Препис-извлечение от Протокол № 12

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 20.03.2008 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на списък на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение.

 

РЕШЕНИЕ № 107

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.42, ал.2 от Закона за общинската собственост и чл. 3, ал.2 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет

Приема списъците на общинските жилища по предназначение, брой, вид и местонахождение, както следва:

 

- за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди - общо 286 броя;

в гр.В.Търново 279 броя;

в гр. Килифарево 7 броя;

 

- за продажба, замяна и обезщетяване на бивши собственици,чиито имоти са отчуждени за общински нужди 0 броя;

- резервни жилища 23 броя;

- ведомствени жилища 14 броя.

Общо жилища: 323 броя.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/