Препис-извлечение от Протокол № 72

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.08.2010 година.

 

ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 1039

 

На основание чл.21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет приема:

1. Информация за касовото изпълнение на бюджета на Община Велико Търново към 30.06.2010 г. и Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от нея.

2. Инвестиционна програма 2010 година – Отчет към 30.06.2010 година – Приложение№ 3.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Стефанова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/