Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 13.03.2008 година.

 

ОТНОСНО: Предоставяне на безлихвен заем от “Фонд за покриване разходите по приватизация към общините” към Община Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 102

 

На основание чл.21, ал.1 т.10 от ЗМСМА във връзка с чл. 40, ал.3, т.1 от ЗОБ и чл.9, чл.10, т.8 и т.9 от Правилника за дейността на ОбАП, чл.13, ал.3 от Наредбата за формиране и управление на приходите от приватизация в Община Велико Търново, Великотърновски общински съвет

  1. Дава съгласие да бъде отпуснат безлихвен заем в размер на 600 000 /шестстотин хиляди/ лева от “Фонд за покриване разходите по приватизация към общините” към Община Велико Търново за газификация на следните общински обекти:
  2. ХГ “Св.св. Кирил и Методий” – ОУ “Христо Ботев” – 300 000 лева;
  3. СОУ “Емилиян Станев” – 300 000 лева;
  4. Срок на връщане на заема – 6 /шест/ календарни месеца, считано от датата на усвояване на средствата, до размера на усвоените такива;
  5. Погасителен план – 2 /два/ месеца гратисен период и 6 /шест/ равни месечни погасителни вноски (6 /шест/ вноски по 100 000 /сто хиляди/ лева) от датата на последното усвояване.
  6. Възлага на Кмета на Общината служебно да отрази промените по бюджета, Инвестиционната програма и Извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2008 година.
  7. Дава съгласие Общинската агенция за приватизация да променя определените с решение № 26/ 20.12.2007 г. на Общинския съвет срокове и размери на направените депозити, с цел удовлетворяване на направените искания от Общината за усвояване на заема.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/