Препис-извлечение от Протокол № 72

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.08.2010 година.

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ

 

РЕШЕНИЕ № 1045

 

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Велико Търново:

1. Дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот в обхвата на разработка, приета с решение №91 по протокол №9 от 16.06.2010 г. на ЕСУТ, като:

1.1. Община Велико Търново прехвърля на Момка Петрова Манолова с адрес гр. Велико Търново, ул. „Ильо войвода” №11, правото на собственост върху част от общински имот, представляващ УПИ І от кв.138 по ПУП на гр. Велико Търново или поземлен имот с идентификор №10447.503.78 по КК и КР на гр. Велико Търново, актуван с акт за частна общинска собственост №4729/23.07.2010 г., целият с площ от 14 281 кв.м., а само площта на прехвърляемата част е в размер на 163,00 /сто шестдесет и три/ кв.м., срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 34 556 /тридесет и четири хиляди петстотин петдесет и шест/ лева без начислен ДДС.

2. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПРЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху част от имот.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Стефанова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/