Препис-извлечение от Протокол № 73

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.09.2010 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – план за застрояване за ПИ № 077012, местност „Маринкините мостчета”, землище на с. Леденик относно промяна предназначението на земята за изграждане на обект: „Търговска сграда – шоурум, автосервиз и паркинг” и план – схеми за електрификация, водоснабдяване и канализация, за комуникационно-транспортната мрежа към ПУП, инженерно-геоложко проучване.

 

РЕШЕНИЕ № 1054

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява подробен устройствен план – план за застрояване, план – схеми за водоснабдяване и канализация, електрификация, комуникационно-транспортна мрежа и геоложки проучвания за ПИ № 077012, местност „Маринкините мостчета”, землище на с. Леденик, Община Велико Търново за промяна предназначението на имота и 0,565 дка част от поземлен имот № 999006 – полски път за осигуряване на транспортен достъп до ПИ № 077012.

На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник” чрез община Велико Търново пред Великотърновския административен съд.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/