Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.07.2010 година.

 

ОТНОСНО: Проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – трасе на подземна телекомуникационна мрежа на територията на гр. Велико Търново - западна промишлена зона и извън регулационните граници на населените места - с. Шемшево и гр. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1014

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - трасе на подземна телекомуникационна мрежа на територията на гр. Велико Търново, западна промишлена зона и извън границите на населените места, в землищата на с. Шемшево и гр. Велико Търново.

Трасето на кабела се прокарва през поземлени имоти № 127- общински път, № 103 – общински път, и № 4952 – общински път, в южната част на обхвата на съществуващия път, и започва от КШ 20/1к, намираща се в края на регулацията на с. Шемшево и завършва в КШ 1/1к, намираща се в землището на гр.Велико Търново.

При полагането на тръбната мрежа следва да се спазват технологичните изисквания за съгласуване и уведомяване на дружествата, изградили своя мрежа в обхвата на проектното трасе.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/