Препис-извлечение от Протокол № 73

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.09.2010 година.

 

ОТНОСНО: Предаване на имоти на Консорциум „Строител-2006”

 

РЕШЕНИЕ № 1056

 

1.На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.8 ал.1 от ЗОС, чл. 2а ал. 1 от НРПУРОИ, във връзка със свое Решение №824 по протокол №61 от 18.02.2010 г., Общински съвет Велико Търново дава съгласие при сключване на окончателния договор между Община Велико Търново и Консорциум с наименование “Строител 2006”, вместо УПИ І и УПИ V от кв.4 по ПУП на гр. Велико Търново, на инвеститорите да бъдат предадени в собственост следните недвижими имоти:

1.1. поземлен имот с идентификатор № 10447.501.171 по КК и КР на гр. Велико Търново, Западна промишлена зона, с площ в размер на 35 264 кв.м.;

1.2. поземлен имот с идентификатор № 10447.517.56 по КК и КР на гр. Велико Търново, ПСЗ „Дълга лъка”, с площ в размер на 3 805 кв.м.;

1.3. поземлен имот с идентификатор № 10447.517.53 по КК и КР на гр. Велико Търново, ПСЗ „Дълга лъка”, с площ в размер на 3 941 кв.м.

1.4. поземлен имот с идентификатор № 10447.517.182 по проект за изменение на КК на гр. Велико Търново, ПСЗ „Дълга лъка”, с площ в размер на 2 637 кв.м.;

1.5. поземлен имот с идентификатор № 10447.517.183 по проект за изменение на КК на гр. Велико Търново, с площ в размер на 2 245 кв.м.

1.6. урегулиран поземлен имот VІ от строителен квартал 56 по РП на с. Леденик, с площ в размер на 700 кв.м.

2. Утвърждава пазарната стойност на имотите в гр. Велико Търново, определена с протокол от 28.07.2010 г. за експертна оценка на оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 1 590 444 лева; както и пазарната стойност на УПИ VІ от кв. 56 по РП на с. Леденик, в размер на 8 400 лева.

3. Община Велико Търново и Консорциум с наименование “Строител 2006” да определят доплащанията по сделката преди сключване на окончателния договор и след начисляване на ДДС чрез съставяне и подписване на изискуемата счетоводна документация. Дължимите данъци, такси и други разноски по реализиране на сделката и сключване на окончателния договор, са за сметка на Консорциум с наименование „Строител 2006”.

4. Дава съгласие да бъде извършено съответното прехвърляне на собствеността, като възлага на Кмета на Община Велико Търново да подпише окончателен договор, с който Общината да придобие в собственост двете новопостроени сгради, а Консорциум с наименование „Строител 2006”, да придобие в собственост имотите, предоставени с Решение № 1135 по протокол № 61 от 02.11.2006 г. и настоящото решение на Общински съвет Велико Търново, при спазване на разпоредбите на Закона за общинска собственост, Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и действащото законодателство.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/