Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.07.2010 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот /Лечева къща /, находящ се в с.Арбанаси.

 

РЕШЕНИЕ № 1009

 

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 , чл. 4, ал. 4 и чл. 32, ал. 3,т. 1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 7 от ЗДДС, чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 946/ 20.05.2010 година на Общински съвет, Великотърновски Общински съвет

1. Приема начална цена за продажба на общински нежилищен имот, представляващ: „Поземлен имот с идентификатор № 00583.501.141 по КК и КР на с.Арбанаси, одобрен със Заповед № РД-18-39/18.03.2008 година на Началника на АГКК, с предназначение – „за друг обществен обект,комплекс”, целият с площ 1 718 кв.м., при съседи: поземлени имоти с идентификатори 00583.501.147, 00583.501.296, 00583.501.9530,00583.501.140, 00583.501.139, за който имот съгласно решение № 859/ 26.09.2002г. на ВТОбС и Заповед № РД 02-14-456/ 1999 г. на кмета на Община В. Търново е отреден УПИ ХІ -141 - „за обществено и делово обслужване”, в стр. кв. 44, с уредени регулационни отношения и приложена улична регулация, заедно с построените в този имот: масивна двуетажна сграда, с идентификатор 00583.501.141.1, съгласно КККР на с. Арбанаси, общ. В. Търново, със застроена площ 205 кв.м. и едноетажна сграда /навес и склад към него/, с идентификатор 00583.501.141.2, съгласно КККР на с. Арбанаси, общ. В. Търново, със застроена площ 56 кв. м.” - 506 900 лева .Сделката се облага с ДДС.

2. Определя начин за продажба на обекта „търг с явно наддаване” при стъпка на наддаване в размер на 50 600 лева .

3. Търгът да се проведе при следните условия: дата на търга 21 дни след датата на обнародване на това решение в "Държавен вестник"; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на „Общинска банка” АД - клон Велико Търново , находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 , BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търга за обекта кандидатите следва да внесат депозит, в размер на 170 000 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при „Общинска банка”АД - клон Велико Търново,BIC код SOMBBGSF.

6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач.

При заявено желание от страна на купувача плащането може да бъде разсрочено, при следните условия: начална вноска не по-малка от 30 на сто от определената цена; издължаване на остатъка в срок до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора на равни 3 или 6 месечни вноски; при закъснение от графика за плащане върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10/; при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да прекрати договора без да дължи връщане на получените суми; за периода до окончателното изплащане имотът се ипотекира в полза на продавача.

Дължимата сума, заедно с начисления ДДС и представляваща разлика между договорената цена /началната вноска и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „ОБЩИНСКА БАНКА” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината.

8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9. При неявяване на купувачи, повторен търг да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/