Препис-извлечение от Протокол № 73

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.09.2010 година.

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот.

 

РЕШЕНИЕ № 1058

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.8 ал.9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2010 г. недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот V-2184, целият с площ от 212 кв.м., попадащ в строителен квартал 310 по ПУП на гр. Велико Търново, ул. „Никола Пиколо” №2, актуван с акт за частна общинска собственост №4735/11.08.2010 г.
  2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 39 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Велико Търново дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, представляващ урегулиран поземлен имот V-2184, целият с площ от 212 кв.м., попадащ в строителен квартал 310 по ПУП на гр. Велико Търново, ул. „Никола Пиколо” №2, актуван с акт за частна общинска собственост №4735/ 11.08.2010 г., а по КК и КР представляващ поземлен имот с идентификатор № 10447.511.630, заедно с построената в имота двуетажна жилищна сграда с идентификатор 10447.511.630.1 по КККР на гр. Велико Търново, със ЗП на първи етаж в размер на 63 кв.м. с вход от към ул. „Н. Пиколо”, втори жилищен етаж със ЗП в размер на 72 кв.м. със самостоятелен вход от юг, избено помещение с полезна площ от 22,83 кв.м. с вход от изток на сградата, паянтова пристройка към втори етаж със ЗП от 14 кв.м.
  3. Утвърждава начална тръжна цена, равна на експертната оценка, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 81 400 /осемдесет и една хиляди и четиристотин/ лева без начислен ДДС.
  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/