Препис-извлечение от Протокол № 72

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.08.2010 година.

 

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА АКТУАЛИЗИРАН БЮДЖЕТ 2010 ГОДИНА НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО И АКТУАЛИЗИРАНА ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА ЗА 2010 ГОДИНА .

 

РЕШЕНИЕ № 1040

 

В изпълнение на разпоредбите на ал.3 от § 18 от Закона за изменение и допълнение на Закона на държавния бюджет на Република България за 2010 година /ЗИД на ЗДБРБ за 2010 година/ и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18, чл.27 от Закона за Общинските бюджети, Великотърновски общински съвет приема:

1. В изпълнение на разпоредбите на ал.3 от § 18 от ЗИД на ЗДБРБ за 2010 година и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, приема промените за изготвяне на проект на актуализиран бюджет на Община Велико Търново за 2010 година /Приложение 1 и Приложение 1А/.

2. В изпълнение на разпоредбите на ал.3 от § 18 от ЗИД на ЗДБРБ за 2010 година и на основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, приема проект на актуализиран бюджет на Община Велико Търново за 2010 година по приходната и разходната част в размер на 58 706 423 лева, в това число:

3. В изпълнение на разпоредбите на ал.3 от § 18 от ЗИД на ЗДБРБ за 2010 година и на основание чл. 14, ал. 2 от ЗДБ на РБ за 2010 г. с паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи се финансират /Приложение 7/:

4. В изпълнение на разпоредбите на ал.3 от § 18 от ЗИД на ЗДБРБ за 2010 година приема актуализирана инвестиционна програма на Община Велико Търново за 2010 година в размер на 74 805 558 лева по Приложение 6, както следва:

 • 688 600 лева целева субсидия от РБ за придобиване на ДМА, в т.ч. за общински пътища – 408 700 лева;
 • 1 600 000 лева от Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи към общините;
 • 66 468 814 лева от други извънбюджетни средства;
 • преходен остатък от Целева субсидия за капиталови разходи – 109 516 лева, в т.ч. 109 484 за Обекти по Красива България;
 • преходен остатък от целеви трансфер за съфинансиране на проекти за Енергийно саниране на училищни сгради, Изграждане в училищни сгради на достъпна среда за хора с увреждания и Ремонт на спортни площадки и съоръжения в размер на 452 648 лв.
 • собствени бюджетни средства на Община Велико Търново – 2 485 980 лева;
 • получен трансфер от Министерство на регионалното развитие и благоустройството за обект „Пътен възел Качица гр. В. Търново – Кръстовище ул. „Ст. Коледаров” – 3 000 000 лева;
 • 5. В изпълнение на разпоредбите на ал.3 от § 18 от ЗИД на ЗДБРБ за 2010 година , на основание чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА, чл. 4 от ПМС №67/14.04.2010 г., в изпълнение на разпоредбите на РМС №463/05.07.2010 год., утвърждава численост на персонала и разходи за заплати през 2010 г. за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които прилагат системата на делегираните бюджети, за местните дейности и делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински приходи съгласно Приложение № 5. Неизразходваните през текущия месец средства за работни заплати се прехвърлят към средствата за работни заплати за следващите месеци в рамките на бюджетната година.

  6. Считано от 01.09.2010 г. , на основание чл.21, ал.1, т.2 от ЗМСМА одобрява обща численост на общинска администрация В. Търново – 242 щатни бройки, от които за делегирани от държавата дейности – 177 щатни бройки и за делегирани от държавата дейности, дофинансирани с местни приходи – 65 щатни бройки и одобрява структура на общинска администрация В. Търново, описани в Приложения №5А и №5Б;

  Настоящото решение изменя и допълва Решение №808/29.01.2010 година и Решение №841/18.03.2010 година на Великотърновски общински съвет.

  ВЯРНО:

          /Р. Стефанова/

  ПРЕДСЕДАТЕЛ

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

          /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/