Препис-извлечение от Протокол № 71

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 22.07.2010 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за промяна на капацитета на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за обществена подкрепа” за деца гр. Велико Търново от 40 на 60 потребители, считано от 01.01.2011 г.

 

РЕШЕНИЕ № 1036

 

На основание: чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с 36, ал. 2, т. 10 и чл. 36 в, ал. 1, т. 1 и ал. 3, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, в изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в България”, Общинска стратегия за закрила на детето и годишните програми към нея, Общинска стратегия за развитие на социалните услуги и годишните програми към нея, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за промяна капацитета на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за обществена подкрепа” гр. Велико Търново, бул. „България” № 24 от 40 на 60 потребители, считано от 01.01.2011 година .
  2. Финансирането на социалната услуга, предоставяна в общността „Център за обществена подкрепа” гр. Велико Търново, бул. „България” № 24, считано от 01.01.2011 г., с капацитет – 60 потребители да се осъществява по стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет, чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Общински съвет Велико Търново за промяна капацитета от 40 на 60 потребители на „ Център за обществена подкрепа” гр. Велико Търново, бул. „България” № 24, считано от 01.01.2011 г. пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36 в, ал. 1, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/