Препис-извлечение от Протокол № 73

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.09.2010 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба.

 

РЕШЕНИЕ № 1059

 

  1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС, чл. 49 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за прекратяване на съсобственост чрез продажба на общинско място, представляващо 25/1010 идеални части от УПИ VІІ-1 /урегулиран поземлен имот седем римско за имот едно арабско/ от строителен квартал 1 /едно/ по плана на гр. Дебелец, актуван с акт за частна общинска собственост №4722/23.06.2010 г., останалата част от който е собственост на „Гранит ВТ” ООД със седалище и адрес на управление гр. Велико Търново, ул. „Сливница” № 60, представлявано от Бахни Мюмюнов и Темиз Селами.
  2. Утвърждава стойността на общинската част от имота, определена с протокол за експертна оценка, изготвен от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 450 /четиристотин и петдесет/ лева без начислен ДДС.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по прекратяване на съсобствеността, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/