Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.07.2010 година.

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на експертна оценка

 

РЕШЕНИЕ № 1026

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

1. Утвърждава актуализирана начална тръжна цена, равна на експертната оценка, определена от оценител на имоти «Инвестстрой – 92», ООД, за продажба чрез публичен търг на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот- УПИ VІ от кв. 56 по РП на с. Леденик, община Велико Търново – в размер на 8 400 лева без начислен ДДС.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/