Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.07.2010 година.

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на годишно ползване на дървесина от Общински горски фонд за 2010 година.

 

РЕШЕНИЕ № 1017

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 57, ал. 11, т. 1 от Закона за горите, Великотърновски Общински съвет утвърждава годишен план за ползване на дървесина от общински горски фонд съгласно лесоустройствения проект, както следва:

 

№ по ред Кметство № имот по КВС Подотдел по ЛУП Площ на подотдела

/ха/

Вид гора Запас м3/ха Общ запас /м3/ Предвидено ползване по ЛУП /м3/ Забеле
жка
1. Капиново 000209 203а 10,0 изд. 58 640 125  
    000290 201г 1,6 Нис. 59 350 120  
    199006 200в 0,3 Нис. 208 2940 80  
                   
2. Миндя 039020 591к2 1,2 Шир. 150 200 200  
    127044 233а 0,6 Нис. 20 50 50  
    228022 233а 1,6 Нис. 54 140 140  
    201016

206001

212031

223012

226012

228018

229001

 

229002

229003

206с

213к

221д

226з1

226з1

233б

219б

220б

223е

216б

211з

1,6

8,9

11,0

4,2

1,2

1,1

10,3

10,9

12,9

17,2

15,6

Нис.

Шир.

Изд.

Изд.

Изд.

Изд.

Шир.

Шир.

Шир.

Шир.

Шир.

87

182

162

105

30

169

247

304

243

289

182

150

1860

2050

640

180

220

2930

3310

3610

5720

3260

150

475

200

155

45

55

450

580

540

1150

495

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Пчелище 000458 187а 4,2 Изд. 188 900 135  
4. Арбанаси 000202 529в 0,9 Игл. 136 140 140  
      529ж

530д

0,4

2,0

Игл.

Игл.

136

206

60

410

60

410

 
5. Въглевци 235002 5,3 Нис. 62 370 370  
6. Килифа рево 003618

032005

054011

054012

054017

236ю2

589щ

586е1

586е1

586е1

2,1

1,9

1,3

6,1

0,5

Нис.

Нис.

Нис.

Нис.

Нис.

98

77

52

52

52

220

160

80

355

25

220

160

80

355

25

 
7. Н. село 000224 304с 0,9 Шир. 346 340 340  
8. Плаково 000374

254077

273035

237235

590у1

161х

161ц

159т

159т

0,3

12,8

3,1

11,9

12,0

Шир.

Изд.

Нис.

Изд.

Изд.

412

126

76

124

124

140

1810

260

1650

1660

140

480

360

380

380

 
9. Райковци 000029 101и 0,8 Шир. 313 280 280  
10. Хотница 185002

340ш

340щ

1,7

7,0

Нис.

Изд.

124

97

230

770

230

770

 
11. Шемшево 110001 282а 10,8 Шир. 167 2050 300  
12. Шереметя 000358 248а1 0,6 Игл. 237 160 160  
  Всичко:             10785  

 

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/