Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.07.2010 година.

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот.

 

РЕШЕНИЕ № 1019

 

1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2010 г. недвижими имоти, както следва: урегулиран поземлен имот І, отреден „за производствени и складови дейности”, с площ от 970 кв.м., попадащ в строителен квартал 640 по ПУП на гр. Велико Търново, ул. „Димитър Буйнозов”, актуван с акт за частна общинска собственост №3007/03.08.2005 г.; урегулиран поземлен имот ІІІ, отреден „за производствени и складови дейности”, с площ от 571 кв.м., попадащ в строителен квартал 640 по ПУП на гр. Велико Търново, ул. „Димитър Буйнозов”, актуван с акт за частна общинска собственост №3008/03.08.2005 г.

2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 39 ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти, както следва: урегулиран поземлен имот І, отреден „за производствени и складови дейности”, с площ от 970 кв.м., попадащ в строителен квартал 640 по ПУП на гр. Велико Търново, ул. „Димитър Буйнозов”, актуван с акт за частна общинска собственост № 3007/ 03.08.2005 г.; урегулиран поземлен имот ІІІ, отреден „за производствени и складови дейности”, с площ от 571 кв.м., попадащ в строителен квартал 640 по ПУП на гр. Велико Търново, ул. „Димитър Буйнозов”, актуван с акт за частна общинска собственост № 3008/ 03.08.2005 г.

3. Утвърждава начални тръжни цени, равни на експертните оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ І от кв. 640 - в размер на 160 050 /сто и шестдесет хиляди и петдесет/ лева без начислен ДДС;

- за УПИ ІІІ от кв. 640 - в размер на 94 300 /деветдесет и четири хиляди и триста/ лева без начислен ДДС;

4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/