Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.07.2010 година.

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на ползване на дървесина от Общинския поземлен фонд в землище гр. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 1016

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 5 от Закона за опазване на околната среда, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъдат почистени 22 броя чинара, както следва:

 

№ по ред

Кметство

№ имот

Дървесен вид

брой Общо /м3/

В това число

Строителна дървесина /м3/ Дърва за огрев
пл. м3 пр.м3
1. В.Търново 10447.28.26 чинар 22 8 - 8 16

 

Почистването да се извърши след провеждане на търг, съгласно Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/