор Ангелов Тодоров

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/