Препис-извлечение от Протокол № 72

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.08.2010 година.

 

ОТНОСНО: Постъпила молба заявление с писмо изх. № 604/10.08.2010г. и наш вх. № 20-63/10.08.2010г. от Управителя на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД за промяна на Учредителния акт на търговското дружество.

 

РЕШЕНИЕ № 1043

 

На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр. с чл. 10 т.З от ЗЛЗ, във вр. с чл. 26, чл. 101 ал.1 и ал.6, чл.104 и чл. 38 от ЗЛЗ, чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, § 70, ал.1 от ПЗР на ЗЛЗ и чл.18, т.3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества”, Великотърновски Общински съвет приема:

1.На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр. с чл. 10 т.З от ЗЛЗ, във вр. с чл. 26, чл. 101 ал.1 и ал.6, чл.104 и чл. 38 от ЗЛЗ, чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, § 70, ал.1 от ПЗР на ЗЛЗ и чл.18, т.3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества” Великотърновски Общински съвет променя фирменото наименование от „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД като занапред дружеството осъществява дейността си с наименование „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.

2. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр. с чл. 10 т.З от ЗЛЗ, във вр. с чл. 26, чл. 101 ал.1 и ал.6, чл.104 и чл. 38 от ЗЛЗ, чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, § 70, ал.1 от ПЗР на ЗЛЗ и чл.18, т.3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества” Великотърновски Общински съвет променя предмета на дейност със следното съдържание: спешна психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психо-социална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве; научноизследователска дейност в областта на психичното здраве; откриване на легла за диагностичен и лечебен престой; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите.

3. На основание чл.21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във вр. с чл. 10 т.З от ЗЛЗ, във вр. с чл. 26, чл. 101 ал.1 и ал.6, чл.104 и чл. 38 от ЗЛЗ, чл.119, ал.4, и чл.137, ал.1, т.1 от ТЗ, § 70, ал.1 от ПЗР на ЗЛЗ и чл.18, т.3 от „Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества” Великотърновски Общински съвет изменя Учредителния акт на дружеството, както следва:

а) Заглавната част на Учредителния акт да добива следната редакция „УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД”;

б) Чл. 1 се изменя и добива следната редакция:

„Чл. 1 Настоящият Учредителен акт урежда възникването, устройството, дейността и прекратяването на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД, наричан по-долу накратко „Дружеството”, в съответствие с действащото законодателство в РБългария”.

в) Чл. 2 се изменя и добива следната редакция:

„Чл. 2 „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД се учредява на основание чл.113 от ТЗ, чл.21 ал.1 т.9 от ЗМСМА, във вр. с чл. 10 т.З от ЗЛЗ, във вр. с чл. 26, чл. 101 ал.1 и ал.6, чл.104 и чл. 38 от ЗЛЗ, Заповед на Министъра на здравеопазването № РД 20-46 / 04.08.2000 г. и чл. 11 от Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества на Общински съвет- гр. Велико Търново и решение № 215/14.09.2000 г. на Общински съвет-Велико Търново.”

г) Чл. З се изменя и добива следната редакция:

„Чл. 3 Наименованието на дружеството е „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.”

д) Чл. 5 се изменя и добива следната редакция:

„Чл. 5 Предметът на дейност на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД е: спешна психиатрична помощ; диагностика и лечение на лица с психични разстройства; периодично наблюдение и консултации на лица с психични разстройства и домашен патронаж; психотерапия и психо-социална рехабилитация; психиатрична и психологична експертна дейност; създаване и поддържане на регионална информационна система на лица с психични разстройства за нуждите на регистъра по чл. 147а, ал. 1 от Закона за здравето; промоция, превенция и подобряване психичното здраве на населението; информиране на обществеността по проблемите на психичното здраве; научноизследователска дейност в областта на психичното здраве; откриване на легла за диагностичен и лечебен престой; предоставяне на социални услуги по реда на Закона за социалното подпомагане; извършва търговски сделки за нуждите на осъществяваните медицински дейности и за обслужване на пациентите”.

е) Чл. 6 се изменя и добива следната редакция :

„Чл. 6 „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД е правоприемник на активите и пасивите на публично здравно заведение "Диспансер за психични заболявания, Велико Търново, по баланса му към 31.08.2000 г.”;

ж) Чл. 9, ал. 1 се изменя и добива следната редакция:

„Чл. 9 /1/ Капиталът на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД е в размер на 15 000 лв./ петнадесет хиляди лева/.”;

з) §2 от Заключителните разпоредби се допълва и добива следното съдържание:

„§2 Настоящият учредителен акт е приет с Решение на ОбС -гр. В. Търново № 215/14.09.2000 г., изменен и допълнен с Решение на ОбС – Велико Търново № 1043/19.08.2010 г.”.

4. Възлага на Управителя на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД да извърши регистрация на извършените изменения в Учредителния акт на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД приет с Решение № 215/14.09.2000г. на Обшински съвет Велико Търново.

5. Възлага на Управителя на „Областен диспансер за психични заболявания със стационар - Велико Търново” ЕООД да внесе информация за предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

Приложение: Учредителен акт на „ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ-ВЕЛИКО ТЪРНОВО” ЕООД.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Стефанова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/