Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.07.2010 година.

 

ОТНОСНО: Намаляване на началната цена и на обект: „Бетонов център”, представляващ обособена част от „Инвестстрой-92” ЕООД - Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1008

 

На основание чл.4, ал. 4, чл. 31, ал.1 и чл. 32, ал.3, т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал.7 от ЗДДС, чл. 5, 6 и 14, ал. 4 от Наредбата за търговете и конкурсите, решения №№ 283/17.07.2008 г. и 948/20.05.2010 година на ВТОбС и във връзка с решения №№488/19.02.2009 г. и 820/ 18.02.2010 г. на Общински съвет и извършено вписване в Търговския регистър, воден от Агенция по вписванията, Великотърновски Общински съвет:

  1. Намалява с 30 /тридесет/ на сто приетата с решение № 948/20.05.2010 година на ВТОбС начална цена за продажба на обект „Бетонов център”, представляващ : „Поземлен имот с идентификатор 10447.505.4 с площ 4748 кв.м., заедно с построените в него: едноетажна сграда -склад с идентификатор 10447.505.4.1 и ЗП 96 кв.м.; паянтова сграда с идентификатор 10447.505.4.2 и ЗП 20 кв.м.; едноетажна сграда -склад с идентификатор 10447.505.4.3 и ЗП 35 кв.м.; масивна сграда- склад с идентификатор 10447.505.4.4 и ЗП 21 кв.м ; едноетажна сграда -склад с идентификатор 10447.505.4.5 и ЗП 11 кв.м.; паянтова сграда с идентификатор 10447.505.4.6 и ЗП 17 кв.м” – обособена част от „Инвестстрой -92” ЕООД – Велико Търново и определя за същия нова начална цена в размер на 305 294 - без ДДС. Сделката се облага с ДДС.
  2. За обекта, посочен в т. 1 на това решение да се проведе търг с явно наддаване при стъпка в размер на 30 000 лева над определената начална цена.
  3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга - 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник" ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на Общината.
  4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева /с ДДС /. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново , находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.
  5. За допускане до участие в търга кандидатите следва да внесат депозит в размер на 90 000 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF.
  6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач.

При заявено желание от страна на купувача плащането може да бъде разсрочено при следните условия: начална вноска не по-малка от 30 на сто от определената цена; издължаване на остатъка в срок до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора на равни 3 или 6 месечни вноски; при закъснение от графика за плащане върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10 /; при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да прекрати договора без да дължи връщане на получените суми; за периода до окончателното изплащане имотът се ипотекира в полза на продавача.

Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

  1. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта – до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Краен срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .
  2. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от Общинския съвет.
  3. При неявяване на купувачи, повторен търг за обекта да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/