Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.07.2010 година.

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на експертна оценка

 

РЕШЕНИЕ № 1023

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

1. Утвърждава актуализирани начални тръжни цени, равни на експертните оценки, определени от оценител на имоти «Инвестстрой – 92», ООД, за продажба чрез публични търгове на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи незастроени урегулирани поземлени имоти, както следва:

- За УПИ ІІ-464 от кв. 7 по РП на с. Пушево, община Велико Търново – в размер на 6 600 лева без начислен ДДС;

- За УПИ ІІІ-464 от кв. 7 по РП на с. Пушево, община Велико Търново – в размер на 6 600 лева без начислен ДДС;

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/