Препис-извлечение от Протокол № 72

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.08.2010 година.

 

ОТНОСНО: Намаляване началната цена за приватизация на общинско търговско дружество “ПИЕНО” ЕООД - Лясковец

 

РЕШЕНИЕ № 1046

 

На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4 , ал. 4 и чл. 32, ал.2,т.1 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 46,ал.1,т. 5 от ЗДДС, чл. 5, чл. 6,ал.1 и чл.14,ал.4 от Наредбата за търговете и конкурсите и решения №№ 711/24.09.2009 г. , 847/18.03.2010 г. и 897/22.04.2010 г. на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски общински съвет

1.Намалява с 50 / петдесет / на сто приетата с решение № 847/18.03.2010 г. начална цена за продажба на 945 дяла, представляващи 100 процента от капитала на общинско търговско дружество „ПИЕНО” ЕООД – гр. Лясковец и определя нова начална цена за продажба на същите в размер на 175 000 лева . Сделката е освободена от ДДС.

2. Определя начин за продажба на посочените в т.1 дялове от дружеството - “търг с явно наддаване” при стъпка в размер на 17 500 лева над определената начална цена.

3.Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга 21 дни след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник” ; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.

4.Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на дружеството. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 600 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в “Общинска банка ” АД - клон Велико Търново по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.

5. За допускане до участие в търга кандидатите следва да внесат депозит в размер на 52  500 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при“ОБЩИНСКА БАНКА”АД - клон Велико Търново,BIC код SOMBBGSF.

6.Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на дружеството да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач.

При заявено желание от страна на купувача плащането може да бъде разсрочено при следните условия: начална вноска не по-малка от 30 на сто от определената цена; издължаване на остатъка в срок до 24 месеца, считано от датата на сключване на договора на равни 3 или 6 месечни вноски; при закъснение от графика за плащане върху неиздължената част започва да се начислява законна лихва /ОЛП плюс 10 /; при забава с повече от 30 дни продавача има право едностранно да прекрати договора без да дължи връщане на получените суми; собствеността върху дяловете се прехвърля след окончателното изплащане на цената.

Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена / начална вноска / и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG 50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при “Общинска банка”АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.

7.Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на дружеството до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга. Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .

8.Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за дружеството по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС.

9.При неявяване на купувачи, повторен търг за дружеството да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

 

ВЯРНО:

        /Р. Стефанова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/