Препис-извлечение от Протокол № 73

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 16.09.2010 година.

 

ОТНОСНО: Извършване на ремонт в обект общинска собственост и приспадане на разходите от дължимия наем.

 

РЕШЕНИЕ № 1061

 

  1. На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 17 ал. 2 от Закона за общинска собственост и чл. 24 ал. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет дава съгласие за извършване на основни ремонтни дейности в обект общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, пл. „Майка България” № 2 /сградата на Общината/, представляващи присъединяване към централната газопреносна мрежа за газ- метан.
  2. Средствата, изразходвани за ремонтни дейности, да се документират с платежни документи, пред отдел „Общинска собственост”. Ремонтните дейности да бъдат приети с констативен протокол и необходимите строителни документи от извършена проверка на служители от отдел „Общинска собственост” и Дирекция „ТСУ” и представител на фирмата наемател и да бъдат приспаднати от дължимия наем.
  3. Разходите да не надвишават предложената от наемателя сума от 1600 лв.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/