Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.07.2010 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ №078009, местност „Сухата чешма”, землище на гр. Дебелец относно промяна предназначението на земята за изграждане на обект: „Сграда за обществено – административни функции / офис – сграда/” и план – схеми за електрификация и водоснабдяване към ПУП.

 

РЕШЕНИЕ № 1011

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване, план – схеми за водоснабдяване и електрификация за ПИ № 078009, местност „Сухата чешма”, землище на гр. Дебелец, Община Велико Търново.

За поземлен имот № 078009, местност „Сухата чешма”, землище на гр.Дебелец, община Велико Търново се определя предназначение за „обществено и делово обслужване”, при следните устройствени показатели:

височина на сградите – 10 м;

плътност на застрояване /Пзастр./ - до 80 % ;

коефициент на интензивност / Кинт/ - до 2,5 ;

минимална озеленена площ – 20% ;

начин на застрояване – свободно / е/ ;

Линиите на застрояване и разположението на сервитутните зони са съгласно графичната част на проекта.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/