Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 13.03.2008 година.

 

ОТНОСНО: Утвърждаване промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново по приходната и разходната част на отчета за 2007 година; приемане отчета за изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2007 година; приемане отчета на инвестиционната програма за 2007 година; приемане на проект за бюджет 2008 година, план – сметки на извънбюджетните сметки и фондове за 2008 година на Община Велико Търново и инвестиционна програма за 2008 година.

 

РЕШЕНИЕ № 103

 

На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.12, чл.18, чл.27, чл.30 и чл.42, ал.2 и ал.4 от Закона за Общинските бюджети, Великотърновски Общински съвет

 

І. ПО БЮДЖЕТА И ОТЧЕТА ЗА 2007 ГОДИНА:

1. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18, чл.27, чл.30 и чл.42, ал.4 от Закона за общинските бюджети утвърждава промените по бюджета и извънбюджетните сметки и фондове за 2007 година по Приложение 1 и промените по Инвестиционната програма на Община Велико Търново по Приложение 1А.

2. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.18, чл.27, чл.30 и чл.42, ал.4 от Закона за общинските бюджети, приема годишния отчет по приходната и разходната част на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2007 година по Приложение 2, Приложение 3, Приложение 4 и Приложение 6 и отчета на Инвестиционната програма на Община Велико Търново към 31.12.2007 година по Приложение 7.

3. На основание чл.9 от Закона за общинския дълг приема годишния отчет за състоянието на общинския дълг, съгласно Приложение 5.

4. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с § 31, ал. 6 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2007 г., утвърждава разпределението на реализирания преходен остатък по бюджета на Община Велико Търново за 2007 г., съгласно Приложение 8 и Приложение 8А.

ІІ. ПО ПРОЕКТА ЗА БЮДЖЕТ 2008 ГОДИНА

5. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл.12 от Закона за общинските бюджети, приема проект на бюджета на Община Велико Търново за 2008 година по приходната и разходната част в размер на 48 754 834 лева, в това число:

 • приходи и разходи за делегирани от държавата дейности в размер на 26 631 755 лева в т.ч.: текущи разходи в размер на 24 958 775 лева, капиталови разходи – 1 672 980 лева;
 • приходи и разходи за местни дейности в размер на 21 133 376 лева в т.ч.: текущи разходи – 16 899 926 лева, капиталови разходи – 4 233 450 лева
 • приходи и разходи за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи в размер на 989 703 лева в т.ч.: текущи разходи – 782 406 лева, капиталови разходи – 207 297 лева съгласно чл.14, ал.1 от ЗДБ на РБ за 2008 година. / Приложение 2 , Приложение 3, Приложение 3а, Приложение 3б, Приложение 4/.
 • 6. Приема Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2008 година в размер на 16 330 656 лева по Приложение 17, както следва:

  · 1 136 600 лева целева субсидия от РБ за придобиване на ДМА, в т.ч. за общински пътища – 432 700 лева;

  · 1 200 000 лева от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините;

  · 9 016 929 лева от други извънбюджетни средства;

  · собствени бюджетни средства на Община Велико Търново – 852 795 лева;

  · предоставен кредит за реализация на проект “Финансов план за управление на публичната инфраструктура на гр. В. Търново” от ТБ “Общинска банка” АД – 2 018 692 лева;

  · преходен остатък от Целева субсидия за капиталови разходи – 800 000 лева, в т.ч.: 495 000 лева за Основен ремонт и реконструкция на Операционен блок и Хирургично отделение към “МОДОЗС В. Търново” ЕООД и 305 000 лева за проектиране ул. “С. Коледаров” – Пътен възел “Качица”, отразени като собствени бюджетни средства;

  · преходен остатък от целеви трансфер – 23 794 лева по програма модул “Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”, отразени като собствени бюджетни средства;

  · преходен остатък от целеви трансфер за ликвидиране на последици от стихийни бедствия и аварии 731 846 лв., в т.ч. 495 000 лева за обект “Укрепване на свлачище с. Емен” и 236 846 лева за обект “Поречие на река Янтра”, отразени като собствени бюджетни средства;

  · Финансов лизинг за закупуване на ДМА /автомобили/ в размер на 550 000 лева, отразени като собствени бюджетни средства.

  7. След приключване на СМР, относно дяловото участие за изграждане на Православни храмове, включени като обекти в Инвестиционната програма на Община В.Търново за 2008 год., равностойността на придобитите ДМА да се предостави като дарение на Великотърновската митрополия.

  8. Всяко тримесечие до двадесет и пето число от месеца, следващ отчетното тримесечие Кмета на Община Велико Търново да внася в Общинския съвет информация за изпълнението на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2008 година по обекти – стойностно и по степен на завършеност. Тримесечните отчети на МДТ “К. Кисимов” да бъдат предоставени на ПК по ККИНВП за разглеждане и становище.

  9. Определя максималния размер на дълга, както следва /Приложение №5/:

  9.1. Максималния размер на усвоения общински дълг за 2008 година – 3 168 692 лева;

  9.2. Максималният размер на новия общински дълг, който може да бъде поет през 2008 г. е 8 000 000 лева;

  9.3. Максималния размер на общинския дълг към края на 2008 година не може да надвишава 15 571 409 лева.

  10. Годишния размер на плащанията по дълга за 2008 година не може да надвишава 25 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по отчета към 31.12.2007 година на Община Велико Търново.

  11. На основание чл. 21, ал.1, т.6 от ЗМСМА във връзка с чл. 42, ал.2 от Закона за общинските бюджети утвърждава план – сметките на извънбюджетните сметки и фондове на Община Велико Търново за 2007 година по приходите в размер на 2 290 399 лева и по разходите – 1 310 000 лева /Приложение 6/ в съответствие с Приложение №10 към §40 от ЗДБ на РБ за 2008 год.

  12. На основание чл.15, ал.2 от ЗДБ на РБ за 2008 година, утвърждава приоритети за разходване на постъпилите по бюджета средства, както следва:

  за делегирани от държавата дейности:

  · заплати и вноски за осигурителни плащания;

  · социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;

  · медикаменти;

  · храна;

  · отопление, осветление;

  · издръжка на социални, здравни и образователни заведения;

  · други разходи

  за местни дейности:

  · заплати и вноски за осигурителни плащания;

  · плащания по обслужване на общинския дълг;

  · ремонт на общински пътища;

  · социални плащания – обезщетения, помощи, стипендии;

  · храна;

  · медикаменти;

  · отопление, осветление;

  · издръжка на социални, здравни и образователни заведения;

  · други разходи

  13. На основание чл. 31 , ал.2 от ПМС 15/01.02.2008 година, утвърждава цена по калкулация на разходи за подпомагане на едно погребение, представена от управителя на "Обредни дейности" ЕООД – В. Търново, заведена с Вх. № 53-00-831/15.02.2008 година в размер на 198,00 лева /сто и деветдесет и осем лева/ по Приложение №9.

  14. Утвърждава средства за подпомагане разходи за погребения на лица, отговарящи на условията по чл. 31 , ал.3 от ПМС 15/01.02.2008 година и съгласно цени утвърдени от Общински съвет – гр. Велико Търново за 35 /тридесет и пет/ бр. погребения в размер на 7 000 лева.

  15. На основание чл.30 от ПМС 15/01.02.2008 година, утвърждава размера на средствата за пътни разноски както следва:

 • до 30 километра – 65% от стойността на билетите или картите за пътуване;
 • над 30 километра – 85% от стойността на билетите или картите за пътуване;
 • при възстановяване на разходи от централния бюджет за пътни разноски, средствата се изплащат до размера на действително възстановените пътни разноски, но не повече от 90 %.
 • 15.1 Утвърждава списък на длъжностите, които имат право на транспортни разходи съгл. чл.30, ал.2 от ПМС 15/01.02.2008 година / Приложение № 10 /.

  15.2. На основание чл. 36, ал. 1, т. 5 от Закона за народната просвета утвърждава списък на педагогическия персонал в делегираните от държавата дейности във функция “Образование”, които имат право на транспортни разноски /Приложение № 10А/

  15.3 Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по точка 15.1.

  16. На основание чл. 25, ал.2 от ПМС 15/01.02.2008 година, определя размера на разходите за СБКО в размер до 3% от плановите средства за работна заплата на персонала в бюджетните звена, назначен по трудови правоотношения;

  17. Разходите за работно облекло да се предвиждат и извършват от разпоредителите с кредити при спазване приоритетите за извършване на разходите по бюджета за 2008 година, утвърдени с настоящото решение;

  18. Утвърждава трансфер за МДТ "Константин Кисимов" за 2008 година в размер на 86 400 лева. Упълномощава кмета на Община Велико Търново да сключи договор с Министерство на културата.

  19. Задължава субсидираните организации с нестопанска цел да представят месечен отчет по пълна бюджетна класификация до 5-то число на месеца, следващ отчетния период по ред, определен със заповед на кмета.

  20. След представянето на тримесечните отчети по пълна бюджетна класификация могат да се извършват вътрешни финансови одити на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити от лица, упълномощени от първостепенния разпоредител /Приложение 11/.

  21. На основание § 71 от ПЗР на ЗДБ на РБ за 2008 г., всички училища в системата на народната просвета прилагат система на делегирани бюджети - второстепенни разпоредители с бюджетни кредити със самостоятелни бюджети и индивидуални банкови сметки.

  22. На основание чл.41, т.3 от ПМС 15/01.02.2008 година, определя размера на представителните разходи – 50 000 лева.

  23. Приема разчета за целеви разходи и субсидии, съгласно Приложение 3б.

  24. Подкрепата за участие на млади таланти в национални и международни изяви в размер на 7000 лева /т. 15. от Приложение №3б/ включва такса за участие и пътни, дневни и квартирни разноски съгласно Наредбата за командировките в страната и Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина. Право на подпомагане за участие еднократно за бюджетната година имат деца и учащи до 19 годишна възраст. Средствата са предвидени по бюджета на Отдел “Култура и КИН”.

  25. Възлага на кмета на общината:

  25.1 Да определи конкретните права и отговорности на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити, съгласно Системите за финансово управление и контрол;

  25.2. Да ограничава или спира финансиране на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетни кредити, бюджетни организации и звена при нарушаване на бюджетната и финансова дисциплина по разписаните права и отговорности;

  25.3. Да отразява служебно промените по общинския бюджет с размера на постъпилите и разходвани средства от дарения и спонсорства и съответствие с волята на дарителя/спонсора.

  26. При спазване на общия размер по бюджета и приоритетността на разходите, при възникване на неотложни и доказани потребности през бюджетната година и при спазване на общия размер на бюджета предоставя правомощия на кмета на общината за бюджетната 2008 година / чл. 27, ал. 1 от Закона за общинските бюджети и §33 от ПЗР на ЗДБРБ за 2008 г. /, да:

  26.1. Изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност, без средствата за заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;

  26.2. Прехвърля бюджетни кредити за различни видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;

  26.3. След 30.09.2008 година да предлага на Великотърновски общински съвет прехвърляне на средства от един вид разходи в друг вид разходи за делегираните от държавата дейности, с изключение на разходите за делегираните от държавата дейности по образование, при условие, че няма просрочени задължения в съответната делегирана дейност;

  26.4. Да кандидатства за средства от Централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти;

  26.5. Да разработва и възлага подготовката на общински програми и проекти за осигуряване на алтернативни източници на средства за реализиране на определените годишни цели на общината

  26.7. Да насърчава участието в проекти на Европейските фондове от страна на образователни и културни институции от Община Велико Търново, както и да осигурява средства за съфинансиране.

  27. На основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, в изпълнение на разпоредбите на РМС № 20/2008 г., утвърждава численост и средства за работни заплати на персонала в общинска администрация и звената към нея, във делегираните от държавата дейности, с изключение на тези в системата на народната просвета, местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи съгласно Приложение № 16

  28. В изпълнение на §23 от ЗДБ на РБ за 2008 година, считано от 01.04.2008 год. одобрява обща численост по функции, както следва:

  - Функция “Общи държавни служби” - 192 щатни бройки държавна отговорност;

  - Функция “Здравеопазване” – 164 щатни бройки държавна отговорност;

  - Функция “Почивно дело, култура и религиозни дейности” – 150 щатни бройки държавна отговорност /Приложение №16/

  29. В изпълнение на §23 от ЗДБ на РБ за 2008 година, считано от 01.04.2008 год., на основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА одобрява обща численост на общинска администрация В. Търново - 263 щатни бройки, от които за делегирани от държавата дейности – 192 щатни бройки и за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи – 71 щатни бройки и одобрява структура на общинска администрация В. Търново, описана в Приложения №14 и №15.

  30. Промените в числеността на персонала по т. 28 и т. 29 да се отразят по бюджета на Общината считано от 01.07.2008 г. Икономиите от средства поради намалението на числеността на персонала да се използват съгласно чл.9 от ПМС 175/24.07.2007 г. на Министерски съвет.

  31. Упълномощава Кмета на Община Велико Търново след получаване на средните брутни работни заплати и числеността на персонала от централните ведомства, както и структурни промени по решения на Общински съвет - гр. В. Търново, да извършва утвърждаване на числеността и средните брутни заплати на общинската администрация и звената към нея – делегирани от държавата дейности, дейности дофинансирани с местни приходи и местни дейности.

  32. Упълномощава кмета на общината да утвърди числеността на персонала и средните месечни брутни работни заплати на делегираните от държавата дейности в специализираните институции и социалните услуги в общността след получаване на Методика за предоставяне на социални услуги от Министерство на труда и социалната политика в рамките на средствата, определени по единните разходни стандарти.

  33. Утвърждава средства за физкултурна дейност и подпомагане спортни клубове и спортни дружества в размер на 306 000 лева по Приложение № 12, съгласно чл.59 от Закона за физическото възпитание и спорта, които да бъдат изразходвани по Програма за физическа култура и спорт, приета с настоящото решение на Великотърновски общински съвет. Разпределението на средствата за спортните организации да се извърши съобразно методика приета с Решение на Великотърновски общински съвет. Изразходването на средствата да става пряко от общината чрез клубовете или дружествата за физическа култура и спорт.

  34. Приема Културен календар, съгласно Приложение №13.

  35. В срок до 30 дни след приемането на Бюджет 2008 и Инвестиционната програма за 2008 г. писмено да се информират кметовете и кметските наместници на населените места в община В. Търново за размера бюджета им и Инвестиционната програма за 2008 г.

  36. При наличие на икономия на Фонд работна заплата във Функция “Здравеопазване” и Функция “Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, средствата да бъдат използвани за еднократно стимулиране на работещите в съответните звена, при спазване на приоритетите, определени в т.12 от настоящото предложение.

  37. Да се изготвят количествено-стойностни сметки на обектите, предложени от общинските съветници от “ГЕРБ”, “Десен алианс” и “ДПС – Община В. Търново” и за същите да се кандидатства за финансиране от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз.

   

   

  ВЯРНО:

              /Р. Грънчаров/

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

              /ХРИСТО ХРИСТОВ/