Препис-извлечение от Протокол № 73

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.09.2010 година.

 

ОТНОСНО: Учредяване на вещни права и сервитути

 

РЕШЕНИЕ № 1055

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 64, ал.1, във връзка с чл. 64, ал. 5 и ал. 6 от Закона за енергетиката, Великотърновски Общински съвет утвърждава изготвените оценки, определящи стойността на обезщетението за правото на сервитут на електропровод 110 кV от захранващ обект ФвЕЦ в поземлен имот № 000568 землище с. Самоводене до подстанция „Царевец” землище с. Леденик, в частта засягаща имотите общинска собственост, както следва:

 

№ по ред № имот по КВС начин на трайно ползване вид собственост оценявана площ /м2/ цена на правото на сервитут /лв./
1 2 3 4 5 6
землище с. Самоводене, ЕКАТТЕ 65200
1 000619 полски път общинска публична 41,91 4,00
2 000670 полски път общинска публична 62,34 25,00
3 150057 полски път общинска публична 84,01 7,00
Общо за землището: 188,26 36,00
землище с. Беляковец, ЕКАТТЕ 03798
1 000002 скали общинска публична 567,64 31,00
2 000013 друга селск.терит. общинска публична 138,91 94,00
3 000303 пасище, мера общ. публична/чл. 19 от ЗСПЗЗ/ 1331,79 143,00
4 000335 полски път общинска публична 120,67 61,00
5 040013 нива общинска частна/чл. 19 от ЗСПЗЗ/ 127,30 83,00
6 040064 нива общинска частна/чл. 19 от ЗСПЗЗ/ 746,17 584,00
7 120014 полски път общинска публична 54,61 36,00
8 120017 полски път общинска публична 42,48 4,00
        123,32 12,00
9 120019 полски път общинска публична 58,83 34,00
10 120025 полски път общинска публична 48,65 31,00
11 120028 полски път общинска публична 63,15 37,00
12 120029 полски път общинска публична 90,29 57,00
        47,48 30,00
13 120101 полски път общинска публична 51,41 34,00
Общо за землището: 3612,7 1271,00
землище с. Леденик, ЕКАТТЕ 43253
1 000180 пасище, мера общ. публична/чл. 19 от ЗСПЗЗ/ 306,72 91,00
2 000178 гори в зем. земи общинска частна/чл. 19 от ЗСПЗЗ/ 1014,68 1534,00
3 000228 полски път общинска публична 86,41 14,00
4 000248 дере общинска публична 94,35 6,00
5 000372 полски път общинска публична 75,40 54,00
6 000477 полски път общинска публична 77,63 9,00
7 011046 лозе общинска частна/чл. 19 от ЗСПЗЗ/ 3198,42 523,00
8 022002 ерозирана нива общинска частна/чл. 19 от ЗСПЗЗ/ 257,99 46,00
9 022004 ерозирана нива общинска частна/чл. 19 от ЗСПЗЗ/ 392,93 70,00
10 208002 нива общинска частна/чл. 19 от ЗСПЗЗ/ 327,43 86,00
11 208004 нива общинска частна/чл. 19 от ЗСПЗЗ/ 242,79 63,00
12 208005 нива общинска частна/чл. 19 от ЗСПЗЗ/ 5,61 2,00
13 999014 полски път общинска публична 81,79 23,00
14 999022 полски път общинска публична 75,80 22,00
Общо за землището: 6237,95 2543,00
ОБЩО: 10038,91 3850,00

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37, ал. 1 и ал. 4, т. 4 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл. 62, ал. 1 и ал. 2 от Закона за енергетиката, Общински съвет Велико Търново дава съгласие за учредяване право на строеж и утвърждава изготвените оценки, определящи стойността на учреденото право на строеж за стъпките на електрическите стълбове на електропровод 110 кV от захранващ обект ФвЕЦ в поземлен имот № 000568 землище с. Самоводене до подстанция „Царевец” землище с. Леденик, попадащи в имоти общинска собственост, както следва:

 

№ по ред № имот по КВС начин на трайно ползване вид собственост оценявана площ /м2/ стойност на правото на строеж /лв./
землище с. Беляковец, ЕКАТТЕ 03798
1 000002 скали общинска публична 49,00 740,00
2 000303 пасище, мера общ. публична/чл. 19 от ЗСПЗЗ/ 49,00 740,00
Общо за землището: 98,00 1480,00
землище с. Леденик, ЕКАТТЕ 43253
1 011046 лозови насаждения общинска частна/чл. 19 от ЗСПЗЗ/ 29,16 440,00
        49,00 740,00
2 022002 ерозирана нива общинска частна/чл. 19 от ЗСПЗЗ/ 54,76 830,00
Общо за землището: 132,92 2010,00
ОБЩО: 230,92 3490,00

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/