Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.07.2010 година.

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на експертна оценка

 

РЕШЕНИЕ № 1024

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

1. Утвърждава актуализирани начални тръжни цени, равни на експертните оценки, определени от оценител на имоти «Инвестстрой – 92», ООД, за продажба чрез публични търгове на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи незастроени урегулирани поземлени имоти, както следва:

- За УПИ V от кв. 7 по РП на с. Пушево, Община Велико Търново – в размер на 6400 лева без начислен ДДС;

- За УПИ VІ от кв. 7 по РП на с. Пушево, Община Велико Търново – в размер на 7900 лева без начислен ДДС;

 

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/