Препис-извлечение от Протокол № 73

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.09.2010 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Областен съвет по наркотични вещества Велико Търново за 2009г. и План за действие за 2010 г. за изпълнение на Програма за борба с наркотиците и наркоманиите в Община Велико Търново (2009 – 2012 г.).

 

РЕШЕНИЕ № 1052

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 21 и чл. 22 от Правилника за организацията и дейността на Националния съвет по наркотични вещества и чл. 2, т. 1 от Правилата за организацията и дейността на ОСНВ Велико Търново, Великотърновски Общински съвет приема:

 

  1. Отчет за дейността на Областен съвет по наркотични вещества Велико Търново за 2009г.;
  2. План за действие за 2010 г. за изпълнение на Програма за борба с наркотиците и наркоманиите в Община Велико Търново (2009 – 2012 г.).

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/