Препис-извлечение от Протокол № 72

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 19.08.2010 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на трудовото правоотношение на Васил Господинов Байнов – директор на Общинска агенция за приватизация

 

РЕШЕНИЕ № 1047

 

На основание чл. 328 ал.1 т. 10 от КТ и писмо-указание изх.№ 441006/02.08.2010 г. на НОИ-РУСО В. Търново и на основание чл. 11, ал. 1 от Правилника за дейността на общинската агенция за приватизация, Великотърновски общински съвет

1.Освобождава ВАСИЛ ГОСПОДИНОВ БАЙНОВ от длъжността „Директор на Общинска агенция за приватизация” и произтичащото от тази длъжност задължение за участие в органа за управление на Общинска агенция за приватизация – Надзорен съвет за приватизация и следприватизационен контрол , считано от 10.04.2010 година.

 

ВЯРНО:

            /Р. Стефанова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/