Препис-извлечение от Протокол № 11

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 13.03.2008 година.

 

ОТНОСНО: Свикано извънредно общо събрание на акционерите на „Стара планина-ВТ в ликвидация” АД гр. Велико Търново на 19.03.2008г.

 

РЕШЕНИЕ № 105

 

На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка чл.221 т.3 и т.9 във връзка с чл. 252, ал1, т.1, чл. 266 и сл. от Търговския закон, чл.12, ал.3, т.3 и чл. 43, ал.1, т.3 и ал. 2 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

 

Възлага на представителя на Община Велико Търново в извънредното Общо събрание на акционерите на „Стара планина – ВТ в ликвидация” АД гр.Велико Търново да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред - да се гласува „за”:

„Удължава срока на ликвидация на дружеството с три месеца.”

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/