Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.07.2010 година.

 

ОТНОСНО: Включване на училища от Община Велико Търново в Списъка на средищните училища и през новата 2010/11 учебна година, който се утвърждава с Акт на Министерския съвет.

 

РЕШЕНИЕ № 1005

 

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 17, ал. 1, т. 3, чл. 21 ал.1 т. 23 от ЗМСМА и чл. 7 /1/ от ПМС 84 от 06.04.2009 год., Великотърновски Общински съвет

 

1. Предлага училищата от Община Велико Търново, отговарящи на условията за „Средищно училище”, съгласно Приложение 1 :

- ОУ „П.Р.Славейков” с. Церова кория;

- ОУ „Христо Ботев” с. Ресен;

- ОУ „Христо Смирненски” с. Самоводене;

- ОУ „Св.Иван Рилски” с.Балван;

- ОУ ”Неофит Рилски” гр. Килифарево

да бъдат включени в Списъка на средищните училища в Република България за 2011 година.

2. Съгласно чл. 7 /2/ от Постановление № 84 на МС от 06.04.2009 год. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища, Списъка на училищата от Община Велико Търново , отговарящи на условията за „Средищно училище” и Решението на Великотърновски Общински съвет, в срок до 15 август 2010 год. да се изпратят в Министерството на образованието младежта и науката .

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/