Препис-извлечение от Протокол № 75

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 07.10.2010 година.

 

ОТНОСНО: Включване на общинско жилище от фонда за настаняване под наем – апартамент № 9 на ул. „Ал. Константинов” № 61, секция.А, гр. В. Търново в списъка на жилища за продажба.

 

РЕШЕНИЕ № 1074

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 47, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 45, ал. 1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, настаняване и продажба на общински жилища, Великотърновски Общинският съвет реши

 

  1. Да се впише в списъка на жилищата за продажба едностаен апартамент № 9 на ул. „Ал. Константинов” № 61, секция А, в гр. В. Търново.
  2. Одобрява оценката на имота в размер на 41 977,50 лева без ДДС.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/