Препис-извлечение от Протокол № 73

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.09.2010 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за дейността на търговските дружества със 100% общинско участие за шестмесечието на 2010г.

 

РЕШЕНИЕ № 1048

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон, чл. 17 и чл. 19 т.1 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски Общински съвет

 

Приема информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за шестмесечието на 2010г. с едноличен собственик на капитала Община Велико Търново.

 

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/